14 Kasım 1936 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 1

 ——— —— . Kuruş - Telefon: 23872 14 Ikinciteşrin 1936 Cumartesi ——— ——— — — İskenderun ve Antakya hakkındaki otamıza cevabında £ — |-Fransa diyor ki:
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugünkü Sayımız 16 Sayfadır ————— ma 14 Ikinciteşrin 1936 Cumartesi 5 Kuruş - Telefon: 23872 Iskenderun ve Antakya hakkındaki Notamıza cevabında Fransa diyor ki: “ Bu meseleyi Suriyede kat'i idare teşekkül ettikten sonra görüşebiliriz, Vekiller Heyeti dün bu notayı tetkik etti Sene: 5 » Sayi: 1736 Eyüpte âyinin yapıldığı ev h Eyüpte cem ayini yaparken © Türk İskenderun ve Antakyanm va- Seti hakkında Paris Büyük elçiliği 2 vasıtasiyle verdiğimiz notanm ce 3d dün hariciye vekâletine gelmiş X Cevabi notayı Fransız hariciiyes “Bu mesele, ancak Suriyenin Idare gekli nihai surette kararlaştıktan son- rs müzakere edilebilir. Cenevrede Türk mümessilleri ile Kadınlı erkekli vi 30 bektaşi Fransız delegeleri arasında yapılan mü zakerelerde hiçbir karar verilmemiş ve «© Büyük Eiçiliğimize tevdi etmiş İ > bu vasıtayla hariciyemize gel İ | eti. Hariciyede bir komisyon dün e tetkik etmiştir. Notanm gelme iş , Düteakip vekiller heyeti geç vak- kadar silen bir toplantı yapmıştır. sz #apuh eden malümata göre Fran iç Potası İskenderun işini uzun diplo- ei Müzakerelerine brrakmak iste “dir. Bu temayül iyi karşılanma Yaşar. zuma yakalandı Suriyede kat'i idare teşekkül ettik- l in mı xlMaznunlar ayin yapmadıklarını “5 söylüyorlar b selesini görüşebileceklerdir.,, ğ Fransa - Lübnan anlaşması Zabrta memurları evvelki gece Eyüp-| © Yakalananlar arasında Mustafa baba, ! | te bir Bektaşilik cürmü meşbudu yap-| oğlu Behlül, Etem, Dede Ahmet, Ma- f Suriyeden sonra Fransa Lübnanla da bir anlaşma yapmış ve yeni anlaş-| muşlar, 20 erkekle 10 kadını cem öyini rangoz Ahmet, Abdülkadir, Veli, Şük- Hü Ül yapmak suçuyla yakalamışlardır. ma dün Beyrutta imzalanmıştır. Veri- - p len malüimata göre yeni'muahede'ah-| * Cürmlimeşhut Eyüpte Şifada Niha-| "179 Melâhat, Aliye, Meliha, Adile, Sa fi Notada ne yazılıdır ? Yün, Müten gazetesi Fransız kâmı mücibince Üç sene sonra Lübnan | dm 3 numaralı evinde olmuştur. Müba.| adet Bedia vardır. li vahy setinin hükümetimize verdiği ce- tamamiyle mfistakil olacaktır. Muahe-| şirlik yapan Nihat evvelki gece evinde| & Maznunlar aralarmda çocuklar da Ve bilg ada meler yazılı olduğunu göy- de Ingiltere - İrak anlağmasınm ayni-| rakı sofraları hazırlamış, otuz — İlşiyi| olduğunu âyin yapmadıklarını söyliye. İl <mektedirs dir. davet etmiştir. Toplantı yedide başla! a

Gü — . rek içkili bir toplantı arını iddia, N Ürbüz ve Güzet- ri Mimi Çocuk Bundan sonra sar başlamış, eski Bek Müsabakamız » 7 il... taşı babalarından Mustafa, Nihad - BEOrberi er ! balık tacı giydirmiş, beline de tarikat peştemalını bağlamıştır. Pazar günü b Şerefe kadehler kaldırılırken Oodaha evvelden evi sarmış olan sivil memur- Tatil yapacaklar i lar içeri girerek cem Syini (o yapanları yakalamışlardır. (Yazısı 6 ıncıda ) İğ Bugün j 'e asilerin bir tankına ateş açan hükümet askerleri Madridi muhasara edenlere karşı e Hükümet ordusu l taarruza geçti Gerilemeğe mecbur kalan asiler arr Madridin su yollarını kesecekler Sivan, Madrit, 14 (A.A.) — Resmi bir teb. Dört asi tayyaresi düşürülmüş, ie ml müsabakamza yardırmız.) Jiğ, hükümet kıtaatının dün büyük ta.| birkaç diğer tayyareye isabet © vakı Fesimlerini gönderiniz. Arku| arruza başladıklarını bildirmektedir. | olmuştur. Düşman filolari kaçmıya Mönü, YAR isim, boyu, © baba Hükümet kıtaatı Madrit cephesin-| mecbur kalmışlardır. Miyan Yazmanız kafidir. İİ de asitlere hücum ederek sağ cenahta Hükümetçiler ilerliyor Sig EMöetemiz hesabma resimlerin | bütün hedeflerine varmışlardır. Düş. eden A1 hazı iki yaşında Mübeccel K mp on:g Çocuklarınızm müsabaka ponlaş edebilmeteri için bu Bir Türk kızının &n romanı gi Çıplak ti Madrit, 14 (A.A.) — Havas ajan? Ret, man, hükümet kuvvetlerinin ilerleme.) sının muhabiri bildiriyor: p i İ Mi b sini durdurmaya şemeresiz olarak te- Hükömet kuvvetlerinin büyük ta- Zİ > 0.0. ç “TRİ Zin ankalarımı- | gebbüs etmiştir. arruzu dün başlamıştır. Büyük er, 4 z | alâkalarına Dün Madrit üzerinde birkaç hava) kin: karbiye tarafından yapılmış olan l ii ms ekkür ederiz | »usrebesi de vuku bulmuştur. Bul plâna tevfikân cumuriyetçi kuvvetler p UR Kane İERtip ettiği b zaüsabakaya a eee ek KREŞ Aşk ve Casusluk j arı Zirsat ve A KM 7 e ed rk ra R nı i ç aaa Mebuslar arasında bir Min | uza « dayak faslından sonra em a İN 0 Pata Mülâfarlarından başka en) ir, raylara bu kumharslnr G8 ve a YE Adapazarı o bankalarına Alâkadan dolayı teşekkür size kıymeti hakkında bir fikir verme- sine kâfi gelecek derecededir. 8inci sayfamızda #, muhakkak okuyun Fransız kabinesi meclisten itimat reyi aldı (Yazısı 6 ımcıda) |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler