14 Ocak 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

14 Ocak 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gazetemize, “Üüzellik döktoru,, adresi re hakiki veya müstear adlarınızla sora | cağınız sünllerin cevaplarını bü sütunda bulursunuz. Bu cevaplar Pariste anlaşmış bulun | duğumuz güsellik müessesesi vermektedir. Gü zel yazınız. F — 69 — | Yıldız remziyle aldığımız mektupta| soruluyor: 11 yaşındaınm. Yüzümdeki sivilceler beni fena halde müteessir ediyor. Bir- çok ilâç ve kremlerle todavi ettim, geç- medi. Sonra kirpiklerim uzasın diye bam kremler sürdüm. Bu defa da göz! Terim ağrımıya başladı. Çok rica ede - rim, sivileesiri yok etmek ve kirpikle- Timi uzatmak için ne yapayım? CEVAP: Yüzünüzdeki &#ivilceler siz yaştaki kızların ve erkeklerin yüzünde dalma bulunur. Onun için Üzülmekte mana| yok. Bunlar kediliğinden geçer. Maa - mafih gene krem sürmekte devam edi- niz, Kirpiklerinizi uzatmakta ısrar etme- İ Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. ginizl noksan bırakan (o kusur!arınızı bize | yin, çünkü gözlerinizin kremlere ta- hammillü olmadığı anlaşılıyor. Sizin va ziyetinizde bir çok kadınlar vardır, Ts rar ederseniz gözleriniz bozulur. Her gün gözlerinizi temiz su ve ya gül suyu ile banyo yapımız. | Halkevinde konfe- | ranslara bugün başlanıyor Eminönü Halkevinden; Bu yıl içir düzenlediğimiz seri konfe- ransların birincisini 14 /1 /937 perşembe günü saat 17,30 da Evimizin Cağaloğlun daki merkez salonunda bay Peyami Sa' fa tarafından (Okumak) mevzulu bir| konferans verecektir. l Hayvan Sahiple- rine Süt veren ve besiye konan hayvanlar için mühim bir gıda yerini | tutan pancar kuru küspesinden elverişli bir fiyatla almak istiyenler Bahçekapı Taşhan 46 No. ya müracaat etsin. BEKAR EVLİLER MONA GOYA - PİZELLEA . (Fransızca) şarkılı - revüler kahkaha Türk Sinemasında cuma akşamından Tehlike — Kan — Ateş — Cinayet Yarın matinelerden i PE ilân GABAROCHE - MADELEİNE GUİTTY itibaren Heyecan — Sergüzeşt . Masası itibaren KK?” İ de MM RMA, | Kanun bu hükmü koymakla beraber, İ nunla beraber, bu tereddüt devresi - | fazla değildir. Eğer bu genci sizi me“ İ sut edebilecek evsafta buluyorsanız muhakkaktır. HARER — Aksam postası BS A ate EYGİ Ya yoiCe Abe Evleniniz jakal... Eyüpten (Sevil) imzasile aldığımız bir mektupta deniliyor ki: “17 yaşındayım. Benden 11 yaş! büyük bir genele s landık. Biribirimizi çok fazla seviyo” ruz. Fakat bir türlü evlenmiye teşeb» büs edemiyoruz. Bu macera nasıl ni- hayetlenecek, kestiremiyorum, Aca- ba ne yapmalıyım? Bana bir tavsi” yede bulunamaz raısınız?,, CEVABIMIZ: Evlenebilmek için evvelâ, on se- kiz yaşını bitirmiş olmanız lâzımdır. henüz bu yaşı doldurmamış olanlar dan bünyelerinin ve sıhhi vaziyetleri- nin müsait bulunduğu doktor rapo - riyle isbat edileceklerin hâkimin ka - rariyle evlenebileceklerini de kabul etmiştir. Fakat, öyle zannediyoruz ki, siz bu kanuni vaziyeti henüz! düşünmediniz bile. Evlenmiye teşeb- büs edemeyişiniz belki cesaretsizlik -| ten ileri geliyor. Çünkü böyle mü him bir karar vermek için üç aylık tanışma bazan kâfi gelmiyebilir. Bu- ni daha fazla uzatmamanızı tavsiye edeceğiz. Aranızdaki yaş farkı çok ona hemen evlenmek teklifinde bu - ! | Cocuk Dördüncü avcınm başı noktalı ktsım da gösterilmiştir. Bir masa saati kazanan Birinci: Alâeddin Egemen Erenköy Altıntarla bostanı caddesi 82. Birer lüks losyon kazananlar İkinci: Acar Bele Şişli Terakki lisesi 311 Üçüncü: Zennure Kumral Eminönü! kız orta mektebi 217, ... . BİRER İPEKLİ MENDİL KAZANANLAR lu Mahmut ağa yokuşu 2 — Mustafa Göç Ankara İnönü ilk okul 3 — Şev-! ket Çukatan Kumkapı orta okul 4 — Saadet Karagümrük ilkokul 120 lununuz. Yalnız bu kararı vermeden evvel çok iyi düşünmeniz, bilhassa va ziyeti sadece hislerinizle değil, kar şılıklı maddi ihtiyaçlarımızı da hesaba kâtarak muhakeme etmeniz lâzımdır. Bu gencin, size karşı duy- duğu his gelip geçici bir heves değil - , teklifinizi derhal kabul edeceği Teşekkür Ç. E. K. Çocuk Kütüphanesi idare heyetinden: Çocuk kütüphanesi manfaatine vali ve belediye relsi Bay Muhittinin hi- mayesinde dün akşam verilen müsa. merede çok büyük yardım ve hizmet- leri olan Yeni Nesil mektebi idare he- I yetile, Konservatuvar profesörlerine Şehir opereti saym artistlerine, Bayan Muallaya, Naşit temsil heyeti saym artistlerine ve çok değerli profesör Zati Sungur'a bütlin çocuklarımız ve kendi namımıza alenen çok teşekktir- ler ederiz. Başkan: Dr. İhsan Sami Bu akşam SAKARYA sinemasında Bir Sinema Hâdisesi BEŞİiZLER DOKTORUN MUCİZESİ Fransızca sözlü filminde Şayanı hayret, ihtiraslı, müessir, bunlar saadet getiren çocuklardır. Mutlaka görülmesi lâzım gelen bir film, İlâveten: MİKE'NİN KIR HAYATI ve Paramoünd Jurnal'de Italya İngiliz itilâfmn imza merasimi. Miki İŞTE SANA iki çEK BAY Miki BiRi YOL MASRAFIN DİĞERİDE HİZMETİNİN MÜKÂFÂTI... // GÜLE GÖLE Miki ve BURADA HERZAMAN : EMME BİR m DOSTUN OLDUĞUNU UNUTMA İsmet Orusal Beşiktaş Muradiye me- halesi 5 — Nuri İstanbul erkek Jizesi 6 — Türkün Sultanahmet Akbıyık ha- mam sokak. 7 —. Oktan Türge Kemal paşa caddesi Şehzadebaşı. 8 — Nuri Kaya Pertevniyal lisesi 125. 9 — Ha - lük Tatarağası Bostancı. 10 — Suat Orkunt. Beşiktaş Vişnezade camii, » ; » BİR KUTU KALEM BOYA KAZANANLAR 1 — AN Burhaneddin * Ertürk Çarşıkapı Hüseyin Ağa! mahallesi 12 — Kadirsu o Silâhtar| ağa mektep sokak 38 13 — A. G. Tek- fur Nuruosmaniye caddesi 14 — Acar Eele Şişli Terakki lisesi 371 15 — Ser- vet Eminönl kız lisesi 16 — Bülent Varol 17 — Ahmet Gençe Kabtaş lise- si 156 19 — İsmet Güngör Kadıköy Çatkapı sokak 11 20 — AleşraZ. Brod. han 4 21 — Orhan posta nakliye me- muru 22 — Umut Cağaloğlu Hilâliah-| mer caddesi 1 23 — Yücel Sevil Orta köy dereboy'u caddesi 16 24 — Hikmet Kadıköy 3 üncü orta okul *$ 4 BİRER SABUN KAZANANLAR 25 — A. Nejat Haydarpaşa Çayır Mahmutbağı 27 — Nikola Papnikolaf İtalyan lisesi 28 — Jalegün Öğünç 31 inei ilk okul 30 — Şükriye Saray mey- danı caddesi 64-231 — Selma Kumka- pi İlk adım apartman; 332 — Aziz Önçel Beşiktaş Sporcu Adil sokak 19 33 — Osman Dikmen Sariyer orta çeş- me sokak 47 34 — Salahaddin K.0.0 306 35 — Cahit Oicay Şehremini 36 — İ Ayten Bağlarbesi 37 — Nuri Ülkümen Beyoğlu İtalyan lisesi 8 — Ridvan 1 — Asuman Nedim Akkurt e eaddesi 26 — Bayan Huceyle Akman| 14 İkincikânun — 1937 s haftası Hediye kazananların adlarını yazıyoruz lisesi 728 43 — Selimi Bengi veli sesi 687 44 — Münevver ilk © 87 5 45 — Cemal Karagümrük 50 14 İsmet Sevim Galatasaray lisesi * ii Büyükdere rakı F. 8:48 — Peribaf tmer Fener 49 — Hikmet iteili! üçüncü ilk okul 50 — Hall . Vefa, lisesi. 4l ği a . DEFTER KAZANANLAR Si — Erenköy kız İisesi 354 52 — Beşiktaş 18 inci okul 599 BU # 53 — İç Erenköy caddesi nul Sehran Tatarağası $b — tetanbul ©. lisesi 775 Kemal $$ — Maçka cami kak Hafız Rıza apartımanı Kemâl *v Bahçekapı Taşhan yanında Adnaf — Küçük Lânga caddesi 28 Vedik lat 53 — Pertevniyal sesi $97 beddin $9 Ankara saman pazarı gal 35 Esin 60 — İstanbul erkek lisesi yi Cezmi 61 Beyoğlu 52 inci mekte Maide 62 — Karagümrük ilk v1 3 Nuriye 63 — Deniz yoları pi Liya 54 <— Erenköy kız lisesi 774 “epi Ceylân 6$ — Edirnekapı cami so Halime 66 — Beyoğlu Cihangir. A. apartımanı numara 6 Kemal 67 şiktaş Spor caddesi 97 Acar 68 — YA Mustafa paşa 17 Sücda Uluç 69 <5 tevniyal lisesi 445 Orhan 70 —X Müstsfa paya şair Nevi Soksl”18 N yen 7i — Robert Kollej Aren 72 — Sirkecci eski Aydın oteli a? tında 1 Çevik 73 — Samatya £8 vi yalı numara 9 Sadık Sert 74 (Xi Ülkümen Beyoğlu İtalyan lisesi Binnaz Karagümrük 56 s.. BİRER KURŞUN KALEM KAZANANLAR / 76 — Ü. Nuri Şehzadebaşı 17 Tie Halil tbrahim Vefa lisesi 398 78 “s4 lâhat Demir kız Hisesi 819 79 — kız lisesi 843 80 — Berat Vans” yi lisesi 29 81 — Pirizat kız Hi 52 — Ayşe İstanbul ız kisesi 786 © Handan Kumkapı orta mektebi 138 ğ — Cahit Kumkapı orta mektebi 85 — Ercüment Celâl erkek Hee ii 66 — Muzaffer Kumkapı orta ; 153 87 — Muzaffer Haydarpaşa “# 994 58 — İsmail Pertevniyal lisesi 89 — Halime Edirnekapı Gülçe”. kak 42 90 — Şermin Aksaray ilk okul. İ ZAYt— Yedikule - Sirkeci ai larının Bahçekapı durağında içinö, / miktar para ile senet ve bazı ; bulunan çantamı zayi ettim. Paraf. lana ait olmak Üzere senet ve Sirkeci Epussuut caddesi 39 — Ruhsar Edirnekapı Sarmaşık sokak 40 — Bur han Sezer İstanbul erkek lisesi 41 — Ismet Özdem yilksek ticaret mektebi 1118 42 — Lütfullah İstanbul erkek EVE EN GÜZEL adresime gönderildiği veya get” takdirde ayrıca memnun edileceği” ederim. zi Yedikule - tramvay caddesi İ No. 144 Vasiliki, 7 Afrikada haydutlar peşinde ei hi

Bu sayıdan diğer sayfalar: