30 Aralık 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11

30 Aralık 1936 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şexer ağ “ nın arazı ve tedavisi Boyuna su içmek için daimi bir arzu mütemadiyen © kilodan kaybetmek ve! buna rağmen büyük bir iştah; işte Si ker hastalığının emarelerinden büzrlar: İİİ 'Bu hastalıkta verasetin o büyük bir ii rol oynadığı anlaşılmaktadır. Yahudile- 5 rin bu hastalığa © pek iştidatiz aldin görülmekle beraber bütün ırklara men- i Sup erkekler, kadınlardan çek daha $i fazla şekere tutulmaktadırlar İ Bazan çok şişman insanlar gelip ge- i Şici.bir şeker hastalığına tutulur. Fa. & kat bunu elverişli bir pehtizle atlatabi- i İirler. Şeker hastalığiyle veremin elele & ererek vücutta tahribat yapmaları pek gıkıdır. Sıkhatte biz insanın ani bir sat- Mantı neticesinde kara ciğerinde zayıflık peydahlanarak şeker hastalığı (oörtaya çıkabilir. “İnsülin,, tedavisi bu “hastalıkta ga-'i: yet iyi neticeler vermektedir. Gerçi hastalar şeker hastalığının kati #ödâvisi İİ olmadığından acı aci şikâyet ederlerse'ğ 5de, pehrizi bozmamak şartiyle fazla kor & ku yoktur. ! Şeker hastalığının yaptığı ihtilâtlar # İse pek öyle mühimsenmiyecek gibi de- # ğildir. Vücutta çıban, yara ve girpençe i gibi tezahürler pek sıktır. Deride daya ik Bılmaz kaş'ntılar olabilir. Tedavi edil. / i miyen şeker hastalarında derinin rengi i değişerek bronzlaşır. Seker hastalarında ciğer #olteesti: i olabilir, daha doğrusu hastalar, ei, ğ rahatsızlıkların: öyle kolay kolay geçiş- tiremezler. Ağır şeker hastalarında ? türree ile verem pek çok tesadüf e: len ihtlâtlardandır. Şeker hastalığı > olanlar ç için sen i büyük tehlike hiç şüphesiz “Koma, de-| diğimiz tam baygınlık halidir. Faks” iri bir surette tanzim edilmiş, “İnsul,in, şızıngalarına muntazaman Odevameden & bir basta “Koma,, dan korkmaz. 5 Böker hastalığına müptelâ' olan “Bir? Tü lüm hayatı mümkün oMuğü KâdirKö- İhy ve neşeli tarafndan almalı, fazla yorgunluk ve üzüntüden daima çekinme dir, Vücudunu makul bir derecede st çık tutmalı, şiddeti! havalardan sakın- malıdır. Işık ve sıcaklık tedavisi de çök fay- | dalı olmaktadır. Doktor Konuşma inastalığı | Bir Amerikalı 18 gün durmadan konuştuk. | tan sonra öldü “Nevyork Herol Tribuno,, yazıyor; | Amerikanın Ocala şehrinde Stilman isminde bir çiftçinin 18 gün devam, eden | mütemadiyen konuşmak şeklindeki has- talığı nihayet ölümle O neticelenimiştir. Doktorlar, adamın beyninde kes nuşma haşsasmı kontrol eden poktanın iltihabı neticesinde bu hastalığın vilev- da geldiğini söylüyorlar. Haste, bu ma- raza müptelâ olduğu zaman zarfıda hak tanede bulunüyordu. Çok âz yemek vr yordu. Bir kere, şöyle söylemişti: — Yemek yemek beni kendimi işit-. mekten alıkoyuyorlu, Konuşma hastalığı devam ettiği müd. detçe pek az uyu üyumüuştur. miami GÖZEN Krem | | İ DOKTOR Kemal özsan Urolog — Operatör Bevliye Mütehassısı Kraköy — Ekselalyor o mağasm yanında. Her yün Öğleden şonre 2 den& e kadar. “Tet; 41235 DR emilimi ği Diş Doktöru Ubevt Ölçer Cumartesinden mâada hergün hastaları kabul eder. Edirnekapı, Karayümrük Tramva; Durağı No. 95 N game TE sesi ARAMA LANET BRA ZANAE KE GEAR KANSAS Kitap Evinin “YILBAŞI Hediyeleri Kütüphanemiz, saym müşterileri * ne birer yılbaşı hediyesi vermeği ka- rarlaştıtmıştır. Bunun için | Kânunusani 937 ta- ribinde çıkacak olan KURUN gaze- $ tesinin senebaşı nüshasını almak kâ- SX #idir, KURUN gazetesi bu nüshası « gö nm baş tarafına konacak ilânımızda & bir numara bulunacak ve bu numa -. ralı kısım oradan kesilip söklanacak- tır. 6 Kânunusani 1937 Çarsamba ia KURUN güretesinde kazanan numaralar ve kazandıkları hediyeler ilân edileceletir. / 4 Hediyeler 1 ineiya 38,96 lira kıymoetinde 60 ciltlik Dün ve Yarın kolleksiyonu 2 nciye 2750 » 40 3 üncüye 14,25 ” 4 üncüye İsviçrede gayet mefis bir sur ette ve renkli olarak basılan Uzak Şark ressamları albümü. 5 inciye yine renkli ve nöfis bir manzara albümü, 6 ncıya renkli fevkalâde baskı bir kelebek albümü, © 7 nciye » istiridye albümü, 8, 9, 10 uncuya, Kitap ve Kitapçilik mecmuasi altı aylik ciltli kolleksi- yonu. 10 MA ln kim el 16 —20 ,, Cemal Paşanın hatıraları.

21 —25 ,, Ayaşlı ve Kiracları romen. 26 —30 Topaz piyesi 31 —35 ,, - Savaştan Barışa romamı. 36 —40 , Milyonerin kızı romanı. 40 —50 ,, “Kader” cop kitabı. se Kğza 50 —60 |,» Olimpiyat oyunları, vi size ÜR 60 — 70 ,, Klerans Terras esrarı roman, . 70 80 , Yuşoslavyada seyabat notları, 80—90 ,, Şark Ekspresinde bir cinayet romanı. — 100 Etrüsk vazosu roman. ” Küsanati nümâraları ellerinde Bulündüfan #aym müşterilerimiz kt. tülphanemizden' geçerek kendilerine düşen hediyeleri alacaklardır. (Kendlaine bu hed'yelerğen biri, iyki, ©dep pümcüraler, şayet. daha önce ayal 5 : VAKIT Kütüphanesi; kendi seşrettiği - “eserlerden” başka | Devlet Matbaası neşriyatını, Avrupa memleketlerinde basılan en ' i i la mecmuaları ve herkesi memnun ettiğinde hiç şüphe olmıyan i enson ve en yeni moda mecmualarını da müşterilerinin emirleri- $ me amade bulundurmaktadır. Besarasanma ansanenan sen anama e sema İstanbul Ankura Cadde yeni ilmi, edebi, içtimai, siyasi ve fslsefi eserleri, tıbbi kitaplar- ! i seenemmasenene rasamasenssnese ser sessmarerasarasesez Telefon. 24370 AN SAZLAR SANER SARSAR Mühim ilân Türk Anonim Elektrik Şirketinden: Erektfik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait “yeşil” renkte ve müstatil şekilde hüviyet kartlarınm 1 İkincikânun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere “pembe” renkte ve “mustatil şeklinde” kartlarla tebdiledileceğini muhterem müşterile- rine bildirir. Mezkür kartların baş tarafında şirketin ünvanı yani “TÜRK ANONİM ELEKTRİK ŞİRKETİ” ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı- hıdır. Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde- dilerek hâmilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterile- rin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olen veticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. DİREKTÖRLÜK ŞEHİRLİ, KÖYLÜ BÜTÜN BIÇAĞINI KULLANIYOR TRAŞ de namadaamladAnaz Ea 12 HABER mlm postası ç 0 N | 3 | sa sum eğ Panna Türkiye Şeker Fabrikalar Anonim Şirketinden: 1 — 1937 senesi içinde yabancı memleketlerden fabrikalarımız nas mma ithal edilecek makine ve sair eşyanın gümrük muamelesiyle larm fabrikalarımıza nakli. i 2. — İstanbuldan Şeker fabrikalarma eşya ve malzeme nakliyesi, 3. — İzmitten İstanbula ve Samsunda vagondan vapurlara kadar ker nakil ve yükletilmesi. i İşleri âyrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarfla münalkasaya çıkarılı mıştır. Teklifler en geç 14 Sonkânun 1937 perşembe günü saat 16 (on i altı) ya kadar İstanbulda Bahçekapı Taşhan 44 numarada kabul edilecek ve ayni gün karar verilecektir. | İstiyenlerin o bu işlerin şartnameleri parasız olarak Taşhandaki böle : muzdan verilir. EN a Ee e i Mühim ilân Tesisatı Elektrikiye Türk, Anonim Şirketinden: Tesisatı Elekirikiye Türk Anonim Şirketi, memurinin 1936 senesine ait “pembe” renkte ve “mustatil” şekilde hüviyet kartları. nm 1 İkincikânun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere “mavi” tenkte ve “mustatil şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem müşterilerine arzeder. Mezkür kartların baş tarafında şirketin ünvanı yani “TESİ. SATI ELEKTRİKİYE ŞORERNŞMĞM GİRE ”” ve eğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. | Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık ad. dedilerek hâmilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterile. rin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olar neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. Iı DİREKTÖRLÜK Müessesalı Ticariyenin Ehemmiyetle Nazarı Dikkatine Senebaşmın yaklaşması dolayısile müessesatm yapacakları s6- nelik ilân mukavelelerile HABER ve KURUN gazetelerine verecek» leri ilânlarn yalnız Servisimiz tarafından yaplırılacağnı ve bilvasıta ilin almmıyacağmı alâkadar müesseselerin e) — önünde bur lundurmalarmı dileriz. VAK PESBEĞENUN Servisi i Uyuşturucu madde- ler inhisarından: 1934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup idaremiz satış iştirik ötülrilmek tzebü depolarmmızız tevdi olunan Afyonların sahipleri 1935 - 1936 senesi satışlarımız üzerinden tediyesi lâzımgelen yüzde otu rm tevzii mukarrerdir. Tevziat morfin, makbuz numaraları srrasiyle aşağıda gösterilen gi lerde yapılacaktır. Alâkadarların muayyen günlerde İdaremize müracaatları lüzumu il olunur. (3850) . »ğ 1001 İlâ 1025 2 Kanunusâni 1937 Cumartesi günü 1026 ,, 1075 4 » ” Pazartesi » 1076 ,, 1125 5 " ş Sak m 4 1126 ,, 1175 6 ” n Çarşamba ,, 1176 ,, 1225 7 v X Perşembe o |, 1226 ,, 1275..8 “ » Cuma » 1286 ,, 1300 9 w ML Cumartesi ” 501 ,,- 53811 bl Wi Pazartesi » 539 , 58812 v ve Salı " 589 ,, 62013 # » Çarşamba ” Mühim ilân Istanbul'da Hava Gazı ve Elektrik ve Teşeb- büsalı Sınaiye Türk Anonim Şirketinden : İstanbulda Hava Gazı ve Elekirik ve Teşebbüsatı Smaiye Tür Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine ait “kül” renkte ve “mus-| tatil” şekilde hüviyet kartlarınm 1 İkincikânun 1937 den itibaren İ; tal edilerek 1937 senesi için muteber olamk üzere “turunç” renkte! ve “mustatil” şekilde kartlerla tebdil edileceğini muhterem müşteri»! lerine arzeder. | Mezkür kartların baş tarafında şirketin ünvanı yani “İSTAN. BULDA HAVA GAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI SI NAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ” ve eğri olarak 1937 ibaresi zılıdır. 2 Bu evsafı muhteyi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde- dilerek hâmilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterile- rin işbu ihbarnameye riayel etmemelerinden tevellüt edebilecek olan poticeler için ber mes'uliyeti şimdiden reddeyler. DİREKTÖRLÜK A

Aynı gün çıkan diğer gazeteler