30 Eylül 1935 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 15

30 Eylül 1935 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Londrada spor | ——. 80 EYLOL — 1935 sahaları - Ve biz Spor Postası bu hafta da böyle haykırıyor Türk eporunun en büyük derdi olan saha meselesi için bit sabah çıkan Spor Peptasında güzel bir yazı çıkmaştır, Türk gençliğinin en derin ya: rasını deşen satırlar şunlardır: Lonâranın 20 mil murabbamdaki mü- him bir kısmından aşağı yukarı yarısın- dan fazlası açık oyün sahalarını ve diğer kısmı da Royal, Rişmond, Boşay, Hayd ve Rejant parklarını teşkil etmektedir, Bu oyun yererile parklar İngiltere halkımın yalnız altıda birini teşkil eden bir grarf için tahsis edilmiş oluyor. * Halbuki Londra kadastro dairesinin ciddi bir tetkiki yalnız bu kıs daha 52,000 acre (1 acre w- 4840 yarda mu rabbat eder)park ve 35000 acre spor sahasına Yüzüm olduğunu meydana çi- karmıştır. Bir karış toprak bulmak imkânr olmı- yan Londrada halkın bu hayati ihtiya- çnı temin için ne gibi vsuilere müra“ çaat edilmesi lâzım geldiği ciddiyetle herkesi işgal etmektöir. Bugün yalnız Londrada 617 adet te- mis kurtunda bilfiil tenis oynayan 29,982 tenisçiden başka 153 adet sert zeminli tenis sahasında tamam 18,880 lisanslı oyuncu maç yapmaktadır, Bundan başka 392 sahada faaliyet gösteren 806 kriket klübü vardır, Sonra sırf kendilerine mahsus 29 muh telif sahada oynayan 75 hökey klübü vardır. Daha sonra da Londrânm 409 tane futbol sahasında futbol oynayan ! 947 adet futbol klübü vardır. Son sekiz sene içinde yalnız Londra- da 1300 mühtelf oyun sahası açilmişter. O halde ey zavallı İstanbul gençliği hep elele vererek bir kere daha sesimiz yettiği kadar bağıralım! Istanbul Beiediyesine: Istanbul sporcu gençliği için haykırıyoruz! Bize misafirlerimizi kabul edecek o- nurumuza uygun bir stadla bir kapalı spor salonu yaptırınız. Bu sizin Istanbul gençliğine ilk ö » diyeceğiniz bir borçtur.. Bu dileğimiz yapılıncaya kadar her hafta bu siyah çerçeve içinde onü tek- larlamağa ant içtik:. Spor Postası TEPEBAŞI ŞEHİR TİYATRO. SUNDA İsönbul Belediyesi Birinciteşrin 1 sa Şehir Tiyatrosu 1120 de Ölçüye öl. | HM “i, 2 çarşamba 201 de Ölçüye ölçü, 3 Perşembe 20 de ÖL. | süye ölçü, 4 cuma | 20 de Ölçüye ölçü, | ie » cumartesi 15 de| Çocuk tiyatrosu, 5 | LL ei Yarasa, 6 Pazar a bah :v da Çocuk tiyatrosu, 6 pazar 15 de Yarasa, 6 pazar 20 de Yarasa KARYOLA.MOBİLYA-İ TEE TT TN İ yor. İ nizasyonla meydana çıkarması Dün geceki ziyafet (Baştarafı 8 nelde) rüzsüz bir türkçe ile söylediği sözler çok alkışlanmıştır. Söylevlerden sonra, Balkan şam - piyonasında derece alanlara, İstan - bul İl ve Şarbayı Muhiddin Üstündağ tarafından wükâfatlar ve Balkan re-| koru kıran atletlere de (ayrıca birer kupa verilmiştir. Son olarak Burhan Felek, Türk atletizm federasyonunun bir hatırası olmak üzere bütün kafi - lelere birer güzel şilk verdikten 0 «| nra, kafile idarecilerine, Atina Şarba- yma ve İstanbul İlbayr Muhiddin Üs- dündağa bu şiltlerin madalye şeklinde ! Küçültülmüş © nümunelerinden birer hatıra vermiş, ve kendilerine; mü » sabakaların, en İyi şekilde başarılması için Türk atletizm federasyonuna gösterdikleri yardımlardan ötürü te - şekkür etmiştir. Bunun üzerine, bütün kafile reisleri, candan geldiği açıkça görünen hare - ketlerle, Türk atletizm federasyonunu ve Burhan Feleği, bu seneki Bal - kan oyunları öragnizasyonunu çok iyi başardıkları için tebrik ettiler. Ve son olarak, Romen kafilesi relsi or - taya gelerek yüksek sesle: — Türk atletizm federasyonu ve 0- nun İaymetli başkanı Burhan Felek, namma hep beraber üç defa horra di- ye bağırmağı teklif etti. Yüzlerce sporcunun hep birden ba- ğırmasiyle merasim de bitti, İ Bundan sonra, salondaki cazhant | çalmağa basladı. Ve başta meşhur Yu; nan atleti Mantikas olmak Üzere genç Ter gece saat (17) ye kadar dansetti -| Ter eğlendiler. İ Bu arada, bilhassa Mantikasın ken. | di kendine yaptığı bir dans çok eğlen- celi oldu. Kılıç ve kalkan! (Baştarafı 8 ncide) takası atıcılık, binicilik şubesi baş. | kanı Mustafa Safvet. Kıran... ve, Acar İdman yurdu sporcularından| mürekkep bir ekip ilk gösteriş! müsabakalarını Türkiye eskrim birinciliklerinde yaptılar. Kayde değer olan şu ki bu sporu ilk gö- ren İstanbul halkı üzerinde çok büyük bir alâka uyandırmıştır. İkinci gösteriş müsabakası Rus-

lara karşı olacağından o müsaba. kalara daha ziyade önem verili- Eskrim federasyonu bir nizam- name ile tahdit edip iyi bir orga- Türk sporculuğu ve Türklük için lâzım olan bir borçtur. Biraz düşünür ve tahlil eder- sek; en yaşlı bir kavim olan Tür. kün bir hatıra olarak kullandığı silâhlar da pek tabiiki en eski ola- caktır. Şurası muhakkaktır ki şim diki eskrim Türklerle birçok te maslarda bulunan Garplıların bu sporu değiştirerek, tekâmül etti. rerek meydana çıkarmış olduğu bir spordur. Yegâne dileğimiz bu milli spo- rumüuzun İsorunması ve tamim et- tirilmesidir. 2 YET Hem ucuzunu hem güzelini alma k için İstanbul Rızapaşa yokuşunda No, ASRI MOBiL mama EE Kız - Erkek Ana Y A mazasını ziyaret ediniz, AMMET FEVZİ Tel. 23407 GECEL — GÜNSEL Yuca Ülkü Liseleri (Eski: iNKILAP) ei HAPER — Akşam Postası “© SİNİR ve AKIL KUMBARASI'na Sahip Talihliler ilk teşrin kurasında 207 kişi 5000 lira ikramiye alacak Birinci Ikramiye 7000 lira İkincil ikramiye 250 lira 10 kişiye 100 erden 7000 lira 20 kişiye 50 şerden 1000 tira 175 kişiye 10 ardan 17350 lira GSM ALAMAM AM MIM İM 4 LA Ihsan Yavuz giyinenlerin TERZİSİ Her ayın modelini orada bulabilirsiniz ISTANBUL Yenipostahane karşısmda : . Kiralık daire Kabataşta, Sedüstünde Çürük- sulu Mahmud Paşa apartımanında gayet güzel manzaralı Obüyük beş oda ve bir sofalı, mükellef ha- mamlı bir daire kiralıktır. Tramvay istasyonunun hemen yanımdadır. Taksime de yakındır. ilk - Orta Lise Kuranı, direktörü: NEBIOĞLU HAMDİ Ülkümen Kuvvetli bir talim heyetine maliktir. Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir, İsteyenlere mufassal tarifname gönderilir, snumanan Cağaloğlu , Yanıksaraylar oranı « Telefon; 20019 15 usa Dr. Etem Vassaf Cağaloğlu Orhan B. apartımanı Tel: 22093 — Ev. Kadıkhöyü Bahariye Heri sokak Tel: 60791 Nurkalem ni Kurşun Kalem Fabrikası Mekteplilerin, Mühendislerin, Ressamların, Devsirin ihtiyacını temin eden her cins kalemi yapmaktadır. Her kmtasiyecide satılır.” Ecnebi omümasillerinden kat'iyyen üstün veucuz olan çeşitleri aşağıdadır: 801 No. lu Mektepli kurşun kalemi v 501 No. lu 1, 2, 3, derece sertlikte resim kurşun kalemi, DAĞDELEN 10 muhtelif sert likte en İyi cins kurşun kalem, 1011 No.lu Marangoz kurşun kalemi, (* M9 No.lu Taşçı kurşun ka lemi 701 No.lu B veC,Z sertlikte devar için kopya kurşun kalemi 702 No. lu A, B, C, renkli kopya kalemleri 81 No, Bir ucu kırmızı bir ucu mavi kalem 1312 No. 6 renkli kalem 323 No. 12 renkli kalem Nurkalem: Türk yapısı, ucuz ve üstündür. Nurkalem: Her Türkün elindeki kalem olmalıdır Devlet Demiryolları ve imanları işletme Umum idaresi Jlünlar Muhammen bedeli 5444 lira olan 30 tane 500 kiloluk ve 3 tane de 250 kiloluk baskül 24 — 10 — 1935 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasmda satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 408.30 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bu- lunmadığına dai beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 1430a kadar Komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe ait şartnameler Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankarada Malzeme dairesinde pa- rasız olarak dağıtılmaktadır. ez . (5815) Muhammen bedeli 1882980 lira olan 627,680 metre mikâbı çam dilme ve tahta 8 birinciteşrin 1935 salı günü saat 15,30 da ka- palr zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1412, 23 liralık muvakkat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklif. lerini ayni gün saat 14,30 a kada: komisyon reisliğine vermeleri lâ. Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve Haydarpaşada (o Tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağıtılmak » tadır diy #* (5814), Muhammen bedeli 19250 lira olan 425 ton ham döküm piki 23 Birinciteşrin 1935 Çarşamba © günü saat 15,30 da Ankarada İda- re binasında kapalı zarf usulü ile satın almacaktır. Bu işe girmek © istiyenlerin 1443,75 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi muci- bince işe girmeğe kanuni mânileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver- meleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Melzeme dairesinden ve Haydarpaşada (o Tesellüm ve (806) tadır. Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 79. cu tertip 6.cı keşide 11 T.ci Teşrindedir Büyük Ikramiye : 200.000 Liradır Ayrıca : 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle beheri (50.000 lira ) lık iki mükâfat vardır.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler