3 Ekim 1935 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 9

3 Ekim 1935 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 İLKTEŞRİN — 1985 HABER — Akşam Postası ara çay. (aga Berşeyi söy. ip Galatada -Karaköy EKSELSİOR Elbise mağazasında büyük tenzilât Toptan Fiyatına Perakende Satış i Çacuk Muşambaları 5,5 liradan itibaren i Empermeabilize Gabardin 16 1/2 alış Çocuk Pardesüleri 8.5 . 2 Pardesüler itibaren Erkek Elbiseleri 15 © " Erkek ve kadın muşambeları 11 ,, Kadın pardesüleri TA 1/21 Ismarlama kostümler 25'/2 liradan itibaren ws Tediyatta büyük teshilât sss GECEL — GÜNSEL ““ans** Yuca Ülkü Liseleri ik şorta - (Eski: İNKILAP) Kuranı, direktörü ; NEBİOĞLU HAMDi Ülkümen Kuvvetli bir talim heyetine maliktir, Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir, İsteyenlere mufassal tarifname gönderilir. Cağaloğlu - Yanıksaraylar oranı - Telefon: 20019 Selâmi Izzet Tiyatro Sanatı Her kitapçıda bulunur Fiatı: 75 haruş Kullanılmış fakat iyi bir halde Beybi Ford otomobili satılıktır Fe. neryolunda Muhtarpaşa çıkma - zınde (6) numaralı eve müraca - at, Tafsilât: Galata posta kutusu 1255 Anla”. Sen b #inceyekodar da onlara yefişi- ikinci sınıi ilk okuma kitabı çıktı ” Devlet Basrmevi tarafından, yeni dil devrimine göre bası- lan ve Kültür Bakanlığınca tek kitap halinde ilk mekteplerin ikinci sınıfında okutulan okuma kitabı çıkmıştır. Değeri on ye- di buçuk kuruştur. Dağıtma merkezi — VAKIT YURDU — Ankara caddesi; İstanbul, VAKIT'ın Türkiyenin her tarafında bulunan satıcıla- rından tedarik edilebilir. VAKIT'ın Istanbul vilâyeti satıcıları Büyükada: Bayan Anna — 23 Nisan caddesi — numara 4 Bakırköy: Vehbi — Tütün, sigara ve kitap satıcısı, Beyoğlu: Esat Barutçu — Kalyoncukulluk — Çakmak 80- kak numara 226 Beykoz: Muhittin — Fevzipaşa caddesi numara 76 Beşiktaş: Ali Yusuf — Tramvay caddesi numara 29, Çatalca: Şaban — Gazete ve kitap satıcısı, Fatih: Hüsnü — Büyük Karaman caddesi numara 2. Fındıklı: Remzi — Kırtasiyeci, Kadıköy: Sabri Faik — Anadolu kitapevi — Altıyolağzı. Kartal: Bakkal Cemal, Sarıyer: Ali Kemal — Büyükdere caddesinde numara 250 Üsküdar — Sabri Cemal — Kitapçı. DIKKAT: — VAKIT YURDU, Devlet Basrmevi ve Kültür Bakanlığı neşriyatı. genel satıcısıdır — uarRrsı Dr. Etem Vassaf Cağaloğlu Orhan EB. apartrmanı Tel: 22983 — Ev. Kadıköyü Bahariye İleri sokak Tel: 60791 öu sade hareketle Allahı kendi ta. rafıma çektiğinden doğan bir sevinçle kapıyı açarak askerleri ve gardiyan- ları çoğirdı ve bunların önünde mah - pusa dönüp: — Müsyö keşliniz, öğrendiğiniz sır keni arzedilecektir. o Kralın sizden memnun kalacağına şilphem yoktur. Onun için, kısa bir zaman sonra Bas - tilin kapılarını size elimle açacağımı umarım, sözlerini söyledi. Pardayanın zindancısı hayret için - de kaldı. Şövalye gülerek: — Bühu size vaktiyle söylemiştim! deği. Zindancı: — Dinim hakkı için sizi deli san - mışlım. Fakat şimdi. diyerek sözünü bitirmeden sustu. — Şimdi ne olmaş? — Sizin sihirbaz olduğunuzu sanı- 160 PARDAYANLAR Bunun üzerine, Kifalan Pardaya - nın bulunduğu odaya giderek : — Mösyö, bu hizmetinizden dola - yı kralın sizi affettiğini wieleri, dedi. Pardayan eğilerek: — Buna zaten emindim! cevabmi verdi. Ni Beş dakika sonra Şövalye Basti) . den çıktı, Müdür de onu asma köprü - ye kadar geçirdi. Bu itibar mahpusun me kadar değerli bir iş yapmış oldu - ğunu herkese isbat ediyordu. Pardayan uzaklaşmak (üzere iken Kitalan onun elini sıktı. Artık ona acımağa başlıyan Şöval- ye: — Bir sözle içinizi rahat ettireyim mi? diye sordu. Kitalnın gözleri parladı; — Ah bü'mümkün olsa. — Niçin mümkün olmasın” PARDAYANLAR is kaldı, Ben mektubu iki tane yazdım.) bir de üstelik eğleniyorsun ha! Ah, bu İşte ikincisini size veriyorum. O - kuyunuz! Pardayan yeleğinden, dün yazdığı kâğıdı çıkarıp direktöre uzat. Di.

rektör kâğıdı dehşet içindetit- riyerek aldı. Nihayet açıp okudu. Daha doğrusu satırları acele gözden geçirdi. O vakit korkusundan sapsarı kesilerek boğazını yırtan bir inilti du- yuldu. Kâğıt şöyle yazılmıştı: “Şevketmaap,, Sizi öldürmek için bir fesat cemi » yetinin bulunduğunu haber (veriyo . rum. Dük dö Giz, Marşal dö Damöil, Marşal dö Tavan, Kossen, Sen Fuve, Bast müdürü Kitalan kralı öldür - mek ve yerine Dük dö Gizi geçirmek için hazırlanıyorlar. Papaz Tiboyu ve- yahut cemiyetin en mühim azasından olan Mösyö Kitalanı işkenceye koya * rak herşeyi o öğrenebilirim. Fesatçı - ların son toplantısı Sen Denis sokağın daki Deviniyer otelinin iç tarafında yorum... — Nasıl? Direktör, acele arabasını hazırlata- — Dinleyiniz, köpeğime atmış ol » rak» yüksek sesle Luvr sarayma gide-| duğum kâğıt. ceğini söyleyip bindi. Hakikaten de| © Eçet.. oldun, saraya gitti ve adamlarının kral ile konuştuğunu sanmaları için lâzımze- Jen bir zaman kadar orada kaldı. “iylediği gibi yarım saat değil bir saat sonra geri dönerek birkaç suba - yın yanmda; - Bu adamın krala ettiği hizmet büyüktür, Fakat arkadaşlar bu husus!» ta hepiniz ağzınızı gayet sıkı tuta - caksuuz. Emin olunuz ki ufak bir dü- Şüncesizlik başmıza büylik felâketler açabilir. Çünkü, malümya bu hükü - mete alt bir sırdır, diye bağırdı. #ubaylar titrediler, “Hükümete ait bir sırdır.. eüimlesi en geveze olanları bile bir anda sus « turan bir kudrete sahipti, — Onu krala götürecek olan dos tum., X — Evet, evet. — Böyle bir dostum olmadığı gibi. —u —. kâğıt ta bomboştu. Şunu da unutmayınız ki ben hayatımı kurtar - mak İçin de olsa böyle alçaklığı ya - pacak yaradılışta değilim. Kitalan, sevinç ve yeisle karışık bir sayhayı güç zaptetti, Bir ân kadar kendisile eğlenen bu adamın yakasına sarılmağı düşündü. Fakat kendisi Iki yüzlü bir adam ol, duğu için Pardayanın yalan söyle - mesi ihtimalini odüşünerek kâğıdın Kitalan: — Mahvoldum! sözünü kekeledi. Yarı bayılmış olduğu halde. Par - dayan yetişmeseydi o hemen sırtüstü düşüp bayılacaktı. Şövalye yavaş sesle: — Cesaret! dedi, ayni zamanda Ki- talan kolunu kuvvetlice siktr. Zavallı direktör: — Cesaret mi? diye mırıldandı, — Evet, kurtulmanız e İcin yalnız bir fırsat vardır ki siz de bir kadm! £ivi bayılarak onu kaçırıyorsunuz. “Tetanetini kavbetmis olan Kitalar *e7uhzyormuş gibi bir sesle: — Sefil! Beni mahvettikten sorra suretle kurtulmak istiyorsun (değil mi? Pekâlâ, dedi, — Mösyö, söyliyeceğiniz ve yapa « cağınız şeyi iyi düşününüz. Aklımızı başınıza toplayınız! Beni ithama kal. kışmayınız. Ben bu uğursuz zindana atılmış ve ebediyyen orada kalmağa mahküm edilmiş bir masumum. Kur » tulmak istiyorum. İşte hepsi bu. Fa. kat sizi de kurtarabilirim, — Siz mi, beni kurtaracaksınız hal, Nasıl bakalım. Hayır, hayır. Artık hiçbir mit kalmad! Bir kaç saniye sonra kral bu müthiş hakikati öğre- necek ve gelip beni tevkif edeceklerdir, Pardayan müdürü kolundan sar , sarak: — Size, kralın birkaç saniye son « ra bunu öğreneceğini kim söyledi, di. ye bağırdı. — Ya mektup! -—Kral mektubu ancak bu gece «- Tabilecek.. Dostum onu bu gere sâat sekizde götürebilir, Aniryor musunuz? Önümüzdede daha bir günlük müddet var, — Kaçmaklığımı mı söyliyeceksiniz? Nereye kaçabilirim? Nereye © gitsem gene ele geçerim! — Hayır, kaçmaymız, yalnız mek. tubun kralın eline geçmemesi çaresin' arayınız. — Bu nasil olur? — Bu mektubu yalnız Mr adım durdurabilir ki o da benim. Beni bu - radan çıkarır bir saat sonra dostu » mun yanma gidefek mektubu alip va. karım. — Runn yapacağınıza nasıl İana, yim. — Mösyü bana iyi bakımız. Size ye- e

Aynı gün çıkan diğer gazeteler