21 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

21 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Polis hafiyesi X:9 un maceraları İkinci ferma bugün satışa çıktı 5 kuruş - Telefon: 24872 Kabinede değişiklik Ve kabine toplantısı Etrafında gazetelerde yazılanlar) Bu sabah çıkan Zaman refiki- miz, kabinede bir değişiklik ola - cağmı şu suretle yazıyordu: “Ankara muhabirimizin bildir inede bazı deği - yulmak ihtimal diğine göre, Şiklikler o v varmış. Bu Bay Şükrünü getirilec oi suf Ker sadın ge r ri nı Bay Rananında çekileceği söylenmekteymiş. Muhabiri bildird 1 da tevsik müra ettiklerimiz bu bapta — 21 Ağustos 1935 Çarşamba Kuponlarımızı saklayınız Bunlar size hiç ummadığınız menfaatler temin eder. * sene: 4 - Sayı: 1901 İsmet İnönü âdemi malümat beyan ettiklerin - den muühabirimizin bu haberlerini ihtiyat kaydiyle yazıyoruz.,, Bugünkü Akşam gazetesi, ilk nüshalarında bu haberi nakil ile iktifa ettiyse de, sonradan maki- nesini durdurtmuş, aşağıki istih - baratını yazmıştır: “Bir iki gündenberi gazeteler - de heyeti vekilenin burada su ve- ya bugün toplanacağı yazılıyor. Halbuki böyle bir toplantı olma- mıştır ve olması varid değildir. “Bizim bildiğimize göre seya - (Yazısı 2 inci sayfada) Yağmur mevsimi bitmeden ital- van harekâtına maniolmak için Malyadan Afrikaya: Sevkiyat, daima sevkiyatı, b De ingiltere 4 eylülden evvel ies? Uluslar Kurumunu toplantıya Avam Kamarasında diyorlar ki: italya aleyhine tedbirler almak harptir! Bunu bize sormadan hükümet yapamaz, i Jtalyan sevkiyatı devam ediyor Ispanya bile end alıyor Harbin Avrupaya - sirayetinden korkuluyor vıracak iktisadi (Yazısı 4 üncüde) 'Bulgaristandaki Ermeniler içinde Türkiye Taşnakları da ( (2) varmış Bulgar idealinin tahakkuku için dövüşmeğe hazırmışlar... Söfyadan bildirildiğine göre) ii Taşnak Komitesinin yıl « lik kongresi 19 ağustosta Sofyada toplanmıştır. Toplantıda Bulga- Tistan, Romanya, Türkiye (7), Unanistan, Mısır, Fransa ve A - perikayı temsil eden murahhas « İunmuştur. Ermeniler için şiir yazan bir ulgar şairi hakkında tören (me- im) yapmak maskesi altında kongrede Ermeni Taş - hak k Cemiyeti Başkanı şu sözleri İştir; — Bulgaristana #ığıman bütün Ermeniler namına Bulgaristarim müdafasma ihityaç olduğu za - man, bütün Ermenilerin Bulgar bayrakları altında toplanacakla - rını söyliyebilirim, Balkın harbin. de de bütün Ermeniler Bulgaris- tanm müdafaası ve Bulgar ulusal idealinin tahakkuku için canlarını vermişlerdi. Şimdi de buna hazır- dırlar.,, Bundan sonra kongre bazı gizli kararlar vermiştir. F yeni papasları Ermeni patrikhanesi türkçe tahrirat direktörü Bay Şirinyar vali muavini Bay Rüknettin tara. fından davet edilmiştir, Bay Rüknettin, bazı rahiplerir ruhani meclis toplantısında ve ki lise aylularında dini kisve ile otur duklarını, halbuki dini kisvenin yalnız ruhani âyiler esnasında gi. yilebileceğini hatırlatmıştır. Vali muavini, pardesünün sivil elbise- den sayılabilmekle beraber, bu sr- cak havalarda hiç bir sivilin par desü giymediği halde, ruhanilerin boydanboya ilikli siyah pardesü! giyerek bir'nevi üniforma bıraktıklarını söylemiştir. Bay Rüknettin, ruhanilerin giydikleri elbiselerin sivil kıyafetten ayrı ol: maması İâzım geldiğini hatırlat mıştır, tesiri! | © Amerikada | Yeni çıkan Fransanın gündelik Paris - Solr ga- zetesindan aldığımız bu resimleri der- | esdiyoruz Bunlar, kavga, yahut yere yuvarlanma değil, dans resimleridir. Amerikada yeni çıkan bu dans eğer | Türkiyeye kadar gelir ve bunu bura - da oynıyacaklar bulunursa dans sa - bir dans Dans “figür,, lerinden iki görünüş Tonlarında çok enteresan manzaralar göreceğimiz muhakkaktır. Fakat bu şekilde dansı becerebile « cek olanların profesyonel dansör ve dansözlerin arasında bile çok bulun - mıyacağını sanıyoruz. Budansher- halde Amerikalılar bir garabeti ola- rak gene kendilerinde kalacaktır. .Dinarlı ile güreşler suya düştü! Hava kurumunun Mülâyimle ii Kara Alide Avrupaya gidiyor tertip ettiği diğer müsabakaların da yapılamıyacağını tahkik ettik (Yazısı 2 nci sayfada) Galata rıhtımında yolcuları w- ğurlıyacak olanlarm buluhacakla- rı yer ayrılmış, etrafı tellerle çev rilmişti, Haber aldığımıza göre, ileri ge- len ilgili bir zat birkaç gün evvel yolcularını geçiren kimselerin böyle sık örgülü kafesler arkasın-| dan yolcu uğurlamalarının sey - yahlar nazarmda 'iyi bir intiba bı. rakmıyacağını söylemiş, bu tel ör- “iğ ni ““Benebi mismökel seyyahate Gidenlerle gelenler arasındaki kafes gülerin kaldırılmasına işaret et - miştir. Bunun üzerine tel örgüle « rin kaldırılması veya tadil edil « mesi yolunda yeniden tetkikata girişilmiştir, Bu sabah gümrükte bu işlerle ilgili bir zatla görüştük, Bize dedi kiz — Yolcu teşyi yerlerinin ayrıl masmdan maksat kaçakçılığın ö- (Devamı 2 ncide)

Bu sayıdan diğer sayfalar: