24 Eylül 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

24 Eylül 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ACI bir hakikat... Atletizmde neden gerideyiz Dördüncü Balkan atletizm mü- sabakalarının üçte ikisi yapıldı. Gelecek hafta da son müsabaka. lar yapılarak kat'i neticeler anla- sılmış olacaktır. Maahaza tasni - fin ne şekil alacağı hemen hemen kat'ileşmiş gibidir. Türkiyenin, ek sik bir kadro ile gelmiş olan Bul- garlarla bu sene ilk defa olimpi.| yatlara iştirâk eden Arnavutlarm önünde ve diğer üç Balkan dev - letinin gerisinde olacağı görülü - yor. Birinci giden Yunanlıların 88 puvanına karşı toplıyabildiğimiz | sayı yekünu ancak 39 dur. Yarı -| dan bile aşağı. Şüphe yok ki aras | daki bu sayı farkı gelecek hafta | yapılacak müsabakalardan #onra daha fazla açılack ve belki de üçte bir nisbetine düşecektir. İtiraf etmek lâzımdır ki bu fark on dört milyondan fazla nüfüsu olan Türkiye için atletizm saha - | sında acı bir neticedir. Sonra nazarı dikkatimizi cel - beden bir cihet varsa o da atletiz.' min diğer Balkan memleketlerin de her sene bir parça daha terak-. ki ettiği apaçık, bizde de maale - sef gerilemekte olduğu inkâr ka bul etmez bir hakikattir. Bunun en bariz misalini (1934) Balkan olimpiyatlarında Romenler ile bir derece almışken bu sene onların da bizi geçtiklerini görmekle an - yoruz. Acaba neden geriliyoruz? Türk gençliği bu sahada kabi »! ” liyetsiz midir? Yoksa atletizm teş- kilâtımız iyi çalışamıyor mu? İ - lerilemek için çare nedir? İşte bunları şuracıkta birer bi - rer, umumi bir görüşle. aklımızın erdiği kadar izaha çalışalım: Bir kere herşeyden evvel şunu | söyliyelim ki, ademi muvaffaki - yetimizin sırrını Türk gençliğinin bu sahadaki beceriksizliğine at - fetmek kadar hatalı bir hareket! olamaz, Bütün dünya biliyor ki yaradılış iktizası Türk ırkı fevka- lâde istidada maliktir. Herşeyi çabuk kavrar, iyi bhazmeder ve tatbikinde de muvaffak olur. El . verir ki ona iyi yol gösteren ol. sun. Onu iyi çalıştırabilecek ve - sa't bulunsun. bir spor Deniz lar kendilerine çok zevkli bir spor daha Tukariki resimde görüldüğü gibi, rin arkasında çekilen sü kızaklarındaki Men ucları yumuşak bezlerle sarılı sı Ve, bu kadar süratle muvazenesini Balıkesirden getirdiğimiz koşu- cu Raif bu hususta bir misal ola - rak gösterilebilir. Sırf kendiliğin- den yetişen bu atlet 100 metre ve 200 metrede metodik bir tarzda hazırlanarak sahaya çıkarılmış o- lan en meşhur Balkan koşucuları ile karşılaşmış bir ikincilik ve bir üçüncülük almıştır. Demek oluyor| ki bu gencimiz de onlar gibi çalı- şabilmek imkânını bulmuş olsay- dı belki de birinci olabilirdi. Şu halde güreşte, birincilikte, atıcılık. ta, kısmen de futbolda muvaffa - kiyet kazanan gençliğimizin atle- tizmde de bir mevcudiyet göster - mesini beklemek hakkımızdır. E- ğer muvaffakiyet gösteremiyor - | tizm her yerde vücut elâstikiyeti-! İ ma müracaat ediyor ve artık bu» Joe Louis MaxBacerle Bugün karşılaşıyor! Dev adam Karnera ile Levinskiyi yendikten sonra Amerikada günün en meşhur adamı olan zenci boksör Joe Luis — bugün Nevyorkta o «ski dünya şampiyonu Max Baerle yapa- cağı maç için, çok muntazam idman « tarla hazırlanmıştır. Resmimiz zenci boksörü idman halin de iken gösleriyor. mersimi biterken, mütemadiyen eğlence urayan | pılacak üçüncü ve son maç için İz - bulmuşlardır. 60-70 kilometre süratle giden molörrle. kızlar, biribirlerinin yanından geçer » rıklarla biribirlerini itiyorlar, bulmakta çok müşkülât çeken rakip - lerden birisi suya yuvarlanıyor, diğeri de müsabakayı kazanmış oluyor. | teessir etmiş ve gazeteler bir a - sa bunun sebebini araştırmak lâ - zımgelir. Bu vaziyet ii li ilk akla | gelen ve herkesin dudaklarında ; dolaşan bir sual vardır: Acaba Atletizm Federasyonu ve heyetlerimiz üzerlerine aldıkları vazifeleri başaramıyorlar mı? Ça ışmıyorlar mı? Bu arkadaşların faaliyet ve me-| sailerini yakından takip ettiğim i- çin iyi bilerek söyliyebilirim ki, hepsi de uhdelerine düşen vazife- yi büyük bir hassasiyet ve titiz - likle yapıyorlar, Ve bu işin, hepsi de, ehlidir. Yalnız bu muazzam iş birkaç kişinin geceli gündüzlü ça- lışmalariyle dahi başarılabilecek bir mesele değildir. Bu, büyük bir| organizasyon işidir. Bugün dünyanm her memleke - tinde atletizme son derece ehem » miyet verilmektedir. Çünkü atle- nin, beden inkişafınm, adale kuv- vet ve suplesinin bir ölçüsü telâk. ki edilmektedir. Daha doğrusu at- letizm, gençliğin beden tekâmülü sahasındaki terbiyesidir. Bu itibarla onu memleketi - mizde bugünkü dar çerçeveden çıkarmalı ve ona daha şümüllü ve daha geniş bir zaviyeden bakma - hıdır, Geçenlerde Fransa ile Almanya arasında yapılan atletizm müsa » bakalarında büyük farkla yenil - animenin Danerninnemeisne ii vazdan Fransada atletizmin iler - lemesi için lâzımgelen tedbirlerin! alınmasını tavsiye etmişlerdir. Biz de bu işle alâkadar maka - na bir nihayet verilmesini diliyo- ruz. Atletizmin bizde de ilerlemesi. nin ancak şu şekilde kabil olabi - leceğini tahmin ediyorum: Mek- teplerde çocuklara terbiyei bede. niye ile atletizm de yaptırılmalı - dır. Cimnastik hocalarımız atle - tizmin ehemmiyetini bilmeli ve talebelerini ona göre yetiştirme - lidir. Adaleleri mektep sıraların - da elâstikiyet kazanan gençler, vücutları da müsaitse, yarının kıy- metli birer atleti olurlar, Bir de, atletizmin memleketi - mizde teşvik ve tergibi için, her sene mektepler arasında yapılan futbol şampiyonası gibi bir de ge-' ne mektepler arasında atletizm; sampiyonaları yapılmalıdır. | Velhâsıl atletizmin ehemmiye- tini her tarafa yaymalı ve memle. ketin her tarafında bir atlet ordu- su yetiştirmelidir ki bundan çıka- cak 20 - 30 değil, fakat 800 veya bin atletten sekiz. onu yüzümüzü güldürecek birer netice elde etmiş olsun. 20 Sadi KARSAN © Kampa Izmir basketbolcu- ları da gidiyor Sovyet Rusyanın futbolcularile ya” | mirde kurulacak kamp hazırlıklarına | başlanmıştır. Futbol federasyonun - dan Kemal Halim bugün İzmire hare- | ket edecektir. Galatasarayın antrenö" İngiliz kızları ve golf İngilterede, erkeklerden çok, kızlar tür. Genç İngiliz kızları golf oynamak vetli takımlariyle arsıulusal müsabaka Yukariki resimde takurundaki bir Pegi Falkner İngilterede yapılmakta o maçlarına, kaptanı olduğu İngiliz takı kupa da gene başka bir golf turnuvasın Maçtan sonra, yeni şampiyon Linç, rat içinde kucaklanmıştı. Yugoslavlar veni bir atlet çağırdılar Yugoslav atlet takımının en iyile - rinden olan İvanoviç (takımla beri ber şehrimize gelememişti. Yugoslav kafilesi başkanı pazar günü yapıla - cak 110 metre mânialı koşu için bu at- leti telgrafla İstanbula çe Türkiye Kürek şampiyonluğu Türkiye denizcilik federasyonu tara fından 935 yılı Türkiye kürek şampi - yonası 28 eylül cumartesi günü yapı- Jacaktır. lik defa yapılacak olan Türkiye kü rek birinciliği müsabakasına İstanbul, Bandırma, Kocaeli, İzmir kürekçileri | iştirak edecektir. Türkiye kürek şampiyonası dörtlük klâsik tekneler üzerinden yapılacak - tır, Müsabaka Dolmabahçe ile Beşiktaş ! arasmdaki yerde yapılacaktır. İstanbul şampiyonu Galatasaray ta- kımı Türkiye birineilik müsabakala - rında İstanbulu temsil edecektir. Marcel Thil Senelerden beri dünya orta siklet şampiyonluğunu muhafaza (eden, Fransızların çok kiymetli boksörü Marsel Thil, ge « çen hafta maçlar yapmak üzere Mos kovaya gitmişti. Rusyadan Fran - sız gazetelerile ük gelen yukariki re sim olmuştur ki, burada ge çen yaşına rağ- men, hölâ her ö - nüne geleni devi - ren Fransız boksö. rün, Sovyet Rus - rü Bar da İzmirli oyuncuları hazır - lamak üzere bugün İzmire gidecektir. ya Şampiyonu Mikhaille, veni yapı * lan wmazzam Dinamo stadının boks arasında da golf merakı pek büyük « ta o kadar ileri gitmişlerdir ki, çok kup lar yapmağa bile başlamışlardır. kaç arkadaşiyle birlikte görünen Mis lan kızlara mahsus ilk arsnlusal gol! miyle birlikte iştirak etmiştir. Elindeki da takınunın kazandığı şeref kupasıdır. arkadaşları tarafından böyle tezahik « a ... !ı Hareket âmiri .. “2z» i dün gitti | Altıncı Balkan oyunlariçinıMa * caristandan getirilen hütiket “Amiri, dün akşamki trenle memleketine rit- miştir. 29 eylül pazar günü yapılacak müsabakalarda hareket ) eskrim antrenörü yapacaktır. âmirliğini T rkiye Eskrim birincilikleri T.İ.C.İ. Eskrim Federasyonundan; 1 — 2 Eylül 935 cumartesi günü saat 16 da Taksimde Dağcılık klübü salonunda kılıç, flore, epeden mınta- kalar birinci, ikinci ve üçüncülerinin ! iştirakile Türkiye birincilik müsaba - | kası yapılacaktır. 2 — Bu seçmelerde derece alanlar 15 günlük çalışmadan sonra milli es- krim takımı teşkil eden evvelki sene- lerin birinci ve ikincileriyle yapıla * cak ikinci müsabakadan O sönrü Rus takımma karşı çıkacak takımımız se çilecektir. 8 — Birincilik müsabakalarında baş hakemliği misafir Yunan atletleri ka- file relsi eskrimör kaymakam Kos - tantin Botasis ile Romen atletizm fe- derasyonu fahri reisi bay Boeresu ta- rafından ifa edileceği tebliğ olunur. Moskovada a salonunda antrenman yaparken rülmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: