5 Şubat 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

5 Şubat 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bartında Antika merak- lısı bakkal İlki dolandırıcıya 500 lira kaptırdı! Bartında garip bir dolandıncıl:k ol muştur. Dolandırılan bakkal Saminin anlattığına göre, portakal satmak üzere Bartına gelen Rizeli Muhiddin ve İsma il adında iki adam kendisine baş vura- rak beşyüz lira ödünç istemişler ve bu. na mukabil üzerinde kabartma kaba şe- killer bulunan dört büyük parça altın bırakmışlardır. Fakat ( bırakılan par- çalar paslı ve küflü olduğundan ucun- dan biraz kazınmış ve elde edilen sar: tozlar kuyumcuya gösterilmiştir. Ku.- yumcu bu tozun 24 ayar altın olduğunu söyleyince bakkal paraları vermiş, ema- netleri almıştır. Fakat (iki gün sonra bunların altın değil tunç olduğunu an-|, laymca polise başvurmuştur. Polisin yaptığı tahkikat işin rengini değiştirmiştir. Hâdisenin alelâde bir re. hin bırakma ve ödüne“ para alma işi değil, bir gizli antika alış verişi olduğu anlaşılmıştır. Bırakılan iki kilo ağırlığın daki parçalar tetkik olununca bunların yeni (yapılmış ve antika (O zannnı u- yandırabilmeleri için de iyice paslandı. rılmış olduğu görülmüştür. Dolandirter- lar bakkel: ikna için bu parçalardan ka- zıdıkları tofu kuyumcuya vermeden ev. ven altın tozu ile değiştirmişlerdir. Ka- çan dolandırıcılar aranmaktadır. Tiyatrocular b'rliği kuruluyor Kızılay cemiyeti Taksim merkezinin himayesinde çalışmak üzere “Türk 'Ti- yatro sanatkârları birliği” nammda bir artistler birliği vücuda getirilmiş. tir. Birlik yalnız tiyatro sahnesinde ıslahat yapmak üzere yüksek bir gaye ile teşekkül etmiştir. Bu birliğe artistler, okuyucular, var yeteciler, canbaz ve sazendeler ile isim leri geçen mesleklerle alâkadarlar bilâ kaydü şart kaydolunacaklardır. Bir eroin mübtelâsı mahküm oldu Ötedenberi eroin kullandığından şüp- he edilerek zabıta tarafından takip olu.! nan İhsan isminde bir adam (nihayet Galatadaki kahvelerden birinin abdest- hanesinde eroin çekerken yakalanmış tı. 9 uncu ihtisas mahkemesine sevke. dilen maznun bütün inkârlarna rağ-! men suçu şahitlerin İfadeleri ve kendi- sinin evvelki ikrarlarile sabit görüldü.! günden iki ay hapsine ve bir Jira da pa- *a cezasına mahküm olmuştur, ii İÇERİDE: * Üçüncü milit diş tabipleri gongresi ey Wide gebrimizde toplanassktır. & Kongreye balkanlı tabibler de İştirak edecektir. * Sömestr tatilini geçirmek üzere Avrupa ya gitmiş oinn bir kısım Üniversite profesör leri şehrimize dönmüşlerdir. * Pina ve belediye vergileri o mukabilinde tahsildarlar tarafından mükelleflere verilen makbuzların üzerine, makbuz (sahiplerinin #oyallarınm da yazılması hakkında alâkadar lara emir verilmiştir. * Belediye tarafından otobüsler için harır latılmış cinn yeni bilet ve taahhütnemeler dağıtılmağa başlanmıştır. Bunlardan alm” yan ve imza etmiyenler seferden manedile gektir, * Bugün Hmanımıza Felemtok bandıralı bir mektep gemisi gelmiş ve şehri topla se“ Mimiamiştır. Gemi burada beş gün kalacal tm * Limanımızda Balık bekliyen İtalayn ve Yunan gemilerinin bir kısmı dün Marmara” dan çıkan toriklerden külliye Oomiktarda almışlardır. * Belediye seyrüsefer memurlarından otuz kişi tahdidi sinne tabi tutularak işten çıks- rümişlardır. Bunların yerine genç memurlar almacaktır. Taşlı memurlar belediyeye mü racant edefek kendilerinin mağdur bırakri- mamaların: istemişlerdir. * Bakırköy cürmümeşbut mahkemesinin, iş azlığından ve buranın merkeze yakınlığı dan dolayı lâğvmn kayar verilmiş ve vaziyet alâkadarlara tebliğ edilmiştir. İ * Önümüzdeki sörmestri müteakip İstanbu) niveraltesinde, radyoloji ve fizyoloji isimli iki yeni enstitü açılacaktır. Konservatuvard Vali veni mezunlara diplomalarım Konservatuvarı bitirmiş (olan tale- beye dün akşam merasimle diplomaları verilmiştir. Toplantıda vali ve belediye reisi Mu- hiddin Üstündağ, şehir meclisi azaları, konservatuvar muallimleri hazır bulun. muşlardır. Evvelâ konservatuvar mü- dürü Yusuf Ziya bir nutuk böyliyerek müeşgesenin geçirdiği tekâmül safha- larını anlatmış, yakında yüz kişilik bir koro heyetinin konserler vereceğini söy lemiştir. Bundan sonra vali bir nutuk söylemiş, muallim ve talebeleri tebrik etmiş, mezunlar namına İskender de bir nutuk söyledikten sonra (diplomaların tevzii yapılmıştır. Vali her mezuna bizzat diplomaları. diploma merasimi sö ŞUBAT — 1937 Hicri: 1955 — Zilknde: 23 Fazla soğuklar a da Tranga 045 12,28 15,12 17,29 19,02 5,26 GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? Bulgaristandaki komüniş ihtlâli baslırı- &. DIŞARIDA: * Macaristan kral naibi Amiral o Horti, Türkiyenin Budapeşte elçisi Behiç Erkinin Böğsüne kendi eliyle Macar Ilyakat nişanı: nm birinci rütbesini takmıştır. * Yunan kava müsteşarı Posüris istifaya mecbur edilmiş ve Barbiye müsteşarı gence) ral Poyadimas muvakkaten bu müsteşarlığı da üzerine almıştır. * Morming Post (şazelesinin yazdığına göre 1934 senesi kAnunusanisinde Hindistan da yapılması kararlaştırılmış olan tac giyme sentiklerinin 999 senesine tehiri muhteme' dir. * Fransa milli bankası (o ihtiyatında Üç milyar aitm frankirk tennkus Üzerine, Frar mx parasmın altın karşılığı yüzde 67,42 den yönde 546T ye inmiştir. * Londrada bulunan ve M. Edenin misafi ri olan H/gan başvektli dün, hariciye nazıri” ie bir mülâkat yapmıştır. # Çin komünistlerinin Biantuyu işgal et tiğine dair Şanşhaydan , verilen (haberler, Narikin makamları tarafından yalanlanmak tadır, * İsveç kralı Güstav Parise hareket etmiş tir. Oradan Kot Dagre gidecektir. * Avusturyada mall sebeplerden © dolayı, 1915 smifmın ancak bir kısmı silâh © altına alınmıştır. 1038 de 1016 smef: için de ayni surette hareket edilecektir. Başvekil, silâh altına alınamıyanların Gç aytık askeri talime tâbi tutulmalarını retmiştir. * Bulgar zabitlerinin Üniformaları değiş) mistir. Yeni ürtformalar koyu yeşil bir renk tedir, * Lehistanda şiddetli bir grip salgım var!

em. verirken nı vermiş, tebrik etmiştir. Dün şshadet- name alanlar şunlardır; Rana (piyano), Hadiye (viyolonsel), Kovazik, Babikyan, Bedriye (şan), İskender (keman), Hüseyin -(klârnet), Muzaffer (o (korno), Fuat (klârnet), Mahmut (Trobson), Asım (Alto.) Milli tahvillerimiz Fiyatları yükseliyor Montrö anlaşmasından sonra mahsüs bir surette yükselmeğe başlayan Mer. kez bankası hisse senetleri son günler- de 100 Niraya kadar fırlamıştır. Dahili istikrar (tahvilleri de iyi fi- yatlar Üzerinden müamele görmektedir. Şimdiki halde, birinci Türk borcu 'tah. villeri 22,95 ikinci Türk borcu tahvil- leri 21,60, Anadolu demiryolu “39,50, Ahadolu demiryolu mümessil senedi 42 ve Anadolu demiryolu yüzde 60 tediye- li hisse senetleri de 24,30 (o üzerinden imüâmele görmektedirler. Asım Turgut vefat etti Eski hariciye nazırlarından ve büyük elçilerden, Sümer Bank idare (Omeclisi azasmdan Asım Turgut kısa bir hasta- hıktan sonra vefat etmiştir. o Cenazesi bügün saat 11 de Modadaki (oevinden kaldırılarak Karacaahmetteki âile kab.) ristanına gömülmüştü; | | ÜK HABERLER dır. Bu hastalığa tubulanların sayısı 150 bini bulmuştur. * Lizbon ticaret odası, İatanbul telefonu» nun iktismdi ve idari (o teşlilâtı o hakkında malümat istemiştir. * Japonyada siyasi fırkalar parlamenter! Dun tslikine muvafakat etmediklerinden ye nl hükümeti, İmparatardan meelisin bu aym omuna kadar tehirini taleb etmiştir. Burun! Üzerine bu yolda © İmparatordan bir Mia) sadır olmuş ve neşredilmiştir. * Afyon sâtışlarımız o son iki sene YAT” fından pöze çarpacak derecede artmıştır. 108901984 senesinde 391 Hin ktimur Hralık| 425 sandık, 193485 senesinde 609 bin küsür liralık 751 sandık satılmıştı. 1095-1096 sene” sinde ise bu miktar ik! sene evelkine nazar dört misli artmış, 1,A37,500 tiraiik 1764 » dik nfyon satiimıştır. * Cunihuriyet merkez bankası umum! bes) Teşkllâtı | mıştır, Yalnız Türkiye Sabah Gazeleleri Esasl- ye kanununda değişiklik “Kurun” da Astım Us yazıyor: Büyük Millet Meclisi Teşkilâtı Esa, siye Kanununun bazı maddelerini de- giştirmek ve bazı yeni maddeler ilâve k r. Tadilâtm bir kıs. Halk Partisi program : nsipler oldu. Şundan bu nı emleketin fil idare vaziyetinde hiçbir değişiklik ola- cak değildir. Ancak bu tedilât ila Parti programma iğdesl prensipler şeklinde girmiş olan fikirler devlet teş kilâtımda (ii bir mevcudiyet balini a. lacaktır. esasiye kanunumuzun bi - nci maddesi değişmez ve değiştirile. mez bir noktası olan Cümhüuriyet var. liği İkinci bir madde ile tekâmül etmiş olacaktır. Türkiye Cümhuriyeline ajt esaslı vasıflardan olmak Üzere ilâve edile. cek kelimelerden bazısı (Milliyetçilik gibi) millf mücadele hareketi ile.bera. ber doğmuştur; diğer bazısı (Devlet- gilik gibi) büyük bir zaferden sonra ©. saslı ıslaheta giriştikten sonra kabul olunmuştur. Simdi teşkilâtı esasiye kanununa bir kelime şeklinde giren bu fikirlerden ve prensiplerden herbi. rinin tatbikatı yolunda bliyük müca- deleler olmuştur. Demek istiyoruz ki Teşkilâtı Esasi. ye kanunumuza giren bu yeni kelime- Jer teker teker okunduğu halde mana. Jarmı müphem görenler veyahut bu kelimeleri arsrulusal manalarda alan. lar bulunabilir. Hakikati halde ise bu kelimelerin her biri büyüklerimizin senelerce didinerek, uğraşarak kendi milli hayatımızın Icaplarmı tetkik ede- rek buldukları ve tatbikat neticesinde feyizli tesirlerine kanaat getirdikleri prensipleri ifade eden birer remiz hük mündedir. Asm Us yanını şöyle bitirmekte. dir: Şu noktaya işaret etmek isteriz ki, Teşkilâtı esasiye kanunumuza “inki- lâpçılık” vasfının girmesile başka mil, letlerin dillerinde mukabili bulunmı - yan yeni bir kelimeye resmi bir mevki Yerilmiş oluyor. Bundan sonra (ihti- YAN) ile inkılâp) kelimeleri irin. den ayrılmış oluyor. Çünkü ihtilâi ka- nun harici vesait ile devlet vemillet ha yatından esaslı değişiklikler yapmak. tır. Büyük kurtuluş mücadelesinden sonra artık bu tarih safhası kapan - Cümhuriyeti bu türlü değişiklikleri icap ederse nor. mal ve kanuni şekilde tahakkuk ettir- mek yolunu açmıştır. Bunun ki (inkilâpçilrk) kelimesi milliyetçilik halkçılık, devletçilik, Miklik... mefhum Yarı ile birlikte Teşkilâtı esasiye kanu. nuna girmektedir, Xx italyada bir güzel âdet Peyami Safa'nın “Cumhuriyet teki yazısından: İtalyanm bazi şehirlerinde, kapınm üstüne asılan z bir kordelâ, o ev- de bir çocuk doğduğuna işaretmiş. Bu. nu gören konukom$u o aileyi tebrike can atıyor, o evin önünden gelip ge- iniyor ve o sokağa yolu dü. slar, loğusayı rahatsiz et » memek icin, kamçılarını şaklatmaktan çekinerek yere iniyor, beygirlerini yeti dün Ankarada fevkalâde bir o Loplani” yaparak nizamnamenin 19 ve 20 İnei madde) dizginlerinden tutarak sürüyorlarmış.. lerinin tndi"i #e ve nizemnameye © yeniden —— bazı bükümleri #âvesini müzakere ve kabul etrletir. * İskenderuna işliyecek (o vapurlarımızın /$ önümüzdeki yaz mevsiminde ve batfada birjf kere olmak Üzere seferlere başlayacağı söyl? itmektedir İhtiyaç hissedilirse sefer mikterr!f çöpsitiaealetr. ; * Biiyükderedeki kibrit fabrikasmda vırji Kubulan işttelin sebebi henüz anlaşlamamıs(i tr. Tahkikat devam ediyor İ 4 Falih moteri Şükrü e daktilo Muzmfferi rin muhakemelerine dün de ağır oszads Ge vam edilmiştir. Dört buçuk aydanberi mov kuf bulutan Muzaffer talebi fizerine tr edilmiş, Şükrünün ayni yoldaki (isteği isi reddedilmiştir. . Osmanlı ar | bir papas W8 -Nü) nun yeri teirikgsı Yakında HABER'de

Aynı gün çıkan diğer gazeteler