4 Ekim 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

4 Ekim 1936 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Birineifeşrin — 1958 Beni, öcüsü ' Zemberek Gayet rabıtalı bir adamdı, Başının biçimi, yüzünün ifadesi, kılığı, kıya- feti hep yerinde. Du harici manzara- sı sebebile iskemlemde şöyle bir dav- rTanarak kendisini karşıladım. Buyurun. — Size anlatacaklarım var, Fakat dilerim ki beni ikinci bir Con Ahmet telâkki etmiyeseniz., Karşıma oturdu: b ses h — Bütün dünya, kömür, petrol ma- deni peşinde, değil mi? Bunlarsız sa- mayi olmıyor, nakliyat olmıyor, harp ölmryor., Bütün siyasi ve iktisadi kav- galarm mihrek noktası, mihrukat te- dariki imiş. İşin fenası da, toprağın altındaki yanan madde stoku mahdut muş.. Meselâ, Amerikayı arayıp tara- mışlar; ancak on on beş senelik petro- Tu mevcutmuş... Yeni dünyalılar bun- Jarı da Çikarıp yakalarsa, el elde başi haşta kalacaklarmış. Doğru mu? Gözlerimin içine baktı. — Doğru.. dedim. Mam parmağile kafasını göster- — Ben keşfettim işte, — Neyi? — Dünya yüzünde gittikçe tükenen mahrukun yerine ikame edilecek nes- neyi. — Ne — “Neymiş o, desenize,.. — Neymiş 6? — Zenberek! — * — Tuhaf şey.. — Hiç de tuhaf değil. Saatini çıkarıp kurda. — Bakım, ne kolay kuruluyor.. Bu kadar az bir emek sarfedip, saatimi bir gün bir gece işletehilirim, Birçok zenberek fabrikaları inşa etmeli.. Bun lar, dinamo moförler gibi aynı tipte 2 muazzam zenberekler imal etsin. Son-i ra, bu zenbereklerin saklı bulunduk. ları mahfazaları tayyarelere, otomo- ğ billere, fabrikalara, traktörlere yer-; leştirmeli.. Bütün makineler, bunların kuvvetile işlesin... Bosaldıkları za- man, çocukların oyuncağı gibi kurma lı, yine verlerine takmalr.. — &wuyex nası kurulur7.. Bunun iZiçin de muharrik bir kuvvet lâzım., 7 — Nehirler akıyor, denizlerde cere- (yanlar var, rüzgârlar «siyor.. Bunla- rm muharrik kuvvetinden istifade iğolunur. Mademki söylediği şekilde, zenberekler, - dinamolar gibi - aynı tip olacak ; bir otemobil, kurgusu bite. <eğine yakın, bir benzinci dükkân: ünde durması nevinden, bir zenbe- $i dükkânmm önünde durur, he- men rn boşanmış mahfazasını çıkarıp kurulusu ile değiştirir; me tedavül eder!.. < — Olmaz 7 ez mı?. Niçin olmasın?.. Bü- op ilk önce itiraz ederler. Fa 25 sonra, söyledikleri çıkar,, Benim i in çıkacaktır. İstikbal ” : i e sa zenberek asrı olacaktır, Ve yam lek dikilecektir. Matta erme, ere çıkacak raketler! bile, boşaltılan zenbereklerle fırlatı. Tacaktır. Fakat ah, İnandıramıyorum.. Siz de bana İnanm Mar olsun. Iyorsunuz,. Yazık. Fırladı... Asabi asabi . yürü; unu budunu sallayarak, sara İşini bırakıp bu adamı dinliyenler; — Zenbereği bozuk! - diye alay etti. Fu. Fakat ben, Sustum. EE Bir şey söyle. (va - No) | Mektepler | açıldı Kifabınızı | Kolaylıkla almak İsterseniz Ankara caddesinde YAKIT kitap « Evinden alınız Telefon: 24370 vi Gedikli mektepleri Orta dereceye çıkarıldı tercihen köylü çocukları alınacak Ankara 3 — Gedikli (o küçük zabit mektepleri bu sene ortamektep derecesi ne çıkarılmıştır. Bu mektep biri ihza ri, biri orta olmak üzere (dört sınıflı olacaktır. İhzart kısma üç sınıf: ilkmektep me zunları, orta kısma beş sruflı ilkmektep mezunları alınacaktır. Genel Kurmay başkanlığı gedikli za- bit mektebine münhasıran değilse bile mutlek bir surctte köy çocuklarının a- hümasınt ve çocukların küçük yaştan bu ruhla yetiştirilmesini alâkadar vekâ letlerden istemiştir. Istanbulda Yatılı ilk okul Maarif idaresi, İstanbuldaki o yatı: ilkokul ihtiyacını gözönlne alarak şeh-i rimizde yatılı bir ilkokul açımağa karar vermiş ve hazırlıklara başlamıştır. Mektep Zincirlikuyuda açılacak ve yıllık ücreti 80 lira olacaktır. Bu para ! ayda on Jira taksitle de ödenecektir. Talebe kaydına © başlanmış olan bu mektebin işlerile bizzat maarif Müdü- rü Tevfik meşgni olmaktadır; Balkan tıp kongresi Çarşamba günü Yıldızda başlıyor Dördüncü Balkan Tıp kengresi önü- müzdeki çarşamba günü saat'onda Yıl i dızdaki kongreler sarayında açılacaktır. Kongreyi Sıhhat vekili Refik Şaydam a- çacaktır. İlmi içtimalar 7 ilkteşrin saat on bu- çuktâ başlayacak, ayın on üçünde bite cektir. Balkanlardan şehrimize gelecek doktorlar şehrimizi (o gezdikten başka Yalova yoluyla Bursaya gideceklerdir. Romanya heyeti 34, Yugoslav heyeti 25, Yunan heyeti dört doktordan mü - rekkeptir. ! İ El işleri sergisinde verilecek mükâfallar Ankara, 3 — Cumhüriyet bayrâa- mında açılacak olan ev ve el işleri ser-' gisine iştirak edecekler arasinda dâ-! ğıtılacak wlikâfatlar tesbit edilmiştir Bu mükâfatlar teşkil edilecek jüri! tarafından seçilecek eşya sahiplerine verilecektir. Jüri sergi komitesi reisi ve azalariyle hariçten seçilecek sekiz kişiden ibaret olacaktır. Mükâfatlardan başka muvaffak o- lanlara ayrıca madalyalar da verile cektir, Askere Maarif Vekilinin Şehrimizdeki çalışmaları Maarif vekili Saffet (o Arıkan dün Parti merkezinde Cumhuriyet bayra - mı hazırlıkları ile meşgul olmuştur. Saffet Arıkan şunları söylemiştir: “we Bu seferki gelişim. —tamamile Parti işleri içindir. Memleketteki umu- mi haytı muntazam bir surette ilerle mektedir. Bu sene mektepler ihtiyaca l kâfi geldi. Yalnız Süleymaniye ve Üs- küdar gibi kalabalık yerlerde iki mek- tep açmak ve çift tedrisat usulünü ka- bul etmek lâzımzeldi., Sanat mektebinde parasız okuyacaklar İstanbul sanat mektebi ve inşaat us- ta mektebine parasız leyli girmek isti- yenler arasında yapılmış olan imtihan- da kazanananların isimlerini © yazıyo - ruz, İnşaat ve usta mektebi imtihanında kazananlar; Enver Erol, Refik, OM, Kâzım, M. Rüştü Fırın; Beşir, Mehmet Oo Cemal Turna, Haydar ve Adnan, i Sanat mektebi imtihanında kazahan- ari İsmail Gültekin, Halil Nejat, Cevdet Mustafa Kemal, Halim, İsmail Adnan, Mevlüt, Emin, İsmail, İsa, Ahmet Mes- si, Ahmet Hilmi, Muammer Salâhad. din, Necati, Rifat, Adil Bekar, Sürur Değirmene!, Lâtfullah, Mehmet Saba- haddin, İbrahim, Hilmi Gölkılik, Nu- reddin, Kadri Elgene, Hasan © Ayket, İbrahim, ağn Muallimler birliği kongresi İstanbul muallimler birliğinde yeni idare heyetin intikabı için dün Eminönü halkevinde bir kongre yapılacaktı. Fa. kat henüz birliğin hesaplarının tetkiki- ni bitirmemiş olar vilâyet bu kongreye müsaade etmemiştir. i çağrılanlar Bakırköy askerlik şubesinden : 1 — 1, teş 936 da aşağıda gösteri - len doğum we sınıflar celp ve sevkedi İecektir. A — İki senelik hizmete tabi erattan 316, 330 (dahil) doğumlular. Bı Jandarma ve defiz swıfidan 316, 331 (dahil) doğumlular. İ Ç— Gayri islâm trattan (dahli) doğumlular, 2 — Deniz eratı için toplama günü 14.—)0—936 dır. Bedeli nakdi 13—10 —936 akşamına kadar kabul olunur. 3 — Diğer sınıfları için toplama günü 21—10—036dır. bedeli nakdileri 20— İ 10-936 gümü akşamma kadar o kabul edilecektir. İ 4 — Alâkadaranın muayyen günler- de şubeye müracaat etmeleri. »»* Eminönü askerlik şubesinden: 936 — 1. teşrinde kendilerine hazır- lanmnlart ilân edilen 316,327 dahi) bir buçuk senelikler ile 316,350 dahil ha- va ve diğer İki senelik (| sıruflar. 316, 331 dahil jandarmaların toplanma günü 21410935 dır. Bunlardan bedel verecekler 1. teşri nin 20 inci günü akşamına kadar bedel lerini verebilirler. 316; 329 PAZAK Ririnciteşrin — 1886 Hemi: 135 . Recep: 15 | İM e lipa de kere 439 15.26 1706 190 1221043 811 931 1200 123106 SEHRİN DE RTLERİ Sanat mektepleri muallimleri Yeni tayin ve nakillerin listesi Şehrimizdeki Akşam kız sanat ve Sa- nat mektepleri muallimleri (arasında yapılan değişklikler Maarif müdürlü- güne tebliğ edilmiştir. Listede isimleri olanlar şunlardır: Üsküdar dispanseri (o doktoru Sezai Üsküdar kız sanat mektebi çocuk bakı- mı muallimliğine, Üsküdar kız sanat mektebi riyaziye muallimi Afife ilâve ten Üsküdar Akşam kız sanat mektebi! riyaziye muallimliğine, Güzel sanatlar, Akademisi fransızca muallimi (oOEnver| Küâzm ilâveten Beyoğlu (O Ağşam kız sanat mektebi fransızca muallimliğine,! Üskürar kız sanat mektebi biçki ve dikiş muallimi Mevhibe ilâveten - Üsküdar Akşam kız sanat mektebi biçki ve dikiş! muallimliğine, Üsküdar kız sanat mek- tebi çamaşır muallimi Rebia Üsküdar Akşım kız sanat mektebi çamaşır mu-| allimliğine, İstanbul kız muallim mek- tebi çocuk Bakımı muallimi Dr. Semira mis ilâveten İstanbul kız sanat mektebi! çocuk bakımı ve biyoloji muallimliğine, Selçuk kız sanat mektebi nakış mua) limi Tevhide ilâveten Üsküdar kız sa - nat mektebi nalaş müallimliğine, Üskü| dar kız sanat mektebi resim muallimi 'Taceddin ilâveten Üsküdar akşam kız sanat mektebi resim muallimliğine, Bey oğlu Akşam kız sanat mektebi pastacı- bk muallimi Esat ilâveten İstanbul ak- şam kız sanat mektebi pastacılık mual- limliğine, Ankara Dü, Tarih, ve Coğraf ya Fakültesi dahiliye şefi Kâmil Hay. darpaşa Lisesi beden terbiyesi muallim liğine, Selçek kız sanat mektebi biçki ve dikiş muallimi Münevver ( İstanbul Akşam kız sanat mektebi biçki ve dikiş muallimliğine, Vefa lisesi yardımcı ta- tib ve coğrafya muzllim muavinliğine İffet. Hüsameddin, Ankara. İsmet paşa kız Enstitüsü moda ve teknoloji mual- Jimi Kâmile Üsküdar kız sanat mektebi moda ve teknoloji muallimliğine, Gala- tasaray lisesi tarih muallimi o Hâmiti Yüksek Muallim mektebi müdürlüğüne tayin ve nakledilesislerdir. km ln e Rİ Kimler muhacir sayılacak ? Ankara 3 — Kaçak olarak veya mun tazam pasaportla memleketimize gelen- lerin muhacir sayılmıyacağı, kendileri” ne tabiiyet beyannamesi imza ettirilmi- yeceği bildirilmiştir. Bunlar Türk va- tandaşlığına girmek isterlerse yurda na sıl ve ne zaman geldikleri, burada ak- tabaları, memleektlerile de alâkadar ©- lup olmadığı ve Türk (o vatandaşlığına alınımalarında mahzur bulunup bulun - madığı tahkik edilecektir. —im— Bir haftada yakala nan kaçakçılar Geçen bir bafta içinde gümrük mu- hafaza teşkilât 76 kaçakçı, (1282 kilo gümrük kaçağı, 66 kilo inhisar kaçağı. 29 altın lira, 49 Türk (o liraşı, 2 tüfek, 5 mermi, 445 kesim bayvanr, ile 21 ka- çakçı hayvanı ele geçirmiştir. —— Fındıklarımıza talep çoğalıyor Gireson fındıklarımız İçin Almanya- da müsait teklifler vuku vulmaktadır. Alman. ithalât dairesi Gireson fındık ları için Sif 72 kuruş fiyat ( biçmiştir. Diğer taraftan İngiltereden büyük istek vardır. Buradan verilen fiyat da 71—72 kuruş: arasındadır, Bizden müsait şart larla fındık alanlar arasında İrlanda da vardır. Tüccarlar vaziyetten memnundurlar. IŞIKSIZLIK Küçükpazardan R. Ü. yazıyor: Mahallemiz caddeye pek yakın old. mız geceleri ışıktan mahrumdur. Acaba uğu halde sokağı - | geşmesi, Karakol belediyemiz Pazar | me sokağı, Yoğurtçu Nuri ve Üç mihraplı sokaklarının birleştiği dörtyol ağzına bir fener koyamaz! Bilgi kuvvetli “Cumhuriyet” de Yunus Nadi yaz yor: Harbsonu Almanyasının arzettiği büyük inhilâl emareleri karşısında müteveffa Hariciye Nazırı Ştrezmân: — Bereket versin Alman üniversi- teleri ayaktadır. Yalnız onlara tutu narak kalkabiliriz! Demiş. Hakikaten bir millete bir tek mekteple bile doğru İstikamet vermek imkânı vardır. Beşeriyeti yük. selten en kuvvetli manivelâ irfandan ibarettir. Hani Arşimede: i — Hariçte bir istinat noktası bulk sam kürsiarzı yerinden oynatırdım, Dedirten manivelâ. y Ihtiyar genç “Kurun” da Sadri Ertem'in yazisın- dan: vw Saçları ağarmış iki adam önlerin- deki gazeteye kapanmışlar, sütunları merakla, hayretle süzüyorlardı. Birl” yazının bir yerine gelince dayanama- dı, hızlı hızlı okumaya başladı: “İn-| giliz, Fransız, Balkan antantı, Küçlk antant ve daha birçok murahhaslar Şükrü Kayayı gelip verinde tebrik. etmişlerdir.,, | Beriki ona cevap verdi; Ye) “— İnsan şaşıyor... Yirmi sene ön. ceki harlelye nazırlarınm, sefirlerin. halini düşünün. Sefir geliyor dendi. dendi mi Babiâli halkının dndakları. çatlardı. Sağdrazamından 'kuplciya ka-. dar herkes gelen ecnebiyi ağırlamağı, onlara arzı ubudiyet etmeyi vazife bilirdi. yerl Ben neler bilirim, Babrâlideh nasıl- sa gelmiş bir notayı yabancı bir ha riciye nezaretine veren sefirin komik bali hâlâ gözümün önündedir... Dikkat ettim, ayni havadisi mektepli grup okuyordu. Gözlerinde hiç de hayret yoktu. ş Fesi tanımıyan, padişahtan bahse. dildiği zaman hayret duyan, işgal fa“ cialarmı bilmiyen cocuk “bambaska bir insandır. Onun içinde yaşlı ada- mın ruhunu kemiren korkunç (Avru- pa enferyorite'sinden kurtulmuştur. Onu tanımıyor. Tanımadığı için yaşlı adam için hayret mevzuu olan hâdise önünde hayret hissetmiyor. ğ Ancak şurada, tahlili biras daha genişletip, yaşlı adamın duyduğu hay- | retteki manayı incelemelidir. İki nes sil arasındaki fark, birisinin sapasağ- lam, düpedüz ve bir kalıp içinden geç miş olması, diğerinin mukayeseli bir hayat yaşıyabilmekte bulunmasıdır. Gencin imanı ve yalmz bir noklayı | apaydınlık gören gözlerindeki ateş, şüphesiz en ozsip şeydir. Onun wüs | reffeh, müstakil ve egemen bir devre. ye doğuşu orada başı daima kalkık büyüyüşü elbette ki en büyük masip- | tir. Fakat yaşlımn esizi devirlerin kah | imi uğradıktan sonra güne kavuş» maştıklali saadeti de bir düşünün. Bu adamın hayreti, kıymet verilecek bir bağlılıktır... j Netekim Sadri de yazısın alt » nında bunu teslim ederken diyor ki: | Yaşlı adamın hayretini, minnetini . pek (lâ anlıyorum. Genç adamm bunu normal bir bâ- dise saymasını da tabii sayıyorum. | Genç adam kendisinin dünya mikya- sında müsavi haklı bir insan olduğu. na kanidir. Bunu da inkılâp duvasi- | »m ruh terbiye zaferi sayıyorum. bir Kendi kendimizi tenkid “Tan” gazetesinin “öğretmeni “Ah- fey” evvelki gün başka gazetelerin | muharrirlerini tenkit etmisti Dün kendi gazetesinden bir muharriye sü- taşmıştı, bağün de kendi kene'siyi | tenkit ediyor; ; Dünkü gazetede: “İçimden kendi | kendime dedim ki... ibaresinde, bir yanlış değilse de bir haşiv bulunduğu» | nu söylemiştim. Bu iddiayı bizim ke. siye dahi kabul ettiremedim. Düşün. düm, haklı; benim de ötekine beriki- ne içimden nutuklar. geçtiğim; kendi. kendime yüksek sesle öğütler verdi- ğim çok olur. Sıra Ahfeşin keçisine geliyor!

Bu sayıdan diğer sayfalar: