23 Şubat 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

| Bu sabah saat yedi buçukta Adalar iskelesile : Kadıkö! iskelesi arasında |'Birceset bulundu — A Zavallının sağ kaşı üstünde lnglllz l bir de yara vardı | ız'.'f’.,'î.'î'o',î'.îî.',i Bu bir cinayet mi
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 Kuruş . Telefon: 24872 İ | Harbe ait yazılar 4 üncü sayfamızdadır... — Zecri tedbirler petrola da teşmil edilirse Musolini Lavalle hazırladığı muka- veleleri feshedecek Paris, 23 — Pöti Jurnal yazı-| bütün karıştıracak bir e harekette ir bulunarak 1935 senesi son kânunu. nun yedisinde Laval ile Musolini arasında hazırlanmış olan muka- | > ; Şimal cephesinde su taşıyan İtalyan tankları... | i We “Romada heyecanlı şayialar do. ğı haber veriliyor. Söylendiği- en göre Londra hükümeti zecri| veleleri feshedecektir. *dbirleri petrola da teşmil etmek) © Fransa elçisi dün hariciye müs- Sin hazırlanmaktadır. Böyle bir) teşarr Suviç'i ziyaret etmiştir. Mü- Yapıldığı takdirde Roma| lâkatta bu mühim meselenin'görü- #Avrupa vaziyetini büs-! şülmüş olması muhtemeldir. eşhur mugann Rişar Tavber Kendisinden, söz verdiği halde ayrılmayan mütemadiyen para koparmak istiyen karısını dava etti h İkmel Ona şimdiye kadar verdiği 7200 ingiliz lirasını geri istiyor Kimde Rişar Tavbe'i in eski karısı Van Konti'yi, ikinci resimde mMuganni ile yeni nişanlısı Diyana Napyeri görüyorsunuz . ime gö İngiliz gazetelerine kendisini tehdit ederek para e diğine göre meşhur mugan- mek istiyen karısını dava etmiş- li amı 4 nci) artisti Rişar Tavber,| tir. Pek yakında HABER b Okuyucularına üç büyük ve kalâde roman takdim ediyor: M.. ”— ENTELLİCENS SERVİSE KARŞI BİR TÜRK! değil, hakiki ve fevkalâde cesusluk hatıralarıdır. 7> KARA HAYDUT ! X:9 un en meraklı ve heyecanlı Polisiye sinema romanı... Nü, i— FAUSTA! Mişel Zevako'nun Pardayanlar serisinin Meraklı romanı. Bunun bir de üç renkli kapak ilâvesi vardır. 23 Şu ubat 1936 1936 PAZAR :217 milyon ai | liralık munzam iki saat yaşayabildi da ıslanmamış bulunması bu zannı Halkevlerinin MUSABAKAMIZ Resimleri şubat sonuna kadar göndermelisiniz. Yeni Müsabakamız yaşını. Sene: 5 Sayı: 1484 Bu sabah saat yedi buçukta Adalar iskelesile Kadıköy iskelesi arasında Bir ceset bulundu ingiliz hükümeti | I Zavallının sağ kaşı üstünde bir de yara vardı Bu bir cinayet mi yoksa kaza mı? Ee nüfus kâğıdının bile daha ıslan- : tahsisat istedi | Londra, 23 (A.A.) — Hükü- i met yenider 217 milyon Ster. linlik munzam tahsisat istemiş. | manış olması denize yeni düştüğü veya tir. Bunun bir kısmı Habeş har. atıldığı zannını uyandırıyor bi dolayısiyle Kenya, İngiliz Bu sabah saat 7,5 da köprünün | Yapılan ilk muayenede cesedin Somalisi, Aden ve Maltada Adalar iskelesiyle Kadıköy iskele- | sağ kaşı üstünde bulunan bir yara- alınmasına lüzum görülen ted. İ| si arasında bir erkek cesedi bulu- dan başka hiç bir zorlama veya Bilir | türer çinli. narak çıkarılmıştır. varma izi bulunmamıştır. Sonda. 45 yaşlarında kadar bir adama kikaya kadar zavallı adamın bir e 2ik olen cesedin beniz « Giğikimiş kazaya mı uğradığı, yoksa bir ci- nayete mi kurban gittiği anlaşıla»

mamıştır. Ceset morga kaldırıl- mıştır. Kaşı üzerinde bir yara bulun- ması, Mayerin öldürüldükten #on- ve bozulmamış olması çok az za- mandanberi denizde kaldığını bel- li ediyordu. Cesedin cepleri aran- dığı zaman çıkan nüfus kâğıdının Iki başlı çocuk Rl Bu garip çocuk kuvvetlendirmektedir. Nüfus kâ- Muğladan : yağıldığına..-#örel: adında Mayer am) yaslı. memleket hastahanesinde çok ga- rip bir doğum vakası olmuştur. Ayım 20 inci Perşembe günü sabahleyin hastahaneye sancılar inn gebe bir kadın kirlerin > ME bütün ümmi ved seçen ağmdlnL) karar vermişler ve çocuğu almış- lardır. Doğan çocuğun iki başlı, dört gözlü, iki yüzlü ve iki ağızlı gayet garip bir yaradılışta olduğunu gö- ren doktorlar bütün uğraşmaları. na rağmen çocuğu ancak iki saat yaşatabilmişlerdir. Kadın kurtul - muştur. Bu vaka halk arasmda çok me. rak uyandırmıştır. Dalgalarının şaha kalktığı yaar fırtınalı bir günde alınmış Müthiş fırtınada iki buçuk gün dalgalarla çarpışan Gülcemal vapuru dün limanımıza geldi Geminin dördüncü kaptanı diyor Ki: “ Gök yüzünü direkler arasından göre biliyorduk; gemide ayakta durabilecek kimse kalmamıştı. Gülcemal yerine başka bir gemi olsaydı bir deniz facia- sına daha şahit olacaktık .,, Beşinci rn bugün Bugün ez kuruluşu. nun beşinci yıl dönümüdür, Merasim (Ankarada Recep Peker'in radyoda vereceği bir nu- tukla başlıyacak ve ondan sonra ber halkevi kendi programını tat. bik edecektir. Şehrimizdeki Eminönü, Üskü - dar, Şişli, Beşiktaş, Şehremini ve Beyoğlu halkevlerinde zengin programlar hazırlanmıştır, Gülcemal vapuru geçen fırtı .| ladıktan sonra limanımıza gelmiş. Merasim bütün Türkiyede 15,| nada iki buçuk gün müthiş dalga-| tir. 30 da başlıyacaktır. lar arasında çalkalandıktan sonra Vapurun dördüncü kaptanı Nü. nihayet yakayı kurtarabilmiş ve| rettin kendisiyle görüşen bir mu « Yunanistanda Karadenizdeki seferini tamam - (Devamı 4 üncüde) Hükümet kurulamıyor Atina, 23 — Kral, Yanyada, seyahattedir. Büyük bir geçit res- mi yapılmıştır. Hükümet hâlâ teşekkül edeme- miştir. Bu istikrarsız vaziyetten mutazarrır ve rahatsız olan Atina ve Pire tüccarları bir heyet teşkil ederk Demircise, Sofulise, Çalda- rise müracaat etmişler; memleke- tin selâmeti namına behemehal aralrında anlaşarak bir hükümet kurmalarını rica etmişlerdir. Ayni Yahudileri müdafaa eden eski Alman ekonomi bakanı Rayştagın içtimaı sırasında öldürülmüş Bir Ingiliz gazetesinin verdiği bu zamanda ricalarının Krala da bil- dirilmesini istemişlerdir. haberi Almanlar tekzip ediyorlar (Yazısı 4 üncüde),

Aynı gün çıkan diğer gazeteler