25 Kasım 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

25 Kasım 1936 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 İkineiteşrin — 1936 Beyaz CH. P, grupu dün Hasan Sakanm ığı altında toplanmış ve Hari- vekilimiz Antakye, İskenderun ve a isi meselesi hakkında etraflı iza- voridikten sonra muhtelif hatip- rin #üallerine cevap vermiştir. Bundan sonra Başvekil İsmet İnönü ara etrafı izahat vererek bü- etimizin takip ettiği yolu bildir. tir p ettiği yol Tansız selirinin ziyareti sefiri Ponso dün Ankarada Bariciye vekâletine giderek uzun boy- Börüşmüştür. Bu görüşmelerin An- kiye, İskenderun ve havalisine ait ol- Sizan malümata göre Fransa hükü- MAİ sancak meselesinin halli için hü. iki teklifte bulunmuştur. İflerden birisi de meselenin * Ak- İn cemiyetinde yeniden ve etrâfile çoğaltma eti icaplarına göre yeni bir'karara he Hükümetimizin cuma günü bu hu- tista mecliste izahat vermesi muhte- görülmektedir. Fransada Evvelki gün Fransız Hariciye nazırı Bariş #efirimiz Suat Davaz ve Sovyet Paris büyük elçisile görüş- Rüştür, Suriye fevkalâde komiseri Parise gidiyor i Suriye fevkalâde korhiseri Kont' dö) Kartal yakında Parise gidecektir. Su- Syede mebus seçiminin - alman netice böyle verilmektedir. Yü. #rif ve ahenkli olması için m başlarında bir Kitap ve hir fincani ile iter geri yürümekte: neşrediyoruz kitabı üzerine - tehir edileceği muhakkak gö- rülmektedir. 2 nci'beyaz kitap Antakye, İskenderun ve havelisi hakkında hükümetimizle Fransa hü- kümeti arasında teati edilmiş olan no- talarla ve mektup metinlerinin ikinci beyaz kitapla tamamen neşredildiğini ve'bu kitapta yer alan ilk notamıza Fransanın verdiği cevap ve İkinci no- tamızla sair vesalkin efkârı umumiye- ye de bildirileceğini yazmıştık, Bugün notalarla vesikelarm tanı metnini okuyucularımıza veriyoruz. 10 tegrinlanni 1986 Bay büyük eiçi; Milletler Meclini asambleninin son içtimsi esnasında Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Ve. kill Je Fransa Cumhuriyeti Harleiye müste garının altıncı kaminyonda vaki o beyanata atfen zalı devletini, metni ahiren (Pariste parafe edilen, Süriye — Fransa mushedasile halen müzakeresi derdest (olan Fransa Lübnan rmabödesine mtmasii bir muabede, nin İskenderun ve Antakya abalisi murah. baslarile akdi imkânının tetkikini (bizden 9 teşrinlevvel tarihli motanızla istemiştiniz. Zatı devletinize şunu hatırlatmakin şeref Kesbederim kd, Mösyö Mi. Vienot tarafından Mületler Cemiyeti konseyinde vaki beyanata tevfikan Fransa hükümeti, Türk hükümeti. nin 1971 ililâfları kadromu dahilinde yap. mak istiyeceği müzakerattarn kaçmmıyacak. tır Bu, Fransa hükümetinin o vaziyetini bi. hakkın tayin eder ve ben de bunları bugün zatı devletinize teyit edebilirim , İmdi, 20 teşrinlevvel 1921 tarihli itilâfna, we haddi zatmda Türkiye - Suriye ürasında bir hududt tahdidi ihtilâf: o mahiyetindedir. İtAfanme bir Suriye - Türk gümrük muka. veleal akdinin derpişi, umumi af, Türkiyede. ki ekailiyetlerin hukuku ve İskenderun mın. takasnın Türk ırkına mensup ahalisine gös. terilecek teminat ve tesbit işbu hudut tah. didi münasebetile ortaya çıkan muhtelif me. #alelerden bâbistir. Bu mıntakanm atstüsüne gelince orada kususi bir idare reijimi tesis olunacağı tasrih edilmiştir Tatbik edilen hususi idareler Ankara ithürnamesinin Imzasından itiba. ren, Fransa hükümeti birçok (vesile fc ve tühaasa 1928 da, 1921 Oo metinlerinde yazılı, hükümleri tasrih eden itilâfların müzakere. sine manimemnüniye muvafakat. etmiştir. Fransa hükümeti, İskenderun Sancağına 14 mayıs 1930-tarihli tegkilâir o esasiyo ile el. yevm beyin edilen busüsi bir idare rejimini Suriye kadrosu içerisinde bahşetmek ve mm. takanın Türk ırkına mensup azasırı lehine gösterilen harsi ve lisan teminat ve kalay. Luklara riayet edilmek suretlerile bu hüküm. lerin kuvveden file çıkmasına Jtina eylemiş. tir, Bununla beraber satı devletiniz zikri ge, cen notanızda da hatırlattığınız veçhile Fran £â hükümetinin bu mubtalif ahvalde ancak mandater devlet sıfatile hareket ettiğini ve başka türlü Bareket edemiyeceğini gözden kaçırmamak muvafıkter, Filhakika istiklâlleri muvakkaten tarılan cemhatler üzerinde büz devletlere tevdi e. dilen A anıfından mandater prensibi Afillet. ler cemiyeti misakınm 27 inci maddesi mu. cibince2$ haziran 1019 tarihinde tesis edil miştir. Fransa Suriyede manda verilmesi 25 nisan 1920 tarihinde vuku bulmuştur. Bina. enaleyh, Fransa (O bükümeti 2) teşrinlevvel 1921 tarihinden itibaren yukarda © anılan teynelmile vesikalara kendisine © Suriyede tahrnmış olan (o salâhiyellere ©U tevfikan bu memleket nam ve besatena mukavele skdet mig bulunuyordu 1422 yasası O znmandan sonra 24 temmuz 1622 de manda yasası, mardater hlikümetin vecibe ve sülühiyetlerini tasrih etmiştir. 1922 yasası bu vecibe ve salâhiyetler hak. kmis pek vazıh ahkâmı üstiktir. Yaza SU. riye ve Lübnan diye zikrolunan iki devleti istiklâle sevketmekten ibaret olan Franat. nm vezifesindeki hedefi hassaten tayin et mektedir .Yana ahval ve şersitin. müsait olacağı nisbette mahalli ekonomilerin taki. şafımı tavsiye eylemektedir. Yasa iki devle. un harici münasebatının tedvirini mandater devlete bırakmakta ve onların arazisinin ta. mammın veya bir kısmının zıyama veya ica, rına ve orada ecnebi bir devletin o berhangi tir kontrol tesisine karşı bu devletleri viksye| eylemeğe mandater devleti mecbur tutmak. ia ve muhtelif ekniliyet unsurlarının serbest çe inkişarını temin için alınacak tabirleri! saymaktadır. (Devamı 71 incide) Sakarya vapuru kaptanı Matıküm oldu ndan bir müddet evvel, İzmirden deniz nizamnamesine aykırı olarak fazla yük alan Sakarya vapuru süva- risi Osman kaptanm muhakemesi dün neticeelnmiş ve kendisi 100 lira ağır paar cezas'le 600 kuruş mahkeme mas- rafı ödemeğe mahküm olmuştur. Osman kaptanm suçu güverte yol- cularımnı anbara doldurarak, anbardaki öküz ve koyunları güverteye yerleştir. mekti Bu haftaki İ lik maçları T. 5. K, İstanbul“bölgesi başkanlı- ından: 28/11/936 da yapılacak lik maçları Taksim stadı: Galatasaray - Anadolu B takımları saat 13,20 hakem: Sedat Akçaoğlu. Güneş - Beykoz B takımları saat 15 hakem: Feridun Kılıç. Şeref stadı: Topkapı - Eyüp B takımları saat 13,20 hakem: Bahaddin Uluöz. Beşiktaş - İstanbulspor B takımları saat 15 hakem: Halit Özbaykal. Fenerbahçe stadı: Hilâl - Vefa B takımları saat 13 20! hakem :-Samim Talu, Fenerbahçe - Süleymaniye B takım- Jarı saat 15 hakem: Rıfkı Aksoy, 29/11/936 pazar günü yapılacak lik maçları Taksim stadı: Alan gözcüsü Halit Galip Ezgü, Doğan - Galata gençler A takımları saat 11,30 hakem: Kadri Celâ), Galatasaray - Anadolu A takımları saat 13,10 hakem: Halit Galip. Yan hakemleri Müfit ve Bahaddin Uluöz Güneş - Beykoz A takımları saat 15 hakem: Ahmet Adem. Yan hakem- leri: Samim Talu ve Hikmet, Şeref stadı: Alan gözcüsü Şazi Tes- can, Feneryılmaz « Kasımpaşa A takım. ları saat 11 hakem: Emin Fuat. Topkapı - Eyüp A takımları saat 12,45 hakem: Sadi Karsan. Yan ha- kemleri: Tahsin Özsöz ve Halit Özbay- kal, Beşiktaş - İstanbulspor A takımları saat 14,30 hakem: Sazi Tezcan. Yan hakemleri: Feridun Kılıç ve Ekrem Ersoy. Fenerbahçe stadı: Alan gözcüsü Muhtar Uygur. Anadoluhisarı - Altınordu A takım- Jarı saat 11 hakem: Sabih. Hilâl - Vefa A takımları saat-12.45 hakem: Adnan Akm. Yan hakemleri; Tarık ve Ali Sait. Fenerbahçe - Süleymaniye A takım- ları saat 14,30 hakem: Nuri Bosut Yan hakemleri: Rıfkı Aksoy ve Sait, Kongre ie Gençlerbirliği başkanlığın- Birliğimizin yıllık kongresi 28/11 / 936 'T. cumartesi günü saat 2030 de Galatada Arapcami Buğulu sokak 5 No. lı birlik kurağında yapılacağından üyelerimizin gelmelerini önemle lle- riz. Brükselde yapılan maçı Dan Koloff kazandı Brükselde bulunan Avrupa ser. best güreş şampiyönu Bulgar o Dan Koloff, Kim Wright ismindeki «A. merikan pehlivaniyle bir müsabaka yapmıştır Amerikalı 106 Bulgar da 105 ki- le idi. Birinci kısımda Dan Kelof 21 dakika 50 saniyede rakibini yenmiş- tir. İkinci kısım gene Bulgarm hâki- miyeti altında başlamış ve 8 dekika 29 saniyede Kim Wrightin sırtını yere getirmiştir. 150 kiloluk dağ gövdeli piyatlara hazırlanıyor Olimpiyatlar için Japonya daha şimdiden 7,5 milyon lira Tokyodan yazılıyor: tahsisat verdi reşe başlamadan evvel ringin dışarı 1940 olimpiyatlarmın Tokyodal sında el ve ağızlarını silerler, ringin yapılmasına karar . verilmesi bütün Japonyayı sevinç içinde bırakmıştır. Japonya dünyadaki en yüksek mede niyet sahibi sayılan milletler dere cesinde olduğunu, gelecek Olimpi yatlarda bütün âleme göstermek için çırpınmaktadır. Şimdiki Japon baş pehlivanı kazandığı kupa ile beraber 1940 olimpiyatlarma (o hazırlan. mak için Japonya şimdiden 15. mil yon yenlik (bizim paramızla 7 mil yar 500 bin lira) tahsisat kabul et. miştir.” Bu paranm bir kısmiyle “bir çok yarışlara sahne olan Sumio spo» meydanı genişletilecektir. Japonya- nm bütün dünyaya tanıtmak istedi- ği bir sporu vardır. Yüzde yüz yerli malı olan bu spor Sumo adı verilen Japon güreşidir. Sumo güreşleri milâttan evel 23 yılmda imparatorun huzurunda ya pılmış olduğu için milli bir mahiyet almıştı. 1940 ta Tokyoda toplana- cak olan bütün dünya sporcularma müsabakalar başlamadan evvel Je- ponlar bu güreşi göstermek emelin- dedir. Sumo pehlivanlarında © istenen birinci şart ağırlıktır. Bunlardan her birisi en azı 150 kilo ağırlığında ci ve yağ külçeleridir. Pehlivanlar gü- üstüne bir avuç dolusu tuz serperler; bu ananevi abdesttir. Sonra bir. tek bacak üstünde durarak öteki bacakla» rını havaya kaldırırlar; aymi işi bacak değiştirmek suretiyle | yaparlar. İlci pehlivan cüsselerinin ağırlığma rağ” men çevik olduklarını böylece gös- terdikten sonra ringde karşılıklı dört İ ayak üstüne koyun gibi dururlar ve bir müddet göz göze bakarlar. Bu ba- kışlar “eşref saat,, beklemek içindir. Bazan on dakika kadar sürebilir. Güreşin devamı (bir yahut iki dakikadan uzun sürmez, bir diz ka- pağınm bile yere değmesi mağlübiyet sayılır. Pehlivan rakibini ; ringden dışarıya atarsa, havaya kaldırıp kas fası “stüne yere çarparsa galip gelir. Maçlar kânunusani ve mayıs ay” larımda olmak ve her : defasmda 11 gün devam etmek üzere senede iki defa Tokyoda büyük Sumo Amgt tiyatrosunda yapılmaktadır. Bu maç" lar arasında pehlivanlar vilâyetleri dolaşarak oralarda gösteriş maçları yaparlar Tokyo maçları büyük bir hadise teşkil eder. Çünkü bu güreşler neti- cesinde baş pehlivanlar seçilir ve öte kileri de bir dereceden ötekine terfi e» derler. Güreşlere giden seyirciler bazan ay” Li e og Bir Japon pehlivanı Zenci boksör Joe Louis Iki rakibini birden yendi Zenu boksör Joe Louis Amerika da, Wiliam ve Tom Jones isimli iki yumrukçu ile ayni günde biribiri ar. kasına iki defa karşılaşmıştır. Zenci seyircilerin çılamca alkışin rı arasında Lowis her iki boksörü de yenmeğe muvaffak olmuştur. Profesyonel olan Jesse Owens Film çevirmek üzere Hol'vuda gidiyor Berlin olimpiyatlarının dünyaya ta- nıtlığı zenci koşucu Owens nihayet profesyonel olmuştur. Memleketine birincilik kazandırma. #$ma rağmen vatandaşları tarafından birçok müşkilllerle karşılaşan Owens, sön günlere kadar amatörlüğünü mu- hafazada ısrar etmişti, Artık sinemacıların çok cazip teklif- lerini nihayet kabul etmiş ve ilk filme başlamak için on güne kadar Holivu- da gidecektir, 20 bin kişiden fazladır. Japon halkı milli güreşlerine karşı çok büyük bir alâka gösterirler. Bizim başpehlivan © dediğimiz “Şarıpiyonlar şampiyohu,, na Japon İ lar Yokozuna,, adını vermektedir, ler. Başpehlivan belinde şampiyon. luk kemerini taşır. Kemer beyaz ve kalım ipten örülmüştür, saçakları kâ- ğıttır Güreslerin en heyecanlı anı baş- pehlivanın sahneye çıkmasıdır. Ken” disini yüksek dereceden bir pehlivan ringe çıkarır ve karsısında diz çöke- rek, kabzası yukarıya gelmek üzere bir kılıç kaldırır. Başpehlivan ringde yüksek atlamak, bir ayak üstü arçra- yarak koşular yapmak gibi çeviklik hareketleri yapar. Kendinden sonra akibi olan pehlivan da sahneye ge lerek ayni gösterişlerde bulunur. Japonyada bir ağır siklet pehli” vanın yetişmesi sadece bol bol pirinc yemek, patlayıncaya kadar Seyk de. nilen Japon şarabı içmek ve ringden başka hiç bir yerde ekzersis yapma makla olur. Japon pehlivar'arı 1940 olimpi- vsatlarmda, Japonyanm dağ gövdeli insanlar vetistirebildiğini göstermek için şimdiden besiye yatmışlardır. Japon pehlivanları olim- « $ i k

Bu sayıdan diğer sayfalar: