21 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10

21 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

nen iz Devlet demiryolları ve limanları işletme umum idaresi ilânları Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 25 yurup malzeme ve eşya her gurup ayrı oyrı ihale edilmek üze- re hizalarında yazılı tarih ve saatlerde açık eksiltme ile Haydar- paşada gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafın- dan satın alınacaktır. İsteklilerin malzeme hizalarında yazılı muvakkat teminatı vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ile eksiltme günü saatinden evvel komisyon reisliğine müracaatları lâzımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 1 — 300 adet Palanga ipi muhammen bedeli 284 lira 10 ku- ruş ve muvakkat teminatı 19 lira olup 3/9/35 Salı günü saat 10 da 2 — 40 adet kurşun pensi büyük, 40 adet kurşun pensi lok- ması, 30 takım kurşun pensi tarih rakkamları, 30 adet bilet pensi yıldız delikli, 53 takım Türkçe çinko kalıp (alfabe ve rakkam). 85 adet tarihli madeni damga, 20 adet'lâstik tarih damgası, 1 adet otomatik numaratör, Muhammen bedeli 1146 lira 29 kuruş ve muvakkat teminatı 86 lira olup 3. 9. 35 Salı günü saat 10 da. 3 — 50 M. Kahve rengi muşamba, 100 M. Linolium 2 m/m, 180 m. Linolium 3 m/m, 470 M. linelium 4 m/m,200M.1ve2 İnci mevki tavanlar için beyaz pegomoit, Muhammen bedeli 4944 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 370 lira 80 kuruş olup 3. 9. 35 Salı günü saat 10 da. i 4 — 2000 adet küçük, 5000 adet büyük hasır süpürge mu - hammen bedeli 1140 lira ve muvakkat teminatı 85 lira 50 kuruş olup 3. 9. 35 Salı günü saat 10 da. 5 — 680 adet bez muhabere çantası büyük ve küçük, 410 a- det para çantası büyük ve küçük, 10 adet evrak veya para torba- 8, İ50 adet ufak para ve bilet torbası, 200 adet telgraf makinesi örtüsü, 600 adet işaret bayrağı kılıfı, 20 adet telgraf çavuş çanta- sı, 30 adetsdemirci göğüslüğü (deri) muhammen bedeli 2159 li- ra 10 kuruş ve muvakkat teminatı 161 lira 95 kuruş olup 3. 9. 35 Salı günü saat 10 da. 6 — 500 M. Bakır boru 12 X 9 m/m Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat teminatı 37 lira 50 kuruş olup 6/9/935 cumar- tesi saat 10 da. 7 — 2000 adet cilâlı parlak çini, 2 adet banyo, 11 adet ap- deshane taşı porselen, 26 adet su hazinesi şemandrası, 9 adet la- vabo musluk taşile beraber, 11 adet bidet sabit, 1 adet musluk taşı için kurşun sifon, 5 adet alafranga abdeshane oturağı, 22 s- det su hazinesi şemandrası, 55 adet alafranga abdeshane taşı 6- maye, muhammen bedeli 2209 lira 44 kuruş ve muvakkat temi - —atr169tira 70 kuruş olup 9. 9. 35 cuma günü saat TO da 8 — 100 M. Lâstaik bez muhammen bedeli 200 lira ve mus vakkat teminatı 15 lira olup 6. 9. 35 Cuma günü saat 10 da, 9 — 100 adet mevakif için 50 kiloluk gaz bidonu, 75 adet bahçe sulağı, 140 adet oda sulağı, 70 adet kola tenekesi, 210 adet huni emzik ucu, 160 adet kestane fişengi kutusu, 60 adet göz ta- $ı kutusu, 35 adet sicim kutusu, 60 adet telgraf mürekkep ibriği, 176 adet (el'bidonu, 1, 2, 3, kiloluk), 130 adet faraş, 2 adet tene- keci mangalı, 50 adet Maşa, 100 adet Sobakancası, 300 adet 3 renkli el işaret feneri, 50 adet Peron feneri, 130 adet donanma feneri, muhammen bedeli 2127 lira 98 kuruş ve muvakkat temi « matı 159 Jira 60 kuruş olup 6. 9. 35 Cuma günü saat 10 da. 10 — 2000 Kg: kalopil çinkosu imali için yumuşak külçe kur şun muhammen bedeli 400 lira ve muvakkat teminatı 30 lira olup 6. 9. 35 Cuma günü saat 10 da. 1 — 500 Kg. Transformatör yağı muhammen bedeli 225 li- ra ve muvakkat 16 lira 90 kuruşolup (1 10/9/35 Salı günü sa- atl0da. 2—1 adet marangoz ve duvarcı tesviye ruhu, 209 adet yay- lı kırma çelik metre 1, 2 metrelik, 178 adet yaylı kırma alamin- yüm metre 2 metrelik, muhammen bedeli 318 lira 86 kuruş ve Ml teminatı 23 lira 90 kuruş olup 10/935 Salı günü saat a. 13 —- 1500 adet iğneli sistem sür'at konturol saatleri için bant 100 ve 120 kilometrelik saat için (1700 adet kalemli sistem sür'at komturol saatleri için bant 100 ve 120 kilometrelik saat için, Tmu- harımen bedeli 2586 lira ve muvakkat teminatı 193 lira 95 kuruş olup 10/9/35 Salı günü saat 10 da. 14 — 600 rule alâcins karton bitüme 20 M 2 lık 26,30 ve 40 kiloluk, 500 Kg. tahta üzerine karton bütüme yapıştırmak için tutkal muhammen bedeli 4144 lira 50 kuruş ve muvakkat temi - natı 310 lira 85 kuruş olup 10. 9. 35 Salı günü saat 10 da. 15 — 180 adet bahçe çapası küçük ve büyük, 112 adet bel muhammen bedeli 194 lira 70 kuruş ve muvakkat teminatı 14 Ji- ra 60 kuruş olup 10. 9. 35 salı günü saat 10 da. 16 — 1200 Kg. adi hamızı kibrit muhammen bedeli 216 lira ve wiruvakkat teminatı 15 lira olup 13. 9. 35 Cuma günü saat 10 da 17 — 20 adet pulvarizatör muhammen bedeli 300 lira ve mu- vakkat teminatı 15 Hira olup 13. 9. 35 Cuma günü saat 10 da, 18 — 50 çift muzayyak hava hortumu başlığı muhammen be- deli 225 lira ve muvakkat teminatı 16 lira 90 kuruş olup 13. 9. 35 Cuma günü vaat 10 da, 19 — 207 adet demir karyola, 20 adet seyyar demir karyola muhammen bedeli 2353 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 176 Mira 0 kuruş olup 13. 9, 35 Cuma günü saat 10 da. 20 — 500 M. Perdelik kumaş muhammen bedeli 1125 lira ve muvakkat teminatı 84 lira 37 kuruş olup 13/9/35 Cuma günü sa“ l HABER — Akşam Mostas, atl0da. 21 — 4 adet kabili nakil tezgâh boru mengenesi ile beraber 3 adet el teneke, ve saç kordon makinesi muhammen bedeli 243 lira ve muvakkat teminatı 18 lira 25 kuruş olup 17/9/35 salı günü saat 10 da. 22 — 175 adet plombajin pota 50 ve 100 Kg. lık dökme için muhammen bedeli 1781 lira 25 kuruş ve muvakkat teminatı 133 lira 60 kuruş olup 17/9/35 Salr günü saat 10 da, 23 — 460 adet Ray kıskacı, 50 adet yay bükme aleti, 15 adet rayları bir birine yaklaştırmaya ve uzaklaştırmaya mahsus âlet muhmmen bedeli 4164 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 312 lira 30 kuruş olup 17/935 Salı günü saat 10 da. 24 — 136 adet kâğıt makası, 6 adet döşemeci makası, 25 adet fitil makası, 5 adet makineli çimen makası, 15 adet el dal maka s1, 3 adet deri makası, 21 adet bahçıvan aşı bıçağı, 3 adet buda- ma çakısı muhammen bedeli 329 lira 30 kuruş ve muvakkat te - minatı 24 lira 70 kuruş olup 17/9/35 Salı günü saat 10 da, 25 — 468 adet kar küreği muhammen bedeli 421 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 31 lira 60 kuruş olup 17/9/35 Salı günü sa- atl0da, (4819 10757 lira 46 kuruş muhammenkıymetli takriben “100,, ton loko' motif ve olomotris ocaklarına mah sus müşekkel ateş tuğlası gümrük lenmiş olarak teslimi şartile 30—Eylül—935 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada İdare binasında kapalı zarf usuli ile satın alma: caktır. Bu işe girmek isteyenierin 806 lira 81 kuruşluk muvakat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi muci. bince işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver meleri lâzımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire- sinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağıtılmak- tadır. (4805) Muhammen bedeli 3,000 lira clan Devlet Demiryolları Ankars umumi İdare binası çatı kalörifer iesisatı 5 — 9 — 935 perşembe gü nü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Ankarada umum müdürlük bina sında ihale edilecektir. Bu işe girmek istiyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ile ka nunun tayin ettiği vesikaları, kanurun 4 üncü maddesi mucibince işe pirmeğe kanuni rzanileri bulunma Jığına dair beyanname ve teklifle rini ayni gün saat 14 de kadar Cer Dairesi komisyon reisliğine verme ieri lâzımdır. Bu işe ait şartnameler Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden pa rasız olarak alınabilir. (4815) . Ankaradan Haydarpaşaya her gün saat 19,10 da ve Haydar- paşadan Ankaraya saat 19.00 da kalkan Anadolu sür'at katar- larmda 20/8./935 tarihinden 1/12/935 tarihine kadar Üçüncü sr nıf araba bulunmayacaktır. Bu müddet zarfmda seyahat edecek Ücüncü mevki yolcular her gün Haydarpaşadan Ankaraya saat 14,50 de ve Ankaradan Haydarpaşaya saat 19,45 de kalkan yolcu katarlariyle seyahat edeceklerdir. Üçüncü mevki yolcularmın istirahatları icin de bu katarlara fazla üçüncü mevki arabalar bağlanılacağı sayın halkımıza bil - dirilir. . (2218) (4936) Satılık kuru meşe odunları Türkiye Ziraat Bankası Istanbul şubesinden: Bankamıza merhun Fındıklı Cami meydanında 104 numa- ralı depoda mevcut 933 senesinde kesilmiş kuru meşe odunların» dan 500,000 kilosunu 250,000 kiloluk iki parti halinde 1697 nu - maralı Ziraat Bankası kanununun hükümleri altmda 22/8. Perşembe günü saat 3 de Bankamızda açık arttırma suretiyle sa- tılacaktır. Pey akçesi 250,000 kiloluk bir parti için 200 Tiradır. Şartname yukarda adresi yazılı depo ve Bankamız kapısına asılmıştır. (4872) Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 79.cu tertip 5.ci keşide 71 Eylüldedir Büyük Ikramiye : 35.000 Liradır Aynca: 15.000,12.000, 10.000 Viralık ikramiye lerle (20.000 lira) lık, mükâfat vardır .. > 21 AĞUSTOS — 1935 “BOKS 200108 Mizalırında yıldı» işaretli olanlar, One * rinde musmele görenlerdir. Hakamlar s8 13 kapanış satış fiyatlarıdır. Nukut * Londra m24 —| * Viyana Ta, İİİ * Nevyor vam - | e Madrid > bi vE veri —İs tertin ME * Milâec o 196 —İ e Varşova o 24.90 İ » Brükse 8, z Hi 4» # Atizi 24, —İ| * Bükreş 6.-j * Cenevre «$0) --İ 4 Belgrsd 0 -| » Salya 14, <İ * Yolahamı 81, | » Armsterda, &£, | 4 Alta Sm — | * Prag 58 —| e Mecidiye 68, - | # Stokhotm ML, «(| e Baskan O 434 «| Çekler | & bandra GEATS| e Stokhim ad İ 4 Neryorn o 07970)4 Viyar 4.1069 | e Paris .206 İs Madrid o 48079 « Milâap 923 -| a Berlin 19710 » Brükse 47325)» Varşova 43128 * Atim sa441b)e Nofapeşie o 4,8325 » Cenevie 24m71) e Bükteş 101.0979 le Sofya caasas|» Belgrad 2466 | * Amsterdam (.175 | Yokohama ?73- 109179 * Praş 10,1841)e Moskova 9.59—) Tramvay 56.15) Çimento as Reji 250) Ünyon Değ Sir. Hayriye 1&—| Sark Değ «Merkez Bankan #820) Balya U. Sizoru —o0 0 ut pe Asidolu 11.0 “— “7s 08 AM 10, - | SevasErruram 665 berler, boraalar, 21,45 Ferdi Şiatser, piyaa? »olo. 2210 pik neşriyatı, VİYANA — İTAB framofon. 18 komuğ” ma. 18,25 konser. 19/08 konuşmalar, 2008 haberler ve bava raporu 20,20 Salzburg mü siki şenlikleri. 2240 Viyana musikiai. 28,05 — 1706 kına piyes 18,05 gan ve mustki 10.35 spor, 10.65 İerymetii şeumii ki eserleri, 20,45 günlü akisleri, 21,05 babet ler. 3131 Kolonyadan. 21,50 Bresiavadn. 28 10 Çingene orkestrası, 1,10 haberler, BÜKREŞ — 18,05 orkestra konseri, 19,30 konser. 2005 konfermna, 20,25 gramofonif balet musiki; 71.20 viyolonsel kenmeri, 21,80 şan konseri, 2210 radyo orkestrası 1850 yabancı dillerde haberler. 23,30 konser. 'TULUZ »— 20,05 film musikisi, 20,25 muf tslif #ololar, 70,85 haberler. 2050 operet g8” kıları. 71,20 senfonik orkestra, 21,20 gari” lar. 2188 eğlenceli sahneler. 12,05 koro kö8 sari, 2240 operet orkestrası. 2210 sadyo fa8 tesisi .23,25 Viyana musikisi, 23,45 haberle” 28,50 cazband takımı. 24,05 opers parçala” 24,20 tüm musizis. 2440 Arpantin orko” traâı. 34,50 rusça şarkılar, 1,08 radyo fas * tezisi, 1,25 süel musiki. Ihsan Yavuz IŞık giyinen- lerin terzisi Her âyın modelini orada bulabilirsiniz ISTANBUL Yenipostahane karşısında Foto Nur yanında Letafet hanında Şişli Etfal hastanesinde Göz mütahassısı doktor Rıfat Ahmed Gözberk i C. Halk Fırkası sırasında kı? ie sesi karşısmda 32 numarada. Mus yene saatleri kant 15 ten 18 e kAd8'

Bu sayıdan diğer sayfalar: