28 Ağustos 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

28 Ağustos 1936 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HABER Tin Kuru . Telefon: 23872 28 Ağustos ASKERİ TERFİ LİSTESİNİ NEŞREDİYORUZ | Listenin arkasını ' Terfi eden bütün son sayfamızda bulacaksınız Kumandan ve SUBAYLARIMIZI MABER candan kutlular Korgeneralttığa terfi edenler Muzaffer Ergüder, Keramettn,| Ali Galip Türker ingenerallığa terfi e i Tandır, Salim Cevat Ayalp, Y Suf Ziya Ekinci, M. Nuri Yamık, De Mir “ahir Tarer, Muharrem Mazlüm, İsak Avni, Mustafa Kemal < Ahme: Ferhat, Mi. Tevfik, Ahmet Tev fik | Tuğgenerallı | Topç: mal, don Tuğbaytar Kadri , M Seyfettin, Baki may Hüseyin Ke Vak 'hsan Tümamivalliğe terfi edenler Tuğamiral! Şükrü, Fahri Ekkin, M.Ali Kurmay Albaylığına terfi esen Yarbaylar lamit Üsküdar,| Razi Ma Yarbaylığa aşlıca, A, İstanbul, Roza) Fevzi Avni , Nurettin Ralikesir İı, din, Yekta Yenimahalle #mit Şükrü Erzincan, Kurmay Yi Erin, sbeştliğından Binbaşılığa geçenler ti Kasım- Şükrü Harpur, Şerafettin Üs- küb, Kadri Kilidülbahir, Necmeftin Stanbul, Muhar. Tem Yan f aYişerif, Ali Rıza Harput, tanbul, Enver Edirne ii e ile Usküdar, *İf Üsküp, Nazım Erenköy Piyade Yarbaylığından Albaylığa terti edenler Karacaahmet, mwettin Erzurum, pasa, Etem İs Sadettin Se Hakı Hakkı Musta Sinop, Hilmi e Hakkı Erzurum, Ziya Manas- efik Harput, Refik Kütahya, 11. ni Cerahpaşa, Hüsnü Pazarcık Zai İzmir, Kâmil Sürmene, Osman Nuri Kırşehir, Hayri Sarıgiz, Selim Zmir, Fehmi Davutpaşa, Hamdi To. Sen, ahir Istanbul, Mehmet Tokat, t Manastır, Rasim Sivas, Hilmi si riktaş, Abdülkadir Çanakkale, Ra Vuri Maraş, Harput, Kâzım E a Tophane, Galip erin İpek Ali Çam Mat gine Adil,, Emin Sivas, Sa- tin Hü Fehmi) Tum, Kemal, 7 ryin n, bar Köy. Emin Hasköy, Faik fstan. Piyade Binbaşıtığından Yarbaylığa terfi edenler Akif Ohri, Remzi $ mil wastamonu, Şemsetlain Kemah, Şerif « ntep, Halil, Cemal Selânik Lütfi Kastamonu, Hamdi Çarşanba, Sa , Ahmet Istanbul, Şükrü Ortaköy, Avni Ur Hamdi Süley- maniye, Nasıh Erzurum, Rıza Kilis! Cema) Bulgurtumesçit, Hüseyin Da. niş Kastamonu, F n Balıkesir, £ nü Selânik, İbrahim Sivas; Rza Yan- Şemsi Samsun. Nu») Tahsin Çeş. me dub Csküp Raif Sivas, Memduh Edirne, Hakkı,) it, Talât Kadırga, Vasfi E.| Abdülkadir Gevve, yaşa, Mülüsi Is- Abdullah Ya.! ranbolu KA ya, Ahmet Kul ri Hilmi dirne Ihsan Kocamustaf Emin Ankara manâbat Piyade Yüzbaşılığından Binbaşılığa terfi edenler İ Ali Bitlis Abdul'ah! Köstence, Ahmet Harput, Sadık Bel ri Akarçeşme, $ Emri Hüsnü Er . Refii Sivas, tanba! Celâletlin ş ük zürüm; Mus Cesrierrene, - Refik İsta ıknl, Cemal Koçana, Ziya Dirav. hattin İs hıköy, Nüsnü Selânik, Sırrı Hrzu- rum, Halil Adana, Hilmi Urfa, M ramaş Hahcroğlu, Salt Süleymanye, Raif Akova, Muhlis Diyarbekir, fik Üsküdar, Hakkı M Hakkı Tophene, Himket Konya, Recai İstan- bul, Sıtkı Selânik, S | üseyin Erzurum Nuim Erzincan; Cevdet Gümüş- a) Istanbal Ahdülkadir Trabzon, Nihat Edremit, Demir Ma. Ali İstanbul, Ağa Erzurum, Muzaffer Topkapı Piyade Teğmenliğinden Yüzhaşılığa terfi edenler Asım Kadı! Sadi Kadıküy, Mevlüt Ermenak, Fahri Harput, Ne. cati İstanbul, o Mehmet Çemişgezek Kâzım Kozan, Nuri İstanbul (Rıza Tophane, İhsan Burhanettin İstanbul, Fahrettin Erznrum Sadet tin Üskü Hilmi Erzincan, Cevslet Eyiip, İrfan Cesirmüstafapaşa Ne mettin Zile, Nurett dettin tanbul, M. Asaf, İhsan Kasımpasa Halim Fatih, Zeki Harput, Burhavet- tin İstanbul, Necati İstanbul Hulü. i Kasımpaşa, Harput, Yusuf Elbasan, Hayrettin, msettin Bakırköy, Nezihi Erzincan Bahaettin İstanbul, Husamettin is : Rıza Heci nH eecmeilin Ses nastır ray, suyu Ken nast'r, irne, Is. em Beşik , Wikri İzmir, Fahri Üsküdar Ohri, Fikri Trabzon, Şevket İsparta, Hakkı Bursa, İhsan Kasımpaşa, Cevat Maraş, Mustafa | Elbistan, Raif İstanbul, Kadri Diyar. | Sam, Ingiliz Kıralı Cumay. istanbula geliyor tatürk'ün misafiri o mai burada üç gün ka' ec göre gelecek haft © etin rağ ecek hafta taktır ühterem misafirimiz gaerasimle Muhteri imizin Türkiyede kalacağı olan pezar | da büyük bir veda balosu verileceğini uyduk, bekir, Abdürrahim #or, seki, Mazhar Diyarbekir, Piyade Asteğmenliğinden Teğmenliğe terfi edenler alip İstanbul, , Reşat Edirne, Şefik ahri Ordu, Kerim İstan ttin İstanbul, Nezih Elâ- Refik Istanbul, k i | t Erzurum, Nedim Siverek rayköy, Salâhattin Trabzon Recep Bursa, Feridun İstanbul, Ra şit Niğde, Samih Erzurum, Bedrettin Istanbul, İsmet Istanbul, bul, Ziya Erzurum, Abdülhalim, Na- ci Kırklareli, Kemalettin Aydın. Hâ. mit Beylerbeyi, Burhanettin İstan - Sabahattin Çengelköy, İsmail Adil İstanbul, Ömer Löt fi Ma'maris, Hürrem Elâziz, Ekrem İstanbul, Bilmi Erzincan, Reşat Kay. seri, Fethi Beşiktaş, Saim İstanbul rabzon, Eşref Bursa, Zi. Yaşar Erzi” Necip Istanbul, $ Bursa, Zeki İs tanbul, Ahmet Edirne, Rıza Tekir. dağ, Orhan Istanbul, Atâ, Istanbul Sadık Istanbul, Cemal Istanbul Fik a İstan. bul, Istanbul, ri İstanbul, Zeki:İz Ahır i ne, İhsan Istanbul, Zeyyat Edirne, E. tem İstanbul, “ Kemhl İstanbul, İh. san Erzincan, Ali İstanbul, Fahrettin Erzincan, tanbul, Halim Üsküdar, Ths bul, hakkı Istanb Seyfettin E bul, Tahir İstanbul, hi Erzurum, Emrullah Erzincan, Hur hanettin Istanbul, Salih Istanbul, Kemal Bursa, Edirne, Şefik Erzurum, Ahmet Mar. Sa tin İstanbul Behçet İs yfettin İstanbul, Şefik E Cemalettin Zeki Ts n İstan sankale, bul, Ali Konya din, tanbul lâziz, Ebubekir Erzincan, Erzincan, Reşat Çeşme, Muzaffer E| Kemalettin Bur | dirn ukru Bursa, sa, Necati İstanbul, Demir Merat, Rıza Kastamonu, Şefik Istanbul, Nu. ri Kütahya, Hikmet Antalya, Tahir Erzincan, Avni İstanbul, Hidayet Üs.| küdar, Niyazi Sinop, Mehmet Esk'şe- Cevat istan Avni İstanbul Nu Aş mu, sküdar, Beşiktaş, Rıza İstanbul, rettin Istanbul, Cevat Edirne Selânik, Kâmiran Diyarbekir Çorlu, İhsan İstanbul, Saim İstanbul, Faik Balıke: Mu Salih Erzine İmadettin Siirt, zaffer Akbat rahim Teki an, Süleyman Kastamo Hakkı Üsküdar a! Hayri Üsküdar, Tevfik Çerkes Nuri Elâziz, Sadi İstanbul o Ü Van, Refik Bursa Hikmet lim İsta Hik- met Bursa, İske İstanbul. Mitat Konya, Adil Istanbul, Rza Silifke Mehmet Eskişehir, Ahmet Hasanka le, Necdet Istanbul, Edirne, $ yal İbrahim Tstan Süvari Yarbaylığından Albaylığa terfi edenler Hasan Tahsin Yusuf Hüseyin Avni Filibe, Şerafet tin istanbul, ip Kayse Y şar İstanbul, Salih Beş nastır, Refik Ohri, Sabri Edi Selânik, Debre, ne, Hü. seyin Kâzım Metroviçe, Galip Manas. tır, Süpari Binbaşılığından Yarbaylığa terfi edenler Ahlat, Muhiddin Ömer Harput; | Hakkı Katrin, Mahmut Kayaalp, Niyazı Ak | an, Asaf Mar) Vamık İstanbul.) Nuri) Yavuz 1b.| “| rik, Süvari Yüzbaşılığından Binbaşılığa y terfi edenler Recep Vehbi Manastır, Ömer Veh Ali Cesrimustafa l ! bi paşa, Süvari Teğmenliğinden Yüzbaşılığa | terfi edenler İstanbul, Hüseyin Bo- bdülkadir Malatya, o Cevat an, Sait İstanbul, Osman Zeki Yusuf Bursa, Salâh yabat Erzi Van. Süpari Asteğmenliğinden Teğmenliğe| terfi edenler Mahmut Celâl İstanbul, Cahit Ci. hançir, Mehmet Şevki Beşiktaş, Fah. rettin Bayburt, Hüseyin Burdur, Meh| met Avni İstanbul, Nihat İstanbul, Remzi Van, Ahmet Osman (Bursa, Recep Malatya. Topçu Yarbaylığından Albaylığa terfi edenler Hilmi Manastır, Sadulah Urfa, Razıp İstanbul, Bahaettin İstanbul, az Diyarbekir, o Tevfik köprü, Ihsan Edirne, “Ali Rıza Van, Şevki Kozan, İsmail Aydm, Mustafa Hüsnü Kastamo.| nu, Rıfat Samsun, Raif Samatya, Ah-| met Erzurum, Ahmet Kütahya, Ab- tullah Süleymaniye, Hüseyin İstanbul Enver Edirne, Ahmet, Tophane, Torçu Binbaşılığından Yürbaylığa terfi edenler sabri Erzurum, Faik Çanakkale, Abdiikadir, Bedri Serfiçe, Reşat 1 tanbul, Haydar Samsun, Yusnf Har. put, Mehmet Şevket İstanbul, Yusuf Erzurum, Yakup Lâtfi Gerede, mil Tezrin Kâ. | Tonçu Yüzbaşılığından Binbaşılığa edenler Hüseyin Fevzi, Nazif Bursa, fs. mail Istanbul, Ali Rıza İstanbul, Meh met Cemal Üsküp, Süleyman İstan- bul, Ali Rıza Sivas, Zeki Be Aİ li Cevat İstanbul, Ali İstanbul, Ha hir Adana, İsmail Hakkı Üsküp Rem zi Üsküdar, Saip Karagümrük. Arif Saraçhane, Mesut Erzurum, Şükrü Aydır. Remzi Bursa, Fevzi Kurüceş me, Sad'k Ankara, Y üp, Lüt fi Milâs, Mehmet Ali Selânik, Mus- tafa Fazıl Bursa, Mesut Beşiktaş Muharrem tik Erzincan, man Beşiktaş, Zekeriya Erzincan, Ir- ydi Debre, zbaşılığa | er İ l ar, terfi edenler Rıza Istanbul, P Rüştü Voleizin, Sabri Üsküdar, reddin Karaiim Cel Fethi Ed bul tanbul, E Üskü tin Galata, alühattin İsta Halil Harput, k, Yaşar Karagüm. Ali Rıza Vi | , ettin Bakırköv, Ahdüri zi , Paci Istanbul, İhsan Ca-| Hrfzı istanbul, m Fer akkale, İbrahim E | İz tote inn TE ler Nihat Isfanbal » Cemal Rskise ahrettin Ls-| imenliğe bel Mustafa Nihat Malnty Gebe. Mi Tütfi Fake Sene? Tetanbal zincan, Mehmet Wah M mi Cpnmelköv . Kemal İstanbul, Ali Ekrem Istanbulf ir raffer Te. Ali Vasfi Er. | İstanbul, Sadullah İstanbu), İbrahim Ali Melih Üsküdar, Ekrem Ceyhan, Avni Nazilli, Mustafa Sami Trabzon, Afif İsparta, Mehmet Celâlettin Ers zurum, İsmail Reşat Istanbul, Meh- met Necati Erzincan, İhsan Lâtfi Ma» raş, Rüstem Erzurum, Orhan İstan- bul, Ha Nuri İstanbul, Abdi Es kişehir, Kemal İstanbul, o Arif Bolu, Necdet Çorum, Ali Kemal Harput, Mehmet İstanbul, Y. Ekrem İstanbul, M Hadi Istanbul, Remzi Erzincan, . Fethi Erzurum. H san Basri Kütahya, Mehmet Mi Bursa, H Sabahattin Ws bul, mal Ünye, Mehmet Necati İsparta, Sabri İzmit, Süleyamn Sırrı Gazlan- tep, Bekir Erzurum, Sevket İstanbul, Sabri Balıkesir, Nihat Van Demiryolu Teğmeı inden Yüzbaşı lığa terfi edenler Şerafettin Istanbul, Refik Kütah. ya, Denâryolu Asteğmenliğine edenler Nizamettin Erzincan, Fevzi tanbul, Kenan Adana. Mühendis Yüzbaşılığından Rinbaşılı ğa terfi edenler Nazmi Harput. ş Otomobil Binbasılığından Yarbaylığa terfi edenler Recep Çengelköy. Nakliye. Binbasılığından. Yarbaytığa terfi edenler Rıfkr İstanbul, Nakliye Yüzbaşılığından Binbasılığa terfi edenler Ahmet Mümtaz İstanbul, terfi 1s Ekrem Gelibolu. Nakliye Asteğmenliğinden Teğmenli- ğe terfi edenler Mehmet İstanbul, Hulâsi Istanbul, Kemal İstanbul, Ali Hikmet Bursa, İhsan Erzurum, İlhami Edirne âh Bayburt, Doktor Yarbanlığından Albaylığa terfi edenler Ahmet Asım Çarsamba, Hasan hsin Kılıçali, İsmail Münif Sultan- ahmet, Mehmet Er; n, Şükrü Ür- gün. Ali Natık Cihangi: Doktor Binbas'lığından Yarbaylığa terfi edenler Bahri Hopa. Hn İstanbnl, Necmi Kıbrız, Necati Üsküd dellah Serez, H. Hüsnü Ereğ re Doklor Yüzbaşılığından Binbasılığa terfi ederler Turgut Yanya, Nazmi A İbrahim İstanbul ket € Fehmi Varna, İz dirne, Kemal Köprülü, Visali Ali Rıza Na» ziMi, Ziya Is bul, Mehmet U Reşat Edirne, Suph! Dır Merzifon, Suat Üsküdar, Hüsamet - tin İstanbul, Nurettin İstanbul, Refik tanbul, Emin Ni#boln, Hayrettin ii 1, Sadık Ts- ismet İstanbul hiddin fetenbul A- I Felime, a Tw irite Ca tanbul, Sami İstanbul, » Ni Edirne, Kemal “ Necdet Yanva, tanbul Abdül Süreyya Pairpe, Ar Son Dakika: | Yaşarın evi alımvoz şbakan Yaşarı bugu tekrar kabul etti önü tarafından k Başbakan; e miş ve Sehir na- e bir ev altüması bal mma kendisin sonda da “İs Vezmiğtir, belediye: ine Asker okuyucularımız için 2 pci BAS | 1936 CUMA h dl Mesa RL A

Bu sayıdan diğer sayfalar: