5 Mart 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

5 Mart 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bize İoramuz, ize CeyapVerelim.. Askere gidince kazancınız kesilmezse evleniniz Aravutköyünde (M. D. Tü- Zer) imzasiyle aldığımız bir mek. tupta deniyor ki: “Bir Ermeni kızını çok seviyo" rum. Kızda beni seviyor. Onunla sevlenmeğe teşebbüs ettim. Ailesi de kabul etti. Fakat benim ailem buna raz olmuyor. Halbuki hayatr- mı kendim kazanıyorum. cım | orta derecededir. Askerliğimi yap - | madım. Acaba silemi terkederek İ bu kızla evlensem mesut olabilir mi- yim? Bu hususta beni tenvir et - menizi rica ederim.,, CEVABIMIZ: Evvelâ ailenizi terkederek evle- l tirmiş olmanız lâzımdır. Askere git- menize bir sene gibi az bir zaman var ise ve siz askerlik vazifenizi ya” parken kazancımız kesilecekse ev - lenmemenizi tavsiye edeceğiz. As- mini MEL e eli mahkemece tesbit edilen ve Gelata. da eski Gümrük sokak Ömer efendi ; hanmda 1 numarada bulunan saatçi- | Mğe ait eşya asık arttırma suretile 9.8-937 tarihine müsadif Salı günü saat 14 de satılacaktır. İsteklilerin yukarda gösterilen gin ve saatte mt» hallinde hazır bulunmaları ilâsi olunur. kere gitmenize rağmen kazancınız devam ederse evlenebilirsiniz. Ma- demki bu kızla mesut olacağınıza kanisiniz, sizin sandetiniz ve bu sa- adetin semeresi ileride sizi ailenize affettirebilir. Yeni eserler: “ Jilustrierte Zeitung Leipzig ,, Bu Almanca resimli haftalık mec- muanm 4798 inci sayısı da bol ya- zı ve resimlerle intişar etmiştir. Bil hassa H. J. Sehliben'in Afrika yar zısı pek meraklıdır. Muharrir az bir zamanda arslanlar tarafından yirmi beş zencinin nasıl parçalandığını ve yendiğini anlatmaktdam. Kezalk diğer gene bol resimli bir yazıda Chr. Voigt on altimet asırdaki geri” cilikten bahsetmektedir. Gönüllülerin türküsü Amatör sahneleri ile bütün (halk evi ve okul sahneleri için yazılan bu 6 tabloluk ulusal piyes satışa çıkarık Gökalp Arkm tarafından yazılan bu piyes 25 kuruş fiyatla Yeni kitapçıda satılmaktadır. Istanbul Defterdarlığından : Muhammen kıymeti Un K. Ortaköy — Portalial sokağı eski 19 yeni 23 sayılı maa bahçe hanenin 10 da 4 hissesi, Beyoğlu — Kamerhatun Aynalı çeşme caddesi eski 40 ye- ni 36 sayılı hanenin yarı payı. Beyoğlu — Feridiye caddesi eski 94 yeni 108 sayılı hane- inin 8 de 3 hissesi. — Çınaraltı caddesi eski 32 yeni 29 sayılı altında dükkünr olan sahilhanenin tamamı Beykoz — Yalıköy Bahariye caddesi eski 15 yeni 9 sayılı hanenin 140 da 60 hissesi, Kocamustafapaşa — Sancaktar mahallesinin Koca mus- tafapaşa caddesi eski 202 yeni 238 sayılı 22,5 metre murabbaı arsanm tamamı. “Mü- badil ikinci tertip tasfiye vesikasile Çakmakçılarda — Valide hanı birinci katında yeni 3-3/1, 3/2, 44/1 sayılı odalarm tamamı, Tahtakalede — Rüstempaşa mahallesinin Canbaz hanı cad. desinde eski 11 yeni 36 sayılı o dükkânm 38320 de 7451 hissesi “Mübadil ikinci tertip tasviye vesikasile Kocamustafapaşa — Sancaktar Hayrettin mahallesinin Uzun caova yeni izci Türk sokağı eski 22 yeni 16 sayılı 438 metre murabbar 83 desimetrelik arsanın 4 de bir hissesi. Beyoğlunda — Tatavlada Rus ve Kostantin sokaklarında es- ki 59 ilâ 67 yeni 60ilâ 68 sayılı altı harita No. 121 metre 67 desimetre murabbar arsa. Beyoğlunda — Tatavlada Rus ve Knstantin sokaklarında es- ki 69 ilâ 67 yeni 60 ilâ 68 sayılı, ” " » 2400 00 1883 10 762 17“ 836 55 BI 42 67 50 541 4 583 32 12 20 243 34 Harita Mesahar No. sr M S, 5 121 67 243 34 4 127 67 243 34 7 iz 67 243 34 8 12167 © 243 34 9 ız 67 © 243 34 10 112 98 225 96 1 2 98 . 225 96 3 225 96 451 92 14 121 67 243 34 17 1d 6? M3 4 18 Cİz1 67. “243 34 19 “ız ör 23 34 20 121 67 . 243 34 21 1 67 © 243 34 2 112 98 25 96 3 2 88 225 as Yukarda yazılı mallar * 3/937 salı günü saat 14 de satılacaktır. Satıs bedeline istiirezi dahili ve Sn 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. vakti al evvel 57.5 pey akzgelerini yatırarak mezkür sasite Defterdarlık milli emlâk müdürlüğünde müteşekk”. satış “müracaatları o (M) (1903) Güreşçiler Stokholmde 7-5 mağlap oldular Stokholm 4 (hususi) — Finlândi. yadan sonra İsveçe geçmiş olan mik güreş takımımız Stokholmde yaptığı müsabakayı 5-—7 kaybetmiştir. Ikinci küme Lik maçları T. &. K. Istanbul Bölgeri (oFutbol A Janlığından: 72—037 PAZAR GUNU YAPILACAK LİK MAÇLARI Şeref ştadr: Alan gözcüsü Burkan Atak. Davutpaşa — Galata Getiçler A takımları #aat 11, hakem Şaz! Tezcan, Beylerbeyi — Doğan (A takımları 1235 hakem Sedad Akçe. Anadoluhisarı — Yeneryılmaz A takımları saat 14,10 hakemi Burhan Atak, Kasımpaşa — Karagümrük A takımları Bant 16, hakem Adnan Akm, Voleybol Şampiyonluk maçları 'T. B.K. İstanbul Bölgesi Voleybol Ajan. Uğından: 0—7—8397 CUMARTESİ GÜNÜ GALATASARAY SPOR KLÜBÜ KORALINDE YAPILACAK VOLEYBOL MAÇLARI Anadolu — Galata Gençler saat 14 hakem "Todor, Eyüp — Ortaköy saat 14,30 hakem Bur kaneddin. Topkapı — Foneryilmaz ( sea$ 15 bakem Burhaneddin. Gelatasaray — İstanbulspor saat 16 ha, kem Burhaneddin. di 5 MART — 1937 TÜ) EZİZ 7 Milli küme maçlağı, Gelecek hafta başlayacak € müsabakalar için esaslar tesbit Milli küme Omaçlarının esaslarını tesbit etmek üzere, kurum ikinci reigi Halid Bayrağın riyasetinde Ankarada yapılan toplantıda, bu Oo müsabakalar hakkırldaki bütün kararları vermiş ve fikstürü de hazırlamıştır. Hazırlanan proğrama göre: İstanbuldan (o Fener- bahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Güneş; İzmirden: Altay ve Böztepe, Ankara- dan da: Gençlerbirliği ve Ankaragücü takımları arasında yapılacak olan emilli küme müsabakalarına 14 martta bütün muntakalarda başlanacaktır, Bu müsabakalara iştirak edecek ta. kım oyuncuları için federasyon ayrıca birer lisans verecek, lisassız futbolcu» Şehirler arasındaki müsabakalara iş- tirâk etmeyen takımlar 150 lira ceza verecekler, ayni zamanda da mütca, kip karşılaşmaya da giremiyecekler- dir. Sahayı terkeden veyahut hakem tarafından dışarıya çıkarılan oyuncu- lar da müteakip maça iştirakten mene. dilecekler'dir. | Mecbur? sebepler olmadıkça fiketilr tebdil ve müsabakalar tehir edilmiye- cektir. Mü küme maçlarını idare edecek olan hakemler: İstanbuldan: ( Nihat, Sait Salâhatddin, Sadi Karsan, ve Şazi Dünyanın en sert ve süratll sporu Buz üstünde hokey. Dünya şampiyonluğu müsabakaları a meç istilkam eden leb On bir milleti temsil etmekte o- lan takımlar Londrada buz üstünde hokey dünya şampiyonluğu için çar pışmak 5 Yer yüzünün kapalı sporları #- tasında en hızlısı olan buz üstünde hokey bundan beş sene evvelisine kadar İngilterede malâm değildi. Romanya ve Yugoslavya takımları Avrupa kupasına iştirak ediyor Romanya ve Yugoslaya fut- bol takımlarının Âvrupa kupası maç- İfederasyonlarınm organizasyonu * na müracaat etmiş olduklarını evel. ce yazmıştık. Son gelen haberlere göre Romanya ile Yugoslavyanın bu arzusu kabul edilmiştir. Her iki memleket takımları bu *e neden itibaren Avrupa kupası mü- İ dbikelna istizek adüseklerdir. heke yidir Londrayı dünya spor enzim yapmış olan takımlar şunlardır: Ak manya, Lehistan, Çekosloakya, İs- veç, Danimarka, Norveç, Kanada, Avusturya, Holanda, Finlandiya ve 1936 nın dünya şampiyonu olan büyük Britanyadır. İngiliz takımmın geçen sene © limpiyat oyunlarında kazanmış oldu- | ğu şampiyonluk ünvanını muhafaza edeceği sanılmaktadır. Kaleci Zamora Fransada Meşhur İspanyol futbolcusu kaleci Rikardo Zamora İspanyadan Fransaya gitmiştir. Kendisini karşılayan gazete- cilere şunları söylemiştir: . “— Madritteydim, karımın ve çocu. Bumun hayatını müharebe halinde bu» İuhan bu şehirde emniyet altımda göre- mediğim için vatanımdan ayrıldım. Hiç bir zaman siyasete karışmadım ve ka. rışmak da istemiyorum. Fransada fut. bol ovnamam da muhtemeldir... edildi İzmirden: Mustafa, Sabri, Şenkal. Ankaradan da Ali haddin ve Kemal Halim. İstanbuldaki maçlardan “ günleri olanları Taksim Maden * zar günlerindeki de klüplerin “© sahalarında olacaktır. FİKSTÜR: 4 Numaralar. 1 Fenerbahçe, 2 taş, 3 Güneş, 4 Galatasarayı 5 “ie 6 Göztepe, 7 Ankaragücü, 5 i birliği, Gi 14 martta İstanbulda yene Beşiktaş, Güneş — Galatasarâ” de Altay . Göztepe, ragücü — Gençlerbirliği, 20 mart: İzmirde Beşilta$ ” >. Ankarada Fenerbahçe » Anksr?? 21 mart; İzmirde Begikt3$ * pe, Ankarada Fenerbahçe » GEN Jiği. 27 mart: İstanbulda Altay." Şi bahçe, Ankarada Göztepe — 9”. birliği. : 28 mart: İstanbulda AlY 7 a şiktaş, Ankarada Göztepe — gücü. 4 3 nisan: İsanbulda Güneş ““ “ça ragücü, İzmirde Gençlerbirliği “ tepe. . 4 nisan: İstanbulda Beşi$t9f beğ: ai karagücü, İzmirde Gençlerbirliği y tay, 17 nisan: İzmirde Göztepe, bı TR mian* tatanbalda Günes, şiktaş, İzmirde Galatasaray 2 24 'nisan; İstanbulda Gen — Beşiktaş, Ankarada An&s 4 Altay. erbabf gi 25 nisan: İstanbulda ii. —<İ Galatös* el * Gençlerbirliği, İzmirde Anki Göztepe. ş 1 mayrs: İstanbulda Beşiktaş * ö | tepe. 2 mâyıs: İstanbulda Fenerbihi Göztepe, 8 mayıs: İzmirde Fenerbahçe © o. | tepe, Ankarrda Güneş - 6” 09 9 mayıs: İstanbulda Beşiktas latasaray, İzmirde Penerbeh$ a yagi : tay, Ankarıda Güneş » AnK* 15 mayıs, İstanbulda Ga: Altay, Ankarada Gençlerbir karagücü. b K 16 mayrst İstanbulda Güner ay 4 22 mayıs: Ankarada Gel” Ankaragücü. net” | 23 mayıs: fstanbulda ii Güneş, İzmirde Altay - re karada Galatasaray — X ; İl 20 mayıs: İstanbulâs liği ( Ankaragücü. 30 mayıs: İstanbulda Ankaragücü, 5 haziran; İstanbulda tepe, « 6 haziran: İstanbuld8 Gözti G iz anla; fstanbulda Gençlerbirliği, 13 haziran: İstanbuld3 Gençlerbirliği. ya 20 haziran: İstanbuld? vw j Güneş, Fenerbahçe » ci r 27 haziran: İstanbul Te — Beşiktaş, Galata : 3 temmuz; İstanbu A — Güneş, Beşiktaş — Avrupa KUP, Futboi vetli rağ <a aft 0”

Bu sayıdan diğer sayfalar: