26 Ekim 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8

26 Ekim 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Altetizm işlerile meşgul olmıyan Spor yazıcıları değil Şimdiye kadar yapılan bir çok atletizm müsabakalarına rahatını sini feda edip gelemiyen Atletizm federasyonu başkanının ta kendisidir Altmcı Balkan oyunlarma Türk millt takımının bu giren oyunlarda aldığı sonuçlar hakkında göze batan| bir ısrarla yapılan aykırı neşriyatı düzeltmek için (1) federasyon tarafın | dan gönderilen bir mektup geçenler » de gazetelerde çıktı. Federasyon bütün bu aykırı hücum Tara; bakmız, ne döğru, ne mantıkla | cevaplar vererek aleyhine yâpan gazeteleri susturdu!. neşriyat “Balkan oyunlarına giren Türk u . Hüsaf takımı, eniyi şartlar altında ve| isabetli bir şekilde teşkil bugüne kodar hiç bir takımın muvaf fak olamadığı derecede yüksek randı. mani vermiştir... Çok doğru. Türk takımı bu müsa bakalarda cidden yüksek damn vermiştir!. Hele takım te ve çalış. ma'tarzına diyecek yoktu lere zerre kadar akılları ermiyen za : vallı spor muharrirleri nasıl karışı... yolar Federasyonumuz takım yapmak ta ne kada mahir olduğunu 8on çıkar-. dığı takımın da sonuncu kalmasiyle ispgt etmiş olmadı mı? Mektuba hak vermek İçin çok uğraşmama rağmen | şu meşhur uzun atlama. müsabakası aklıma geldikçe buna (o uydurulacak| bahaneyi bir türlü bulamamaktayım. ym başkan, “misabakalara gir miş olan atletlerin rekor kırmanış 0. lanları da kendi iyi derecelerini yap muşlardır,,, diyor, Ve mektupta iki buçuk uyda yirmi İ l ikiye rekoru kırıldığını yazıyor. Bu| yeni girmi rekortmen içinde Hüseyin ü yok mu idi? Vardı değil mi; o halde müsabaka günü Hüseyin Şükrü niçin atlatılmadı da altr metreyi aşa.| mıyan diğer iki arkadaşını seyretme - si emredildi?! Gene mektupla “bu seneki takım 60. Bizincikik; ik (0) ikincilik, (3) üçün - Arsenal 17,000 Ingiliz lirasına, bir futbolcu satın ald: Edinbourg şehri takımının sağ içi Walker İngilterenin en meşhur oyun - cularından biridir. Uzun boylu sağlam yapılı bir genç olan bu oyuncu henüz üç senedenberi profesyöneldir. Her se. ne İskoç milli takımında yer alır. Bu yıl çok kuvvetli bir kadro teş - kil etmeğe karar vermiş olan Arsenal takımı Walkeri'elde etmek için Edin. bourg ile müzakerata girişmiş ve bu *| yuncuya 17000 İngiliz lirası teklif et . miştir, Şinfdiye kadar İngilterede bu ka - edilmiş ve | Böyle iş -| dar yülesek fiyat hiçbir oyuncuya tek.| lif edilmemişti.Aston Villânm merkez muavini Allene verdiği o zaman dille. re destan olan 525000 frank ( bile bu tekliften çok aşağıdır. Walker bu yağlı teklifi kabul edip etmediğine dair henüz bir cevap ver - memiştir. li veya gezme cülük, (6) dördüncülük, (4) altıncılık almış, bayrağuruzı on defa şeref dire. gine çektirmiştir. Romenlerin üstüne çıkamayışımız da, Atinada yapılmış olan > Maraton! | Koşusunda bizim koşucumuz olmadığı halde, Romenlerin birinci ve ikinci ge- lerek (11) sayt almış olmalarından i « leri gelmişti. Bu arada, takımımızın bu oyunlarda elde ettiği ; sonuçların değerini daha iyi göstermek için diğer Balkan milletlerinin atlet mevcadunu mukaysse etmek faydalı (olacaktır., diye yazılıyor ve diğer Balkan mil . letlerindeki atletlerin oyekünu (15) binle (50) bin arasında iken bizde an. cak iki yüz elli atlete lisans verildiği. ni bildiriyor. İki yüz elliden fazla at. let yetişmemiş olmasında gençlerimi.. in kabahati olmayıp, kabahati bu iş - erle uğrasmak arzusundan bir türlü bıkmıyan ve genç kabiliyetleri söndür, mekte olanlarda aramalıyız. Romenlerin üstüne çıkamamak me. selesinde bir hesap yanlışlığı olsa ge-| rek, Çünkü aradaki fark tam 11 pu . van olduğuna göre Romenler Mara -! tondan on bir puvan kazanmamış bile) olsalardı gene ancak berabere ola -| dik. Fakat onlardan daha üstün| deği Şeref direğine bayrağımız on defa çekildi diye yazılırken, niçin diğer milletlerin bizden kat kat fazla olarak çekilmiş olan bayraklarından bahse . Yunan bayrağı yalnız birincilik için (15) defa, ikinci ve üçüncülük â- çin de(7)defa; Yugoslav bayrağı L.cilik için (5),ikinellik ve üçüncülük için(16) defa; Romen bayrağı(12)defa ayni di. rekte çekilmiş değil mi idi? Bizimki yalnız bir tek defa Kara. kaşm sayesinde birineilik o mevkiine; yükseldi. | Gene mektupta “Türk takımının aldığı sonuçların şaşılacak kadar iyi olduğunu kabul etmemek kabil de | ğildir. Bu izahat haricindeki o neşriyatın maalesef hakikatle münasebeti yok . tur, Bütün çalışma ayları zarfında, kamp ve seçme tecrübelerinde hiç bir gazeteci gelip işi yakından görmemiş ve sonradan öğrendiklerini söyledik , leri malâmatı federasyonumuza mü , racaatla kontrol etmemişlerdir. Bu sebeplen bütün neşriyat asılaz diren Hakikaten şaşılacak sonuçlar al - dık! Bu da çok doğru.Evvelce de yazdı ğım gibi Yuğoslavların eksik gelme. lerinden istifade edip ikinci ile ara - mızda çok yakın puvan farkı olmasılâ zım.geldiğini Yunan matbuatı bile ya- zarken, biz hâlâ sonuncu olmamızla iftihar ediyoruz. Bütün gazeteleri ya. lanerlıkla itham O etmekde ne derece zarif bir harekettir bilmem?, Ben öyle - zannediyorum ki hiçbir spor muharririnin federasyon erkâ . nma garaz veya kini yoktur. Zaten federasyon başkanlığının. mektubunda gazetelerde çıkan yolsuz! Tuklara, beceriksizliklere, kötü orga -| nizasyona cevap verilmemiştir. Gehe federasyon başkanlığının yaz dığı gibi, gazeteciler işi yakmdan ta. kip etmemiş değillerdir. e Bilâkis çok yakından takip edilmiştir ve acınacak halde olan kamp vaziyetini gayet iyi görmüşlerdir. Yalnız bunu değil, hattâ şimdiye kadar — ta eskidenberi — yapılan bir çok atletizm müsabakalarında, fede » rasyon başkanının rahatını veya gez » mesini feda edemediği için, bulunma . mış olduğunu gören de gene gazeteci Terdir!.,, O.M.K. i kaç gün evvel futbol heyeti tarafın . Oxfard kürekcileri Dünyanın en iyi kürekçilerini In - gilterenin Oxford ve Kembriç üniver- siteleri yetiştirmekledir, Aralarında ezeli bir rekabet bulu- nan bu iki en yüksek O üniversitenin spor temaslarının bütün dünyaya nam salmış bir şöhreti vardır, İki rakip üniversite gençleri, her sene spor sahasında biribirlerini geç - mek için aylarca, hattâ bütün bir sc. ne idman yaparlar. İşte bunun içindir ki, şimdi birin -

elteşrin ayında bulunduğumuz, ve yari rışlar için, önlerinde o daha bir yıla) yakın bir zaman olduğu halde, mek - | “Lik MASİS fiküstürü Istanbul lik maçları fikstürü bir dan hazırlanmıştır. Aşağıda sıra İle okuyacağımız fikstür, üç saha Üzerinde tanzim e . dilmiştir. 12 kulüp olan birinci küme her hafta her sahada © ikişer, ikinci küme birer maç yapacaktır. Sıra ile yazrlan ilk iki maç birincil küme maçlarının, (2 nci K.) diye işa - ret edilen son maç ikinci kümeye ait . tir. BİRİNCİ HAFTA Fener stadında Fenerbahçe — İstanbulspor Vefa — Topkapı Ortaköy — Karagümrük 2 nci K. Şeref stadında İ Beşiktaş — Süleymaniye Beykoz — Anadolu Kasımpaşa — Sumerspor Taksim stadında Güneş — Hilâl Galatasaray — Eyüp Anadoluhisarı Doğanspor: 2nei K. İKİNCİN HAFTA Fener stadında Fenerbahçe — Topkapı İstanbulspor — Anadolu Ortaköy — Doğanspor: 2nci K. Şeref stadında Beşiktaş — Galatasaray Vefa — Hilâl Altmordu — Doğanspor 2 nci K. Taksim stadında Güneş — Süleymaniye Beykoz — Eyüp Beylerbeyi — Sumerspor: UÇÜNCO HAFTA Fener stadında Beykoz — EMİ > Altmordu — Haliç 2 nci K. Şeref stadında İstanbulspor — Topkapı Vefa — Anadolu Beylerbeyi — Karagümrük ?nci K. Taksim stadında Galatasaray — Süleymanye Güneş — Eyüp Kasımpaşa — Yılmaz 2nci K, DÖRDÜNCÜ HAFTA Fener stadında Fenerbahçe — Beykoz Hilâl — Eyüp Anadoluhisarı — Karagümrük 2.K. Şeref stadında Beşiktaş — Topkapı Anadolu — Süleymaniye Ortaköy — Karagümrük O 2nci K. Taksim stadında Güneş — Vefa Galatasaray — Süleymaniye Haliç — Kasımpaşa Znci K. BEŞİNCİ HAFTA Fener stadında Fenerbahçe — Anadolu İstanbulspor — Eyüp Beylerbeyi — Kasımpaşa nci K. Şeref stadında Beşiktaş — Beykoz Topkapı — Hilâl Karagümrük — Altınordu 2 nci K. Taksim stadında Güneş — Galatasaray Vefa — Süleymaniye Anadoluhisarı — Altınordu 2nci K, ALTINCI HAFTA Fener stadında Fenerbahçe — Galatasaray Beykoz — Süleymaniye Haliç — Sumerspor: Z nci K, Şeref stadında Güneş — Beşiktaş Eyüp — Vefa Beylerbeyi — Znei K. Feneryılmaz 2 nci K, e ————— a — ——— tepleri açılır açılmaz, Ocfordlular i. ki üniversitenin en çetin teması olan Kürek yarışları için şimdiden hazır . lanmağa başlamışlardır. İşte, İngiliz gazetelerinden aldı » ğımiz yukariki resim; 936 da Oxford »; erer deniz yarışlarını mutlak ka- sanmak azminde olan Oxford üni .| versilesinin, dünyanın en iyi kürekçi . ; lerini çalışırken gösteriyor. Taksim stad Topkapı — Anadolu İstanbulspor Hilâl Karagümrük — Doğanspor 2 #8 YEDİNCİ HAFTA Fener stadı Fenerbahçe — Vefa Eyüp — Süleymaniye Doğanspor — Ortaköy 2 nci & Şeref stad Beşiktaş — Hilâl Beykoz — İstanbulspor Anadoluhisar — Sümerspor 2? Taksim stadın Güneş — Topkapı Galatasaray — Anadolu Haliç — Karagümrük: 2 aci K SEKİZİNCİ HAFTA Fener stadın! Fenerbahçe — Güneş Anadolu — Hilâl Kasımpaşa — Anadoluhisar: * Şeref stadı Beşiktaş — Vefa İstanbulspor — Süleymaniye Haliç — Feneryilmaz 2inci K Taksim stad Galatasaray — Beykoz Topkapı — Eyüp Beylerbeyi — Altınordu 2 nci f DOKUZUNCU HAFTA Fener stadın Fenerbahçe — Hilâl Topkapı — Süleymaniye Altınordu — Kasımpaşa 2 nci g Şeref stadınö Beşiktaş — İstanbulspor | SARİŞİN ESİR ekşi ger Taksim stadın Galatasaray — Vefa Güneş — Beykoz SümerSpor — Feneryılmaz 2. ONUNCU HAFTA Fener stadıt Fenerbahçe — Eyüp Beykoz — Vefa Haliç — Doğanspor 2 nci E, Şeref tadın Beşiktaş — Anadolu Hilâl — Süleymaniye Karagümrük — Kasımpaşa 2 ni Taksim Galatasaray — Aopkapı Güneş — İstanbulspor. Ortaköy — Anadoluhisar 2 nci ON BİRİNCİ HAFTA Fener stadınö” Fenerbahçe — Süleymaniye Vefa — İstanbulspor Altınordu — Sümerspor: 2 nci Şeref sta: Beşiktaş — Eyüp Galatasaray — Topkapı Beylerbeyi — Ortaköy 2 nel © Taksim stadı! Galatasaray — Hilâl Güneş — Anadolu Anadoluhisar — Feneryılmaz ş Not: — Birinci küme (birinci fikstürü burada bitmiştir. — Bi sonra birinci küme bir ay istirahi decek. İhtimal bu devre arasınd” Taksim kupası turnuvası yapıls # K İ İ tır. Bu sırada ikinci küme maçlar vam edecek ve ikinci okilme devresinin sonradan ayrıca ilân len diğer maçlar da (tamam! olacaktır. Genç ve (B) takımları cumartesi günleri öğleden sonr# rimizin üç stadında yapılacaktır Bir aylık istirahatten sonra devre devam edecektir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: