20 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8

20 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ZI Vahşi hayvanlar arasında ve Afrikanın balta girmemiş ormanla” rında geçen aşk ve kahramanlık, heyecan. esrar ve tetkik romanı #Ne- g1 Yazan: Rıza Şekib wm Hoca Rıfkı: — Neler saçmalıyorsun be adam gündüzleri çuvalamı sokdun, diye cevap verdi. Neden :onra: — Peki... peki, dedi. Bırakın beni... Gidip esir tüccarları ile ko- nuşayım, Fakat istediğinizi kabul etmezlerse artık bana bir zararı - nız dokunmıyacağını sözlemelisi- niz, — Haydi, sana zararımız do - konumaz... Konuşacaklarınıza bü- tün silâhımızm üç aslandan iba- ret olmadığını, yüz adım ötede bütün esir pazarını çepeçevre ku- şatabilecek kadar fillerimiz oldu- ğunu da söylemeyi unutma... Karşa, şişman adamın esir tüc- carlarma söylenenin bir hakikat olduğunu da İlâve etmesi için onu önüne katarak ileriye doğru sü - > rükledi. Fillerinden birkaçını gör- © mesi kâfi gelecekti. Filhakika, şişman adamın, Af- rikann vahşi tanılan hayvanları ile geceyarısı pazarlarını ziyaret eden bu genç kızla beyaz adama hayretle bakakalmıştı, Karşa ile Ebülülâidan koşarak ayrıldı, Pazarın en zengin ve esiri en cok olan Hoca Rıfkının yanını gitti, Rıtkı,.Nadir. diye. karsıladığı telâşlı görünmesinin sebebini öğ - renmek istedi. Fakat Nadir, hâlâ| heyecanını muhafaza ettiği için lakırdı söyliyecek halde değildi. Oturdu, Uzun uzun, derin de - İ rin iki üç nefes aldıktan sonra: — Felâket! dedi. Felâket ho - ca)... — Ne var? Vapurculuk TÜRK ANONİM ŞİRKET) İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Trabzon yolu AKSU vapuru 20 Ağus - tos SALI günü saat 20 de Ri. zeye kadar. izmir sür'at yolu SAKARYA vapuruher hafta PERŞEMBE günleri saat 16 da İstanbuldan İMİRE ve PAZAR günleridelZ - MİRDEN İstanbula kalkar. SANMA İ hakikatten şişen adamı-içeriye aldı ve çok Felâket olan ne?) Böyle geceyarısı seni bana koştu- ran sebebi anlamak isterim. — Felâket mi ne?.. Ben bu ya: şıma geldim, böyle birşeyle karşı- laşmadım. — Neile? Karşılaştığın ne? Hoca Rıfkı, kodamanlığına rağmen hoşsohbet bir adamdı da. (| Nadirin telâşı kendisine (cidden gülünecek bir hava verdiği için: — Geceyarısı bana hokkabaz -İ| İk yanma... Uykumu piç ettin... — Ümdi piçin ne olduğunu ta- mamiyle anlarsm.. Az evvel beni o bayvanlarm nasıl parça parça parçalamadıklarma hayret ediyo- rum, İmkânı yok... Bir kız!.. Bu kdar kalabalık vahşi hayvana ku- manda etsin... İmkânsız... Acaba hayal mi gördüm. Hayal görsem burada ne işim var? Hoca"... Be- ni sana gönderdiler, Bütün esirle- rini hemen şimdi serbest bırak - mazsan dağ gibi aslanların pen - çesinde parçalanacaksın... — Neler saçmalıyorsun Allah - aşkma... İşin mi yok!.. Gündüzle- ri çuvala mı soktun be mübarek adam? Bu şakayı bana yarında yapabilirdin... Saka değil hoca... Sana bir bahsediyorum, İnan - mazsan çık da bak... Çok yorul » mana lüzum kalmıyacağından e - minim. Hemen kapmın yanında bulursun, — Kimi? — Kimi olacak, söylediklerimi! Seni parçalıyacak olan aslanları. — Esirlerin serbest bırakılma » sını aslanlar mı istiyor? — Sana kim (aslanlar istiyor | dedi be... — Ya kim? — Aslanların adamı... Bunlar | evvelâ iki kişiydi. Sonra üçleşti - ler. Üçüncüsü de geçen gün kaç - mak isteyip de benim haber ver - “ diğim yerliydi. — O burada mı? Desene kendi ayağıyle geldi herif... — Haydi vakit kaybetme .. Ya- kalar, ortağın Sâki'ye verirsin. — Tabii yakalarım keratayı... Bak bakalım gör nasıl yakalryo -| eğme külliyatı rum. Hoca Rıfkı silâhını kaptığı gi bi kulübeden dışarıya fırlamak i- çin atıldı. Nadir bunu görünce korkudan ürpermiş bir halde üze- ! rine koştu: (Devamı car” Gamma COLUMBİA PLAKLARINDA —R 205 2426 22152 £'" >> 17259 e e ri çasını Bayan Fahire ve Beşiktaşlı Kemal, Bayan Semiha ve A, ... Bu plâk bütün yorgunluğunuzu alacaktır. BAYAN SAFIYE bulamam kokladığım gül gibi koksun Ayrı düştüm sevgilimden “41C mere Bu iki ağırca şarkı musiki hislerinizi besliyecektir. il # Atina * Loadn * Nevyork » Paris * Milâno » Brükse. 604, SO) * Viyana 198, - | * Madrid 168. BUİ w Berlin 198, —İ w Warşova 81, —İ e Budapeşte 24, —İ| * Bükreş #30 *-İ| # Belgrad 44, —İ| # Yokabamı 82, — si, » Alba o, — on, 1. »-| “|, m, s0 * Cenevre » Solya * Amiterda, » Prag » Stokholm * Londra » Neryor« » Paris « Milâzo » Prükse * Atisa 622.50) Stokhim 02915) « Viyat, 208 Ja Madrid 9.7086 « Berlia 47400) « Varşova 534410) Budapeşte » Ctmevie Oo 24975)4 Bikreş « Solya 63,A8A5)* Belgrad » Amsterdam 1.178 |s Yokohams * Praz 19,1643) » Moskova ——-ESHAM * İş Banker 430) Tramvay Asadolu 26.15) # Çimento as Reji 2.80) Cuyon Değ Sir. Hayriye o (&-İ| Sark Dek «Merkez Bankarı 58.25) Balya UL Sigara | GO) Sark m. eczs Pomonti 4—) Teleten —istikrazlar — tahviller. İş 1933Türk Bor.l 2225) Elektrik i , 112688 Tramvay : İL 26875) Rehtm İstikrâziDahili 1 9412)4 Anadolu: 's Ergani istikran 98.19 Anadolu! 1998 AM (O(0,-| Amadolull 140 Sıvas-Erzurüm 96.15 | « Miümessi! A 4640 yi , RADYO Programı ISTANBUL — 1820 almanca ders 18,50 Karmen opera, 1945 Eze caz, türkçe sözlü eserler. 20,15 Nihat E - sengin, Saksifon solo. 20,30 Stüdyo orkestrası, 21 radyo caz ve tango or - kestraları, 21,35 son haberler, bor - salar. 21,45 şehir tiyatrosu artistle - rinden İ- Galip, konuşmalar, 22 plâk neşriyatı, VIYANA — 17,15 gramofon, 18,10 konuşma. 14,85 piyano konseri. 19,05 amalan ULAN kamuyla, heran poru, haberler. ve ulusal yayın. 20,35 Viyana halk musikisi: 2215 Salzburg musiki şenlikleri, 23,35 haberler. 2, 45 senfonik konser. 2485 konuşma. 24,50 easband takımı, BERLİN — 1735 şarkılar. 18,05 kon ser. 1905 konuşma. 19,35 eğlenceli ba- hisler. 20,05 musiki. 2045 günün a - kisleri, 21,05 haberler. 21,15 Frank - furttan. 23,05 haberler. 23,35 “San'at sergisi, nden haberler. 2405 Münihten BUDAPEŞTE, 1805 salon orkes * trasr. 19,15 konferans. 19.45 piyano konseri, 20,35 piyes. 22,15 haberler. 22, 45 orkestra konseri, 24,05 Çingene or- kesirasr, 110 haberler, KAYIP — 22 yaşında Kastamonulu Abdullah kayıptır. Malâmatı olanla rın Saraçhanebaşında (165) numaralı köfteci Muhiddin usta nezdinde Ba - yan Binnaza bildirmeleri insaniyet na mina rica olunur. 2.1148 4,1853 16710 42135 44325 1019975 1466— ri 1091.78 DÜN ve YARIN Sayı — 38 P. A. KROPOTKİN ETİKA Ahlâkın Kaynağı ve Açılması Rusçadan çeviren: Ahmet Ağaoğlu İSTANBUL — 1935 VAKTT Matbaası Fiyatı 100 Kuruş 3,0) 48075 gi "* ve yukarda yazılı daimt encümende bulunmalıdır. (B) 20 AĞUSTOS — 1935 ıstanbul! Belediyesi ilânları Senelik muhammen kirası 42 lira olan Beşiktaş tramvay caddesinde sinan paşa medresesinin 13 no. lu odası açık arttır. ma ile kiraya verilecekdir. İstekli olanlar şartnamesini levazım müdürlüğünde görebilirler, Arttırmaya grimek için de 3 lira 15 kuruşluk muvakkat te'minat makbuz veya mektubile beraber 21/8/935 çarşanba günü saat 15 de daimi encümende bulunma- hdır. (Ki) o (4567) Menba su kabları için lâzım olan 1/2 numaralı beyaz 115 bin, 2 numaradan kırmızı 186 bin, I numaradan 1 milyon 56 bin, 3 numaradan yeşil 143 bin tane ki hepsi bir buçuk milyon su kap- sülü açık eksiltmeye konulmuşdur. Bu kapsüllerin beher bin tas nesine 160 kuruş bedel tahmin olunmuşdur. İstekli olanlar şart- nataesini levazım müdürlüğünde görebilirler, Eskiltmeye girmek için de 2490 numaralı arttırma ve eksiltme knaununda yazılı ve- sika ve bü işi yapabilecek imâlâthanesi olduğuna ve kapsül yap- tığına dair vesika ve 180 liralık muvakkat te'minat makbuz veya mektubile beraber 21/8/935 çarşanba günü saat 15 de daimi en- cümende bulunmalıdır. &(B.) (| (4563) Senelik muliam- men kirası Galatada Karaköy caddesinde 11/18 N. dükkân Galatada Karaköy caddesinde 10416 N. dükkân Unkapanı köprüsü civarı soka- ğında 104 Metro murabbar arsa Yedikulede kale tışı sokağında 5 N. k dükkân Köprünün Üsküdar iskelesin « de 21 « 62 N. lr dükkân Yokarda semti, senelik kirası ve muvakkat teminatı yazılı olan mahaller 936 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek ü- zere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur, İstekli olanlar şera- iti anlamak üzere levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Arttırmaya girmek için de hizalarmda gösterilen muvakkat te miuat makbuz veya mekubile beraber 26/8/935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) © (4630) — —..— Kilo "Adet muvakkat teminatı 1200 go 1200 s0 200 Tutarı Muvakkat teminatı 187,5 45,5 Ekmek Sekor Mercimek Kuru fasulya Nohut Pirinç Bulgur Soğan Tuz Patates Sarımsak Soda Beyaz peynir İrmik Patlıcan Domates Taze fasulya Dolmalık biker Sakız kabağı Pırasa Lahana İspanak Havuç Taze bakla Yer alması Et Yumurta Kuru kayısı 2376 804,80 2700 262,5 20 1,$ 28 12,8 s0 7 1560 1170 88 1000 180 135 Çocukları kurtarma yurdu için bir sene içinde lüzumu olan bulunan muhtelif cins yiyecek 11 kis“ ma ayrılarak ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İstekli olan- lar şartnamelerini levazım müdürlüğünde görebilirler, Eksil - meye girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 27/8/935 salı günü saat 15 de (4629) 202,2 15000 20 100 — en dakik, en hassas, en son modeller BEYOĞLU'nda ; MISIRLI, İstikik! Caddesi 309 GALATA'da : SAATGİ MEYER Tünel Caddesi 29 İSTANBUL'da » A. KEŞİŞYAN, Sultan Mamma. Yeni Gari Gaddesi 4 ANKARA'da RİZA TEVFİK, Bankalar Oadanar 8 Umumi Deposu ; İstanbul, Bahce Kapı, Taş Han (9 Telefon; 21884

Bu sayıdan diğer sayfalar: