21 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

21 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kadınlar boğa güreşidir Boğa güreşçisi bir kıza göre Boğa ile güreşmek dansetmekten daha Boğa güreşçisi kı. zın bir fotoğrafı 18 yaşındaki ho. ğa güreşçisi kız şen kılığında az tehlikelidir! Meksiksdan yazılıyor: , 18 yaşında Mis Portia Portar i- simli güzel bir kız, Meksika spor dünyasını altüst etti, Burada en büyük ulusal spor, bilirsiniz ki boğa dövüşü,, dür. İsmini yazdı - caktır, Bununla beraber, dövüş meydanı beni âdeta büyülemiştir. O kadar ki bazan profesyonel bir toreadora (boğa dövüşcüsü) ol - mak aklımdan geçiyor.,, Meksikada bir kanaat var ki, bu Bim genç Amerikalı kız da, hiç | 18 yaşında kız, günün birinde orkusuz, yaman bir dövüşçüdür. Birçok profesyonel boğa dövüş- Sülerinin cesareti ve şiddetiyle, eksikanım en azılı © böğalarına arşı koyuyor. Meksikanın ve İspanyanın şöh- Yeti dünyayı tutmuş boğa güreşçi- Sri onu her fırsatta alkışlıyorlar, *zı Meksika dövüşçüleri de, bu tenç kızın gelmesinden müteessir olmuyorlar değil, Adetâ onu çeke- Miyorlar, Fakat hepsi, Portia'nın ilerleyişi ve gösterdiği güzel cesa- *tle yakından yakına ilgilidirler, Sa İyi arkadaşı Armilla isimli Ve bugünkü boğa dövüşçüleri ara» sında en şöhretli ve en yüksek bi- ridir.., Amerikalı kız boğa dövüşçüsü yla ki: “Boğa ile dövüşmek ben- ızlar için çok hoşa gidecek bir “Bordur, Emin olunuz ki danset - Mekten daha az tehlikelidir... Fa- kat #üphesiz benim işim boğa ile değil, dansetmek ola - profesyonel bir dövüşçü olacak - tır. Hayatını büsbütün boğa di - vüşüne hasretmesi de, boğa dövü- şü âleminde daha şimdiden büyük bir ilgi uyandırmıştır. Dövüş ya - parken, kullandığı entrikalar, en mahir dövüşçülerinki ile bir ayar- dadır. Ortisiana ve Pasos dö Peşo isimli numaraları görülmemiş de- necek bir istidat eseridir. Bu nu - maralar, belli başlı boğa dövüşçü- lerinin ortaya koyduğu ustalık - lardır. Ve becerebilmek, işte böyle koca bir şehri, ve bütün bir spor dünyasmı ayakalndırıyor. 18 yaşındaki Amerikalı boğa dövüşçüsü, o yalnız boğa dövüş- mesi usüllerini U bellemiş değil, onların geniş inceliklerini de tam manasiyle kapmıştır. Pazar günü öğleden sonraki dö- vüşleri müteakip, herkesin gitme - si âdet olan El Retiro isimli'meş - hur lokantasında en şık elbiselerle görülüyor. Orada, boğa sporunun HABER — Akşam Postası Genç boğa güreşçisi meydanda, boğa İle karşılaşmak üzere iken bütün tarımmış simaları da bulun- maktadır, Onlar aralarında mü - nakaşalar yapa dursun, Portia ve arkadaşları, hususi surette pişiril- miş belli başlı bir boğa bifteğin - den bir iki lokma yerler, Bu, âdet- tir. Yoksa, boğa güreşçilerinin vurdukları boğaların bifteğini ye- mesi pek hoşlandıkları birşey de- ğildir. Amerikalı genç kız, nasıl boğa dövüşçüsü oldu? Bu pek meraklı - dır. Portia önce, “boğa dövüşçüsü dansı,, öğreniyordu. Bu dansı öğ - renip de halk önünde oynadığı za- man kendisini müthiş surette be - ğendiler, İspanyol danslarını A - merikalıların taklide kalkışmasını tenkide alışmış olan halk, bu Ame- rikalı kıza hayran kalmıştı. Bu ge- fişigüzel ( bir balerin gibi değil, tam manasiyle bir boğa dövüşçü - sü üslübu ile dansediyordu. Bundan sonra Portia'nın günle- ri artık boğa dövüş meydanların - da geçiyordu. Kendisini danseder- ken gören seyirciler, bir boğa dö- vüşü sonunda boğa öldüğü vakit dövüşçüye doğru herkes şapkala- rını nasıl atarsa, ona da sahnede öyle atmışlardı. Herkes onu tanı - yordu, Dövüşün figürlerini de bel» ledi, O kadar ki, dövüş meydanı - nı, sahneden daha hafif ve az st - kıcı buluyor. Dövüş başlamndan önce, bu kız dövüşçü de, stadyomun yanıbaşm- | da, kandilleri hiç sönmeden ya - nan kiliseciğe gidiyor ve her dö - vüşçünün o yaptığı gibi oradaki Meryem O heykelinin önüne diz çökerek küçük bir dua yapıyor... Bununla beraber, Portia boğa dövüşünün tehlikelerine gülmek - tedir. “Boğa meydanında hiçbir kaza .geçirmedim., kaç defa kazaya uğramış, bir defa bileğini incitmiş, kaşteynetleri (İs- panyol kaşıklarını) şıkırdatamaz hale gelmiştir. Bir defasında be - | lini incitmiş ve sekiz ay tedavide kalmıştır. başına türlü Hele bir gün topuğu ilearkadan ensesi- ne vurma numarasını yaparken, ayağında “step,, pabuçlart oldu - ğunu unutarak âdeta başını yara- cakmış... Portia boğa dövüşünü önce bir boğa taklidi şeyden öğrenmiştir, Esas itibariyle boğanın boynuzla» Gevşek topuklar, kazalar getirmektedir. demektedir. | Buna karşılık dans yaparken bir- | İ | çünün üzerine saldırırlar... Tbir boğa kafası ile » İ ! İ İ gibi, için en güzel spor rı bir deyneğe takılmıştır. Bunu tutan, yetiştirilmiş çocuklar, muh- telif istikametlerde acemi dövüş» Sonra, bisiklete takılı hakiki karşılaşmak imithanmı geçirmiştir. Bisikletli size bir boğanın çıkardığıho- murtuları da taklit ederek biçim biçim saldırır... Portia, yukarıdada yazıldığı üzerindeki Portia, pelerinle türlü numaraları, hattâ en teblikelileri- ni en azılı bir boğa önünde yapa - bilmektedir. Portia'ya, dövüşçü kostümü bü- yük ve an'aneri bir'törenle (me rasimle) verilmiştir. Bu kostüm yüzlerce dolar değerindedir. Portia'nınki, yeşil renktedir. Ve üzerinde altın sırmalar işlenmiş « tir, Omuzunda yeşil ve mavi apo » letler vardır. Pek meşhur olan dövüşçü pele » rinleri epey ağır oluyor. Fakat bu hamuleyle türlü çeviklikler yapa » | rak, bir boğanın kılıçlanması on beş dakikadan fazla sürmüyor. Şimdi Portia'dan en usta dö- vüşçülerin ve bilhassa rakiplerin beklediği şudur: Dövüş esnasında boğanm ku» laklarını kesebilmek... 18 yaşmdaki bu güzel dövüşçü» nün hocası diyor ki? — Çok sürmeden bunu Portia yapacak ve ilk çift kulağı bana a- tacak!,, LR

Bu sayıdan diğer sayfalar: