26 Şubat 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

26 Şubat 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Y aptıkları hususi karşılaşmada Finland güreşçi iyadak i lerimiz 4-3 galip geldiler mayalindiyada milsabakalar ida | 1 Mkta olan güreşçilerimiz hakkımda a ajansının verdiği haberi dün Dini iştik, sabah federasyondan yaptığı. m tahkikat, sik maçın neticesinde tin Ajansının verdiği malüma. olmadığını göstermektedir. arayana gelen haberlere gö: naki Şehrinde icra edilmiş olan Bakana Kenan Kussediçe, mende Y sayı hesabiyle mağ- Meta ar Pihlaj Jamaki ile yaptığı eyy ol sakatlanarak minderi ter. 5 & Yusuf Aslan; grekoromende | serbest olark Tera edilmiştir... grekoromende Serbest si sütun Rahmetullahı- aleyh ! al bizim (Haberde) şunu Tahsisatsızlık yüzünden ları muallimi Macar A. Fe- de vazifesine nihayet ve- 4 lâfa ne hacet bu kararla imizde henüz başlamak bir sporu daha dafnetmiş Otuz. Mevlâ geride kalan- ür versin. Amin! bir karar ki bugüne kadar bütün gayretleri emekleri i doğan tekmil ümitleri bir ile fırlatıp atıyor ve yeni çık- başlayan genç istidatlarm beveslerini zehirliyor. memlekette yaşıyorum. li 7 vi şahit oluyorum. Fakat en böyle bir destructive ica insan nasıl acı duyu- ur edilemez. Yüzme spo- candan dostu olduğum ra son derece münkesir ik 5 e #; cüleri çalıştıran antre- tesiri gelecek senelerde N £ Fer gs Eh EM başlayacaktı. Yeni bir lan bu Macar genci gel Zaman, €sasen az çok yetişmiş ay anlara, Helillere fazla ——. İY büyük here ayan. Tür Sporunun istediği de bun- İri sey değildi: Biraz heves! ap Ferensby yüzünden s€- ve ki buldu. Fakat o gittik- Mana Ara memlekette bir su topu ya edecek tek bir hakem ie a en ve rağbet başlayan bu erkekçe sporu a) levhası asıyo- & Na de su sporları narnına ek bay kal İyor? Kendi yağile kavru- ia » Pürtük bir kürekçilik. ni #r ilede onu'yokedersek, Si ün salim. Bu anda su o eryat ediyor: “Ölüyorum Bey «e Cevap yok.. e “acıyorum, yanıyorum, söyliyeyim? vim kutuyu, söyletme kötü- İK Geçersin. Berlin 16/2.937 SİZ Suad Erler anbul bölğesi Ts, Taşındı K. İstanbul Bölgesi Başkan- Mi yıldanberi Beyoğlu Sp inasmda bulunmakta olar çi Kurumu İstanbul Bölge- bul günlerinden itibaren es- çilande Sea İstanbulda Cağal H: P. Merkezi binasına ve bayramı takriben de gününden itibaren de orada devam edecektir. MZ her.gün.. muazzam. |. gene Yaşarın rakibi Jamaki ile tutuş. müş ve neticede hükmen galip gel. miş, Saim serbest güreşte Leinoguyu sayı hesabiyle yenmiş, Adnan ise Nortling'e puvanla mağlüp olmuştur. Yarı ağırda büyük Mustafa takır- mın yegâne tuşunu yapmağa muvaf, fak olmuştur. Ağır sıklette ise çoban Mehmed ge. çen sene İstanbulda karşılaştığı Yar. zineye sayı hesabiyle galip addedil- miştir. Bu müsabakalar milli temas addedilmemiş ve bu yüzden maçların bir kısmı grekoromen, bir kısmı da serbest olarak Icra edilmiştir. I Lik maçlarının son haftası T.S.K. İstanbul Bölgesi Futbol A- janlığından: 27—2—937 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK LİK MAÇLARI Taksim Stadı: Alan gözcüsü Feri, dun Kılıç. Fenerbehçe - Topkapı B takımları saat 14,10 hakem Bahaeddin Ulwöz. Galatasaray « Eyüp B takımları sa. at 12,30 hakem Tahsin Güneş - İstanbulspor (OB takımları saat 15,45 hakem Feridun Kılığ. 28—2—937 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK LİK MAÇLARI Taksim stadı; an gözcüsü Şazi Tez can. Galatasaray — Eyüp A takımları sa at 12,30 hakem Adnan Akm. Yan ha. kemleri Rıfk; ve Ekrem Ersoy. Fenerbahçe — Topkapı A takımları hakemleri Feridun | Kılıç ve Tahsin. Güneş — İstanbulspor A takımları saat 15,45 hakem Halik Galip. Yan ha kemleri Samim Talu ve Bahaeddin U- Muz. Şeref stadı: Alan gözcüsü Buthan. Atak, Kasımpaşa — Ortaköy A takımları saat 14 hakem Nuri Bosut, AnaHoluhisarı » Karagümrük A ta- kımları saat 15,45 hakem Burhan Atak. T.S, K. İstanbul Bölgesi Voleybol Ajanlığından: Lüksemburg Fransa B. milli takımını yendi Lüksemburg timi ile Fransız B mil. | K takımı arasında yapılan futbol ma çında Lüksemburglular 1—0 galip gel mişlerdir. Boks ve güreş müsabakaları Beşiktaş halkevi spor komitesi tarâ- fından kıdemsiz amatörler arasında Be şiktaş spor klübü jimnastik salonunda tertip edilen güreş ve boks müsabakala ri 27 şubat 1937; cumartesi günü ak- şamı devam edilecek; müsabakalardan sonra kazananlara merasimle madalye ler. tevzi edilecektir. Mimar r Sinanın en güzel eserlerinden Piyale camiini harabiden kurtaralım! Bu nefis mabet eskiden nasıldı, şimdi ne hale geldi? Kasımpaşanın garbındaki “hali ara. zi,, de ve Ok meydanından ancak bir ok atımı ötede, bir iki virdnenin orta. sında, İstanbulun büyük ve tarihi sa- nst âbidelerinden birine hâlâ rastla. mak mümkün olabiliyor, Dıvarları yıkıldığı için, hududunu tayin etmeğe imkân bulamadığım av. Tusunda, kuduz olmalarından şüphe edi “ lebilecek birkaç köpekle iki tutam ottan ve bir iki kuru çınardan başka hiç bir şeye ve kimseye rastlıyamadı. Zım bu eserin adına “Piyale paşa ca- mü,, derler. Piyale paşa cami! Çamurlu, iğri büğrü sokaklardan ve kapkara suratlı tahta evlerden Sonra göz bu camii görünce, insan duraklayıveriyor, hayretle baka ka - yor ve düşünüyor; “— Kuzum! Bunu buraya niçin ve kimin İçin yapmışlar?,, Ve şimdi, ben bu yazıyı yazarken masamın başımda düşünüyorum “Haydi yapan yapmış, fakat yıkâ. nm, yıkılmasma sebep olanm veya göz yumanların kasdı, kin ve gayzı neymiş?,, Şimal tarafmda başı boş kalmış bir sıra sütun var. Arkeoloji ile bir parça uğraşmış bir adam, dalgın bir anında bunları görürse kendisini Ba- lebek veya Bergame harabeleri ara- sında dolaşıyor sanabilir. Sorarım si. ze... Bu sütunları buraya koyanlârin, bunlarla cami gövdesi arasında bir münasebet düşünmemiş olmalarına ihtimki terilebilit İt? Ribette veri. lemek, Balımsrzlıktan ve Tkaydi- den doğmuş ölan heticenin dehşetini artık siz kendiniz tahayyül edebilirsi- , niz! Evet... Piyale paşa camii, ne dere. ceye kadar tahrip edilmesi mümkünse o derece tahrip edilmiştir. Daha zi- yade tahrip edilmemiş bulunmasmın tek sebebi vardır: “Daha ziyade tahribine imkân bu- İunamaması!,, ».. Uzun lâfm kısası: “Hadikatüccevami,, de bu cami hakkında verilen izahat ile camiin bu günkü halini beraberoe karsılaştıra- m. İşin en kestirme yolu budur: Hadikatilecevami — “Bu bina Kap- tan pâşalardan vezir Piyale paşa ta. rafmân yaptırılmıştır. Kendisi cami- in krble tarafındaki cephesi önlindeki türbede yatar, Bu türbenin dışmda çepeçevre 22 tane sütun vardır, Bisim gördüğümüz — Cami ehül hamd yerli yerindedir. Türbenin sü. tunları da duruyor, fakat türbenin bir gok kısımları harap bir haldedir. Hadikatiiccsvami — Avlunun bir tarafında medreseler ve bir tarafında han'kah halvethaneleri vardır. im gördüğümüz — Bu medrese. lerin ve halvethanelerin yerlerinde yeller esmektedir. Skı ve bep şampiyonluğu onix de yapılan Ski ve Bob rı dünya birincilikleri pazar günü hitam bulmuştur. Neticede Ski yarışlarının hepsinde Norveçli- ler her zamanki gibi birinci gelmiş- lerdir. Almanlar çok ümitlendikleri hak de ancak onuncu olmuslardır. Bob yarışlarında İngilizler Ame- rikalılardan bir salise daha çabuk bir vakit elde ederek keza şampiyon olmuşlardır. Resimde İngiliz takımı bir viraj- da görünüyor. Piyale camiinin mihram (4 tarajta kimbilir we saman, ortadan yok edilmiştir). Hadikatürcevavi — Kapı bir sebili vardir. Gördüğümüz — Sebil yoktur. Kapı dahi yoktur, hattâ bu kap ruh iki yanında bulunması İcap eden dıvarlardan da eser kalmamıştır. Hadikatüccsvami — “Türbe me zarlığında çarşıya nazır iki katlı bir mektep vardır.,, Gördüğümüz — Mektep bahsedilen yerde namevcüultur. ğ Hadikatüccevami — Czmi dışında sağda ve solda birer mahfi| vardır ki her biri yirmi beşer sütun üzerine bi. na olunmustur. Gördüğümüz — Mahfiler çoktan yıkılmışlardır. Böhseğdilen sütunlar dan heriki tarafta birkaçar tane kal. mıştır. Maamafih bunlar da yıkılmak için dört gözle etrafı kolanana etmek- te ve şiddetli bir rüzgâr beklemekte. dirler . Hadikatüccevami — — “Yâktur.., — “ Musluklar... — Yoktur.. Gördünüz mü vaziyeti? Haan. Bunlar tamamiyle izleri be- lirsiz olanlar. Şimdi girelim şu cami. İn içine ve evvelâ mihraba bakalım. Zira bu mihrabın son derece güzel çinilerle süslü bulunduğunu işitmemiş olamazsınız. Ve ilk bakışta ağzınız. dan fırlıyan en hafif küfür şu olur. .- Hay haydut! Elin kırılaydı keşke!....,, Evet, haydudun biri mihrabm her iki tarafından ikişer metre irtifada çini aşırmıştır. Drvarda koyü lâcivert yassı bir kordela gibi uzanan diğer çinilere dikkat edince derhal anlarsı- nız ki ayni haydut veya başka hay- dutlar da zaman zaman bundan bir. kaç parça aşırmak istemişler Ve katil elleri bu çini kordelanın ötesini beri- sini keserlerle zedelemiştir. Hepsi ba kadar ölsa gene iyi.. Zira “Hadika- tllecevami,, in bahsettiği dahili mah. fillerin de yerli yerinde durduklarına şahâdet edemiyeceğim, Bizim büyük camilerimizde mihra- bm iki yanmda güzel samdanlar bu - lunar. Piyale pasa camiinde bundan da eser kalmamış, “Hadikatüccevami,, bu camide bir iki güzel kur'an bulun. duğundan da bahseder. Allah verede onlar ve hattâ şamdanlır Evkaf mü- zesine kaldırılmış bulunsalar... » » Tahkik ettim ki Evkaf bu yıl tat, bike basladığı “tamirat programma bü camii de idhal etmiş, bulunuyor- muş. Sordum; dışında yerden itibaren iki sıra çini, — Acaba Piyale camiinin tamirine “ne kadar para sarfedilebilecek ? Şu cevabı aldım: — On üç bin lira... On üç bin lira. Şüphesiz bununla bir şeyler yapılabilir ve bu derece bir ihtimam. elbette bugüne kadar göstes rilmiş olan lâkaydiden iyidir. Ama 13 bin lira bu camiin nesine yeter? Olsa olsa Piyale paşanm bir çürük di. şini doldurabilir, “ Acaba bu iddiamda yanılıyor mü Mis yum?,, diye de düşünmedim değil. Düşündüm ve hattâ Yusuf reis ihtifa- li günü orada bulunuşumdan istifade ederek müze umum müdürü Bay Azi. zin de fikrini öğrenmek istedim. Bay Azizin şüpheli şüpheli beşmı sal ladığını ve bana şu cevabı verdiğini hatırlıyorum : — Esaslı bir şey yapılamaz. Ama bazı eksikler tamamlanabilir. ... Şimdi mevzuu bir başka tarafın. dan mütalea edeceğim ve bir teklifte bulunacağım: “Piyale paşa bu camii yaptırdığı zaman bu semt böyle bir camiye ihti yaç hissedecek derecede kalabalıktı, “Hadikatilecevami!,, Piyale paşanm bir mektebinden, cami avlusunda bir tekkeden, medreselerden ve sebiller « den bahsediyor. Bu mektep, bu medrese neden yi. kilmış, “bü tekke neden kalkmış, 80 bil neden Kurumuştur? Cevabı derhal yapıştırabiliriz: Zira mahalle mektebine giden, meğ- resede ve tekkede vakit geçiren kim. se kalmamıştır da onda... Acaba Piyale camiine giden kimse kalmış mıdır? Elbette kalmıştır Kasımpaşa hakiki bir müslüman mü- hitidir, Fakat kaç kişi gidiyor bü camiye? İşte mesele buradadır. Ben bu camiin içinde ancak dört arşın murabbamda bir halı ve iki tas ne de yırtık hasır görebildim. Gerisi dımdızlak. Demek ki bu camic ge, lenler parmakla sayılabiliyorlar O halde? “bu cami bu semt için bü. yük bir lüksdür,, dersem hata etmiş olür muyum? Binaenaleyh; 1 — Evkafın bu camli tamir ettik” ten sonra müzeler idaresine devret. mesini, Piyale paşanın bundan böyle bir ibadethane değil bir tarihi esef addedilmesini, 2 — Camiin içindeki kıymetli çi« nilerin asırılmamaları icin de açık gös bekçiler tayin edilmesini. Teklif ediyorum. Yoksa günün bi. yeller esebilir. NİZAMETTİN NAZİF,

Bu sayıdan diğer sayfalar: