12 Aralık 1936 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 14

12 Aralık 1936 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 HABER — Aksam postasr 12 Birinci kânun — 1935 İşrezezmamezsass sazstemesasasszssenzşeem22tesrs2earRetenızn) : Cildiye ve Zühreviye mütchassısı : De ÇEKTİ ayramda Yainızı | sında Posta sokağı köşesinde Mev $ , i İM menct apartımınnı. Telefon: 4335 i insa Es | Kızılay gazetesi i Hüsameddin | Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil Ğİ amum tahlilât, Eminönü Emlâk ve e Çıkacaktır İlânlarınızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızılaya yardım olacaktır. Fiatı son sayıfada sântimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştur. ği Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon:22653 İİ Misayenehanesi — Eminönünde N Ankara Caddesinde Vakıt Yurdu V AKIT PROPAGANDA SERVİSİ Telefon: 24170 “VALDE HANI içinde No. 21 2 YA AZ) lie ER 1937 YILBAŞI 8 Hava Kurumu Büyük Piyangosu Büyük ikramiyesi Fi 500,000 L'radır İ Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, (70.000, 60.000, 50.000,! 10.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık | xi adet mükâfat vardır. Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır... Vakit kaybetmeden hemen bi #tinizi almız... TASARRUF "DEFALYOLUNUN ANAHTARIDIR PE ULEBİLME ÖİMDİDEN BİRİKTİR 1 ll l K nyafta bile Yeşi ; e A RE İM

biotin : BAN ii bii f gr bd 4 Vİ ii ee plı vE EA! EŞ BARİ Aİ 3 ie | imei e ŞE SE tez 3 an be REK ILAA . in | EHİRLİ Sİ 1218 Birincikânen Ulusal Tasarruf haftasıdır. E STEİN iş es 20” ği a ama a ki) | GELİNE KöyLüfi mıza getirilerek açtırılacaktır. Biriken para tasarrufa olan Ademi rik BÜTÜN f iktidar, 5 : vet? Eres bağlılığı göstereceğinden bu hafta içinde mümkün olduğu İ kadar para biriktirmek her Türk için Ulusal bir borçtur. Na ; - m İXİR İ 5 ii edi Wi | Türkiye Ziraat Bankası ll Li : ki mİ AİIE İİİ £ KS ga MAŞ A 7 EYE. AE Vücüt ı# Dimaâğin â 5 yp altıncı noterliğine | mal bulunmamasından dolayı tebtiğ Yorgunluğünda Ağ 1250 Türk lirasını gösteren bir kst'a| edilememiştir. Mezkür ın ödenme Pr rey işe TT teli gününde ölenmemesinden do-! mesi yüzünden terettüp ed sarar ve 5 v ş v2 a in e m Kutusu 2Ö0O* kuruş ANL (a İM 1 Ma Eczanesi - “Sirkeci kiye Ziraat Barkam (İstanbul ziyan ve faiz ve yapıla z tarafından İstanbulda Eminönün * olan bütün masralls ME Büseyin bey hanında 7—8—9 numa-| olanlardan aranacağı bilinmek üzere| Md Eminzade Neşete tebliğ ettirilmek | hazırlanmış olan (o protestonun tebliği| BIÇAĞIN İle 5—12 936 tarih ve 156457584 makamına geçmek üzere ve bankanın İ TR AŞ KULLANI YOR İiniira'ı protesto muhatabının işbu ad-| isteği düresinde isbu ilân Haber ME sami i Ü Ssi'terketmiş olması ve yeni adresi de) sile yapıldı ve yayıldı. A

Aynı gün çıkan diğer gazeteler