27 Eylül 1935 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 11

27 Eylül 1935 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— “AYDA 75 KURUŞLA ” EYLÜL — 1939 Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik âletleri Alevsiz, dumansız ve kokusuz - Hiçbir tehlikesi yoktur - Otomatik ayarlı Peşin 66 lira -Bir sene vade ile veresiye 72 lira “4 sene vade ile veresiye 52,5 lira kira ayda 75 kuruş YERLERİ Salıpazar, Necatibey caddesi, No. 428 S5 AT SATI SALIPAZAR MAĞAZASI METRO HAN ELEKTRİK EYİ KADIKÖY BÜYÜKADA USKUDAR Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 23 Nisan caddesi, Telefon: 56.128 E : , - 430, Tel: 44963 Tünel Meydanı, Beyoğlu Telefon: 44800 Beyazıt, Mürekkepçiler caddesi Telef on: 24378 Şirketi Hayriye iskelesi, Telefon: 60312 e amir ei rm —— İstiklâl Lisesi Direktörlüğünden : 1 — İlk Orta ve Lise kısımlarına. yatı ve gündüz, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. Muhammen bedeli 18829.80 lira olan 627,660 metre m çam dilme ve tahta 8 birinciteşrin 1935 salı günü saat 15,30 da ka pal: sarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1412, 23 İiralik muvakkat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe! girmeye kanuni manileri bulunma dığına dair beyanname ve teklif lerini ayni gün saat 14,30 a kada: komisyon reisliğine vermeleri lâ | zımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme ve Haydarpaşada tadır dairesinden Tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağıtılmak (5814) | Muhammen bedeli 23.100 lira olan cebire, selet ve çöminman | takozu 6 İkinciteşrin 1925 Çarşamba günü saat 15,30 da kpalı zarf usulü ile Ankarada İdars binasında satın alınacaktır, Bu işe girmek isöyenlerin 1732,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun teyin etti. ği vesikaları, kanumun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanun! ! manileri bulunmadığına dair beyan name ve tekliflerini ayni gün saal 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parası? olarak Ankarada Malzeme Dairesinden v: Haydarpaşada Tesellüm ve Sevi: Müdürlüğünden dağıt'!maktadı, (5495) Muhammen bedeli 19250 lira olan 425 ton ham döküm pik 23 Birinciteşrin 1935 Çarşamba (günü saat 15,30 da Ankarada İda re binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1443,75 liralık muvakkat temina: | ile kanunun tayin ettiği vesikalar: kanunun 4 üncü maddesi muci.! bince işe girmeğe kanuni mânileri bulunmadığına dair beyanname va tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver- meleri lâzımdır. ! Şartnameler parasız olarak Ankarada Melzeme ve Haydarpaşada (o Tesellüm ve tadır, dairesinden | (5806) Muhammen bedeli 44973 lira olan lokomotif, tender ve vagow bandajları 5 İkinciteşrin 935 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usu. liyle Ankarada idare binasında satın a'ınacaktır. : Bu işe girmek istiyenlerin 3373 liralık muvakkat teminat ile | kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni mani'eri bulunmadığına dair beynnam» ve teklif lerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lâ zımdır. Bu işe ait şartnameier 220 kuruş mukabilinde Ankars ve Hay darpaşa veznelerinde sabılmakta'lır. (5579) Ilk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 8856 lira olup miktarları aşağıda yazılı olan yatak eşyası 7 — 10 — 935 Pazartesi günü saat 15,30 da kapal; zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 664,20 liralık rruvakka! teminat vermeleri ve kastnun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerie ayni gün saat 14,30 a kadar komiz"on reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdür- lüğünde ve Ankarada Malzeme dairesinde parasız olarak dağıtıi maktadır. 200 tane pamuk şilte; 30 tane seyyar karyola şiltesi; 600 tane yatak ve yorgan çarşafı; 200 tane küçük, 1000 tane büyük yasdık Yüzü; 50 tane küçük, 30) tane büyük baş yastığı, 200 tans cibinlik (5770) GÜZEL DENİZ MANZARALI | | APARTIMAN Sultanahmette Kabasakalda Utan - gaç sokakta denize nezaretli yeni Ya - pılmış dörder odalı “üç katlı 13 nu maralı apartrman daireleri kiralık - tır, Dairelerde banyo, helâ, elektrik, ha- vagazi, terkos vardır. İstiyenler bakmak ve pazarlık için zemin katında Hüseyine müracaatla. Ademi iktidar | Bel gevsekliğine Hormobin Tafsilât Galata posta kutusu 1255 Harammı eemmezemnnimnmsinni Satılık otomobil Kullanılmış fakat iyi bir halde Beybi Ford otomobili satılıktır Fe- İ neryolunda Muhtarpaşa çıkma - zında (6) mumaralı eve müraca - at, ti rEzizR ER, SEEEEEE EEE İKE EEE Diş hekimi Ratip Türkoğlu Ankara caddesi Mesarret oteli Karşısı numrara (98) ERE ARAMAM aaa A Rl L 2 — Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 3 — İstiyenlere, kayıt şartlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. snmammmuziamaşaş Şehzadebaş. Polis karakolu karşısında. Telefon: 22534 GECEL — GÜNSEL Kız - Erkek Ana

(Eski: INKILAP) Yuca Ülkü Liseleri ilik - Orta - Lise Kuranı, direktörü: NEBIOĞLU HAMDİ Ülkümen Kuvvetli bir talim heyetine malik tir, müracaat olunabilir. İsteyenlere m ufassal tarifname gönderilir, Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün Cağaloğlu - Yanıksaraylar oranı - Telefon: 20019 gm O Nişantaşında Karakol karşısında Ma mann 2) Leyii « Nehari Kız ve Erkek İS! ŞI KK Feyziye, LiSŞSESİ Ana, ilk, orta ve lise kısımları fen ve edebiyat bölükleri vardır. Türkiye nin en eski hususi lisesidir. Fransızca. ngilizce ve almanca lisanlarından biri sini iyice öğretmek için esaslı ve ciddi tedbirler alınmıştır. 30 Eylülde derslere başlanacaktır. Mektebin tarifnamesini Fakat niçin böyle hor bakıyor ? İlk sınıflardan itibaren ecnebi lisa nı okutulmaktadır. Talebe yazılmak için hergün müracaat edilebilir. isteyiniz. Te lefon: 44039 Beşiktaş ——— Dikiş Yurdu Yurdun sergisi açıktır. Duhuliye İİ yoktur. Biçki ve san'at meraklıları Bu kadın diğer bir çokların- dan şüphesiz ki daha güzel... Şimdi anladım; cildinin parlayışı hoşuna ağ Üzülmeyiniz ba- yan; L. T. PİVER' in MATİTE UN güzellik pudrası, yüzünüze, erkeklerin beğenüp hayran kaldığı kadife gibi bir matlık verecektir. Bu pudra fevkalâde mattır ; çünkü, hem talksızdır. terkibindeki bütün maddeler mattır. Parfümöri L.T..PİVER A.Ş. Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon : 43044 Me bem de İstanbul Şubesi Antika Meraklıları Amatörler, koleksiyoncular, asarı nefise istiyenlere bulunmaz fırsat doğdu Istanbulun en büyük, en maruf, 8O senelik bir antika mağazası mezad olacaktır. Tafsilât bekleyiniz . Karyola somyası yapanlara (Kurmalt cümbüş somyası) adıyla icat etmiş olduğum imtiyazlı yeni tip somyalarımı bu kere piyasaya çıkar. İğ duğıradan ileride (htilâfa O mahal Kalmamak üzere meslektaşlarımın beni taklitten çekinmelerini dilerim. Zeynelabidin PEKTORİN Boğaz yollarından geçen muzir mikroplara karşı BOĞAZIN bekeisidir. OKSURUK, GİCİK, NEZLE ve BRONŞİTLERDE Er MEMET ee Mw KIMYAGER Hüsameddin. jj o Umumtidrar tahlili 100 kuruştur. "8 Bilumum tahlilât Eminönü, Emlâk ve Eytam bankası karşısında İzzet- bey hanı. İS ECZANESİ i any mutlaka görmelidir. Kayıd devam ediyor. Akaretler 64. Telefon. 43678. İstanbul asliye mahkemesi (o birinci hukuk dairesi başyazganlığından:. Müddel: Veznecilerde 6 No. lu er « de Madam Antuvant Falka ile Beyoğ- lunda Şişlide Bomonti Efe sokak 36/ No. lı evde oturan Nazmi veresesi ve oğulları Naci ve Münir arasmda & - çılan ve 36/No. lı vaki haczin fekki talebine mütedair bulunan davanm neticei muhakemesinde Müddeinin mu tasarrıf olduğu Bomonti Keşiş soka « ğındaki 36/ No, It hanesi Tapu kay « dına tekevvün eden Beyoğlu icra me- murluğunun 13 — 9 — 336 ve 8333/2509 No.h tezkeresiyle mahcuz olduğu işa » reti verilmiş ve bu işaretin kaldırıl - ması hakkında ikametgühları meçhül bulunan mumaileyhima Naci ve Müni- rin bir diyecekleri olup (olmadığını beyan için hukuk Usul myhakemeleri kanununun İdi nci maddesi mucibince ilânen yapılan tebligata o rağmen bir itiraz vaki olmadığından müruru 74- man iddissınm kabulüyle mezkür gay ti menkul üzerindeki haezin kaldırıl. masına kabili temyiz olmak üzere 197 — 935 tarihinde (mahkemece karar verilmiş ve mezkür kararın mumaliy- | himaya kanunu mezkürun 407 nci mad desi mucibince ilânen ihbarı tensip kılmmış olduğundan o mumailyhima işbu ilânın ferdasmdan itibaren müd. deti kanumiyesi zarfında turuku ka- nuniyeye tevessül etmedikleri takdir - de mezkür ilâmın kesbü katiyet eyli- yeceği ihbar olunur. (14846) 3 üncü İcra Memurluğundan: Dairemizce 935/1800 sayılı dosyada bir alacaktan dolayı ha: ciz altına alman iki (yazı makine- si) ve bir (yazıhanenin) 1 — 10 8! — 935 tarihine müsadif salı günü saat 9/30 dan 10 a kadar Galata. da Mumhane caddesinde Nomiko hanında 13 numaralı odada satı. lacaktır, isteklilerin tayin edilen gün ve sanite zikredilen adreste bulunacak olan memuruna müra- €aat etmeleri ilân olunur.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler