21 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

21 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yunanistanda Kondilis “ben cümhu- riyete aykırı bir şey vapmıyoru mi, Sadece krallığın Yunanistan için daha faydalı olduğuna kailmiş Atina, 20 — Sü Bakanı General Kondilis rejim işi etrafında gaze- tecilere şu diyevde bulunmuştur: — Devlet Şefiyle aramızda an- laşamaimazlık olduğu muhalif ga- zetecilerin hayallerinden doğmuş tur. Yoksa Cumhur Başkanına karşı büyük bir hürmetim vardır, “Ben cumhuriyet rejimine ay » kırı bir harekette (o bulunmadım, “Yalnız nazari bir surette krallığın Yunanistan için en mükemmel bir idars tarzı olduğunu söylemekle iktifa ettim, Geneloy yapılmcaya kadar cumhuriyete sadık kalaca- ğım. Ondan sonra da milletin ve Ecnebi memleketlerde seyahate Gidenlerle gelenler arasındaki kafes (Baş tarafı birincide) nüne geçmektir, Limanlarımız a» rasında işliyen vapurlara binecek yolenlarını teşyi etmek istiyenler gene eskisi gibi rıhtımda buluna - bilmektedirler. Bu tel örgülerin arkasmda bulunmak ecnebi vapur larından çıkanları karşılamak is - tiyenlerle bu yapurlara binenleri uğurlıyacak olanlara mahsustur, Rıhtımda bulunarak yolcu u - ğurlamak ve yolcu karşılamak ya- saktı, Halk gümrük binasının dı- “Hava tehlikesini bilen üyeler Ankara, 20 (A, A) — Havan tehlikesini bilenler; 8072 İsmail Safa C, M. Bankâa- sı 22, 8073 Muammer Fehmi A - kın C. M. B. 28, 8074 Celâl C.M. B. 22, 8075 Fehmi C.M.B.22, 8076 8077 Mustafa Sarraf Çine 50, « 8078 Hüseyin Mehmed oğlu An - sallr Alanya 20, 8079 Ahmed Er » tem müskirat bayii 20, 8080 Ne “| dim Kâmil İstanbul Telefon $ | Şeref Hilmi C. M. B, 28, diyor receği karara itaat edeceğim. Bu itibarla istifa etmeme mahal yok- tur, Ben hiçbir vakit Zaimiş aley- hine bir kâğıt imzalamadım. “Kendimizi aldatmağa lüzum yoktur. Bugün halkın ancak üçte biri cumhuriyetçidir. Zaten kırk gün sonra yapılacak olan geneloy hakikati gösterecektir.,, Falk Kurtoğlu Atina, 21 — Pariste Türkiye namına ekonomik görüşmelerde bulunan Faik Kurtoğlu Atinaya bugün gelmiştir. Burada da te - maslarda bulunacaktır. şında kaldırımlar üzerinde duru » yor, gelenleri karşılıyor, gidenleri uğurluyordu, Bu ise çok çirkin bir manzara teşkil ediyordu. Gümrük binasının denize ba» kan cihetinde rıhtım üzerinde böyle bir yör ayırmakla hem ka * çakçılığın önüne geçilmiştir. Ve hem de halka yolcularını ilk defa görmek, uğurlamak fırsatı veril - diği gibi yağmurda, karda kışta sokaklarda beklemelerinin de önü alınmıştır. 26.40, 8097 Bahaettin Necati Tel, $. 20.50, 8098 $. Sabri Periçek Tel. Ş$. 26.40, 8099 Ali Hamit Per- ker Tel, $. 60, 8100 Mehmed İh » san Tel, $. 27.60, 8101 Muslahat- tin Tuncalp Tel. Ş. 25.68, 8102 Ö- mer Şükrü Tel. Ş. 33.60, 8103 Sa- va Klosopolos Tel. 5. 20.64, 8104 Sol Teledo Tel, Ş. 44.40, 8105 Dor Taslanides Tel, $. 40.80, 8106 Motkopulo Tel, $. 21.60, 8107 24, 8081 Ahmed Nuri ayni şirket-| Hacı Ali | lokantacı Fındıklı 20, te 24, 8082 M. Ali Mustafa Tel. Ş. 21.12, 8083 T, Dioniyan Tel, Ş. 34, 8084 Reşid Halid Tel. $. 2280 8085 Cenap Derviş Tel, $. 21.60, 8088 Ester Dinar Tel, $. 20.40 8087 Kadri Cenani (o Tel. Ş. 60. 8088 Emire Öztemel Tel, $, 31.20 8089 Müfit Cenril Arkan Tel. Ş. 37.20, 8091 J. İ, Sadık Tel, Ş. 36, 8052 Ekrem Pekelmen Tel. Ş. Jtalyada tabii afetler Napoli, 21 — Çok şiddetli yağ- murlar ve fırtınalar birçok sokak ları sularla doldurmuş, Napoli ile 48, 3090 Marie Kenasaki Tel, Şi Salern arasmdaki muhabere vası- talarıni bozmuştur. Kastellamare'de beş, Granya- 21.60, 8093 Mehmed Ali Tel, Ş. no'da yedi kişinin öldüğü ve alt 28.32, (8994 Bayan Suzan Levi| Kişinin de yaralandığı bildiriyor. Tel. $. 23.28, 8095 Muzaffer Erin Tel, S. 26.40, 8096 Fani Salomona Bu mıntakada mahsul tama miyle mahvolmuştur. ye eya e yg aaa gelmesi bekleniyor. X:9 Kaçırılan kız peşinde Polig hafiyesi Deksterin “Kaçı rılan kız peşinde,, adlı romanı bu-| paketlere ayirmak suretiyle geti - gün piyasaya çıkarılan ikinci forma ile nihayete ermiştir. Bundan sonra| rilecek paketlerin menşe şehadet bu formalar haftada iki defa Cumartesi ve Salı günleri Piyasaya verilecektir. Önümüzdeki günlerde çıkacak olan 3 üncü formasiyle X: 9 en mühim maceralarından birine başlı yor: gg ge aamagtar, * AAPBER — Akşam Postası Yugoslavyada yeni bir parti Belgrad, 20 — Yugoslavyada “Yugoslav Radikal Birliği,, adiy- le yeni bir parti kurulmuştur. Bu! partinin ileri gelenleriStanoyeviç, Spaho, ve Koroşetz'dir. Bu suret- le Sırp, Sloven, ve Bosna müşlü » manlarından mürekkep, müttehit bir parti halindedir. Yugoslav Radikal Birliği bu - günkü Stoyadinoviç hükümetini tutacaktır. Başbakan Stoyadino - viç de bu partiye girecektir. Partinin programı uluş için si- yasal hürriyet ve şimdiki dış siya aanın devamıdır. < Parti aynı za » manda bugünkü Kara Yorgiyeviç Kral hanedanının da devamma i taraftardır. Yeni parti her tarafta büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Almanyada Iki büyük kaza oldu Berlinden bildirildiğine göre | Berlin radyo sergisinde bir yan gın çıkmış ve çok büyümüştür. Ya. ralıların adedi yirmiyi bulmuş, it- faiye yangmı söndürmek için çal mağa başlamıştır. Berlinde bir de toprak çökün tüsü olmuştur. Yeraltı treni tünel. lerinden biri çökmüştür. Toprak altında kalan amelevi kurtarmağa giderken tünelin ye niden yıkılmasında ve yeni kaza çıkmasından korkuluyor. Berlin, 21 (A.A.) — Göerinç Srasse'deki toprak çöküntüsünün temizlenmesi devam ediyor. Şim - diye kadar 4 yaralı çıkarılmıştır. 14 işçi ortada yoktur. Alp GARAİAZ vş Alman casusu, yakalamıştır Bun. lar suçlarını itiraf etmişlerdir. m ar mm Fransız babşakanının kızı evlendi Prais, 21 (A.A.) — Başbakan B. Lavalin kızı Bayan Jose ile Ro: ma büyük elçisi Kont de Chambro. nun yiğeni bugün evlenmiştir, Tö. rende bütün elçiler ve birçok kim. seler hazır bulunmuştur, Paris, 21 (A.A.) — Genel iş konfedarasyonunun buyrultulara karşı yaptığı protesto toplantıs; beklenilen neticeyi vermemiştir. Dört sendikadan başka bütün diğer sendikalar toplantıya gel memişlerdir. e A A Çin kabinesi buhranı Şanghay, 21 (A.A.) — İcra ko mitesi başkanı Vanşingvey Nanki- ne gitmiştir. Başkanın bu ani ha reketi hakanların bir arada istifa etmek hususundaki kararlarından ileri gelmesi muhtemeldir: Vaşingvey icra komitesi baş kanlığını tekrar üzerine almıya- caktır. Dış bakanlığa Vellington . Ku 50 liradan aşa- ğı paketler Ankara, 20 — 50 liradan eksik namelerinin geçirilmesine mey » dan bırakılmaması için, şahsa ve. ya bir Firmaya gönderilecek, aynı zamanda gelen ve gümrük tarife sinin.aynı numaraşına giren-eşya paketlerinin. hepsinin. tutarı elli lirayı geçtiği takdirde menşe şe hadetnamesinin aranması karar » Kabinede değişiklik AAA İM ' il ize bildiren Kara Ali ile atamız.) e bize bildiren râ € içiri T İle yapmak ihtimali olduğunu da (Baştarafı 1 incide) hatten dönen Bâşvekil:İsmet İnö- nü, yaz münasebetiyle gerek An- karadan, gerek diğer gezintiler - den İstanbula gelen vekil arka - daşlariyle ayrı ayrı ve toplu ola - 21 AĞUSTOS — 1935 sarlar Vekilinin çekileceğini yaz» yordu. “Aldığımız malümata göre ka binede değişiklik haberlerinin kat'iyyen asıl ve esası yoktur.,, Izmir panayırını rak görüştüğü gibi, başvekil ve açmak üzere Celâl vekiller sık sık Cumur Başkanı A- tatürkü de ziyaret etmektedirler. “Büyük Şefin huzurunda Baş vekil İnönünün vekillerle müda- velei efkârda bulunması muhte » meldir, Heyeti vekile “toplantısı yapılacağı rivayeti bundan galat olsa gerektir. Heyeti vekilenin bu: rada toplanması varid olamaz. Çünkü evrak ve bürolar Atikara- dadır, “Bu sabah bir arkadaşımız ka- binede bazı değişiklik olacağını, Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu - nun maliyeye geçeceğini, Adliye Vekilliğine eski vekil Yusuf Ke - mal veya Mahmud Esaddan biri - nin geçeceğini, Gümrük ve İnh: - Dinarlı Mehmedin Mülâyim Pehliyana yenilmesi üzerine bir takim yeni vaziyetler hadis olmuş tur. Bunlardan biri Kara Alinin Dinarlı ile i Eylülde Ankarada yapmayı kabul ettiği güreşin suya düşmesidir. Çünkü Türkiye yağlı güreş baş pehlivanı Kra Ali, dün ilk defa o larak Avrupada bir turne yapaca- ğını bildirdiğimiz Mülâyim pehli. vanla birlikte Avruj ii 6 'da şöyle bir konuşma geçmiştir — Ne o? Dinarlı ile güreşmiye| cek misin? v — Hayır.. Dinarlı ile karşılaş- mağa lüzum kalmadı gayri.. — Peki, Dinarlı “Kars Ali ben den korktu, kaçtı!,, derse? Kara Ali bembeyaz dişlerini göstererek güldü: — Der mi dersiniz? . Mülâyimle Kara Ali Bükreş, Peşte, Viyana ve Parise gidecek ler, orada kendilerine yapılan bii- tün teklifleri kabul ederek maçla; yapacaklardır. Dün Mülâyim gazetemize bir mektup gönderdi. Neşrediyoruz: “20 . 8 . 935 tarihli Son Post: gazetesinde Deniz Kızı Eftalya- nın sözlerini okudum. Bu kadın, Çoban Mehmedin be. ni soluk aldırmadan yendiğin: söylüyordu. Ben Çoban Mehmet. le şimdiye kadar biç bir maç yap. madım. Böyle olduğu halde nası" Bayar gidiyor Ekonomi: Bakanı Celâl Bayar bugün yanında Sümer Bank Ge * .nel Direktörü Nurullah Esat oldu” ğu halde Ertuğrul yatı ile Bandır- maya, oradan da trenle İzmire gi“ decektir. Başbakan İstanbulda kalaca » ğmdan 9 Eylül İzmir panayırmı Celâl Bayar. açacaktır. Bundan sonra: Nazilliye giderek Sümer Bank kumaş fabrikasının temel atma merasimini yapacak, dönüş- te de Keçiburlu kükürt fabrikası» nı ziyaret edecektir, Yarın İzmirde açılacak pana - yır için İstanbuldan gidip gelme tenzilâtlı bilet alanların sayısı bi- ni geçmiştir. © Dinarlı ile güreşler düştü Buna da sebep nüfus kâğıdının Bandırmada kaldığı için pasapor- tunu çıkaramamasıdır. Bugün saat 12 ye doğru Mülâ- yim ve Kara Ali pehlivanlar mat. baamıza geldiler. pehlivan bugün saat (14) de hareket edeceği için bi: zimle veda etti, ğ * Kara Ali, pasaportunun mua- melesi bitmediği için, belki yarın syeye #hür.sün gidebileceğini söy bii seyahatini tezi ilâve etti, Gene kendi söylediklerine na. saran, bu iki pehlivanımızın Ay rupsda yapacakları bu seyahat bir ay kadar sürecektir. Anayurt dışında zorlu imtihan lara çıkan pehlivanlarımıza iyi bir şans, güzel muvaffakiyetler diler, uğurlar olsun deriz. Bu seneki tedrisat Dünden itibaren, lise ve orta mekteplerde talebe kaydına baş .Janmıştır. Verilen malümata gö» re bu sene mekteplerin gerek ted ris, gerek İdare şekillerinde büyük döişiklikler yapılacaktır. Ve İstan- bul kültür direktörlüğüne genel müfettiş Salih Zeki getirilecek tir, e ei vpabii Lehistan Sovyet oluyor da beni soluk aldırmadasİmatbuat miimessille- Çobana yendiriyor. Bu halanır düzeltilmesini isterim.,, | AY Kara Alinin Mülâyim pehlivan “la birlikte Avrupa seyahatine çik- mağa karar vermesi üzerine hasıl olan yeni vaziyet etrafında Hava .Kurumu merkezinde bir malümat yoktur. Güreşleri tertip eden ku rum tam bir ademi malümat be. yan etmiştir. Halbuki bizim yaptığımız tah- kikata göre, Hava Kurumu için ya. pılması kararlaştırılan güreş mü sabakaları bozulmuştur. Güreşler maalesef yapılamıyacaktır. Mülâyimin bugünkü vapurla Romanyaya doğru hareket etme: si muhakkak olduğu halde Kara Ali için daha henüz belli değildir. rini istemiyor Varşova, 21 — Lehistan hükü #meti, Tas ajansiyle İzvestiya gaze tesinin muhabirlerinden müsaadesini geri aldığını diple masi yollariyle bildirmiştir. Leh gazetecileri Moskovadan ayrıldı Moskova, 21 — Lehistan Pat ajansı muhabiri Moskovadan # rılmış, istasyonda Lehistan elçiliğ' ve konsolosluğu arkânı tarafında uğurlanmıştır. Japon heyeti italyada Torino, 21 (A.A.) — Gener#' Itonun başkanlığı altındaki Japo” süel heyet buraya gelmiş ve, ba ca endüstriyel kurumlarını 834 miye başlamıştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: