29 Eylül 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

29 Eylül 1936 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mahalle mekteplerini inya etmeliyiz! Fransa, münevver bolluğunun önü- ne geçmek için tedbirler alıyor; mese- lâ, tahsili güçleştirmek için mektep senelerini uzatıyor. Almanyada pro- fesör, boyunlarına “Hamall:k da eder, bulaşık da yıkar!,, diye tabelâlar asıp sokaklarda dolaşmış,. diyede işitir- dik. Türkiyede böyle bir bolluk buhranı yok, bilâkis, darlık buhranı var. Onun için, maarif cihazımızın onlarınkile tı- patıp eş olmasına ne ihtiyaç var?.. Va- ralım çocuklarımızı daha küçük yaştan tahsile başlatalım. Biran evvel seyi sinler.. Halbuki, evde bülbül gibi gazeteyi söken, bakkalın hesap defterini âlâ intan çocuğunuzu elinden çekip mektebe yazdırmağa götürüyorsunuz: — Yaşı küçük,. almıyoruz! - diyorlar, — Fakat bu çocuk okumayacak gibi değil. Ahır zaman cücelerinden! Aklının ermediği bir sey yok,. Sokak ortalarında Kalırsa haylözliğa alısa- cak, âvâre olucak.. Anman şunun bir çaresine bakalım. — Maalesef nizam böyle,. Zira, bu yaştakileri de alsak, mekteplerin za ten dar olan kadrosu büsbütün kifa- yet etmiyecek.. ». 4 Öyleyse, mahalle mekteplerini - mo- dernleştirerek - yeniden ihdas ve teş- vik etmeliyiz! Hor tslebe, ayda cüzi bir miktar para vererek, muallimlik ehliyetnamesi alan tedrisinde ve maarif müfettişlerinin kontrolünde, muayyen takip ederek ders okuyabilmelidir. Ve devlet, bu tarzı kolaylaştırmak için, böyle bir maksada vakıf olunan münevverlerden, binalardan, ilâh hiç bir vergi almamak suretile mahalle mekteplerini keza teşvik etmelidir. Bu nevi müesseseler, vaktile büyük bir ihtiyaçtan doğmuştu. Orada dört yaşımda dört aylık nkumağa başlanır) dı. Şimdi aynı ihtiyaç zail olmuş de- gildir., -NO) Suni petrol ve kauçuk Almanya bunların hakikilerine yakında muhtaç olmıyacak mış Berlin 28 (A.A.) — Hitler dün Bres- lav, Bunzlaua, Bağviyan ve Berlin — Breslau otomobil yolunun bir kısmını teşkil eden yolun küşat resmini yapmış tır. Bu münasecbtle Führer, bir nutuk söy liyerek Almanyanm yol inşaat: sanaylin deki faaliyettinden bahsetmiştir. Hitler Almanyanm 18 ay sonra artık © petrol ithal etmek mecburiyetiden kurtulaca- ğını ve 4 ssng sönra * ötemabil ve >» kauçuğa müteallik bü meselelerin Almanyada balledilmi bulunacağını söylemiştir. Hitler bu suretle Almanyanın, kimya sanayii sayesinde, yerli (o maddelerden külliyetli miktarda petrol ve kauçuk is i anlatrmıştır. emme eee Yeni adliye tayinleri! İstanbul 1 inci ticaret mahkemesi reisi Mehmet Memduh, İtsanbul ağır ceza reisi Ahmet Suat, Eski Darülfünun mü derrislerinden Vehbi Temyiz mahkeme. si azalıklarma, İzmir ceza hâkimi Atıf İstanbul dokuzuncu ihtisas hökimliğine, İstanbul adit ihtisas mahkemesi hâkimi Mehmet Refik İstanbul ağır ceza reisli ğine, İstanbul birinci ticaret azasırdan Mustafa Faiz ayni mahkeme reisliğine, İstanbul ikinci ticâret azasından İsmail Hakkı ayni mahkeme reisliğine, İstan- bul sulh bökimlerinden o Mekmet Ali Gireson azalığma, İstanbul icra memu- Mehmet Rasih Besni © hâkimliğine İstanbul icra memurlarından o Mehmet Turgut Süğüt müddeiumumiliğine, Te- fenni sorgu hâkimi Mustafa Cihat İstan bul aza muavinliğine tayin edilmişlerdir. pek! Bu tevellüttekileri| münevverlerin; bir programı! | Ticaret odasında Daimi sanayi sergisi Kurulması için hazır- lıklara başlandı Uzun yıllardır İstanbul için bir ga- ye halinde bulunan daimi bir sanayi sergisi nihayet bir hakikat haline gel- mektedir, Böyle bir sergi ilk teşrin sonunda dördüncü Vakıf handa açi- lacaktır. Ticaret odasında yeni kuru- lan Oda sanayi şubesinin bu hakika- ten memlekete çok faydalı olan eseri | üzerinde çalışılmaktadır. Daimi sanayi sergisine şehrimizdeki bütün fabrika ve imalâthaneler nümu- ne hazırlamaktadırlar, Bir kısım fahri kalar hazırladıkları nümüne ve kol- leksiyonları şimdiden göndermeğe baş lamışlardır. Nümuneler daima tabii cesametle rindedir. Yalnız esamet itibarile pek büyük olan sanayi mamulâtı için da- ha küçükçe nlümuneler yapılmaktadır. Sergi Vakıf handa Ticaret ve sana-| yi odasının bulunduğu katın bir kıs mn İşgal edecektir. Muallimler arasında Yeni yapılan tayinlerin listesi Maarif Vekâleti muallimlerin tayir!! İ hakkında yeni bir liste göndermiştir. | Bu Histeye nazaran şebrimiz muallim leri arasında şu değişiklikler olmak- tadır: | Vefa lisesi tarih muallimi İlhan Şevket Yozgat orlamektebi tarih mu allimliğine, Selçuk kız sanat mektebi moda muallimi Nezahat İsmetpaşa kız enstitüsü moda muallimilğine, Sel çuk kız kız sanat mektebi ev idaresi” muallimi Adile Beyoğlu Akşam kı sanat mektebi ev adresi muallimliği- ne, Üsküdar Akşam kız sanat mekte- bi moda muallimi Nadide Beyoğlu ak- sam kız sanat mektebi moda muailim- Diğine, Selçuk kız sanat mektebi fran- sıxca müalimi M. Zeki İstanbul mır- sanat mektebi fransızca mual- ine, Selçuk kız sanat mektebi bi- yoloji muallimi Behiye Rıza Üsküdar akaşm kız sanat mektebi biyoloji mu: allimliğine, Selçuk kız sanat mektebi dikiş ve biçki muallimi Hikmet İstan- bul akşam kız sanat mektebi dikiş ve biçki muallimliğine nakledilmişlerdir. İstanbul akşam kız sanat mektehi biçik ve dikiş muallimliğine Nazime, Selçuk kız sanat mektebi biçki ve di- kiş muallimliğine Pakize Oskul, Be- yoğlu akşam kız sanat mektebi biçki ve dikiş muallimliğine Seniha, Selçuk ev idaresi muallimliğine Mihrünnisa, Beyoğlu biçki ve dikiş muallimliğine Muallâ yehiden tayin edilmişlerdir... | Beyoğlu Akşam kız sanat mektebi| i dikiş ve biçki muallimelrinden Raşi- | | din maaşma 30, Üsküdar Akşam kiz #anat mektebi ev idaresi muallimi Me dihanın maaşına 15, Üsküdar sanat mektebi ev idaresi muallimi Beyhanın masşına da 10 lira zam yapılmıştır. ——————————— iera kanunu İcra kanunu üzerinde değişiklikler yapılacağı hakkındaki neşriyat adliye müsteşarı Hasan tarafmdan yalanlan- i mıştır. l Yiniz vekâlet icra teşkilâtı etrafın- dö bazı tetkikler yapmaktadır. | kabul edilmiş ve vekil yeni HABER — Akşam postası Maarif Vekilinin yeni beyanatı Orta tedrisat kadrolarından memnun olmayanlar Devlet Şürasına müracaat edebilirler Birkaç gündenberi şehrimizde bulu - nan Mâarif vekili Saftet Arıkan dün ak- şam Ankaraya gitmiştir. Saffet Arıkan cumartesi günü tekrar şehrimize döne- cektir. Dün Maari vekili Atatürk tarafından | hazırlanan | müfredat programının ilk nüshası Bü yük Öndere takdim etmiştir Saffet Arıkan Ankar: hareket et- meğen şu beyanatta bulunmuştur: — İlkokul programı 1925 pılmış, son ihtiyaçlara göre bu sian ıslahı lüzumu karşısında yeni bir broşür meydana getirilmiştir. Bu prog- ram Bakanlığın noktai nazarını ve bu- na göre öğretmenlere gereken direktif leri ihtiya etmektedir. sat kadroları ve terfi İiste- m altındaki komisyonda haftalarca meşgul olünârak tetkik edil lar, siciller, teftiş miş ve kânüni mev3 : gözönünde © bulundurularak i ve tayinler o suretle © yapılmıştır Bununla beraber kararlarımızdan mem- nun olmayıp da Şürayı Devlete müra endini haklı sananlar bu hakla- rını kullanmakta serbesttirler. Edebiyat fakültesindeki (o profesör Şpitzer ile profesör Rayhanbah ve Türk doçent ve asistanları hakkında isnat olu nan sözler tarsamen uydurmadır. Bunu bu uydurma ve muharref şeklile sızdı ranları behemehal bulacağımı ve kendi- itine lâyık oldukları muameleyi yapaca öylemek isterim rap caatta kı niversiteye tahsis olunan para 2,5 milyon lira değil, bir milyon dört yüz bin liradır. Bununla Gureba, Haseki ve Cerrahpaşa hastahanelerinin muhtelif kısımlarına 450 yatağı mütecaviz pav. lacaktır. Gene bu £ paradan tenin mubteç (olduğu kimya enstitüsü gibi bazı mücssesat da yapılacaktır... yonlar ya) ayrıca Ün Istanbul | saylavları Kaza parti merkezle» rinde halkla temas edecekler Istanbul saylavları önümüzdeki ay içinde şehrimizin bütün kaza parti merkezlerini gezerek halk mümessil. lerile temas edeceklerdir. Saylavlar toplu bir halde her kazanın merkezi- ne gideceklerdir. Partinin ocak, semt ocağı, nahiye) merkezleri idare heyetleri kaza mer- İ kezlerinde toplanacak ve halkın di. leklerini saylaviara-hikiireceklerdir, | Bunun için parti, kazadan aşağı tes- kilâtı şimdiden bütün halkın ve parti azalarının iştirakile toplantılar yapa- rak hazırlıklarda buunmakta ve di- lekleri tesbit etmektedirler. Saylarlar evvelâ şehir içindeki ka- zaları gezeceklerdir. Bu meyanda he- nüz parti kaza teşkilâtı yapılmamış! olan yeni kazalarımızdan Eyübe de 5 ilkteşrin cumartesi günü saat H de gidilecektir. Bundan sonra vilâyetin şehir hudut ları dışındaki kazaları gezilecektir, 29 SALI EYLUL Hieriz ece zi İZA 1205 1526 1751 1920 4 037 Bos $ 12.00 AI 10, 1936 1855 - Recep? GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU ? Türkiye, Sovyet Rusya ve Romanya Beşler kömitesinir kararlarına itiraz oderek Uluslar kurumu paktının bartiyyen © tatbikimi iste. mişlerdir. :BIZE'SORUNUZ.Sizr” a ZN Za İrm.*:be 517 Yabancı memleketlerde Tahsilde o | bulunan talebeye para Ne kadar gönderile- bileceği tesbit edildi Yabancı memleketlerde tahsilde bulunan talebeye şu r dahilinde para gönderilebileceği hükümetçe tes- bit edilmiştir: Almanyada ve Belcikada okuyan- lara yda 9450 Türk lirası, Avustur- ya, Çekoslovakya, Macaristan ve Fran ada okuyanlara ayda 105 Türk lirası, Amerika ve Parisin içinde okuyanla- ra ayda 115,50 Hira, İngiltere ve Tİsviç- rede okuyanlara ayda 126 lira, Hal yada okuyanlara 147 lira, Rusyada okuyanlara ayda 199,5 lira, Iki mecmua aleyhine dava açıldı Muht rı biribiri aleyhine tah rik edici mahiyette neşriyat yapmaktan “İstanbul Sesi,, ve müstehcen neşriyat- tan da "Propaganda, mecmuaları aley- hine dava açılmıştır. Bu © hafta içinde mühakemelerine başlanacaktır. Balık almağa gelen ecnebi gemileri Her sene olduğu gibi bu sene de balık almak üzere limanımıza Yunan ve İtal yan balıkçi gemileri gelmeğe başlamış- lardır. Şimdilik bir Yunan ve üç İtak yan vapuru gelmiştir. Lâkin son günler de kâfi miktarda balık çıkmadığından vapurlar balık ktadırla; Ingiliz sermayedarı Ankaraya gitti Bazı İngiliz mali grupalrı temsilen şehrimize gelmiş olan İngiliz saylav- larından Summervil dün akşamki eks. presle temaslarına beşismak Üzere Ankaraya gitmiştir. Mesuliyetinize e karıştırmayın Kadıköyden KD imzasile yazılıyor! Hayatım. evlendikten sonra. sonu gelmez bir keder ve bir sıkıntıdan ibaret hale geldi. Karımı yabancı bir insan| | hayatımızdan artık bir İ şey beklememeğe başladım. Kederli hayatımın sırlarını €- manet edebileceğim bir genç kıza rastladım. Kibar, temiz gibi telâkki etmeğe ve müşterek bir kızcağız. Söylememekle beraber, beni res olarak almağa doğru mu? l 4 bir yük v seviyor. Onu met diğim bu kızı hayatile gönlüm razı ol; iyor. Hayatımı çok sev- parlatmaktan mahrum (kalmam | CEVABIMIZ — ihtiyatlı olunuz. Lekesiz bir saadete hakkı olan genç bir kızı hırpalayamazsınız. Sırtınızda ağır r. Yalnız size ait olan bu yüökür mes'uliyetine bir başkasını karıştırmayınız. Ecnebi ; sermaye ve Türkiye ; Kurunda, Asun Us, ecnebi seriye sinin Türkiyeye gelmesi meselesini mevzubahs ederek diyor ki: Yeni Türkiye, ecnebi ilim ve tekni ğinden ne kadar istifade etmek ister- se ecnebi sermayesine de öylece ka- Yalnız bunun için bir şart vardır, Bu şart da, Türkiye; gelecek ecnebi sermayesi alelâde bir işçi sıfatile ve mutedil-bir kazanç maksadile girmeğe razı olmasıdır. Türkiyeye girecek sermaye hükümet, yahut belediye tarafından gösterile- cek yerlerde sadece mutedil bir fali ile kullanılabilir. Fakat sermaye sâ- hipleri mutedil faizden ayrı olarak bir “takım hususi maksatlar ve imtiyazlar takip edecek olurlarsa o vakit kendil rine uzanan eller geri çekilir, pi kapılar derhal kapanır. Acaba böyle hir kayıt ve gart in büzün Türkiyeye ecnebi sermayı gelmeğe razı olur mu? pılarını açar. Bizim kanaatimizce olur. Bunu; basit elan sebebi de şudur: Avrupanın | bugünkü çok karışık manzarası içinde sermaye sahipleri paralarını yatıra cak ver bulamamaktadırlar, Meselâ! İspanya hadiseleri çıktığı, Fransada bir takım içtimai ıslahat yapılmağa| başlandığı gündenberi Fransa ban! sından mütemadiyen paralar çekil: mektedir, Bu paraların mühim b kismi faizsiz olarak İngiliz bankala: rında yatmak üzere Londraya gönde- rilmektedir. Türkiye ise dünya yüzü, de ecnebi sermayeleri için belki yegü ne denecek derecede emin clan bip) yerdir. Böyle bir yerde emniyet içinde) mahfuz kalacak olan bir sermaye faz» la olarak mutedil bir faiz bulursa hipleri için en büyük bir nimet di midir?. © Yunan krali İ Ankaraya | gelecek mi? Bir Bulgar gazetesi İ de bu ihtimalden bahsediyor ' Atinadan Zora gazetesine vi bir telgraf haberine göre Yunan kri Jorj Türkiyeden başlıyarak o Yunanişa tanım dost olduğu Balkan memleketlet ne bir ziyaret seyahati yapacaktır. Krasğı un Averof kruvazörile İstanbula gele si muhtemel görülmektedir. Atatürkün teşekkürleri İstanbul 28 (A.A.) — Cumhur bi kanlığı genel sekreterliğinden: Dil bayramı münasebtile met tin her tarafından gelen vatandı rın sevinç ve yüksek duyguların; cüman olan yazılardan Atatürk mi hassis olmuşlar ve teşekkürlerinin bi dirilmesine Anadolu ajansını memuj etmişlerdir. Bulgar başvekili ile Romanya hariciye nazırı Belgrada gidiyorlar Belgrattan verilen bir habere Bulgar başvekili Köse İvanof, Ro hariciye nazırı Antonesku (o Milletlei ti toplantısı sonunda Yugo yaya gelerek Yugoslav başvekili Sto dinoviçi ziyaret edeceklerdir, —..— Evlenme Garetemiz muharrirlerinden ve kıy metli arkadaşlarımızdan Nureddin Or yan ile Kösele ve deri tacirlerinden Ba Hasan Tahsinin kızı Bayan Vasfiy; evlenmeleri evvelki gün Şehzadeb ki evleritde ik: aile dostlarıam hi kutlulanmışdr. Arkadaşımızı ve tebrik eğer, saadetler dileriz«

Bu sayıdan diğer sayfalar: