10 Eylül 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

I Almanyaya sıgamıyan Almanlar istilâ hareketine gırışeeekler' ı"litler yenı emellerını Nurem-
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kral Edvardla Atatürk arasında Dostluk telgrafları Kralın Türkiyeyi ziyareti hakkında ecnebi gazeteleri ne diyorlar Yazısı 4 üncüde ——— 5 Kuruş - Telefon: 23872 10 EYLUL 1936 Perşembe Sene; 5 - Sayı: 1672 Almanyaya sığamıyan Almanlar istilâ hareketine girişecekler ! Hitler yeni emellerini Nurem- | Berg kongresinde anlattı : “ Almanyada kilometre başına 136 adam n düşmekledir. Topraklarımızı ne derece fenni işletsek bizi yaşatmıyor., “Eski müstemlekelerimizi mutlaka geri alacağız! li karşı da şiddetli mücadele (9) Bitter gene biyik. toplantılardan bi rise mesai ar'ısdaşlariyle bir arada, Italy anlar Milletler Gemiyetide iştirak edecekler Fakat Habeş murahhaslarının cemiyete kabul edilmemelerini şart koşuyorlar Londra: 9(A. A.) —Daily He .| olmadıklarını bir kere daha tekrar Tald gazetesinin dilomasi muhabi .| ve memleketin garp (kısmında Ti, 5. Avanolun Romayı ziyareti hak.| muntazam birhükümet mevcudol. imda yazmış olduğu bir yazıda Ha.| duğuru ilâve eylemektedir. beşistan deleyasyonuna Milletler Ce. Beyannamede deniliyor ki: Miyeti o Asamblesine ak “Italya, Habeşistandaki otahak, © müsade edilmiyeceğinin artık| pümünü tayyareleri o sayesinde mu. *men hemen muhakkak olduğunu be. hafaza etmektedir. İtalyan tayyare. Yan etmektedir. etme. elleri , bombalar ve yağmurlar mev. - Italyan hükümetinin kabul ede.) siminden sonra katliâmlar yapıla . *$İ mal sureti, şu olacaktır. cağını beyan eden ve halkı bir Ha. Salâihiyetlerin “Misyon, tetkikine memur Habeş murahhaslarının Usulü dairesinde tanzim (edilmiş Vekâtetnameye sahip olmadıklarına beş hükümeti mevcud değilmiş ka . naâtini tevlit etmeğe uğraşan beyan. nameler atmaktadırlar... İtalyanın şartları arar verecektir. Eğer murahhas. ” ların © yekâletnameleri Imparator ç Londra, 9 — Romaya gitmiş olan Veya nazırlar tarfından imza edil | Miletler Cemiyeti an.umi kâtibi M. Misse © komisyon, Milletler Cemiye | A“ riciye hazırı kont Çiano ile tinçe tanınmış bir hükümet bulun iki defa görüşerek İtalyanm Millet. Müdığına karar verecektir. let Cemiyeti (o toplantılarına işti Bu gazete, Habeşistenin istik . rakini temin etmiştir. a İlinin tanımacağın:, bu memleke. İtalyanlar toplantılara İştirak tin Milletler Cemiyetinin Asar için Habeş mufahaslarının Asamble © rey vermek (o hâkina malik âza,) Ye Kabul edilmemesini ve Necasinin Sinlan bulunduğunu ilâve etmek.) Hâbes hükümetinin reisi olarak ta. dir Ancak murzhhasları Millet.) Ninmamasını şart koşmuşlardır. Mil. İk Cemiyetinin bu defaki top.) Jefler Cemiyeti Goredeki hükümetini antısma iştirak o edemiyecekler .| de tanımadığı için burasının mü. , ir, messilleri de toplantılara kabul edil. Koaratorın yeni beyannamesi miyezeklerdir. Habeşistan bundan Londra, 9 (A. A.) — Necaşi, bü.) Sonra müstakil hükümet sıfatiyle — dünyaya hitaben nesretmiş ol | Cemiyeti Akvama Aza olarak kala bir beyannamede İtalyanla| cak, fakat murahhaslarının temsil *m Habeşistanın üçte ikisine hâkim| hakkı bulunmıyacaktır. açacağız ,, | Almanlar muazzam | bir manevra yapıyor) amm vurma mm avr * manyarın yeni askeri teşki- | lâtına dair mzlümat yerinki nüsha vızdadır | Nasyonal fırkasının sekizinci kongresi dün o Nuremberg de 17090 murahhasın iştirakiyle açıl. mıştır. Kongreyi fırka erkânından Adolt Hes açmış ve gene (oerkândan Adolf Vagner Almanyaya askeri bir orduyu malik olmak şerefini bahşe. den Hitlere teşekkür ettikten sonra Yahudi ve bolşeviklere (karşı ateş püsküren bir nutuk söylemiştir. Hitlerin nutku Hitler bundan sonra şiddetli al . kışlar arasında kürsiye çikarak hu. w aldığımız çu nutku söylemiş. Sosyalist “Burada, Nasyonal Sosyalist (Devami 4 üncüde) Ticaret Odası Liman tasfiye heyetini Bu sabah Mahkemeye verdi Ticaret odası kendisine 10.000 li ra borçlu olan ve bu parayı vermemekte ısrar eden man şirketi tasfiye heyeti azasmı bu sabah ruahkemeye vermiştir Oda liman tasfiye heyetine 10.000 lirayı verdiği halde bu parayı geri alamayı| şından tasfiye heyeti arasını ayrı. ayr.

suçlu görmektedir. Oda mahkemeye verdiği istidada, heyeti teşkil eden a- vwukât ve gchir meclisi azasından Faru- ki, avukat Hâmit, ve avukat Hüsnü Nu mlendirmektedir. riyi ayrı ayrı Yumurtacılarımız Ispanyadaki alacak” larını nasıl alacaklar? Ankara, 10 (Telefonla) — Harici» ye Vekâletinde toplanan ve yumurtacı- larımızın İspanyadaki alacaklarının ne şekilde tahsil edilebileceği yollarını a- raşlıran komisyon vazifesini bitirmiştir Öğrendiğime göre tüccarlarımızın ala caklarının buradaki İspanya fering he- sabından tediyesi imkânları temin edil ir. mek üze: Buharinle Rikof beraat etmiş Moskova, 10 (İstanbul) — Sovyet Âlimlerinin meşhur Buharinle es. ki siyasilerden Rik tedhişçlikle ittiham edilmiş, muhakeme ediliyor. lardı. Bunların hakkında, Divanıharp ademi mesuliyet kararı vermiştir. HABER -— Rikol evvelce, Sovyetlerin devlet relaliğini yapmıştı. Kendisinin 16 kişi arasında etidiği bildirilmişti. Faknt bunun yanlış olduğu sonradan anlaşılmıştır. İzvestiya başmuharriri Radek'e gelince, 0. Nazilli Mensucat fabrikası © İnşeati. Nazilli Mensucat Fabrikası 937 yılı haziranında faaliyete geçecek utabrikanın Ege miıntakasının kalkınmasındaki büyük tesiri daha şimdiden görülmektedl: İzmir, 9 (Hususi muhabi; yor) — Beş yilirk sanayi temellerini teşkil eden fabrikalarımız - dan bir kısmı yurdun her yanında be- calarından duman çıkarmağa başladı- lar. Bir kısmı dâ inşa halindedir. Yakın- z yazı-| gramımızın ! da ikmal edilecektir. Nazi fabrikası da bunlardan biri Fabrika mensucat muazzam bir eser olacağı nı daha şimdiden gösterdiği için bütün bir Ege mıntakası bununla alâkadar bu- Iunuyor. Bilhassa Aydın, Denizli ve nun henüz muhakemesine o başlanmadığını, bugün Sovyet mabafilinde yaplığımış tah. kikat neticesinde öğrendik. (Devamı 2 ncide) San Sebastiyan'ın Düştüğü teyit edilmiyor Almanlarla İtalyanların asilere mütema diyen silâh gönderdikleri tesbit edilmiş Madrit, 9 (A-A.) — Harbiye Nazi rt tebliğ ediyor: Aragon cephesindeki hükümet kuv- vetleri, Villalatayı işgal etmişlerdir, Hu escadaki asiler kışlalarda mukavemet etmektedirler. Fakat şehirin tamamile işgali yakındır. Estramaduredeki hükü met “kuvvetleri, Santa Clallayı işgal 'et mişlerdir. Navalneral mıntakas rebeler olmuş ve hükümet kuvvetleri, San Bartolomcu işgal etmişlerdir Millicilerin iki kolu birleşiyor Burgos, 9 (A-A.) — Asile ği kuvveti, Oviedonun cenubu garbi © hafifçe ilerlemiş, bu şehrin cenubu şar“ kisinde Palmatarma tepesini zaptetmiş- tir. Birçok kuvvetler, biribirine (Devamı 4 ünrüde) yak- ıda da muha-| Sporcular Iyi bir futbo:cu olmak istiyor musunuz ? 5 İngiliz futbol üstatlarındar Sovitjek tarafa em komitesi reisi Nüzhet Abbas tacalın- Ti zılmış ve "srasyonu hek dan büyük | e türkreye çevrilmiş olan 1 Futbolcu İsim 5 izde e Uzşlıyacağız! Futbolün inceliklerinin esrarına kadar, bir merakhya fâzun olan hsi bu eserimizde bula caksın:2! Bu eseri takip edenler, maçları sey rederken, en mütehasür bütün inceliklerini; o pörecek mi ie Kadınlar beni ânlar Yeni başlıyan bu tefrikamızı 8 inci sahifemizde okuyunuz! RAPERİN İS ASİ bir spor müg kidi gibi oyunun

Aynı gün çıkan diğer gazeteler