21 Eylül 1935 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 4

21 Eylül 1935 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HABER — Alsam Postası Zonguldakta | Sürgündeki Abdül | Zone kerim Fransaya iltica oi 1 gi Ahdülkerimlia kendi el yazısı Bundan dokuz sene evvel o zel man henüz kralirk olan İspanya ile Faslı Abdülkerim adında bir mücahit arasında istiklâl uğrun - da şiddetli bir mücadele oluyor - du. Ve Abdülkerim kendisine hü- cum eden İspanyolları mağlüp e «|| derek geri püskürtüyordu. Fakat bundan sonra Fransızlar) | 'da işe karıştılar, Ve Fransa ile İs.| | panyanm müşterek kuvvetleri Abdülkerimi mağlüp etmeğe mu .| j vaffak oldu. Fransız kuvvetlerine | teslim olan Abdülkerim Madagas-| | kar adası civarında küçük kir a «| dada ikamete mezbur edildi. Ve şimdi dokuz senedenberi orada | sikamet etmektedir. İ Son zamanlarda bir Fransız ga-| İ zeteci kadın Abdülkerimi ikamet ettiği adasında ziyaret ederek ko.|! 8 nuşmuştur. Bu mülâkatın dikkate iş değer kısrmlarını aliyoruz: “Bu eski muharip, sürgün sene |İğ lerinde gayet güzel fransızca öğ- renmiğ. Ve birçok fransızca tarih kitdplai okunuş. Bana: “.— Hoşgeldiniz. Ziyaretiniz - den çok memnun oldum. Çünkü ben Fransızları cok severim! dedi. “ Nasıl? “— Evet, geliniz oturunuz, ko- nuşalrm. Bol bel vaktımız var, $i- | ze çok şeyler söyliyeceğim.,, | Abdülkerim Fransızları uzun | boylu methettikten sonra Fransız. lara karşı harbetmesinin sebeple. rini de şöyle izah etmiştir: “— Sözlerime inanmız. Dünya. da en mukaddes ne varsa onu şa- hit tetarım ki, biz hiçbir vakit Fransa ile harbetmek istemedik. ,Bizi harbe mecbur eden birçok teessüf edilecek hâdiselerin arka arkaya gelmesi, Fransızların dost. lariyle yaptığı munhedelere sadık kalması harbe sebep olmuştur. “Bugün Fransa bizi unutuyor, Ricalarımıza cevap vermiyor. Ni. çin? Çünkü bağlıdır. Ve politi . kası bize karşı merhamet göster. mesine mânidir, Biz bunu anlıyor ve bundan dolayı Fransayı sevi - yor ve takdir ediyoruz. Oğulları - mızı da Fransaya hizmet etmeleri| için yetiştirdiğimiz halde Fransa ! hâlâ bize merhamet etmiyor. “Fransa hicbir zaman bizi sil - | kip atamaz. Şimdiye kadar hak -| kumda yazılan yazıların hepsi ya- landır. Fas meselesi için geniş bir tahkikat yapılmasını istiyorum. Herkes kabahat ve mes'uliyetini üstüne almalıdır. Allaha yemin ederim ki önemli hâdiseleri oldu. Zu gibi anlatacağım, Ümit ederim! ki Fransa sözlerimi anlar ve ba - na yüklenen mes'uliyet yükünden beni kurtarır.,, “Abdülkerim sonra, gene ayan | ! iade etmişlerdir. asim, ğa Ki ai a eye e yeri di ei Üc yazılmış mektuba ğim gibi Fransanın dostuydum. Ve dostu bulunuyorum. Ve bugün diyorum ki Fransa hükümeti sür. günlüğüme nihayet verir ve beni daha müsait bir duruma çetirirne Faslı Abdülkerim kendisine müteşekkir olacağım. |. yiliğinden dolayı ona minnettar kalacağım. Ve daima herhangi ihtiyaçta naçiz yardımımı onun emrinde bulunluracağım. Bilir - sin ki Abdülkerim nankör değil - dir. Ve sözü birdir. Selâm. Abdülkerim.,, Bir Arnavut gazetesi Siyasi mücrimlerin balta ile öldürülme- sini istiyor Tiranda çıkan Besa gazetesi son Fieri hâdisesinin mücrimleri-| nin Almanyada olduğu gibi balta| ile idam edilmelerini ileri sürmek. te ve Kral Zogonun daha sert dav- ranmasını istemektedir. Gazete diyor ki: “Almanlar siyasi mücimlerine ölümlerin en müthişini teva gö rüyorlar. o Ve onların kafaları balta ile uçuruyorlar. Bu tarz i dam eski olmakla beraber bizim! için de çok lâzımdır. Çünkü efkâ | | ri umumüyeyi tatmin edecektir. Zogonun müsamahakâr dav ranması doğru değildir. Hitle- nasıİ kendi arkadaşlarını feda et- mişse Zogo da etmelidir ,, Bahriyeli Yunan misafirlerimiz Dün öğleden sonra İstanbul il. bay, ve komutanı dost Yunan filo- suna giderek amiralin Ziyaretini Bundan sonra! saat 1330 da Yunan denizcileri i olan bir kızı kullanmıştır. Bu kız, antrasit fabrikasında Istihsa! tecrübesi yapıldı Zonguldak, 20 (A.A.) — Zon- guldakta yaptırılmakta clan Türk antrasit fabrikasında »ugür ilk defa olarak istihsal tecrübesi ya pılmıştır. Fabrikanın verimi çok yüksek | sonuç vermiştir. Fabrikenm açıl- ma töreni yakında yap'lacaktır. giy Romanyada Müthiş bir cani! yakalandı Bükreş, 20 (A. A.) — Kalasta| © bir şeririn yakalanması birçok katil, sirkat hâdiselerinin meyda- na çıkarılmasını kolaylaştırmış - tır. Bütün bunları yapan, Besa - rabyalı bir işsizdir. Kendisi bu iş-| lerde zabıtanın #ıkr kontrolunda İ kurbanlarını Yalnızca oturduğu - nu iddia ettiği bir eve sokmağa ikna ediyordu. Bu suretle içeri gi. renler sabıkalı tarafmdan balta ile öldürülüyorlardı. Bu suretle öldürülen kimseler, evin içinde bir yere gömülüyorlardı. Tahki - kata girişilidkiten sonra evin i - çinde parça parça altı nâaş bulun- muştur, Bunların hüviyetlerini ta- yin etmek müşkül olacaktır. Çün- kü katil bunların isimlerini bil - memektedir. Bulgar. Romen İ hududunda iki kişi öldürüldü Sofya, 21 (A.A.) — Bulgar - Romen hududunda Dubotiçe böl.| gesinde hudut nöbetçei gecele yin Bulgaristana geçmek istiyen iki kişi görmüş ve bunla: dur em- rine itaat etmediklerinden üzerle- rine ateş açarak ikisin: de öldür

müştür. Birisi kadın v3 birisi er- kek olan ölülerin üzerinde Sovye: pasaportları bulunmuştur. ime Tramvay sosyetesi köhne arabalar işletiyormuş | Son aylar içinde yoldan çıkan ve eskidikleri için birçok kazala- rın meydana gelmesine sebebiyet veren travay arabalar, beledi- ye fen heyeti tarafındır sıkı bir kontroldan geçirilmiştir. Bu kontrol neticesinde, birçok! arabalarm yirmi senedenberi iş - ledikleri görülmüştür. £ Belediye Bayındırlık Bakanlığıns düiği| raporda, tramvay sosyetesiyle ya pılacak yeni mukavelede bir ara- banın nihayet kaç sene işliyebile ceğinin tahdit edilmesini istemiş !! tir. De Holivut Holivut'un 196 numaralı sayısı haf- tanın film mevzuları ile güzel resim. leri havi olarak çıkmıştır. | ! kerlikten istifasını vermek üzere Aşk Geçen gün Brest deniz mah- kemesi tarafından casus'uk suça yüzünden doküz ay hapse mah küm edilmiş olan altın saçlı güzel casus Lidia Osvald ile evlenmel; için, Fransa devlet deniz subay Lidia Osvald larından yüzbaşı de Forcelle as.) dir. Kadın yüzbaşı de For. ceville Ove yüzbaşı OGuig- nard ile birlikte yabancı bir devlete mühim malâmet ver - mek yüzünden deniz harp diva nında muhakeme edilmişti. Su baylar suçsuz görüldüklerinden salıverilmişlerdi. Fakat Lidianr Almanya hesabına Fransaya ca- susluk yapmak için gelmiş olduğu inkâr edilmemektedir. Hâkim lerin önüne çikarıldığı (ozaman bunu ağlıyarak kendisi de irat! etmiş ve Fransanın yeni deniz al- tı kemileriyle muhripleri hakkın: da matamat toplamağa şönderil- miş olduğunu da açıkça söylemiş ti. Fransızların meşhur bir aile sine mensup olan yüzbaşı de For - ceville ile tanışmadan evvel bu kadın başka kaynaklardan mü . him bir takım bilgiler toplamış, fakat henüz Alman giz!i istihba - rat bürosuna göndermemişti. Mah kemede göz yaşları penbe yanak. larından aşağıya akarak verdiği ifadede: — Ben Breste bir casus olarak geldim, demiştir, burada yüzbaşı de Forceville âşık oldum ve bu mükemmel centilmen beni, yap - mak üzere bulunduğun: kötülük ten kurtardı. 21 EYLOL — 188 —Casusluğa galebe çaldı İki gencin birbirine karşı de » rin bir aşk duydukları ve yüzba » şının kendisinden gebe kalan bu güzel kızla evlnemek için her şeyi feda edeceği anlaşılmıştır. Harp divanı kapalı kapılar arı dında geçen iki günlük muhakeme den sonra bu aşk hikâyesine ka” naat getirmiş ve casuslara verilen uzun cezalar yerine kadını sade ! ce dokuz ay gibi kısa bir müdde- te mahküm etmiştir. Esasen bu ce" İ zan büyük bir kısmı da mahke- meyi beklerken ve mahxeme olu» nurken geçmiş bulunmaktadır. İki genç deniz subay! serbest bırakılmışlardır. Kadın İsviçre vatandaşı olduğundan mahküm” yetinden sonra oraya sürülecektir, Yüzbaşı da evlenmek üzere kadı- »m peşinden gidecektir. Bir Sovyet âlimi öldü Kalonga - Avrupa Rusyası * 9 (A. A.) — Uçakçılık âlemindeki ihtirala - rile tanmmış Tsiolkovaki 78 yaşında olduğu halde mide kanserinden ölmüş tür. Moskova 20 CA.A.) — Sovyet Rusya komünist frrkasile halk (okomiserleri konseyinin bir bildiriği (yayılmıştır. Bu bildiriğde Tsiolkoviskinin ölümü dolayısile hasıl olan büyük keder ve teessiründen hahsedilmektedir. Âlim , 22 yaşından itiharen ve hocâsız olarak riyaziyatla meşgul olmuştur. Özgür zamanlarını fizik ve heyet alanında il- mi araştırmalara (o hasretmiştir. 1895 senesindenberi tamamen madeni ka - bili sevk balonlar inşasile uğraşıyor - du. Sovyet hükümeti, 1920 senesinden bilme ne mes amman HARUN — KANİ İŞMEL TE uğraşmak ve ihtiralarda bulunmak im kânmı vermiştir. Bunun üzerine & - “lim hususi bir olölye yapmış ve kabi - Ti sevk balonlar yapmak (yolundaki ihtiralarını (o gerçekleştirmeğe giriş - miş ve birçok eserler (yapmıştır. Bu eserler arasında kendisi tarafından ilk defa olarak ortaya atılan inikâslı motör nâzariyesine ait eser vardır. ak a Kadıköy su şirketi satın alınacak Haber verildiğine göre, son zamanlarda Kadıköy su şirketinin mukavelesine uygun hareket et - mediği şaprlan şikâyetlerden an - laşılmış ve şirketin satı alınma « sı esası itibariyle kararlaştırılmış * tır. mmm A | | E 21 2 7 Eylül F. tribünü üç gün İzdihama mahal kalmamak açılacaktır. Dikkat: Birinci gün Ikinci gün Üçüncü gün GECEL — GÜNSEL Balkan Oyunları Fenerbahçe Stadında A.B.C.D.E, tribünleri dolmuştur. TiZ M muma, Cumartesi saat 14,30 da Pazar .. 15 de Pazar . 15 de için 75 kuruştur Için sıtadın kapısı saat 12 de ME” Üsüöter ile kapıdan Barı | girilebilecektir. ilk - Orta - Kız» Erkek Yuca Ülkü Liseleri (Eski: iNKILAP) Kuranı, direktörü: NEBiOĞLU HAMDI Gikümen Lise gazeteciye, klişesini gördüğünüz Taksim meydanma giderek Cüm- mektubu göndermiştir. Mektubun! huriyet abidesine çelen koymuş- .tercümesi şudur: lardır. Akşam da şereflerine Pe "Madam dö Kot. Sana el rapalasta bir şölen verilmiştir. Kuvvetli bir talim heyetine malik tir. müracaat olunabilir. İsteyenlere m ufassal tarifname gönderilir. Cağaloğlu . Yanıksaraylar oranı - Telefon: Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün 20019

Aynı gün çıkan diğer gazeteler