21 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

21 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 AĞUSTOS — 1985 B . i .... .. : Sporda amatörler profesyonellerden müreffeh! Biçare profesyonellere de amatörlere gösterilen müzaheret güsterilmelidir . Sporculukta, profesyonellik ve #matörlük diye iki tabir var, Her meslekte,, bu, vardır ya... Fakat, ilhassa spordaki dikkatimi cel - bediyor, Bana öyle geliyor ki, şu İ çeşit sporcular arasında pek o adar fark yok. Varsa bile, ama- törlerin lehine bir fark aramak uygun olur. Evvelâ, kulüpleri, — şahsiyeti Maneviye olarak -—- amatör say benim mantığıma uymuyor nlar, pekâlâ ticaret yapıyor - ir. Azaları da büyük bir şirketin hissedarlarına benziyor. Emin olun ne bizim memleket- ten bahsederek ve ne de şuna bu- Da taş atmak istiyerek bu satırla- 1! Yazıyorum, Kimsenin aklırıdan yle birşey geçmesin. Sadece ün dünyadaki amatörlükten ve Profssyonellikten bahsediyorunı, , Evet, kulüpçüler büyük bir te Sim (ticaret) şirketinin âzalarma Pziyorlar, Bunlar meclisi ida- *8 âzaları, büyük hissedarları ol: duğu gibi, iki buçuk papellik his- 88 senedine yüzde iki buçuk te - Mettüü bile zor alan çelimsiz üye- Ş*ri var... (Kulüp pasosu ile stad- YOR airmek kabilinden!) lük 7 Suluğun amatör kulüpçü - !smında bilhassa rol oynı * 5 nüfuzdur ki, işte, amatörleri €syonellerden daha ziyade AYdalandıran da budur. Çöpcünün hatırı Mantıkan şöyle olmak lâzımge- lirdi: Bir insan filânca yerde şu işi yapar. Asıl mesleği o iştir. Bun - dan başka, tenise, deniz yabut futbola heves etmiştir. Ona ama- tör denir. Yoksa, iyi yumruk attı- ğı, yahut iyi topa vurduğu için fi- lânca refah derecesine yükselti - len sporcu, elbette amatör deği! - dir, Hilei şer'iyeli amatördür. » * Maksadı, bütün dünyadaki a- matörlere hücum etmektir sanma yn. Bilâkis, bizim memleketteki profesyonelleri müdafaa etmek istiyorum. Bu yapılan son güreş- Ire münasebetiyle pehlivanlar, » muzla temas ettim, görüştüm, ta - nıştım, Eğer milletin iftihar ede- ceği unsurlar arasında spor faiki- yeti diye birşey varsa, şüphesiz ki, pehlivanlar, Türklerin en fazla koltuğunu kabartacak sporcular - dır. . Buhların arasındaki doğrudan doğruya kulüplere yahut müzahe- retlere dayanmaksızın apaçık ha- yatlarını kazananları “leyleğin altığı yavru gibi”, “Siz profesyo- nelsiniz!,, diye ihmal etmek bü - yük bir hatadır. Hiç değilse, onla- rr da futbolcu amatörlerimiz de- recesinde bir maddi refaha ka - vuşturmalı.., (va-N0) soruldu: afiyette imiş / Fakat atı öldüğü için mahallenin çöpleri kalkmıyor! kin im mahallesinden birkaç zat yildi. Anlattıkları İstanbul içinde « de görülmemiş birşey değil - j <r. Amma şekil itibariyle çok ga- ai ve İstanbul şehri gibi mede- ii r yer icin doğrusu yüz kızar- 1 birşeydir, anlar başlarına geleni şöyle tiyorlar: rar Bizim mahallemizin en e « caddesi, Akarçeşmenin ya - Adan başlıyarak o Yeniçeşmeye uzar. Bu caddenin bilme- süz, erelere kadar giden bir çöp- ' Vi. daha doğrusu bir çöp araba- , Yütdı. Bu araba da iki günde ü de olsa gelip çöplerimizi alır- a beş gündür caddemizde a - Manası sabahleyin herkesi ya - Soğ n firlatan gürültüsü ve “nün de avazı çıktığı kadar Ürması eksildi. Bu yaz günün- da, lerimiz taşmasa belki bun- y.,,, emnun olacaktık. Amma ne Paltn iki iş öyle değil, ır Edirnekapı dışma ka- va bi heyet gönderip çöpçümü- wabatini sordurduk. o Fakat metbaamıza Eyübün Cezrif öğrendik ki çöpçümüz hamdolsun sapsağlam amma arabanın bey. giri sizlere ömür... Allah başka keder vermesin, çöp parasi verdi- ğimize göre elbet belediye de bi- ze yeni bir beygir bulur dedik! Fakat ne gezer? Çöplerimiz tenekeleri doldurdu. Taştı. Lâkin arabadan eser yok. Bu ön beş gündür böyle devam ediyor. Gö « zünüzü kapayıp Eyübe gelin ko - kusundan bizim mahalleyi tanı - yacaksmız! Biz medeni insanlar olduğumuzdan çöplerimizi soka - ğa dökemiyoruz. Belediye de bu medeni şehrin belediyesi olduğu- nu ispat edip bize bir araba gön- dermeli değil mi? Maşallah belediyenin temizlik çavuşları, kontrolları, ispektörleri çöpçüsünden çok! - Acaba bunlar koca bir yerin sağlığı ile alâkadar olan bu hale hiç ilgilenmiyorlar mı?,, Okuyucularımızın söyledikle - rini aynen yazdık. Fatihin çalış - kan Kaymakamı Halük Nihadın bu vaziyetten haberdar olmadığı» nı sanıyoruz. Eğer haberi olsaydı böyle bir hale meydan vermiye - ceği muhakkaktı, Değerli mimari eserlerimiz Bir heyet tarafından birer birer tetkik ve tesbit edilecek © Belediyenin Türk mimarisinin öl - mez şaheserlerini meydana çıkarmak ve bunlarin bayındırlığna çalışniak üzere harekete geçtiğini o bunun için de Tramvay sosyetesinden alınacak 1,700,000 liranın karşılık gösterilme - sinin düşünüldüğünü yazmıştık. Belediye bu kuradan sonra müzeler- den İstanbuldaki tarihsel ve mimari değeri en yüksek olan anıtların ad - larını istemiştir. Müzeler direktörlü - günü bu listenin hazırlanmasını â - nıtları koruma encümenine bırakmış- tır. Encümen evvelki gün de yaptığı son toplantı ile şimdiye (kadar elde bulunan malümatla belediyeye gös - terilecek yüksek (değerli amtların bir listesini hazırlamıştır. Fakat bu çok önemli ve uğrunda büyük bir ye- kün tutacak miktarda para sarfedile- çek olan iş için adları (tesbit edilen anıtlar üzerinde heyet halinde tetkik- ler yapılması takarrür etmiştir. Bu süretle kesin (kat'i) bir amaca (neti - ceye) varılmıştır. Anıtları koruma encümeni buarada Karagümrükte Mesihpaşa, Üsküdar - da Mihrimah Sultan, Fatih Nişanca- sında Nişancı Mehmet bey, Eyüpte Zal Mahmut paşa, Unkapanı köprü - sünün Azapkapısı (başında Sokullu Mehmet paşa, Üsküdarda Şemsi paşa ve Kasımpaşada küçük ve büyük Piya le camilerini birer birer yeniden tet « kik edecek ve bundan sonra listesini müzeler direktörlüğüne verecektir. Maamafih bütün bu işlerin başında evvelce yazdığımız gibi Yeni Cami a - nıtının etrafının açılması gelmektedir. — ağ Asfalt Büyükçekme- ceye uzatılıyor Istanbuldan Edirnekapıya kadar u- laşacak olan asfalt yolun ilimiz sı - nurları (vilâyetimiz o hudutları) içine tesadüf eden kısmı süratle ilerlemek - tedir, Mbaylık bir yandan asfalt yo - lun Topkapı ile Florya (arasındaki oldukça yıpranmış kısmını tamire başlamıştır. Diğer yandan asfaltın Oşimdiye kadarki ucu olan Küçükçek - meceden ilerisine geçilmiş ve Büyük- çekmeceye yakın Beylik düzüne kadar kısım kısım asfalt yapılmıştır, Büyük. çekmeceye kadar olan kısmın da top - rak tesviyesi yapılmıştır. Bayındırlık başmühendisliğinin gösterdiği lüzum üzerine yolun birçok yerlerde istika - meti değiştirilmiştir. —o— Istanbul avcılar bayramı Avcılar Bayramı Pazar günü Anbarlıda Çoban Çeşmede kutlu- lanacaktır. Bu münasebetle bıl - dırcın av alanı açılış töreni de ya- pılacaktır, Bayrama iştirâk edecek ve av - lanacak cemiyet üyelerini taşı - mak üzere otobüsler temin edil - miştir, Biz Sokakları eciş bücüş olan Kasımpşalılar böyle diyor Kasımpaşanm, © yrllardanberi tamir yüzü görmiyen yolları çok bozulmuştur. Bu yüzden geceleri taksi otomobilleri fazla para ve - rilse bile Kasımpaşaya gitmek is- tememektedirler, Kulaksız, Nalıncı Hacı Hasan, Karaman mahallelerinin yolları | ise değil otomobil, hattâ yayala -! rın bile geçemiyeceği kadar bo - zuktur. Bu civarda oturan halk uraya (belediyeye) başvurarak yolların bir ân evvel yaptırılmasını iste - miştir. Fakat belediyenin parası yoktur, bütçesinde tahsisat bulun- madığını bildirerek eğer halk tas alırsa daimi amele temin edip yol- ları yaptıracağını söylemiştir. Bu civar ahalisinden matbaa - mıza gelen birkaç kişi bize şöyle dediler; — Yol parasını biz de veriyo - ruz, vermekte olduğumuz para - nin miktarı ise İstanbulun diğer semtlerinde oturanların verdikleri paradan az değildir, onlarm öde- dikleri mikdarın aynıdır. Bu va - ziyette bizim meselâ Taksimde o-! turan halktan farkımız ne? “Eğer belediyemiz taş alamı - yacak kadar parasiz ise ve yolla- rımızı yirmi otuz senedir olduğu gibi bundan sonra da tamir etti - remiyecekse bize haber versin, o zaman ne yapalm (belediyemiz yok diye başımızın çaresine ba - “Meselâ mahalleli toplanıp taş parası toplar, sıra ile çalışıp yol- larımızı tamir ederiz!,, —— Mecidiye köyü kalabalıklaşıyor Mecidiye köyü bu yaz kalaba - lıklaşmış, yeniden evler yapılmış, kahveler, gazinolar kurulmuştur. Köye iki yüz metre kalıncıya ka- dar tramvay da işlemesi buraya olaa rağbeti artırmıştır. Uray (be- lediye), şehir hududu içinde olan Mecidiye köyünün baymdırlaşma sı için yeni bir proje hazırlamağa karar vermiştir. —— Bir araba kaçak et yakalandı ! Dün sabah Edirnekapıda, Ac: çeşme caddesinde birinin evi basıl mış ve içeride koyun, keçi, sığır, manda, eti olmak üzere tam bir araba dolusu kaçak et yakalanmış ve bunlar bir yük arabasına tepe" leme doldurularak Karagümrül polis merkezine götürülmüş, suçlu hakkında da takibata başlanmış- tır. e yol isteriz l Haydarpaşa geçidi köprüsü Önümüzdeki ay içinde nihayet yapılacak Daha genel o savaştan harpten) evvel tasavvur oolunup da son yıllarda etrafındaki düşünceler, projeler muhtelif kollardan ilerliyen Haydarpaşa demiryolunun üzerinden geçecek olan Tramvay köprüsü niha- yet eylül içinde yapılmağa başlana - caktır, Bu köprü işile ilgili olan be - lediye ve devlet demiryolları idaresi köprünün kuruluş şekli üzerinde son temaslarını yapmaktadır. Haydarpaşa köprüsü için bir yan - dan belediye bir yandan da Baym - dırlık bakanlıkları o bütçeye tahsisat koymuşlardır. Köprü evvelce düşünül düğü gihi Kızıltopraktan değil Hay - darpaşa garının biraz ilerisinde şim - diki geçit yerinin daha ilerisinde ma- nevra hatlarmın bittiği yerde yapıla - caktır. Burada tren hatlarına aşağı bir meyil verilecek ve köprü tren hatı mın üzerinden geçecektir. Betondan yapılarak olan bu köprüden yalnız tramvay değil diğer nakil va - sıtaları ve halk da geçebilecektir. (umum! —o— Haydarpaşa örnek hastahanesi Haydarpaşada uzun müddettenbe « ri kurulmakta olan örnek hastanesi » nin 29 teşrinieyvelde cumhuriyetin 12 inei yıldönümü günü küşat resminin yapılması takarrür etmiştir. Hastane binasının inşaat ve tamira- tı devam etmekle beraber az kalmış « tır. Hastanenin etrafını çevreliyecek duvarlarm bir kısmı da bitmiştir. Şim di hastanenin sihhi mal elerinin, tedarikine BRA) *. — Tuz ve şeker ucuzlas yınca mukaveleler ne olacak? Finans Bakanlığından yapılan bir bildirimin üzerine resmiğ kurumlar için yapılan münakasalar neticesinde müteahhitlerle yapılan (anlaşmalar yeni bir vaziyete girmiştir. Finans bakanlığının ilbaylıklar (vasıtasiyle yaptığı bu bildirikde şeker ve tuzfi - yatların indirilmesinden sonra mü- teahhitlerle evvelce yapılan anlaş - maların içinde şeker ve tuz varsa bun larım parasının evvelce yapılan anlaş- ma fiyatı üzerinden değil şimdiki fi yat üzerinden verilmesi lâzım“ geldiği bildirilmektedir. Bu süretle devlet hazinesinin men - fatleri korunmuş olacağı gibi müteah- hitler de hiç bir veçhile zarara uğra « mıyacaklardır. Maamafih Finans Bakanlığı her tür- lü ihtimali düşünerek şu tavsiyede bulunmuştur.: Bu iki madde üzerinde yapılmış olan anlaşmalar yenilenecek müteahhit razı olmazsa mukavele feshedilecektir. Bunun için bu bildi - rik gelir gelmez müteahhitlere tebli » gat yapılarak bu şekilde hareket e - dileceği bildirilmiştir. Bir çok müte- ahhitler bu şekli derhal kabul etmiş - ler ve yeniden anlaşma yapmışlardır, ŞEHRİN DERDLERİ Fiyat listeleri hakkında Şehrimizin dertlerinden biri de ayni sınıf eğlence yerlerinin fiyatlarının biribirine eş olmaması ve bu i - şin tamamen mal sahiplerinin keyiflerine bırakılması- dır. Meselâ Beyazıtta camiin arkasındaki ağaçlıklı kah velerde gazoz beş, nargile on kuruşken g8702 yedi buçuk, ve nargile de on iki buçuk kuruştur, Halbuki her iki kahve de ikinci sınıf sayılmaktadır. A- caba bu fiyat farkı nereden ileri geliyor Diğer taraftan barlar da böyledir. Birinde yüz kuruşa içtiğiniz bir şişe birayı, öbüründe yüz elli ku - meselâ ken, ö karşı tarafta | | ruşa İçebiliyorsunuz. Halbuki bu barlar arasında da si- nıf farkı yoktur. Bir de söylendiğine larda iki tane fiyat listesi varmış, Gelen müşterinin vaziyetine göre bu listelerden biri uzatılırmış, Birinde biranın şişesi yüz elli kuruş olarak gösterilir - ken, üründe üç lira olarak yazılı ve bazı kimseler soyuluyorlarnış! göre bazı bar - imiş Ru suretle Her ne ise. Muhakkak olan bir şey varsa o da fi - yat listelerinin ayni kategoriye dahil yerler hakkında ayni olması lâzım olduğudur.Nazarı dikkati celbederiz,

Bu sayıdan diğer sayfalar: