22 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11

22 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a ŞA NM Mg AŞMA 22 AĞUSTOS — 1935 | Dulci çmuryolları we uuranları icime (mum idaresi ân Ankaradan Haydarpaşaya her gün saat 19,10 da ve Haydar- paşadan Ankaraya saat 19.00 da kalkan Anadolu sür'at katar- larında 20/8/9235 tarihinden 1/12/935 tarihine kadar Üçüncü sı- Bıf araba bulunmayacaktır, Bu müddet zarfında seyahat edecek Üçüncü mevki yolcular her gün Haydarpaşadan Ankaraya saat 14,50 de ve Ankaradan Haydarpaşaya saat 19,45 de kalkan yolcu katarlariyle seyahat edeceklerdir. Üçüncü mevki yolcularının istirahatları için de bu katarlara farin üçüncü mevki arabalar bağlanılacağı sayın halkımıza bil - dirilir. © (2218) (4936) Muhammen bedeli 8580 lira olan 150 tane mahruti çadır 6 - 9 1935 Cuma günü saat 15,30 da ka palı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 643,50 liralık muvakkat teminat ver- meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 14,30 3 kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünde ve Ankarada Mal zeme dairesinde parasız olarak da ğıtılmaktadır. (4904) 29770 lıra muhammen bedelli ve yerli ma. (310000) tane Dev- let tipi Galvenize tirfon 5 . Eylül (1935 Perşembe günü saat 15,30 da Ankarad. idare binasında ka palr zarf uanliyle satın almacaktır. Bu işs g'rmek istiyenlerin 1557 lira 75 kuruşluk muvakkat te- Minat ile kanunun tayin ettiği vesi kaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığma dair beyan. name ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire- sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtılmak- tadır, (4903) Pek yakında PANORAMA Bahçesinde Sünnet düğünü Her gün bahçe müdiriyetine müracaat. Telefon: 41065 HABER — Aksam Postası Türkiye Cümhuriye MERKEZ BANKA 17/8/1935 vaziyeti We AKTIF PASIF Lira Lira Altın; #ati kilogram 16-530,945 (22.070.890. 88 Sermaye ...........— 15.000.000. — Banknot » 20434450 — lbüyat akçesi -“- 1026.256.67 Ufaklık .İ, 967.900.B8| 4437427076 ——— Tedavüldeki Eanknotlar: Oahildeki Muhabirler : İ Deruhte edilen evran naktiye (1. 188748561 — | Kanunun 6 ve 8 inci madde: ik e yaş die imi lerine tevfikan hazine tara , Hariçteki Muhabirler : fından vaki tediyar 10.640 380 - Altın: Safi kilogram 4401254 © | ©.190720.98 Deruhte edilen evraxı naktiye Altına tahvili kabil Serbest döviz'e | -532606.75| 672309603| bakıyepi —....................<x O 148108183 — Hazine Tahvilleri ; Karşılığı tamamen alun olarak Deruhte edilen evrakı naktiye tedavüle ilâveten vazedilen ik 10.000.000. - (158.(08 183. < carşılığı 11158748568. — “ Kanunun © ve 8 iacı mad- ürk Lirası Mevduatı : deletine tevlikan Hazine Yara- >. e, iz. e) 1781260371 tadan vaki tediyas Tele 1ao4nssn— |4&108183 — | Vedesiz ' el 17:212 69371 Senedat Cüzdam ı i Hazine bonoları — “İL. 1500000 - Ticari senetler —— «İl. 1019391836! 1160291836 mi 0 rn aleti Esham ve Tahvilât Cüzdanı ; Sc zaiiii2eİ i J Decuhte edilen evrakı nak pelin mn mmm Aİ siyenin karşılığı esham ve | . 30.852489.91 tahvilâr (itibari kişmetle) B * Serbest Esham ve Tahvflar İL. 455250101 | 35.404.990.99 Altın ve döviz üzerine avans | « 10943692 Takvilge zerine avans « 291013699| 301957391 Hissedarlar —........................... — 4500000 — muhtelif 967447879 İnn 40.05 Yekün | 70396874995 Yekün — (80106874005 2 Mari 1933 tarihinden itibaren; iskonto haddi yüzde 5 1-2 — Altın Uzerine avans yüzde 4 1-2 | Ademi iktidar E Bel gevşekliğine Edebiyat ve edebiyat tarihi özü Sadettin Nüzhet Ergun "38 Tabii ilimler El kltsbi Adem akaloryası Riyaziye olgunluk hazirlama meselelâri se ikmal ve olgunluk imtibanlarına girecek talebeler için hazırlanan Yardımcı kitaplar Nezihi 5o M. Namık 50 M. Mazhar Go M. Dogan 125 Satış Yeri: Istanbul Ankara caddesi evi SERSERİLER YATAĞI na soyizmek istediği şeyi şimdi anlışorum. | Ragastan da: — Marjantin ha!.. Jiyeti tam vektinde elinden kurtardığımız bu zavallı kadın öyle mi? diye hay. retini gizliyemedi. — Mösyöler.. Bu işte öyle bir sır var ki size onu şimdi söyliye. ceğim. Zavallı Marjantin, mace. rasını bana anlattı. Bu kadın de lirra şti, Fakat kızını bulduğu gün denderi bu deliliğinden bir iz kal madı, Marjantin kimdir? On se. kiz sene evvel Fransuva dö Valü. vaya raslamak felâketine uğruyan Bluvalı bir genç kız.. Tabii şimdi onu delirten faciayı anlıyorsunuz. Taptığı adamdan ihanet görerek, feci bir halde terkedilerek, kızını kaybederek nihayet deli oluyor Kendisini mahveden adam tara. fından saldırılmak istenilen kız nı bulunca aklı gene başma ge- liyor. birine bağlıdır, Şunu da nesini orada gördüm, elbisesiyle çok güzel ve bilen var mı? Tribule: suva :çin beslediğim düşmanlık noktasından menfaatlerimiz bir- isterim ki Jiyet denilen o melek kıza karşı da kalbimde pek büyük bir sevgi ve şefkat duygusu var- dır.. Her ne ise.. Bahçeye girme- ğe muvaffak olarak bekçiler pav- yonuna yerleştim. İşte Jiyetle an- Hepsi boş yere çalıştıkları bir işte yalnız başına muvaffak olan bu kadına hayretle baktılar. Madlen ayakta durarak elini bir sandalyanın arkalığına dayamıştı. Bu haliyle ve arkasmdaki erkek — Mösyöler, içinizde bahçeyi — Madam, ben şatoyu da, bahi- çeyi de adım adım bilirim. dedi. — O halde küçük kapıya göre bekçiler pavyonunun nerede oldu. ğunu da bilirsiniz, değil mi? — Oraya gözüm kapalı olarak çeye ve oradan bekçiler pavyonu-| (o Artık, yazmış olduğu mektubu na sokan adam vermişti. lüzumsuz sayıyordu. Esasen onu söylemek Madlenin bu anda düşündüğü) meçhul şahısla ettiği düvellö es hareket çok tehlikeliydi. nasmda düşmüştü. rarda biraz vardı. Arkasına gizlendiği ağaç ile kapının arasında beş altı adım ka- dar mesafe bulunuyordu. Nöbetçinin bu kapmın önün- den uzaklaşmasını bekledi. Sonra Madlen kapıya doğru Fakat Jiyeti Birinci Fransuya- nın elinden kurtarmak için he; şe- ye karar vermişti. *Belki bu ka- Madlen bir küfür savurdu.. On adım kadar ilerisinde bir takım gölgelerin duvar kenarında giz lenmek istediklerini farketmişti. Hemen olduğu yerde durarak kılıcını kabzasından tuttu. Korkmuyordu. Bahçedeki kavgada kazandığı muvaffakiyet kendisine farkında olamadığı bir cesaret vermişti. On silâhlı adamın üzerine yürüyecek da kıskançlık eseri erledi. kadar kendisinde kuvvet hissedi- zarifti. Koşmadı, o kadar yavaş ve ha:| yordu. fif yürüdü ki, ayaklarının sesini Birsaniye kadar durduktan son duymak imkânsızdı. ra çesaretle yürüdü. Şüphesiz ki nöbetçi de yarı uy.| © Fakat biraz sonra üç dört kişi- kuda gibiydi. nin kendilerini göstermemek için Madlen icabında kullanmak i:| duvara yaslandıklarmı gördü. çin elinde küçük bir hançer tutu.) (Bunlar tarafından kendisine bir yordu. söz söylemeden geçti. Fakat bu silâhı kullanmağa ih- — Şüphesiz gece hırsızlarıdır. Bu kadar fenalıklara sebep o- gidebilirim tiyaç kalmadı. . diye düşündü. içek lan adama karşı duyulan kin ve ei Askerin dönmesinden evvel ka-| © Fakat ayni zamanda, ar | düşmanlığın taştığı bu sözlerden) |... Öyle ise size şunu teklif ede. piya varıp açkı. hmrsızsalar kendisine hücum etme- mütcessir olarak hepsi susuyorlar. ceğim.. Hepiniz yarın küçük kapı- nın önüne geliniz. Anahtarı bende Dışarı çıkıp gürültüsüzce kapı- leri lâzım geleceğini düşündü. dı. N yı kapadı. Birdenbire aklına bir şey gele l, için ka; 5 si Madlen tekrar söze başladı: ü rl RE ele ACA Vİ rek geri döndü. — Fontenblöden niçin geldiği.) (o — Şimdi niçin gitmiyoruz? de. MUHAREBE HAZIRLIĞI Meçhul şahıslar onun uzaklaş mi size söylemiyeceğim, Mösyö) di. Bu anda saat on bir sularınday.| masını bekliyerek hâlâ orada du Ragastan, birçok tesadüflerimiz-| © — Buna iki sebep var.. Evvelâ dı. ruyorlardı. den sonra siz bunu belki anlamış: smızdır. ğer onu bir anda öldürmezsek he- — Hayır madam.. rif ortalığı velveleye verir. , — Ben öyle sanıyordum. Neyse — Peki, o nöbetçi yarın orada yalnız şunu biliniz ki Birinci Fran.| bulunmıyacak mı? kapının önünde bir nöbetçi var. E- ladı, Büyük Şarlman oteline ka. dar gidip Şövalye dö Ragastanı görmek istiyordu. Madlen, bunların hizasına ge lince sanki kendi kendisine söy. leniyormuş gibi: — Vakit geç oldu.. Mösyö Ra Forma :34

Bu sayıdan diğer sayfalar: