30 Nisan 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

30 Nisan 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lisan derslerimiz Bugün: Almanca Yarın : Fransızca 00 m 3Oo N 4 Kuruş » Telefon: 2387 2 e TİŞUY Bu sabah şehri Suriyenin, hünden isti «HABER, e verdiği beş ÇO Nazır Ve bu, zama Irak, Filis edilmesin Irak, Fransa ile muahede yapmıyor misafirimiz, dost ve komşu irakın kıymetli ve sempatik Pğriiye nazır: Naci Asil dün (sabahki ; ii se seni unusi vagonla şehri” le di anbul vali ve belediye reisi Muhiddin Üstündağ ve frakın An- kara elçisi Naci Şevket gelmiş'eri dir. tatınyonda bir askeri Me Artan h Tu an rini, askeri ül Gara, lediye erkânı, o Beyoğlu ve (Devumv 6' 6 nda) emi nr ki Bu ne e garip iş! a Fabrika makinelerinin 66 akfiye,,si olur mu ? imi Or fabrikalardan yeni bir vergi istiyor .— bu n vali m parti ve be —— a — Bu nefis aylık moda “e aşının ilk sayısı ı bugün . ve bütün bayanlar iğ dan sevinçle karşılandı. Bugün büt den (MODEL si isteyiniz. En ün müvezziler- ) mecmuas'ni ye anatına dev k yakın ağ nda O tinin ikiye t Hk Hariciye Veziri Haydarpı -WVataniler ISAN 1937 CUMA NİSA. mize gelen Irak Nazırı diyor ki amla ilâve elti : lacak| aksim e muhalif... aşada muharririmizle görü, İmla edilen şehir 212 tayyare ile bombalanmış Bilbaoya Saldırmala- rının sebebi zengin madenlerdir Londra 30 (A.A.) — Salâhiyet. | tar bir membadan öğrenildiğine gö” | re Fransa ile İngiltere, Bilbaodaki | siyil halkı aşağıdaki şartlarla tahliye etmeği kabul etmişlerdir; 1 — Bask hükümeti, mülteciler hakkında siyasi tercih, sebepleri gös termemeği vaadedecek ve Fransa ile İngiltereye tahliye tarihi ile bu hir (Devamı 6 mola) Dostlarımıza da IMtiraya başladılar: Antakya Iran kon- soloshanesinde içtimalar oluyormuş! Şamda çıkan Elkabes gazetesinin Halep muhabiri şayanı haycet.bir buc ciddiyetle şunları yazı da- alıkla ve kemali yor: “Antakya, İskenderun ve © bavalisi Türkleri vaktile tarla, ev eşyası ve hay- vanlarını satarak şapka tedarik etmiş- erdi; Şitndi bunlar büyük telâşta olup | şapkalarını Asi nehrine atıyorlar modellerini or gey çaksınız. Buna sebep kuraklık dolayısile Arap. (Devamı 3 üncüde) fade edeceği l Başvekil Mareşal Fevzi ile görüştü (Yazısı 3 üncüde) Sene: 6 . Sayı: 1899 — Türkiyenin teveccü- şüphesizdir Misafir nazır bu sabah saat 11 de Taksimde Cumhuriyet öbidesine çelenk koyarken Fransız gazetelerine göre z Italya, Arnavutluk Kralını evlendiriyor Kont Ciyanonun Tiranda bu 'işi de görüştüğü haber veriliyor Romadaki hususi - muhabiri Kont Çianonun Tirana seyahati hakkında şu malümatı vermektedir: Bu seyahat esnasında, yeni hiç- bir siyasi mukavele imzalanmaya"- caktır. Bu seyahatten başlıca mak (Devamı 6 ıncıda) Roma 30 (A-A.): — Siyani-İtak yan mahafilinde, Tirana konuşma İarı esnasında hiçbir yeni anlaşma | yapılmadığı kati olarak beyan olun- | maktadır. | İzdivaç rivayeti Fransızca Le Temps gazetesinin | Yeni Yazılarımız Gl 1-- Aptullah paşa Sultan Reşat (Bugün 4 ürcü sayfada) 2— Seven Katlanır Genç yaşta kanserden ölen Muallim Naciye İzzetin romanı Yarın Başlıyor 3 — Meşhur O dalıklar (PEK YAKINDA) i si bogün vapurla sehvimiz lorak Büyükadeya wekil ve def- nedilmiştir. Resmimis bu merasimde alınmıştır. Abdullah Paşanın haya- tuna dair'y yazı 4 üncü sayfamızdadır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: