6 Ağustos 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

6 Ağustos 1936 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ispanyadan sonra Yunanistan Komşuda yangın olur, yanındakine sirayet eder. Hastalık olur, bulaşır... moğalar da öyle: Birinden görüp taklit edersiniz! ; Derlet işlerinin başka türlü cereyan ettiğine ihtimal vermemek © izim. der, Bunun da isbati, meselâ muhtelif o memleketlerdeki işçi hareketleri; Fran. sada grevler olur, akabinde hemen Belçika tarafından kopya edilir, İtalyada Faşizm çıkar, bir ayni da Almanyada görülür. Sovyetlerde & kapalı gümrük mü? Al diğer devletlerde de... Tarihte siyasi suikastlerin bile moda haline gel. bep taldit eserleri olarak tevali etmiştir. Şimdi de, İspanyadaki faşistleşme diktatörlük beliriyor. Parlâmentonun ğını, idarci örfiyenin ilân edildiğini dün üç nisbetinde girilmiş oluyor... “münasip bir zamana kadar,, İÜ diği kaydedilmiştir. Hele müstemlekeleri ele geçirmek ve onları elden kaçırmak ihtilâlinin — ardından © Yunanistanda dağıtıldı. haber verdik... Yani faşizme dörtte Yunanistan gibi, siyasi muvazenenin tahtıravallide durduğu bir memle - kette böyle bir “hükümet tedbiri, ne netice verecektir? Kestirmek güç iş! Sol cena, kolları bağlı mı kulacak? Gelen ve gelecek olan telgraf Obaberlerine bakarak bunun kabil oluruyacağını anlamak kolaydır. Çok korkuludur ki, Yu- nanistanın dahili vaziyeti de İspanyaninkine benzemesin, ve uzun sürecek bir dahili muharebedir başlamasm... 1 mart muzda başlamamasını dileriz. isyanının daha beterinin garp komşu. Biz, Balkanlarda sükünet istiyoruz, bilbassa, Yunanistan gibi bir dos. tumuzun ve müttelikimizin dahilen çok kuvvetli, şikaksız ve nifaksz olması- m: arzu ediyoruz... Menfaatimiz böyle ol duğu için samimi temennimiz de budur. Hüseyin Faruk Tanur Ingilterede fırka mücadeleleri BALD düşürmek Bu satahki posta ile gelen İngilizce) ““Phe People,, gazetesinde okunmuş- tar: “İngiltere Beşvekili Baldvin altmış! dokuz yaşıma giriyor. Kendisi yetmiş! yaşma kadar Başvekil olarak kalmak istiyor. Fakat başkalarının arzusu bu yolda değildir. İngiltere muhafazakâr partisinin sahne gerisinde, Bladvini başvekâlet- ten atmak için şiddetli bir mücadele yapılmaktadır, Baldiii; İngiltere kralma taç giy. dirme herâsimitden sonraya kader mevkiinde kalmak ve sonra bir haşmet parıltısı içinde tekalide çekilmek isti- yor, Şimdiki.müdafaa naziri Sir Tomas İnskip'i kendisine halef olarak göster- ViN'i istiyenler mektedir, Sir Tomas İnskip bekleme. ğe razıdır. Eskidenberi başveklete namzet gi- bi görünen şimdiki maliye nazırı Neil Çemberlayn ise beklemek taraflısı de- ğildir. O, Mister Baldvinin hemen düşmesini ve kendisinin gecikmeden © mevkie gelmesini tercih ediyor. HABER — Aksam Postası Marmara boğazlarında . Yeni mukavelenin tatbikine başlanıyor Bulgaristan mukaveleyi tasdik etti Ankara, 5 (A.A.) — 20 Temmuz 1936 tarihli Montrö mukavelenamesin- de İasrih edilen Boğazlar rejiminin mezkür mukaveleye merbut protokol. da derpiş edildiği veçhile muvakkater kaydiyle 15 Ağustostan itibaren tat- bik edileceğine ve buna mütedair tan- zim olunan ahkâma dsir Türkiye hez» dindeki bilimum ecnebi met e Hariciye Vekâleti tarafmdan bir nota verildiği istihbar edilmiştir. Bu'garlar da tasdik etti Sofya, 5 (A.A.) — Bulgar hükümeti Montröde Imza edilmiş olan Boğazlar mukavelesini tasdik etmiştir. Hariciye Vekâletinin rismli tebilği Ankara, 5 A.A.) — Hariciye Vekâ- letinden tebliğ edilmiştir: Türkiye cumhuriyeti hükümeti Bo Zazlar rejimi hakkinda Montröde 20 Temmuz 1946 tarihinde imza edilen mukavelenameye merbut oprotokola tevfikan 15 Ağustos 1936 tarihinden itibaren rejimi muvakkaten tatbik ede» ceğinden Boğazlar umumi tabiri altın- da ifade edilen Çanakkale Boğazı, Mar- mara denizi ve Karadeniz boğazında 15 Ağustos 1938 tarihinden itibaren muvskkaten tatbik edilmek üzere.zir»| deki ahkâmi ittihaz etmiştir; Harp gemileriyle yardımcı gemile- rin Boğazlardan geçişlerinde istifade edecekleri igaret istasyonları, 1 — Boğazlar rejimi hakkında Mon- tröde 20 Temmuz 1936 tarihinde imza çâilen muksvelenemeye tevfikan ya- bancı harp gemileriyle yardımcı gemi. lerin Boğazlardan geçişlerinde yapmak mecburiyetinde oldukları muhabereler Bu suretle muhafazakâr parti içe.) 5Sin aşağıda gösterilen İşaret istasyon. risinde bir de Tomas İnskip ve Nevil Çemberlayn mücadelesi mevcuttur ki, partinin meselelerinden birini teşkil e- diyor. Diğer taraftan Mister Çorçil ve ar- ları tayin edilmiştir: Çanakkale Boğazı methalinde Sed- dilbahir işaret istasyonu “Seddilbahir telsizi.,, Karâdeniz Böğuzmda Karadeniz is kadaşları, İngilterenin yeniden silâh.) Şeret istasyonu “Büyük limari telsizi, . lanmasını terviç yollu başvekilete ar- zettikleri talepler göze alınmadığı tak- dirde, bir toplantı yaparak Baldvinin istifasını istiyeceklerdir.,, “Cim Londos bu akşam geliyor Yunanlı pehlivanla karşılaşacak Rus Bu sabah ekspresle geldi ile Töksim stadyormunda karşılaşacak olan meşhur Rus pehlivanı Kola Kuvar- yani bu sabahki ekspresle Avrupadan şehrimize gelmiştir. Cim Londos da bu akşam Romanya vapuriyle şehrimize gelecektir. Aynı gün Dinarlı ile bir de Yunanlı pehlivan güreşeceklerdir, Geçen hafta Atinada » Cim Londosla yaptığı maçta mağlüp olan Dinarlı Mehmet şehrimize gelmiş- tir. Dinarlı Cim Londosla yaptığı güreş hakmda şunları söylemektedir: “ Ben maçın Türkiyede yapılma»! Sını İstedim. Cim Londos İlk maçın Yunafistanda, ikincisinin Türkiyede olmasın; teklif etti, Kabul ettim. Gü- Bekir Kâminin vefatı Şüraşı Dwwlet ve Ziraat bankası meclisi idare azalıklarında devlete uzun yıllar hizmet etmiş olan, Cadde bostan: kereste ve marangoz fabrikası sahibi Bekir Kâmil hayli zamandan beri devam eden hastalığından kurtu. lamiyarak vefat etmiştir. Cenazesi yarınki cuma günü kaldı.) mlarak, namazı Göztepe camii şerifin. de eda edildikten sonra Sahrayı, ce. ditteki ailesi makberesine defnedile, cektir. Allah rahmet öyleye, SEMİN A il Dinarlı yenilmediğini, yendiği- ni söyliyerek meydan okuyor 9 Ağustos Pazar günü Cim Londosj reş başlayınca derhal hücuma geçtim.| mize gülerek doğruca Ankaraya gitmiştir. O da saldırdı. Ringin yakınında olan- lar Cimin sırtını birkaç defa yere getir- diğimi görmüşlerdir. Fakat hakem bun- larm hiç birini saymadı. otuz yes dinci dakikayı bulduğu ve ben de mi- dafaa vaziyetinde bulunduğum sırada hakem beni mağlüp addetti. Ben şaşırmış vaziyetteydim. Birçok mübadil Rumlar “Türk mağlüp olma- dı,, diye bağıryorlardı. Bir çokları rir. ge hücum ettiler. Ayağımı yerden ke serek soyunma odasına götürdüler. İstanbulda yapılacak revanşi sabır. sızlıkla iyorum. Hakikati daşlarımın önüde göstereceğim... Bozuk otobüsler ' Hayatımız içi tehlikedir! Çatalca ile İstanbul arasında İşli- yen otobüslerden birinin Topkapı dı- gida devrilmesi üzerine Çatalca bele. diyesi on iki otobüsün işliysimiyecek bir derecede olduğunu tesbit etmiştir. Ancak bunların seyrüseferden kat'i ölarak men'i için İstanbuldan Çatalca: ya bir mühendisin giderek muayene yapmusı ve rapor vermesine lüzum gö- rülmüştür, Yakında İstanbul beldiye.! sinden bir makine mühendisi Çatalca: | ya gidecektir. den birer n verilmiştir. Dışarıda: aa A TE 2 — Boğuzlardan geçecek yabancı harp gemileriyle yardımcı gemilerin kumadanı bu boğazların methallerine! yaklaşırken “50 mil kala,, telsiz vasıta- siyle mezkür istasyonlara emri eltın- daki kuvvetin sarih teşekkülünü bildi. recektir, 3 — Yabancı harp gemileriyle yar- dımcı gemiler Boğazlarda, geçişleri es- KUÇUK HABERLER içeride; * Gümrüklerde uzun müddettir toplanmış olan sahipsiz eşyanın, kontenjan barici ola, rak memlekete sokulmasına gümrükler ve.) kâletince karar verilmiştir. * Nütim Vekfletinin şehirler srast telefon mükâlemelerini wlan için mukavele yaptığı telefon mütehassısı M. Eltbunt dün şehri, * Yunan üniversitesi talehelerinden mü. yekkep bir kafile gezinti makaadile dün şeh, rimize gelmişler o ve MUM Türk Tülebe Birliği tarafından karşdanmışlardır. * Bursa dağtrlık klübünün Uludağda ter, bip ettiği yaz bayramı pazar günü yapıt, ruptır. Eğlencelere 500 kişi iştirak etmiş. tir. * Iktisat vekili Celâl Bayarin Gümrük ve İnhisarlar vekili AM Rana Tarhan dün şeh, rimize gelerek öğleden sonra Floryaya git. mişler ve Atatürke arzı tazimat etmişler. dir. * Eskişehir, 5 (A.A.) — Mari? vekili Saf fot Arıkan, buraya geli, Mahmudiyede vatane) açılacak köy muslim mektebi hakkında tetkikler yüpraştır. Maarif vektiletince Bandırma, (o Bafra, Çortu. Muş, Ankara, Bolu ve Ağridr yeni, orta mektep açılmasına karar * Londradan gelen bir habere göre, kral sekizinci Büvard cumürteai günü husus ya, | le ve iki muhrip refakatinde olarak Adir. yatik aahiilerine gidecektir. * ingiliz — Mer müzakereleri gittikçe şayanı memnuniyet bir bal almaktadır. Bn. zı mahafilin Iddlalarına göre, İngiliz mu, rahbasları kapıtilâsyonlurın Wyasmı kabul etnişieraş de muhtelit mahkemeler mesele. sizl başka bir zamana berakmak istemişler, dir, * Berin, 5 — Bu'gar kralı Boris, evvelki gündenberi kraliçe e birlikte mütenelkiren Berlinde © bulunmaktadır. Kraliçeye dün bir klinikte ufak bir smeliyat yapılmıştır. nasında mezkür istasyonların rüyet mesafesi dahilinde bulundukça'mer'i ce! lan beynelmilel işaretlerle isimlerini çekmiş bulunacaklardır. 4 — Yahancı harp gemileriyle yar- dımcı gemiler geçişleri esnasında ha» sara uğrarlarsa 20 Temmuz 1996 ta» rihli mukavelenamenin 14 üncü mad desinin son fıkrasına tevfikan derhal yukarıda zkiredilen işaret İstasyonları- pa telsiz telgrafla bulundukları mevki- leri veârızalârının nev'ini “arz ve tui göstermek şartiyle,, bildireceklerdir, Mezkür gemiler, gene bu istasyon» lar vasıtasiyle, mukayelenamenin aynı maddesinin aynı fıkrasma göre, Tür- kiye tarafından kendilerine teyin edile cek hatlı hareketi öğreneceklerdir. Askeri merasim için selâm batarva- ları: Karadeniz ve Akdeniz müstalikem mevkileriyle yabancı herp gemileri ve yardımcı gemiler arasında yapılacak mütekabil merasim için Karadeniz Be- azından girişte Anadolukavağında ve Çanakkale Boğazından girişte Çanak: kale Çemenlik mevkilerinde birer s6 lâm bataryası bulunacaktır. Kılavuz istasyonları: Kılavuzluk hizmeti için aşağıda zik redilen istasyonlar çalışacaklardır: Çanakkale Boğazında: “Morto iş - tasyonu, Gelibolu istasyonu,, Karadeniz Boğazmda: “Büyük Vi » man istasyonu, Haydarpaşa istasyo » n.,, Hava yolları: Akdenizden Karadenize geçişlerin. de sivil hava gemileri aşağıdaki yol ları tekip edeceklerdir: Kara tayyareleri — Akdehizden kâ» radenize geçişlerinde Enez « Midya ha- va yolunu, Karadenizden Akdenize geçişlerin Yunanistanda ) Grev, diktatörlük ve çarpışmalar! Atina, ö — Başvekil General Me-j taksas diktatörlük ve örfi idare ilânm- dan sonra bütün ecnebi hükümetler s0 firlerini davet etmiş ve sön vaziyet hakkında kendilerine izahat vermiştir Başvekil bundan sonra gazetecileri top- lıyarak bir beyanat vermiş ve eğer hü- kümet bu tedbirleri almamış olsaydı. memleket anargi içinde kalmış olacaktı demiştir. Başvekil beyanatında; “— Bütün emelim memleketi kur tarmaktır.., demiştir. Bütün kolordu ve fırka kumandars ları diktatörlük ilânından sonra Baş- vekile telgraf çekerek krala ve kendi- sine itimatları olduğunu Rİ dir, Poşanma için vesika elde ötmek istiyen Roca — Müsaadonze r© bilir miyim? Gece 11 den sonfij | TEE 6 AĞUSTOS — 1888 * ikiye ayrılan şe Bu şehir, ilk zamanlarda p* düşman hücumundan korunmak İçİn” Halkın Do Kır balosu Çocuk Esirgeme kurumu Ere kolu yıllık kır balosunu bu ağustos cumartesi günü akşamı yirmi birden itibaren Suadiye plâj zinosunda verecektir. om esaseaamerran see sare sanar hendeklerile günün muayyen bir nunda ikiye ayrılan bir şehir deme Bu şehir İstanbuldur. Geçe 11 den "m ra ikiye ayrılır. Kadıköyünden İsta la, İstanbuldan Kadıköyüne o ge$” ya muayyen saztten sonra kendileri İç otellerden birinde yer, aramak kahve köşelerinde, harlarda sabahi?” mecburiyetinde kalırlar. Düşünüyoruz. Acaba Akay id bu muayyen sâatten sonra nisbetef “E“dgj niş aralıklarla küçük motörler çal ha maz mı? yy Bu teşebbüs masrafını O koruğu korumasa bile İstanbulu ikiye © lan şehir halinden çıkaracak ve İst N Tulara büyük yardımı olacaktır. | i iü HABER Istanbulun en çok satılan kiki akşam gazetesidir. 9 ; rm: HABER'e verenler kâr derler, i emmesassaraara de de Midya « Enez hava yolun Deniz tayyareleri — Aynı yo takip etmekle beraber lüzüm hasÜği duğu takdirde Marmara Ereğlisin# rıyabileceklerdir. & Boğulan memnu mmtakalsr' e | Türkiye cumhuriyeti hükümeti Zazlarda tesis olunacak memnu y3 küları yakında bildirecektir, M Resmi daireler muhafaZ? | ediliyor pr Atina, 5 (MA.) — Atinasn daireleriyle sevkülceyş noktalari kuvvetleri tarafından muhafaya “gi mektedir. Fakat payıtahtta V normaldır ve sükün büküm sür” dir. ; İdarei örfiye ilânından beri * nistanın hatiçle olan bütün telef telgraf muhaberesi kesilmiştir. berat kesilmeden biraz evvel Lof” gi gelen bir habere göre, Selânikt? “#) cilerle polis arasında çarpışma © ve 22 kişi yaralanmıştır. Grev v Atinada tam bir sükün içinde #© tedir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: