May 1, 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

May 1, 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ böyle açıldılar: ————— e mai i Ordulu kadınlar peştemalı bir günde attı Ordu yilâyetinin dahilinde, bu meyanda Ünyede, 23 nisan 1937 gü- müne kadar kadınların yüzde Gi beşi pek sakil bir şekilde peştema! örtülü idiler. Vali B. Baran'ın ak dığı tedbirler sayesinde, bu mesele, Yirmi dört saat içinde ve diğer yilâ- yetlerimize model olacak « $€ halledilmiştir. a havalisinde kadri rimiz, çarşaf yasağı üzerine a sef dibe çirkin bir kılığa rağbet gi mişlerdi. Bellerine bir havlu, baş - /Tma bir havlu, sade tek gözleri px danda sokağa uğruyorlardı- Fe Ye ilk geldiğimiz gündenberi Manzara fenamıza gidiyordu. Ordu valisi B. Baran, daha ev- Yelce neşrettiği temimlerle, inç âtir şekillerini menetti ve sol mühlet olarak 23 nisanı koydu- Ar tık onden sonra çarşaf, peçe, P$ temal, yahut havlu ile sokakta 8“ rTünenden 5 ilâ 25 lira ceza alınacak. Bir kadın zabıta memuru, “mestu- Te,, vatandaşı derhal açacak. Zira, bu kapalılık yalnız medeni bir gir- kinlik telâkki edilmiyordu. ayni 7" manda, çarşaf ve havlu belki de ha: in maksatlı - izlenmesine vesile teşkil dir. Açılma esbabı mucibesi N np bayramında bulunmak üzere, Ozdülularm misafiri idim. Bu müteselsil inkılâplar günü zar fında sırf bu davete icabet için Gi- resundan otomobille geldim. Vona- ya kadar kilometrelerle mesafe ka- tettim. Evvelce ey söylediğim gibi örtülü olan Ordu! kekeli bi gün zarfında, büyük bir inkılâpçılık göstererek açıldıkla rını hayranlıkla gördüm. i Ordu vilâyetinde cidden bir mu” cize olmuştur. Ogün zarfında 43 grupa ayrılan münevverler; vali Baran'ın sz plân mucibince, bütün köylere da- ğılmışlar, mitingler tertip etmişler- dir. Otomobille geçerken, bu mi tinglerin bazılarında biz de ida duk. Partiye yeni üyeler kabu i liyordu. Fakat en mühimi, sine 1â gözlerimle gördüm ki, Perşem! mevkiinde bin köylüden fazla e lanmıştı. Bunların yarısı ve ğ hiç biri peştemal ve çarşaf kul Z mıyordu. Aralarında on tanesi, © yet olarak ve tamamiyle tesettürsuz karşımıza çikti. Ellerimizi sık - mak ve nazikâne cümleler söylemek suretile bizi selâmladılar. Vona'da da öyle: Başları tamamiyle açık ba- yanlar, saçlarının güzel renklerini iyada ışıldatarak sokakta ve bina” İar dahilinde bize refakat etti. Bum lar, memur değil, yerli bayanlardı. tL bul gibi şehirlerimizde ka: Sim açıldığı için bunun mana Ve ehemmiyetini kavrı a Fakat Ünyedeki bütün ika da, mahdut ag zümre i hariç olmak üzere, hiç a b NY yeunu “ emediğimi söylemek, vali Baran- 5 ülliği bu tedbirin ehemmiyetini gösterir. Meselâ, bu yılın İner köylü bayramına yalnız ei ir tirak etmişti. O kadar yalva: ör ız halde bir tek ka m i tireme” ji lantı yerine g€ dn Gelecek seneye inşallah!,, vaadinde bulunmuşlardı. ti Fakat işte seneyi beklet Hem de gönül rr ibi bir günün 8€- e mal iieğe 1 idi. İhtiyarlar bile, vali mi. a bu tebirinden dolayı emi âr sözler söylediklerini kulak age ve yi milletteki inkılâp aşkma hayran ol am! MN ilâ p nümu ce e taklit &- güçtür. metim esnasın nesi bütün vilâyet dilmelidir. . Oranın si e dınını gördükten a mak yetlerde peştemal insanın cidden hem fenasma: hem garibine gidiyor. i va: NO) ; Av l tstbikine bu sabahtan İtibaren başlarmıştır. Yeni tarife geçer seneki © tarifelerden dahi 91 nevi ekmek İlürkiyede ekmekler! bu kadar nevie ayrılıyor Sıhhat vekâleti ekmek meselesi hak- kında uzun zamandanberi yapmaktğ öl duğu tetkikleri bitirmiştir. Türkiyede bütün ekmekler, dört kısma ayrılmakta dır. Nüfusu 25 bini geçen şehirde ek. meklerin glüten miktarı ayal olacak ve bunlar linyit ve ta$ kömürleriyle işliyen ve İskandinav memleketlernide kullanı lan hususi tip ırmlarda yapılacaktır. â li kâleti Vekâlet bu husuşta Ziraat o ve 1 öikdişi tetkiklerde bulunan profesör sormuştur. mütalcasını TE ein yaptığı tetkiklere göre bugün Türkiyede 21 tip ekmek yapıl maktadır. — Sahte rapor Adli tıp Başkâtibi sorguya çekiliyor mahkemesinde İflâstan yapılan beledi. imzasını taklit zannile adli tib aş nl bakana takibat sr dün adliye yekâletinden müd. delumümiliğe bildirilmiştir. Dün mü lik, resmi evrak üzerinde sahtekdrlik davası açarak, dos yayı birinci istintak dajresine yollamış- tr. Birinci sorgü hâkimi Rahmi, halen mevkuf bulunmiyan Ralli, pazartesin- den sonra sorguya çekecektir. İstintak tahkikatının, dava edilen; mevkuf ola. rak mı, yoksa serbest bırakılarak mı ya» Yan sonra ünlaşılabilecektir. İS Gelenler, gidenler $ İktisat vekâleti idari müsteşa- ni Kurtoğlu Faik bu sabah Ankara” dan şehrimize gelmiştir. Yarm An- karaya dönecektir. i $ Üçüncü umumi müfettiş Tah sin Üzer yarm gidecektir. $ Sinop mebusu ve Parti umü- mi idare heyeti azasından Cevdet Kerim bü sabah Ankaradan şehrimi ze gelmiştir. Kapı zorlarken Sabıkalılardan Abdullah dün öğle « den sonra Şirkecide istasyon arkasın. da kunduracı Hüseyinin oturduğu © vin kapısını 1skarpa ile kırarken ya- kalanmış, cürmümeşhud mahkemesine pılacağı, O verilmiştir. : İÇERİDE: » Şirkelihayriyenin ilkbahar © tarifesinin » 20 nisan tarihi Akşam gazetesinde Sü mer Bank genet direktörünün değiştirileceği başlığı altında intişar etmiş ölen | baberin tamamen asdsız olduğunu beyasa Anndolu ajansı mezundur. ÇA-A.) » Maarif vekâleti Vanda bir halk üniver kurmak üzere bir kanun projesi hasır alınmuk üzere tir. Uyuşturucu maddeler > Ost katma kurumu hmva marşı için bir İnhisar dön Hüseyin din de Aksarayda bir büyük şişe getirerek rakı diye ve eli kuruş salmıştır. Dün mahkemesine getirilen Hüse mahküm olmuştur. bağ Eee Mr A şoför Hayri 1 sent hapse küm olmuştur. Türk kuşu | kampı | Inönünde büyük binalar yapılıyor Haziran sonuna kadar şehirlerde staj görecek olan Türkkuşu talebe. leri haziran sonunda İnönünde kuru lacak kampa çıkacaklardır. Türk- kuşu merkezi geçen sene çadırlı | kamp halinde kurulan İnönü kam | pınım muntazam bir hale gelmesi için burada binalar yaptırmağa ka- rar vermiştir. 5 İnönü, Türkkuşunun daimi mer kezi haline getirilecektir. Burada üç yatakhane, dershane, tamirhane, yemekhane olmak üzere altı bina vü cuda getirilecektir. İleride bu bina- lara ilâveler yapılacaktır. Diğer taraftan Türkkusu bu se ne memleketin muhtelif yerlerinde | yeni binalar ve tesisat vücuda geti- | recektir. Bu meyanda Ankarada | vücuda getirilmekte olan motörlü | tayyare mektebi tamamlanmca İs. tanbulda da bir mektep inşasına baş | lanacak, İzmirde bir Türkkuşu mer kezi vücuda getirilecek. Merzifon. da Türkkuşu için hangar, uçuş mey- danı ve atölye vücuda getirilecek- tir. —— Husrev Paşa camii tamir edilecek Eski eserler komisyonunun Yaptığı| teşebbüsler üzerine Evkaf, Yüce Sina. nın büyük sanat eseri olan İlüsrev pa. Şa camiini bütün camilerden evvel tamir ettirmeğe karar vermiştir. e Yemişteki bu cami evkaf inşaat programının başı- na alınmıştır. Yalniz camiin aslıma uy- gun olarak tamir © ettirilebilmesi için müğeler idaresinin ve mütehassrsların da fikirleri almmaktadır. Di emel 3,28 12,11 18,02 1905 047 305 GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDD? Filistindeki isyan birçok kurban verdi. mii — 4 seçilmiştir. “ İktisat vekâleti Eroğl! modern İlmanı projesini hazırlamıştır. Liman “Bt liman, ismini alacaktır. * Yugoslavyasın Veniş ticaret o mektebi talebelerinden hir kafile bu sabah şehrimize gelmiştir. Yarın da Yugodav o üniversitesi Calebesi gelecektir. * Konservatuvar müdürü İstanbul fostiva H için temaslarda bulunmak Üzere mayıs ni hayetinde Avrupaya gidecektir. Bu sene Ana dolu ve Macaristan muziklatne yer verilecektir, * Türk tarihi kurumu reis muavini profe #ör Afet Viynnaya gitmek üzere şehrimize gelmiştir. — » Şehrimizde bulunan Rümen © talebeleri dün gece Dminöali ha'kevinde bir konser ver mişlerdir. Konseri İstanbul radyosu naklet r, 9 Müteküli, dul ve yetimlerin maaş yokla maları çarşamba görü başlayacak ve ayın yirmisinde ikmal edilecektir. # Emniyet umum müdürlüğü doktoru ve Mboratuvar âmiri Lozan polis enstitüsünde tetkikler yapmak üzere Lozana gitmişlerdir. * Gümrük ve inhizarlarda — yeni slahat yapılacaktır. Islahata evvetâ İz rüklerinden başlarıncaktır. * Çemberlitaşın etrafına bir park yapıl ması mukarrordir, büyük bir umumiyesi dün yapılmış ve yeni fare tanbul güm | dakika tramvaylar işliyememiştir. Denizde bir yangın Bir motür yandı ve balırıldı Evvelki gece limanımızla Silivri ara- #ında denizde bir yangın olmuştur. Yan gın şehrimizden ot yüklü olarak Siliv. riye gitmekte olan Babaoğlu motöründe olmuştur. Motörün makine kısmından çıkan yangın az zamanda otları sarmış | ve kurtuluş çaresi (o olmadığını gören kaptan motörü sahile mümkün olduğu kadar yaklaştırmış ve sonra delerek ba- tırmıştır. Motörün kaptan ve tayfaları tahiisiy: yeleklerile denize (o atlamış ve sahile çıkmışlardır. Deniz yollarında yeni tarife Dün tatbika başlandı Denizyollarının yeni seyrüsefer ta. rifesinin dünden itibaren tatbikma başlanmıştır. Perşembe günleri Karadenize saat 16 da kalkan posta salı, pazar posta, larında olduğu gibi sast 12 de kalka. caktır. Eski programda Karadeniz - den dönüş postalarmı yapan vapurlar #alı, cuma ve pazar günleri geliyorlar, dı. Yeni programda bu vapurlar birer gün evvel gelecekelrdir. İzmir postaları olduğu gibi bırakıl. mıştır, Şimdiye kadar Müdanyaya, Pazar, salı, perşembe ve cuma günle, ri olmak üzere haftada dört posta vardı, Mayısın on beşinden itibaren Mudanyaya her gün bir vapur gidecek, oradan da bir vapur gelecektir. Mu- danya için hazırlanan programa göre, İstanbul yolcuları, Bursaya bir gün. de gidip gelebileceklerdir. Navlun tarifesinin tatbiki ise biraz. geri kalmıştır. Istanbul bağcılarına ucuz kükürt Zirsat bankası İstanbul bağcı ve çift çileri için çok mühim bir karar vermiş- tir. Memleketin bir çok yerlerinde oldu. ğu gibi İstanbulda ve civarda da bağ- cılığın teessüs ettiğini ve günden güne de genişlemekte olduğunu gören Ziraat bankasi, İstanbul şubesi vasıtasile yal. nız bağcı ve çiftçilere tenzilâtı kükürt satmağa karar vermiştir. Bu kükürte, rin torbası dört liradan verilecektir. Yoldan çıktı Emin önü - Bebek hattında işleyen 232 numaralı vatman Dursunun ida, resindeki tramvay dün akşam Eminö. nünde raydan çıkmış, bu yüzden on * Galatasaray hisesi talebesi yarın bir re sim sörgisi açacaktır, * Almanyadan, yeni porta vepurlarımızn inşasına başlandığı bildirilmiştir. * Yüksek muallim mektebi kadrosu bir Kişi daha ilâvesile 200 kişiye ibiağ edilecek, bu sene Şohzadebaşında modern bir mektep binası kurulacaktır. *Yana gideceğini evvelce yazdığımız fab rika ve havuzlar müdürü Cemil dün Vans bareket ötmiştir, * Zehirli gez kuraları 10 mayısta açıincak tır. , * Ankara belediyesi öü hayvanların yakı) mss: için bir fırın yaptıracaktır. DIŞARIDA: * Kitler dün Berlinde “bana © dör sene mühlet verimiz,. isimli sergiyi açmıştır. Bu rada Göring ve Mitler birer mutok söylemiş lerdir. * Londrada 25000 ve taşrada 12.000 oto büs işeisi dün gece yarısından Itibaren grev ilân etmiştir. * Yunan başvekili general Metaksas ver &ği bir beyanatta Yunamistanm tahkimat yaptığını söylemiş ve "Türkiye, o Romanya. Yüzoslarya ite müşterek bir siyaset takip etmek mesbariyetinde olduğunu ilâve etmiş tir, * Sabık İngiliz kralile evlenecek olan Mr Simpacnun Ameriksda Baitimor şehrindeki | evi müze haline getirlimiştir. CUMHURIYET"te: Hatay meselesi ne halde? Milletler Cemiyeti Konseyinin Ha. tay üzerinde memnuniyetle karşıladı. . ımız kararı iki safhayı ihtiva etmek- tedir; 1 — Dahili idaresine Hatayın tam istiklâli, ki bu, hususi idarenin Hatay- lara selâmet temin eden haklı ve in. saflı bir tefsirinden ibarettir. — Devlet sistemi noktasından Ha- tayın Suriyeye bağlr kalması. İkinei nokta için hiçbir şey söyle. medik. Çünkü bunda hakkımız yoktu, ve konseyin bu kararı yalnız Hatay meselesini halletmekle © katmiyarak bütün Suriye hududunu sarih teminat altma almış bulunuyordu. Fazla ol rak Hatay üzerinde Türk . Frahsi askeri müşterek tedbirlerine karar ve- rilmesi en uzak şüpheleri de izale & den ileri teminat teşkil ediyordu. İyi. den İyiye tavazzuh eden bu vaziyete» rin bir büyük faydası da Türk , Fren. sız dostluğunun dedikodulu ve müz'iç pürüzlerden kurtularak mukadder ve cidden. Fransa kadar bizce de matlup olan inkişafr imkânlarmın elde edi miş olmasıdır, İste meselenin bül tarihçesi ve bütün safhalar. YUNUS NADİ SON POSTA'da: Deniz yollarımızdaki tasarruf “Bugün açığın kapatılması çın en evvel memur aylıklarından tenzilât Yapmanın . batıra gelmiş olmasın! kendi kendimize bir türlü izah edemi- yoruz, Denizyollarında fazla memur mu vardır? Bunların muayyen bir usul i- çinde tedricen azaltmak elbet doğru olur. Memurların içinde kendilerinde bulunması lâzımgelen “vasıfları hölz olmıyanlar.mı vardır? Bunları da ya. vaş yavaş ayıklamak elbet en doğru bir fikirdir. Fkat, iş böyle değil de, denildiği gibi, memurların aylıkların. dan herhangi bir nisbe'le tenzilât ya. Pip açık kapatılmak isteniyorsa elbet yanlıştır ve böyle bir hareket, Deniz- yollarımızın esaslı bir ıslah, bir zihni- yet ıslahing muhtaç olduğunu güste. ren en yeni bir delil olur. Bizim memlekette, memur denilen insan kadar zavallı bir mahlük yoktur. Her işte bütün kabahat döner dolaşır onun başm'la ratlar. Denizyollarında da senelerdenberi devam elen hatalı bir idarenin kabahatleri dönüp dola. şıp memurların maişotlerindeki sarsın. tıya mal olaca'xsa elbet yazıktır. MUHİTTİN BİRGEN AKŞAM'da: Kâğıtıane mevsimi | Kâğıthanenin muazzam bir İrgiliz bahçesi halinde tanzimi pek kolay bir iştir. Ayni zamanda Kâğıthane sirt- larınm teşeiri işi yunılmalıdır. Derg - nin lâzım olduğu kadar taranması, &a.. hilelrin tabii haline hiç dokunulma. dan biraz tarzimi ve gurada burada birkaç gazinonün tesisi ile iş biter ve Kâğıthane bugünkü gibi yalniz bahri, rm bir kaç haftasında birkaç kişinin uğradığı ve hasırlar vahut hasır İs. kemleler üzerinde kalarak akşama ka- dar rahatsz o'duğu bir harabezer olmaktan erkar, dünyanın en güzel #ehrine lâyık en güzel bir da'mi mesi- re olur. AK“AMCI AÇIK tÖXde, Yeni bir Iktisadi sistem Milletlerarasının eski likeral müba- dele sistemi, her memleket hudutları içindeki liberal sistem gibi artık arka. da kalmıştır. Eski mübadele sistemi biraz da korsanlığı benziyordu. Her memleket diğerinin ticaret yollarımı kesiyor. Başkalarınm piyasalarını kapmaya çalışıyordu. Bunun yerine zamanm vaziyet ve şartlarına daha uygun ve her memlekete, kendi yetiş. tirdiği eşya mahsulleri verip, kendisi. nin ihtiyacı olan eşya ve mahsulleri almasını temin edecek bir sistem ika. mesi lâzımdır. gir MA AHMET ŞÜKRÜ ESMER

Bu sayıdan diğer sayfalar: