11 Mart 1937 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 10

11 Mart 1937 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Cocuk ha ftası Hediye kazananların adlarını yazıyoruz 2D Ş tarihli bilmecemizin hal. li (Fenerbahçe) dir. BİR KRİSTAL KONSOL SAATİ KAZANAN Birinci: Hüsam Yamanlı Bakırköy | ortaokul 33. UÇ ŞİŞE ESANS KAZANAN İkinci: Rukiye Ogan Şişli. İKİ ŞİŞE ESANS KAZANAN Üç Rabia Yavuz Saraçhane: sokak 4 Fatih. KİTAP KAZANANLAR 1 — Suat Aykut 20 inc! ilkokul 373. 2 Nuri Oberken bahçekapı Bali yo. kuşu 43. 3 — Mükerrem Sirkeci De- mirkapı Tayahatun sokak 42.4 — Va ortaokul 67. 5 — Hali. ntaşı kız orta okul 932 v şirketi vatman, 7 Ziya denizyollarmda kamarot. 8 — Suğan Sinanpaşa aalybey sökak 4. 9 — Neclâ Kansu Bakırköy bi kuL1) — Mithat Kadı okulu 137, — Bülend deposunda biletçi Osman Nedim Ee: io öy erkek orta muhabere teğmen oğlu. — Şehdane Klehisar okulu baş öğretmeni kızi | — Aysel İstiklâl caddesi tütüncü çık- mazı. — Acar Bele Şişli Terakki li- sesi 971. BİRER ÇİKOLATA KAZANANLAR 11 — Saim, Kasımpaşa orta okul | — Eliz Zeda Büylkada ilk o- M. Pezsl Kartal Soğan. ddesi 3. 15 — İclâl Erenköy kız 50. 16 — Müfit Önen 10'uncu ilk p. 17 — Zekeriya Kasımpaşa ı 673. 18 — Rıdvan Yurdö- iy Gazi Osmanpaşa orta o. 834, 19 — Mehmet Giresun jan- antral memuru akrdeşi, 20 — engiz Ersan Beşiktaş Köprü sokak 21 — Emin, Edirne sanat okulu 143. — Kemal Vefa erkek lisesi 5. 23 — Oktan 'Turgan Kemalpaşa i 2 Şehzadebaşı. 24 .— Necati j n inhisarlar ambarı mu- hafızı Hıfzı oğlu 25 — Orhan pos. ta nak memuru, — Muhterem Yar- âm orta okul 82, Burdur. — Ruhiye yanmda Alaca. Adnan Aka. dur Bahçekapıda berber, 27 — İsmet Güngör Ça. le sokak 17. 28 — Mehmet Ay. y Toöklüdede 26. 20 — Vedad rki Beyoğlu Meşrutiyet cadde. .31 — Eva Tâtin Beyoğlu As- i£ Gönül sokak 41. 32. Nec. det Doğançe Fatih orta okul 9. 33 — Iyazar Beyoğlu Asmalımesçit. 34 — Fikret Yalçm 44 üncü okul 490. 35 — Süleyman Kabataş erkek lisesi 1697 mam 178, 3T — A Nihad Haydarpaşa Çayır caddesi Saadet apartımanı. 28— Halil Kasımpaşa orta okul 491, 39 — Nuri Kaya Pertevniyal isesi 125. 40 -— Cemal Söksoy Ankara Hacı Mu. Tad mahallesi Ökslizeş çeşmesi cadde- $i 37. — Rıza, Boluda Cumhuriyet or- ta okul muallimlerinden Hacer kar. deşi, BİRER TUVALET SABUNU KAZANANLAR 41 — İsmet Ökten Sultanahmet Divanyolu biçki yurdu sokak 4. 42 — Neclâ Altan Ozan Maltepe 2 nci ilk okul 227. 43 — Güzin Okay Tophane Kadiriler yokuşu 74. 44 — Pandazi Kurtuluş Kıryular başt sokak 25. 45 — Saba Suner Malatya Anar İstanbul kir İstanbul erkek , 50 — Safder Demircioğlu tica- ktebi 1684, 51 — Fahire Sal, eşiktaş Kiltcali 13. 52 — Sünd Tevfik Beşiktaş Vişnezade cami so » kak 10, 53 — Bahriye Aksaray Kah- raman soka k16, 54 — Semiha Eren. köy kız lisesi 354. 55 — Necati Düz- gen Beylerbeyi ilk okul 36. 55 — Bur. ban Beşiktaş 8 inci ilk okul 599, — Ahmed Taştepe Gelenbevi orta okul 129. — Müyesser Gülen Çankıri da topçu yüzbaşısı Ahmet kızı, 58 — Ayşe, Karagümrük il kokul 61. 59 — i PT6. DERMAN, 60 — Besime 7 inci ilk okul 326, —HLC.OLCAT. 195 P. L. Hazırbaşı. — Selim Yetkin Kasımpaşa Büyük Piysle, — Altan Kasımpaşa Neva sokak 7. YAZI SİLMEK İÇİN BİRER LÂSTİK KAZANANLAR 61 — Cahid Bakırköy Reban sokak 7.62 — Şadi Argun Aşıkpaşa Karade- niz caddesi 41,63 — Şükran Büyük O. nat kız musilim mektebi 709. 64 — İbrahim Ahmet Aksaray Hacı Hlid sokak 18. 65 — Zafer Süheylâ 64 ün- cü ilk okul 541. 68 — Nermin Dinler Taksim Ayaspaşa Meriç âpartımanı 15. 67 — Münevver 13 üncü ilk okul 2.08 szihe Çapa muallim mek- tebi 81. 69 — İbrahim Kolum Kasım. paşa orta okul 139. 70 — Nuriye Ka- ragümrük ilk okül 734, 71 — İbrahim Somay İstanbul erkek lisesi 109. 72 — Mesut Agubaş 54 üncü ilk okul 509 73 — Mehmet Kabataş erkek lisesi 1565. 74 — Hayri Uzun Cağaloğlu | birinci okul, 75 — Selâhaddin Kadir. ga Cömertler sokak 19. 76 — Mithat Elbizim Pertevniyal lisesi 507. 74 — Cemal Göknil Taksim Anaçeşme 80- kak 17. Vrtanes Turşucuyan Kuzgun. cuk İcadiye Sürahici sokak 19. 79 — İsmet Özdem Yüksek ticaret mektebi 80 — Ömer Akdoğ linci İk okul 465. 81 — Müfit Öğer Şehzadebaşı 10 uncu ilkokul 48. 82 — Fikret Ö- zalp Maltepe sücl lisesi 2924. 83 — Kâmran Anka ü bayı- İk ai EE 10 uncu ilkokül 24285 — Karl” A: raveliyan Nişantaş vali konağm cad- desi 137 birinci ket, BİRER KALEM TRAŞ KAZANANLAR 86 — Orhan Özler Perlevni sesi 445. 87 — Gedikpaşa Eminsinan mahallesi Taşmektep sokak 12, 88 — Rahmi ortaokul 85 'Tokadın, 89 — Mahmut Sirkeci büyük İstiklâl oteli karşısmda. 90 —'Todori Todoridis E- dirnekapı Nester sokak 52. 91 — Cev. det 54 Üncü ilk okul, 92 — Hale Hay- dar 9. 93 — Muzaffer Bahçekapı taş- han yanında. 94 — Nüzhet Rona İs. tanbul erkek lisesi 1553. 95 — Kemal 'Tapman İstanbul erkek lisesi 1587. 96 — S, Göknar Balat Hızır çavuş ye- ni cadde 91. 97 — Sona Torkomyan Hamam Eşref efendi sokak 17 . 2.98 Hosep Beşiryan Mahmutpaşa cadde- si 171, 99 — İsmet Kumkapı orta o. kulu 781. 101 — Nezihe Bulaner İs- tanbul kız lisesi 375, 102 — Ümit Ce- mil Cağaloğlu —S.O.1. CM. H.K. 54 Koçkapan, 103 — Hacer Kumkapı Çakmaktaşı sokak, 104 — Şevket Kumkapı orta okul. 105 — Bülend Varol Boyacıköy. 106 — Cahid Olcay. Pertevniyal lisesi 195, 107 — C. Ak. çelik Pertevniyal lisesi 370, 108 — Ze- Xi Olcay Vefa lisesi 393. 109 — Raşid Yetkin Kasımpaşa orta okul. 110 — R. Öztürge Lâleli Şair Haşmet s0. kak 31, 111 — Cemal Karagümrük 5İ, 112 — Kenan Kaâımpaşa orta o- kul. 144 — Gülümser Saraçhanebaşı 5. 115 — İsmet Yeşilgön Samatya caddesi 29. 116 — Suzan Baru Beyoğ. lu 28 inci ilkmektep, 117 — Zehra Fatih Çarşamba Lokmacıdede sokak 3. 11$ — Muazzez Güein Cerrahpaşa caddesi dörtyol ağzı 36-38, 119 — Ad- nan Oluç Gelenbevi orta okul. 678 120 — Alâeddin Egemen Erenköy 4 üncü ilkokul, — Edip Altmel Fener. BİRER KURŞUNKALEM KAZANANLAR 121 — O, Soson Nişantaş kız orts okul 1008, 122 — Handan İlhan kız lisesi 633. 123 — Nesim Eskinazi Meş. ritiyet caddesi Toptaş 249. 124 — Fazilet Başer Senpülseri talebesinden 125 — Asiye Sümer Beykoz Cami s0- kak 3. 126 — Ahmet Sabri Aki Ka, ka yea e RE bataş lisesi 1177. 127 — Rıdvan 63lin- HABER — Akşam postam 4 metre boyunda Dev adamın heykeli Amerikada müzeye konuyor Nevyorktan yazılıyor: 1866 senesi bir sonbahar gece sinde Nevyork vilâyetinin küçük Binghamton köyünde iki kişi derin bir münakaşaya dalmışlardı. Bunlar köyün tütün satıcısı Core Hull ile gene ayni köyün protestan papası P, Perk'di. Münakaşanın mevzuu devlerdi. Hull, devler ırkınm hiç bir vakit mevcut olduğuna inanmak is- temiyordu. * Papas ise fikrinde kat'iyen ısrar etti, hattâ karşısmdakiyle alay etti. Hull bu alayı hazmedemiyerek pa- pastan intikam almak kararını ver Bu kararın neticesinde “kardif devi,, adı verilen Amerikanm en bü- yük aldatması doğdu. Bu devin İyova vilâyeti garaip müzesine yerleştirilmesi için verilen karar üzerine bundan yetmiş sene evvel geçmiş olan bir hâdiseyi bü - tün Amerika yeniden hatırlamış- | tır; Core Hull o günlerde İyova top raklarında seyahat ederken “insan damarlı bir kaya parçası görmüştü. Bu kaya vasıtasiyle'papas Terki al datmanın ne kadar kolay olacağını düşündü. Koca kayadan gizlice üç tonluk yekpare bir parça kestirerek

Şikagoda bir taşçının mağazasma ta” gıttı. Taşçıya bu kayadan 4 metre be- yunda bir adam şekli kemesini söyled, Heykel tamam olunca eski günlerde yaşamış bir cins insanm tıpkı tıpkısma fasiline (müstehase) benzedi. Heykelin üstüne çelik iğneli kur” şun bir tokmakla mesameler yapıl mıştı. Bu işler olup bittikten sonra heykel kereste talaşı içinde ambalaj edilerek Mister Hull'un kain ti William Orada bir metre derinliğinde & çukura gömüldü ve bir sene müd- detle gömülü bırakıldı. Bir sene sonra Hull ile birlikte hareket eden Nevell, çiftliğinde ku* yu kazmak için birkaç kişi tuttu, Kuyunun nereye kazılması lâzım geldiğini de gösterdi. Çok geçmeden karıcıların korku” dan naralar fırlattıklarmı işitti, za“ | ten bunu bekliyordu. Dev bulun muştu. Bir cumartesi öğle sonu idi, az sonra bütün mintökaya heyecanlı havadis yayılmıştı. Halk akım akm ciftliğe koştu. Çiftlik sahibi kazılan yerin önüne bir çadır kurmuş, se - yircilerden ufak bir duhuliye ücreti alıyordu. Halk istiye istiye duhuliye ver di. O gün Nevell bir senede kazan - dığından fazla kazanç temin etmiş- ti. Seyirci akını haftalarca devam et- ti. Alimler de çiftliği ziyaret ettiler fakat bunlar şüphelendiler. korneli | üniversitesinin rektörü bu işte bir lar öğlen mali Bununla beraber Neveli bir kum panya teşkil etü, heykelle birlikte bütün memleketi dolaşıp birçok pa- ralar kazandı. : Nihayet diğeracık | gözler de bunu taklit etmeğe kalkı- şmca asıl işi yaratmış olan Hull me- seleyi ifşa etti. Fakat hayatın 80- nuna kadar da hiç çalışmadan ferah ferah yaşıyacak kadar parayı cep- İerine indirmişti. l Şimdi İyova vilâyeti bu heykeli müzeye koyacaktır. ci ilkokul. 128 — Kemaleddin Demir" Şehremini Saraymeydanı eddesi 64. 130 — Mürüvvet Şişli Rumeli cadde. si Kristal apartımanı 2. 131 — Nec- miye Ayten Mercan Eminönü kız li- sesi 333. 132 — Perihan Altinel, Fe. ner, 133 — Sernb Baru Beyoğlu 35 inci mektep. 134 — Binnaz Karagim- rük 50.135 — Hüseyin Cahid Şehre. mini 1-2. 198 — Kâmran Lâleli Çu, kurçeşme sokak 7, 137 — Sora Boya- İ cıyan Kurtuluş caddesi 98. 138 — | Süheylâ 54 üncü ilk okul 1 186 — | bi üsaade isterdi, evell'in e Bir Tapön uşak, sarhoşluk. dif köyündeki çifdiğine “gön “deli “gili bir hale, gelmiş kızları, İ dm Vilâyet kalemde Haydar Aydın çıkardığı Aşkın zıvanadan insanlar! Diri diri tabuta girenler, sevgilisini kur tarıp kahramanlık göstermek için yangın çıkaranlar hep bu nevi aşk delileridi” Şair, aşkın göz. leri kör olduğunu söyler. Aşkın yal. & nız gözleri kör ol- makla (o kalmayıp hem sağır, dilsiz ve deli olduğunu Böylemekle (haki. kate daha yaklaşıl- miş olmaz mı? Bir çok insanlar, hakikatte gayet ta- aşk, ken. tasavvur ©. dilemiyecek © dere- cede şaşırtıcı hare- ketlere sevketmiş. tir, Sevdiği kızt yola getirmek için ken- ş disini kalorifere bağlıya: nerikaii | delikanlı da bunlardan biri değil mi? Nevyork hastanelerinden birinde | bir yangın çıktığı zaman, bir kapicı- nın bütün binayı yakmak istediği an. laşılmıştı. Bu kaprer, bu yangını aşk yüzünden ika ettiğini söyledi. Kız | hastalardan birine fena hald ık 0. aln kapıcı, hastaneyi ateşe ve Maksadı, bu ateş İçersinden sevgi ni kurtararak ona, nekadar tutkun ol- duğunu göstermekti, Bu esnada diğer hastaların başma ecek felâket kendisini alâkadar Kızlar odaya görür ve » 4 Londrahın zengin müteahhitlerin. | den biri, barlardaki revü kızlarına ve diğer artistlere ziyafet vermekle pek iştihar etmiğti, Bu kız! kafi. | le evine götürür, herkese i kadar içki verir ve birkaç dakika için etrafı siyahi kadife kaplı bir odaya götürürdü Orada soluk bir ışığm ak tında ve odanın ortasında bir tabut görülürdü. içersinde de ev sahibinin yattığı göze çarpard. Bu adamın | MAZON MEYVA TUZ , cunda kan mini İ de bir tabutun içersinde uyur. ye kole üzü beyaz boya ile boyalıydı V€ rı çaprast olarak göğsü Ü>“ nulmuş bulunurdu. nokta, pek hoglendi müthiş manzara karşısında çığlık koparmasıydı. Bu geri? bu sirada bayılıp da pek bi ada « | bir kızı kendi kmcaya kadar ondan ayri bera” Meşhur Fransız aktrisi Sars' gi gelenklerle kuşatılmış ve DAS yi amakta olduğu die e nu piç lara söy ptığını goran yordu: Al or de âde yatakta beni uyku tat İs raj*” r Ge rens olan Pigmalyon “4, ıli bir heykel yaparak © Me U INKİBAZI, HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİLİK ve YANMALARINI giderir. Hiç bir zararlı ve müshil yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile ler. MİDE ve BARSAKLARI MAZ. İçilmesi lâüf, tesiri kolay ve yimdir. Yerini hiç bir mümasil mü tutamaz. MAZON isim HOROZ dikka! Bediz Balat Lonca Sebil sokak 6. 137 | Agavni Beyoğlu Parmakkapı Hasan bey apartımanı $, 198 — Nezih İlikke- sen Pertevniyal | 13. 139 — Ke, mal Kaya Vezneciler Vidinli Tevfik paşa sokak 36. 140 — Nikolu Papa Nikolof İtalyan lisesi. 141 — Ce ta Ankara Yenişehir posta tel telefon memuru, 142 .— Duça: İ fa Kemalpaşa Zühtübey fabrika cad- desi 10. 143 — E .Gökbülek 15 inci ilk okul 104. 144 — Nurhan Şim- | şek Beyoğlu 15 inci ilk okul. 145 — Naki Cinay Pertevniyal lisesi 52, 116 Sahran Tatarağası İçerenköy 60, 147 Hayriye Suman Kadıköy kiz orta o- kulu, 148 — Fikret Karacabeyde Es. ki tahrirat kâtibi Dündar oğlu, 149 Nihad Kandilli kız lisesi 717, 150 —F Kürt Zonguldak Kozlu kilise sokak 66. 151 — Maide 'Tez inhisarlar Pa- yas memuru kızı, 152 — Hayat Ay. kardeşi. 153 — Güzin 'Tani Tepebaşı, 154 — Kâzım Hızal İstanbul 13 üncü ilk okul 528. 155 — İ, H.K, K Şehre, mini, 156 — İsmail P, L, 157 — Sedad Özçiçek Kadıköy Yeldeğirmeni orta okul. 158 — Lütfi Özen Emirgün orta okul, 159 — Neclâ Unkapanı Salih paşa caddesi 74. 180 — J, Sason İs- iye caddesi, 163 — Hi t Demirel 44 üncü ilk o- ! kul 164. 164 — Orhan Sevencan Sa. matya Yalıboyu 9. 165 — AVİ. larbaşı. 166 — İsniet Sevin ” ini “Tatlıpına" 4. T man Şemsi | Ömer Nacl sokak. 173 — X bevi orta okul 1 diçegme 23, 175 — pi orta okul. 178“ yea, yi stanbul erkek Jigesi 17 gidi Fikret Tugay Fatih AtP9 VELA 178 — Melâhat Demir istan?” ef 18) — Mehpare İsmail İ posunda. 184 — Mehmet li orta okul 19, 185 — N9” İstanbul erkek lisesi 18 Kesik oğlu İstanbul erkek 157 — Kemal İstanbul © 188 — Bülend Neml t orta okul 518, 169 — Rİ sesi 124, 100 — Nesh Ü tür memuru yeğeni Yay! Azime Aytaç Nişanta$ 960, 192 — Müzeyyen © baş sokak 13, 193 — Belâ” ci okul 44, 194 — Mügeji 52 inci okul 483,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler