30 Eylül 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

30 Eylül 1936 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Filistinde ihtilâl Gene alevlendi, çarpışmalar oldu : $ Kuruş « Telefon: 23872 — Yazısı 4 üncü sayfada — Sene: 5 - Sayı: 1692 “ Antakyada Türk bayrağına tecavüzde bulunulmadığını memnuniyetle öğreniyoruz ! Sancak Türklerinin Milli hisleri galeyan içinde! Ana vatanın alâkasından çok mütehassisler... Ankaraya heyetler gönderiyorlar Matbaamıza gelen bir Ântakyalının anlattıkları Suriyeliler bizimle yeni, müsavi bir dostluk politikasma girdikler ilk günlerde böyle bir politikanın gayretlerini mütemadiyen zehirli-: yecek olan bu davanın halledilmesinde ancak ve yalnız menfaat ta-; savvur etmelidirler. ven 592 208488 saman uma Bran ene a ae eN Yarından itibaren dairelerde Kış saatı Tatbik edilecek Yarın sabahtan itibaren devlet da- irelerinde kış saatlerine göre hazırla- nan yeni mesai şekli başlayacaktır. Memurlar saat 9 da işe bşlaynek, bir saat öğle tatili yapacak ve sait beşte tatil yapacaklardır. Yarından itibaren bankaların ve mali müesseselerin kişeleri de saat 10 da açacak ve 16 da kapanacaktır. ! Cenup vilâyetlerinde | 3O EYLUL 1936 Çarşamba ii) Haklarının tanınmasını bekliyen Anlakye seyahatte bulunan Antakyada "Türk Lüyrüğtum yırtık dığına dair “Tan,, refikimizin verdiği havadis, dün umduğumuz gibi yalan çikti. Yalan olsun. Yalan” oldun! bundan “çök memnunuz. : Çünkü gu- mak temennisile, Ankaraya Türk he. yetleri gelmek üzeredir. Suriye heyeti reisinin buradan ge- çerken İskenderun ve Antakya Türk- lerinin Suriye mandası altında yaşıya- cağı şeklinde beyanatta bulunması, yun hakiki olması pek ağır neticeler) yar iki şehirde 200 bine yakin”Türkte doğurabilirdi. Haber verildiğine göre İskenderun ve Antakyayı ana vatana kavustur- acı bir tesir bırakmıştır. Bu yurt parçasında milli hisler gâ- (Devamı 4 üncüde) ilmühim bir toplantı Hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde | Paramız yükseliyor Iki gün evvel bir İngiliz lirasmı 638 kuruş vererek almak kabildi. Bugün | ise yeni rayiç şudur; Bir Ingiliz lirası — 625 — 622 kuruş italya “Eksport Liret,, ismile | eskisinden yüzde 30 düşük yeni para çıkarıyor | Kısmen boş çıktığı hakkında gene şi- Başvekil ve Mareşal Fevzi Ordu müfettişi Kâzımın iştirakile yaptılar Başvekil İsmet İnönü cenup vilâ - yetlerinde yaptığı — seyahatten geri dönmektedir. Başvekil bugün Adanada bulun- (| Sp maktadır. Orada pamukçuluğumu | zun inkişafı için bizzat müstahsil ile temaslar yapacaktır. İsmet İnönü dün Elâzizde bulunan Genel Kurman Başkanı Ma reşal Fevzi Çakmak, Ordu müfettişi Kâzım, Umumi müfettiş Abidin Öz- menin iştirak ettiği mühim bir top- |! i) Jantıya riyaset etmiştir. Bu içtima dan sonra Başvekilimiz Elâziz halke vinde verilen ziyafette hazır bulun muştur. Kibritler eksik mi çıkıyor? Halkın çoğalan verdiği cevap Son günlerde kibrit kutularının kâyetler başlamıştır. Birkaç okuyucu- muz bize aldıkları kibrit kutularını getirerek göstermişlerdir. orada || şikâyetlerine şirketin| © ingiliz sermayedarlarının tet- .— kikleri müsbet neticeye varıyor” Kira bedellerile | memurlar bina | sahibi olabilecekler Müteşebbislerden biri Ankaradâ. resmi makamlarla i temasa başladı. k VE >. Yapılacak memur evleri bir tiple olacaktır. (Yazısı 6 ıncıda) Kurşuna dizildiği sanılan Sovyet suikasiçileri yaşıyorlarmış ! .Zinovyetf ve Kamenefle dokuz | arkadaşı idam edilmemiş Radekin tevkif edildiği haber veriliyor Bu sabahki pos 1 ta ile gelen İngiliz ce “The People, gazetesi Sovyet Rusyada idam © dildiği bildirilen suiksstçr o Zinov - yef, Kamenef, Smir Bu şayanı hayret ( bakiaktler, mah, kümların bir arkadaşı tarafından Pa riste bir kadına yazılıp Rusyadan gizli ce çtkarılmış bir mektuptan anlaşılmış tır. The Pcople gazetesi bu münasebeti Sovyet tarihinde buna benzer vakala! oldüğunu yazarak Lord Pasfild'in Rus yaya dair yeni çıkmış kitabındân misal ler alıyor. 1931 senesinde on sene hapse maji küm olan Profesör Ramzin hakikatı iki gün mahpus kalmıştır. Leningraddi bir fabrikada çalıştırmış; bir enstitüd. kendisine konferanslar © verdirilmiştiğ Ramzinin idama mahküm arkadaşların dan birisi kurşunu dizilmiş “olarak iliği edilmişken üç hafta sonra Sapâroş ha pishasenin başdoktoru olarak meydani çıkmıştır. The Pcople guzetesi Zinovyef, Kâ menef vesairenin idam edilmediklerine Leninin karısının da son © zamamlardı vaziyetinin değişmesini de işaret olara) gösteriyor, Leninin karısı Madam Krupskaya Zi not ve diğer sekiz arkadaşının sağ ol- duğunu. yazıyor. Bunlar, Moskova nın Lubyanka bal pishanesinde ağus tosun 25 inci günü kurşuna dizilecekle ri yerde, Sovyet hükümet fabrikala- sında yapılan gizli tecrilbelerde çalış” mak üzete Sövyet teknisyenlerine ter fik edilmiştir. İngiliz gazetesi * i hedi. pi enahabiri Zİ-İ go yetve arkadaşlarının affedilmesi movyefin Ural dağ-| cin Staline müracaat etmişti, Şimdi ve larında bir yerde,| diği bir konferasta ise, Madam Krüps ve Kamenelle Smir nofun Olekminstk ve Ust Gıisolsk'da Kamenej, ve çalıştığını bildir - Smirrof mektedir. Diğer sekiz mahküm da bu üç mer. kaya, 16 svikastçımın idamını tasvip &$ der sözler söylemiştir Madam Krupskayanm karakteri mâ lümdur. Uzlaşmak bilmez, korkusuz bi mücadelecidir. f Kocasmın eski arkadaşlarına yapıla) Yukarıdan aşağı ya doğru Zinovi- <j, Hatta bir okuyucumuz, bir bakkal dükkünında düzünelik paketten çı- Bugün Sterlin hakkında yeni fiat tesbit eden merlöz bankasının İstanbul şubesi (Yassı 4 üncüde) | kibrit karttığı kutunun bile noksan çıktığı- ni, diğer bir tütüncüden aldığı kutu- nun İçinde başları olmayan kibrit sap- larının çıktığını söyliyerek alâkadar dairelerin nazarı dikkatlerini çekme- mizi istedi, Bu şikâyetler üzerine bu sabah şirketi müdürlerinden Hamdi ük. Şikâyetler hakkında şun edi: brit kutuları fabrikada oto- matik bir şekilde doldurulmaktadır.| (Devam: 4 üncüde) ile gör Yirı “. kezde ve diğer merkezlerde çalışmakta” dir. ittihama evvelâ razı olmamışken girgü (Devamı 4 üncüde) Talebelere eroin satan bir adam yakalandı Evinde yapılan araştırmada bazı talebeler de baygın bir halde bulundu çan « öncede j

Bu sayıdan diğer sayfalar: