22 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

22 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Polis hafiyesi X:9 un mraceraları Wimci forma satışa çıktı 5 kuruş - Telefon: 23872 Atatürkün başkanlığı Kuponlarımızı saklayınız Bunlar size hiç ummadığınız menfaatler temin eder. 22 Ağustos 1 935 Perşembe altındaki — mma — toplantıya dâir Sene: 4 - Sayı 1302 —— Resmi tebliğ Celâl Bayar bugün açılacak Izmir panayırına gitti dün bütün bakanlar akşam yemeğinde Atatürkün, Floryadaki deniz köşkünde misafiri oldular Bugün çıkan önemli bir makale: Habeşlerle uğraşan Italyanın 12 e Ke bata deye EA Bakanlar, toplantıya gelirken (Yazısı 2 nci sayfada) Taymis diyor ki: Ulüslar kurumu Italyayı cezalandırmayı Ingiltere ve Fransaya havale etmeli! Süveyşi kapatmalıyız! Böylelikle... HARPT1S sene sürer! İngiltere kararını bugün verecek Muson, ion civarında bir kampla. taraftar askerlerinin coşkuhluğu ara- sından geçerken (Yazısı 2 inci sayfada) Baş pehlivanlarla güreşmiye kalkmadan evvel Mg İL, Dinarlı evvelâ beni yensin! Başalti birincisi Hüseyın böyle söylüyor “Ingiliz kralı gibi ipek pijamam yoksada evvelallah kendisini yeneceyime Mn diyor. mad şlar Eylülün aitısından itibaren verilmiye başlanacak Mütekaidin, eytam ve âramil eylül, birinciteşrin, üç aylık maaşlarının, verilmesine eylülün altısından itibaren başla- nacaktır. Mal müdürlüklerinde maaşların ne günleri verileceği tespit olunmaktadır. Ul Generatlıca'terfı edecekler Ankara, 22 (Telefonla) — Ge- neralliğe terfi edecekleri söyle - nenlerden isimlerini öğrenebildik! İrimiz şunlardır: Erkânıharp miralaylarından Mustafa Kemal, yardımcı smıftan eczacı miralay Şekip, Eyüp Sab - ri, harita miralayı o Abdurrrah - man, âskeri temyiz mahkemesi â- zasından Kemal Erman, yy gg yg e a Esa Türkiyede yer sarsıntıları Çankırı, 21 — Bu sabah, saat beşe doğru burada şiddetli bir zel zele oldu. Hiçbir zarar yoktur. İstanbul rasathanesi de dün sa- at onu 55 dakika, 19 saniye geçe, merkezi İstanbuldan 540 kilomet- re uzakta bir yer sarsıntısı tespit etmiştir, ikinciteşrin| Meydan okuyan Hüseyin pehlivan Müthiş Fiyanalılara karşı güreşecek olan s6 vimli pehlivanımız Çoban Mehmet (Yazısı Spor sayfamızda) cinayet Bir kaçakçı rakibini doğrayıp öldürdü Kaçakçıların azıttığı anlaşılarak aleyhle- rine amansız bir mücadele açıldı Geçen gün Eyüpte Akarçeşme-f de iki kaçakçı arasında bir çarpiş- ma oldu ve Haydar isimli kaçak- çıyı şimdiye kadar beş defa sabı- kası bulunan kaçakçılardan Ha. san Tahsin bıçakla doğruyarak öl. dürdü. Kaçakçı Tahsin, kaçakçı Hay. darı Feshane ve süel dikim . evi amelelerine kaçak tütün satmak için en müsait ve en kârlı yer > bir köşebaşını paylaşamamak yü: zünden öldürmüştür. | Bir muharririmizin vaka ma - hallinde yaptığı tahkikata göre, bu köşede günde beş liralığa ka-| dar kâr getiren, bir miktar da ka-| çak köylü ve asker cigarası satılı. yormuş! Bu para İstanbulda na muskârane çalışan vatandaşlar- dan pek azının kazanabildiği bir paradır. İşte işin bu önemli cephelerini bu cinayet bütün açıklığıyla mey- dana koymuş ve inhisarlar taki. bat bürosu ve muhafaza baş di. rektörlüğüyle polisi yakından ilgi- lendirmiştir. Bundan ötürü kaçak- çılarla mücadele daha sıkı bir şe- kilde yapılmağa başlamıştır. Şehrimizde Eyüp, Cibali, Tah mis sokağı, Ortaköy, Üsküdar is. kele başı, Beşiktaş Köyiçinde bi” çok kaçakçıların alenen bağırarak kaçak cigara sattıkları da tespit edilmiştir. Iş k kanununu ve Türkiyede işçi hayatını « gözden geçiren ecnebi mütehassısın “söyledikleri: Gecede 13 saat çalıştırılan işçiler var Bunları çalıştıran patron, bir de: “ çok kaza çıkarıyorlar !, , dıye şikâyette bulun or. Ceza kanununca yasak edilen şekilde bile işçi çalıştıran müesseseler çoktur (Yazısı 4 üncü sayfada )

Bu sayıdan diğer sayfalar: