26 Eylül 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

26 Eylül 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$ Kuruş « Telefon: 23872 Dil bayramı bugün | kutlulanıyor Halk evlerinde merasim yapılacak ve konferanslarla dil inkılâbının ehemmiyeti anlatılacak Bugün ilk Türk Dili Kurultayının açıldığı günün dördüncü yıl dönü- müdür, Bu mutlu günü bugün ve bu gece bütün dilseverler balkevleri azaları kutlulıyacaktır. Büyük Şefin her sahada muvaffakıyetle netloelendirdiği inkılâplar içinde kültür ve medeniyet âlemi için mühim bir hâdise olan dil inkılâ- bı yeni yeni muvaffakıyetlerle devam ederken bu inkilâbm teomelleri- nin atıldığı büyük gün ulusça kutlulanacaktır. İMerasime dair tafsilât 8 inci sayfamızdadır.) Antakya ve, iskenderun Hariciye vekilimiz Fransız nazırile örüştü Fransanın Türk tezine taraftar esusananss sesasmeeosamassemsasnsmmas, olduğu sanılıyor Cenevre 25 — Fransa hariciye nazırı Dahon Tevfik Rüştü Arasla uzun bir diği. ge- — Suriye ile Fransa iüiiE ilkan, - wuş olan yeni mukaveleyi ve bu arada eborklerizi ve Antakya meselesini gö- rüşmüştür, Bu mülâkat esnasında ne karar veril- diği bilinmemekle beraber Fransız siya- si mahafilinin Türk tezine taraftar ol- duğu bildirilmektedir. Bu (meselenin pek yakmda resmi bir tarzda görüşüle- ceği muhakkak addediliyor. Antakya 25 — Fransanın Suriye yük sek komiseri Kont dö Martel birkaç gü ne kadar Paristen Suriyeye dönecektir. Suriye ve Lübnan gazeteleri, Kont dö Martelin muahedenin tatbikatı &ra- smda Suriyede bulunmasını istemekte- dirler. Suriyede meclis hâlâ tatil devre- BU GÜNKÜ SAYIMIZ 1 6 Sayfadır 26 EYLUL 1936 Cumartesi ———— Sene: 5 - Sayı: 1658 Fransızlar İrangı düşürmeğe karar verdi Sukut dörtte bir nisbette olacak Fransa, İngiltere ve Amerika arasında bu mesele hakkında üç aydır gizli müzakereler oluyormuş — Paris borsası ka- pandı — tediyat şimdilik tatil edildi. Türkiyedeki tesirler: Bizim paramıza ve milli tahvillerimize zarar olmıyacak, bazı tacirlerimiz zarar, bazıları da İngiliz sermayedarları Türkiyede iş görecekler Dün gelen iki büyük sermayedardan sonra Meşhur Banker Riket de bugün tayyare ile geldi kâr edecektir Şehrimiz alâkadar mahbafilinde yaptı- ğımız tahkikatı neşrediyoruz Bu sabah Paristen gelen ve dün akşamdan bazı mali müesseselerde du yulan bir haber gehrimiz iktisadi ve mali mahafilinde mühim akisler u- yandırmıştır. Bu habere göre Fransa hükümeti Fransız frangınım kıymetini düşürmeye dair mühim bir karar vers miştir, Türk parasınm kıymeti ingiliz © lirasmdaki sukut dolayısiyle senelere © denberi franga bağlı olduğundan bu haber tabiidir ki alâka uyandırmıştır. © Öğrendiğimize göre bügün borsa ko- miserliği daimi bir şekilde vaziyeti maliye vekâleti ve seyahatte bulunan (Devam 6 nci sayfada) sinde bulunduğundan ilk (yapılacak iş yeni parlimento saylavlarının seçimi o- Jacaktır. Diğer taraftan Kont dö Martel Lüb- nanda da Fransa hariciye (onazırmın

Lübnan reisicumhuruna yazdığı mek - Türkiyenin gayet emin bir iş sahası olması, ecnebi sermayedarlar | arasında rekabet bile uyandırmağa başladı Hariciye Vekilimizle görüşen Fransız Hariciye Nazırı Delbo tupta vadetmiş olduğu üzere muahedesinin müzakeresine hazrılıklarla meşgul olacaktır, Lübnan dair olan Galata liman mıntaka- sının alacağı şekil Bu sabah tesbit edildi Bu sabeh İstanbtl şehrinin müstak - bel plânile meşgul olan mütehassıs mi- mar Prost, Liman umum müdürü Rauf Manyas, Belediye sabık imar © bürosu şefi Ziya ve Liman mimarlarından bir zattan mürekkep bir heyet Galata Li - man mıntakasınm yeni alacağı vaziyeti! tetkik etmişlerdir. Tetkikata Ziraat bankasının köşesin- den başlanmış Rauf yapılan plân ve kro kiler Üzerinde mütehassrsa izahat ver- miştir. Bu izahata devam edilerek deniz yollarma kadar gidilmiştir. Tesbit edilen esaslara göre © bugün Merker Rıbtım hanile deniz ticaret mü- dürlüğü arasındaki kahve ve barakalar Kaldırılacak ve buraya büyük bir mey- dan yapılacaktır. Meydanın o ortasında bir bahçe ve Atatürk heykeli bulunacak fr, Merkez Rıhtım hanımın köşesinden nhtem başlayacaktır. 2i metre genişli- ğinde olan bu rıhtımın üzerinde Çinili ve Merkez Rıhtım hanları arasında asrf| #ntrepolar yapılacaktır. Şimdi o burada! bulunan binalar kalkacaktır, Rıhtım cad desi Cinili rıhtım hanı köşesinden arka caddeye geçecektir. Ahlâksız W Ea “ ys , | ğ ğ bir adam Zabıta memurları ahlâksız bir ada- mı yakalamışlardır. Beykozda kahvecilik eden bu adam kendisinden gazoz alan Mustafanın kızı altı yaşında Fikriyeyi kahvesinde para ile kandırmış, Beykozda umumi bir helâya götürmüştür, Fikriye bağırınca yoldan geçen 7a- ta memurları hemen helâya girip ahlâksız kahveciyi eürmü meşhut ha- nde yakalamışlardır. Küçük kız zabıta doktoru tarafın- dan munyene edilmiş, yüzündeki diş yerleri bir raporla tesbit olunmustur. Kahveci yakalanarak müddeiumu- miliğe verilmiştir. Diln gelenlerden Semer Meşhur İngiliz iş adamlarından, Ri- ket bu sene içinde ikinci defa olarak bu gün saat on ikide kendi tayyaresile Sof yadan şehrimize gelmiştir. Beraberinde Şmit isimli bir Amerikan Yüzümüzü gene güreşçilerimiz güldürdü Leningrattaki yedi güreşten dördünü kazandık iDiğer spor haberlerile beraber tafsilâtı spor sayfamızda” Bugün tayyareyle gelen Riket bankeri, Gudriç adında bir (mühendis) vardır. | Riket Pangaltıda Şevki (isminde bir satla temasta bulunmaktadır. Pasapor - tunda vizesi olmadığı için (o kendisine ş Dün gelenlerden Baldvin - Veb İ kolaylık gösterilmesini Sofyada iste « miştir. Gazetecilerle beyanatta bulun ti mamış, yalnız bu'adan Ankaraya, sonra ği 'Tahrana ve Hindistana gideceğini söyle miştir. ii (Devamı 4 üncüde) Ma << Bi er gen e e RE İZ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler