27 Ocak 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

27 Ocak 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m” SİK eyi fp serilik hastalığı Ingil- 1, ye dehşet saldı Stal in lie ri bg Mi oi | ME eN Adıyla e , lâr LOM eN Mü A, ka ay tarım lk emar “Çak e ki hi. Hilye, ii Br m ? Tan mii , a Deride EN a ta ka, Beri Bilmek a kayı kaybet- in Kurtay Birerker, Sep iu “lân hastalar #Yılınca kendi da eyi kür Bitene bastajız 3 ihti, ğınm yeni | Kalmak e terenin her! B. Yahut “histerik kğ, A tutula yy akta olan bu evlerinden kay| $ TE ve serseri tadırlar, Mtanesind, Yeni en doktor! $ Hastalığı tarif eder. canı sıkılma. ir. Araz bilbas ilk nekâhet Mdini gösterir, | 5 karşı içli VE ka : $mâk için tah. iYarlar, için ta ve rkadaştarn, unutur. * Sokaklarda Ye tramvaylar t ederken bul. ir, hastalığı ktaklır. Her- edir, İnsanlar. S8 İN bulaşmıştır. Lr yirmi beşi ediler bu hastalı- Ye evde herker' âymi olanların! betbahtlıkla nâ “etmelerinin fat! ağ İS RE ini » Bi Ni | | Ki ri lem fi ki eratınn ba- N ki, tam, © kadar çok Yirmi , Ne Ml op İ Üç defn tabı N Bite, böy Ur. Aslen ya- Ki İ€ eDey ara kaz! e ç liyen Fransa yn başka kimse Kam şair gi ke Ni ig taht stmig, her| aş m. NN Mm 2 e leiyon donör 'um, aşk ser, larma tercih Sok olan ask T konueme | onu ki. Takipten dünerek; #amandır beni k bulaşık enfluenza- tehlikeli bir ihtilâ'ıdır si aşılamaktadır. Kedi Enflüenzaya ak. sırmakla ve yemekten kesilmekle baş lamaktadır. Büyük telâşa düşmüş olan bütün İngiliz doktorları kollarını sıva- . “ al Yü winei asrın (o dehsef: “Sersörlik| hatakğı” Meşhur İngiliz vomumcus RA, G, Wells bu hastalığın gelereğini “İstikbale olacak şeyler” isimli es6- rinde yazmıştı, meş, Enflüenzaya karşı bir serum-bul mağa uğraşmaktadır. sız Başvekili maceralarını tu, anlatıyor “day, SENÇ kızları cinsi münasebetlere r hn bırakmanın ahlâksızlıklara bep olduğu kanaatinde EE ŞE MEN takip ediyorsunuz, ne istediğinizi de söylesanize! Aradaki buz erimişti. Altı aydır ev- li olduğunu, evine gitmek üzere bulun. duğunu, fakat iki saat sonraki trenle de gidebileceğini söyledi. Bu iki saati nerede geçirebileceği- mizi kendisine sordum. Büyük bir sü- künla civardaki otellerden birinin adı nı söyledi. Sonra onu istasyona kadar teşyi et. lim ve biribirimize yazmağa söz ver- dik, Ben hiçbir vakit yazmadım. Çünkü daha o gece, kadmın mektep arkadaş. larımdan birinin karısı olduğunu öğ - renmiştim.,, Blum hikâyeyi anlattıktan sonra, gu sözleri ilâve ediyor: “Kadmdak! masumiyet ve önüne çi- kan ilk #rrsatta kucağa atılmak hassa- larmın böyle garip bir surette imtiza- cı, kızları resmen evleninceye kadar cinsi münasebeflere dair tamamiyle ca hü bırakmaya mecbur eden yanlış ka- naatler'mizin kötü neticesinden başka ne olabilir? Biribirini seven iki genç bir: arada yasımamak ve evlenmemek şartiyle asklarma devam ettikleri takdirde, çıkmaza sanlanan izdivaçlar her halde cok daha azalır. Geç evlen; kendini iyice ve eşini geçebilecek derecede tecrüb> kazandıktan sonra evlenmeğe karar Yer!» Mürekkitler bu tekliflere karşı Blu ma: — Peki, çocuklar ne olacak? Diye sorunca, Fransız başvekili de: — Bir adamm metresinden çocuk yaptığını hiç işittiniz mi? * Kargdığını vermiştir. tanıdıktan | HARER — Akşam postası Bu haftaki (3.5 saat süren müsabakadan sonra Ali baba dünya lik maçları T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol A. janlığından: 30—1—937 CUMARTESİ GUNU YAPILACAK LİK MAÇLARI Taksim stadı? Galatasaray — Eyüp B. takımları sa- at 13,30 hakem Rıfkı, Güneş — İstanbulspor B takımları saat 15 hakem Feridun Kiliç. Şeref stadı: Beşiktaş — Hilâl B. takımları saat 13,30 hakem Tahsin. Fenerbahçe — Topkapı B takımları saat 15 hakem aSmim Talu 31—1—937 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK LIK MAÇLARI Taksim stadı: Alan gözcürü dnan km: Kasımpaşa — Galata Gençler A ta- kımları saat 11,30 hakem Adnan Akın. Galatasaray — Eyüp A takımları sa-) £ at 13,15 hakem Nuri <Bosut, Yan ha. kemleri 'Tarık ve Baaheddin Uluöz. Güneş — İstanbulspor leri Samim Talu ve Feridun Kılıç. Şeref stadı: Alan gözcüsü Nâzım. Karagümrük — Anadoluhisarı A ti kımları saat 11,30 hakem Nâzrm. Beşiktaş — Hilâl © A takımları saat 13,30 hakem Nihat Bekdik, yan hakem- leri Ekrem Ersoy ve Tahsin. Fenerbahçe — Topkapı A takımları saat 15 hakem Burhan Atak, yan ha. kemleri Rıfkı ve Halit Özbayal Izmirde Hangi takımlar Milli kümeye girecek Çeşmede yeni bir klüp tesis edildi A takımları) saat 15 hakem Sai Karsan, yan hakem!” şampiyo nu oldu Londosun beş sene muhafaza ettiği şampiyonluk ke merasim! Geçen martta Yunanlı Cim Londo- sun birdenbire Avrupaya hareket etme. sile uzun zamandır ortada kalan dün- Vi iğ güreş dunya şampıyonu AL! BABA Serbest meri Ali babaya e verildi ya serbest güreş şampiyonluğu için ge, riye kalan pehlivanlardan; Alman Şi kat, Amerikalı İvon Robert, İrlandalı Mahoney ve meşhur Âli Baba biribirle rile çok çetin güreşler yapmakta idiler, | Bu müsabakaların finali geçen hafta o- | tuz iki bin seyircinin önünde Jiagis sta- dmda İrlandalı Mahoney ile Ali Baba arasında yapılmış ve tam üç buçuk saat süren çok srkı ve fakat temiz bir güreş. ten sonra Ali Baba dünya şampiynlu- ğunu kazanmağa muvaffak olmuştur, Son senelerde Amerikada — görülmk yen; süratli ve heyecanlı olan bu karşı. laşmada birçok mühim tehlikeleri çevik- liği sayesinde atlatan Ali Baba, nihayet mükemmel bir vücut makasile o Maho- neyin #ırtın: yere getirmiştir. Müthiş kuvvetini çok güzel idare. den ve bütün müsabaka müddetince bir gok oyunlar gösteren Ali Babaya maç- tan sonra Londosun beş sene mühafaza ettiği serbest güreş dünya şampiyonlu. ğu kemeri merasimle takılmıştır. AVi Baba bu mühim zaferinden sonra radyoda birkaç söz söylemiştir. Yunan gazetelerine göre Boksör Tene Balkan kupası maçları Ankarada yapılamazmış! | 937 senesi Balkan kupası futbol mü-! Yunanlı Hristoforidis ile berabere kaldı Fransız boksörü Tene ile Yunanlı R. Hristofaridis ikinci | karşılaşmala" rını Pariste Pale dö spor salonunda yapmışlardır. Müsabaka çok sert ok sabakalarının Ankarada yeni stadda yâ-| muş; Yunanlı boksörün hakiki hâlei- plıması istenmişti. Son gelen Yunan — gazeteleri Türk miyeti altında cereyan etmiştir. Neticede Fransız hakemler bera” İzmirde lik maçları en hararetli (o bir federasyonunun bu talebinin : kabul e- | bere kararı vermişlerdir. devreye girmiştir. Şimdiye kadar milli kümeye girmeleri kuvvetli ihtimal da. hilinde olan Göztepe, Altay, Altınordu takımlarından Göztepe (ile Altmordu karşılaşmışlar ve Göztepe maçı kazans- rak milli küme namzetliğini kuvvetlen- dirmiştir. Gelecek hafta yapılacak olan Altay . Altmordu maçı Altınordunun mili kü- meye girip giremiyeceğini belli edecek- tir, . * Çeşmede her sahada çalışmak üzere yeni bir klüp tesis edilmiştir. Çankaya ismi verilen yeni klüp der. hal faaliyete geçmiştir. Yaşa yerine sağ ol T.S. K. sporcularımızın halkı veya misafirlerini selâmlamak için yaşa,, var ol, şa gibi muhtelif şekilde bağırdıkla. rını ve bu halin (o intizamsızlığı mucip olduğunu görmüş ve bundan sonra Türk sporcularının (sağ ol) hitabile selâm vermelerini karir altma alarak mınta- kalara bu yolda tebligatta bulunmuş. tur. Vaziyet klüplere tebliğ edildikten sonra sporcular biribirlerini bu şekilde selâmlıyaçaklardrı. Eski camlar bardak oldu Uruguav Futbolu çok sukut etmiş Buenos - Airesde yapılmakta olar cenubi Amerika futbol şampiyonluğu esnasında Uruguay futbolünün sukutu bir defa daha kendisini bissettirmiş - tir, Filhakika iki olimpiyadda da dünya şampiyonluğunu kazanmış olan bu ta kım, Paraguay ve Sili takımlarma ye- nildikten sonra gimdi de 3 « 2 Brezil! yava mağlüp olmuştur. Halıhazırda 8 puanla Brezilya baş- ta gelmektedir. İkincilik 6 puanla Ar jantinde, üçüncülük 4 puanla Paragu- aydadır. Uruguay 2 puvanla sonuncu- dur, dilemiyeceğini, çünkü evvelce Sofyada verilmiş olan karara göre; bu (o seneki müsabaakların tertibinin Yunan fede- rasyonuna âit olduğunu ve karşılaşma. larm Atinada yapılması lâzrmgeldiğini yazıyorlar; Yunan federasyonunun bu Üç rakiple karşılaşan Joe Luiz Üçünü de altı dakika hakkından hiçbir saman vaz geşmiyece.| içinde mağlüp etti ğini eğer Yunanistandan başka bir yer. de yapılırsa iştirak etmiyeceklerihi.de ilâve ediyorlar. Balkan kupası maçlarınm birinciteş. rinde yapılacağına göre federasyonu- muzun bu işi şimdiden (halletmesi ve nerede yapılacağının biran evvel tesbit edilmiş olması lâzımdır, Dünya şampiyonluğu maçlarına Yunanlılar da girecekler Yunan futbol federasyonu 93 senesinde Pariste yapılacak olan dün- ya futbol şampiyonluğu maclarma kendi takımlarının da girmesini karar! Taştırmiıştır. Bu karşılaşmalara iştirak edecek Koşucu Ovens beygirle koşturur lurken, Cim Londosun da arslanla güreşmesi “düşünülürken; o meşhur zenci boksör Coe Luizi de biraz w zunca müddet meşgul edecek bir ra- kip aranıyordu. Çünkü Luizin son maçları seyirci leri tatmin etmiyor, karşısmdaki bok- sör birkaç saniye ve yahut dakikada yere seriliyordu. Amerikalı organizetörler nihayet buna da bir çare bulmuşlar ve geçen hafta zenci şampiyonu üç bokşörle arka arkaya döğüştürmüşlerdir. İlk maçı Tager Tamson isminde- 8 ki boksörle yapan Coe Luiz bir da- kika beş saneyede galip gelmiştir. İkinci rakip Con Raut ise ancak elli üç saniye dayanabilmiştir. Üçüncü müsabaka en çetini ok muş, zenci boksör, üçüncü rakibi ©- olan Yunan on birinin seçilmesi ve İka oba Pore ancale iedi tin derhal çalışmağa başlaması için ha- zırlıklara başlanmıştır. Almanya Hollanda Buaykarşılaşacak Maçı bir Fransız hakem idare edecek nak avut edebilmiştir. Bir günde üç kişiyle karşılaşan ve hepsini de mağlüp eden Coe Luizin, bu son maçlardaki müsabaka müdde” ti gene altı dakikayı geçmemiştir. Favoriüner Yuvoslav Gradiauski Bu ayın 31 inde Dusseldorfda yapı» klübüre 7 - 2 yeni'di lacak olan Almanya - Hollanda maçı-| Löklerk derahte edecektir. Bundan bir müddet evvel İngiltere - Macaristan maçının hakemliğini yap - mış olan Löklerk bu maçta büyük bir idare kabiliyeti göstermiş ve herkesin nazarı dikkatini celbetmişti, Avusturyanm meşhur takımlarn nın idaresini Fransiz hakömlerinden dan Favoritner yapmış olduğu tur neden avdetinde Gradinuski Yugos- lav taktmiyle karşılaşmıştır. Müsabaka Yugoslavlarm hâkimi. yesti altında cereyan etmiş ve yediye karşı iki golle Favoritner mağlüp ok muştur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: