May 8, 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 15

May 8, 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MAYIŞ Midenize Dikkat we İYİ HAZIM ediniz. Çabuk; siğ” nemeden yemek yiyenler. fazla Dn ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mideleri- ni tahriş ederler ve EKŞİLİK, HAZIMSIZLIK, M E YVA ağırlık baş dönmeleri hizşederler. Humma kopferana, £ (Diş balm) gn Bedri Gürsey, 20 fami sz beyeti - Ömer Rıza tarafından arapça söyler, kel? Sami maz heyeti, saat ayarı, aştr 22.15 ajans ve borsn haberleri, ve ertas günün programı, 72.30 pihkia sololar, “pera ve operet parçaları, 23, son « BERLİN; 10,05 spor, gramofon, ulusal yaym, 20,45 günün skisleri, haberler, 21.15 gan ve musiki 23,03 haberler, spor vestire, 28,35 gece musi a, Piâkları, PEŞTE, 18,06 devlet tiyatromundan pnkii, 20,50 kon farans, 21,15 komedi, 22,25 haberler, 2245 “fkestra, konseri, 24,05 carbant takımı, 1,10 *0n haberler, BÜKREŞ: 18,05 axkert bando, 20,10 konferans, 20,80 Balalayka kanseri, 21,06 mektup kutusu, 29, İ eğlenceli konser, 22,35 haberler, spor ve Mira, 22.00 gece konseri, 2350 O fransızca Ve almanca haberler, 24 son Haberler, LONDRA: 18/05 çocukların zamanı, 19,05 konlışma, haberler, kava vesaire, 20,35 orkestrn kom *e'i, 2120 konuşma, 22.09 şarkılar, 2228 Makeri bamdp, 23,05 hava, haberler, 28.35 dans orkestras, sonra haberler, Yentire, ROMA: 1430 damalı çay, 18.58 baberler, o vensire 21.45 ikarışık musikisi, 2208 komedi, 20.20 Yayın, sonra dans muniklei, istirahat larda haberler, Bava, —, İn ZAYİ — İktısat Vekâleti deniz tica- vet müdürlüğünden almiş olduğum 315 numaralı liman cüzdanımı zayi et. tim, Yenisini alacağımdan eskisinin “ülemii yoktur. Kaptan; Faruk Dörtenn Kendi kendine Fransızca Resim: 1 2115 or| SINEMALAR | e yocLu 4 pass devam ediyor. Pat ronum Mocam.. 4 Bir mayıs gecemi 13 »0 marahı ekspres 4 Keramet iselleri, Çapkan mc Lara; Hard agreerler kralı. Halk kahramanları Yuoyu takip edelim. Hu saM teşkilâtn ç cüret ve Sarigmek Ari: Adalar . Marinelin tir Programını bildirmemişi 9 une senfoni Gönlü is der : ee an harbi, Kan şı kardeşler ş Singapur postam Altın Şanı toplayan kızlar. 1908 Ark pa Bakap olimipiyetları ; Kadmlar gö Vağiller ...: hücum ediyor e a ei kahramasları . ix iler) du serserileri. Pranga CUMTURİYET oahkümları STAN BUL Küçük prenses. VaRpilere karşı 4 Romeo ve Jülyet e Lord ve Sefiller Kasa » Dive. Boma sev dalar? Ganavar #v. Kara odanı» aşrar KADIKOY a» Bakir delikanir USKUDAR 4 Gizli vesika BAKIRKÖY 1 Progranımı bildirmemiştir | nin MİUriyaDı 1000 kelime ile dersi . Les Soison ( Mev simler | Bağdat bülbülü. “Kim &i.| vazım Am a” tınalma Komisyonu İlânları Piyade ve topçu alayları için 02 & det alay sancağı 18 Mayıs 937 salı gü- | nü saat 15 de 'Töphanede satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır, Tahmin bedeli beheri 95 liradır. İlk teminatı 370 lira 50 ku. ruştur. Şartname ve nümunesi komis, | yonda görülebilir. İsteklilerin belli sa. atte komisyona gelmeleri, “2604” — Piyade atış okulu, Maltepe ve Bursa askeri liseleri için alınacak olan üç a det çamaşır yıkama makinesi 23 Ha- ziran 937 Çarşamba günü saat 15 d6 İstanbulda Tophanede Satınalma Ko- misyonunda kapalı zarfia eksiltmesi yapılacaktır. İşbu makineler 4 parça. dan ibaret olmak üzere bir Yıkama, sıkma, kurutma ve ütü makineleri 0. lup monte ye provaları dahil olmak Üzere İst. için 5500, Bursa için 6000 li. | va fint tahmin edilmiştir. İlk teminatı 1275 liradır. Şartnamesi Tephanede Satınalma Komisyonunda görülebilir. | Her parça için ayrı ayrı fiat verilmesi | Müâşruttur. İsteklilerin kanun! vesika- | larile beraber teklif mektuplarını iha- | İ le saatinden bir saat evvel komisyona | vermeleri, | (440) (o (2570) A a İstanbul asliye birinci hukuk mah- kemesinden: Yani tarafından Balıkpazarı Tütün gümrüğü (caddesinde 17 numaralı | Prangaki dükkânmda Anesti Zimari. | dis aleyhine mahkememizin 936.149 ticaret numaralı dosyasiyle astığı bin | 4 — Le Bole: güneş, 2 — Un arbrerbir ağaç 3 ye tale: yapraklar. 4 — T/herbe: of, 5— Un öleemür br 8 Öz gi. sömar, kuru ot. T — La paysan; köylü s< Le Vİ” ia Ta mölge: kar, 10 —leciel; gökyüzü beş yüz liranın tahsili davasında ika, metgâhının meçhul olması hasebile i- lânen davetiye çıkarılmış ve 3-5-937 günü mahkemede hazır bulunması lü. zumu bildirilmiş olmasına rağmen bu celsede gelmediğinden hakkında gi. yap kararı ittihaziyle celseyi atiyede | dahi mahkemeye gelmediği takdirde | mübrez sened altındaki imzanın tat, bikatı icra edileceğinin malümü olmak zere ilânen giyap kararınrı tebliğine | karar verilmiş ve mahkeme 30-6.037 çarşamba günil saat 14 de bırakılmış olduğundan Mumâileyh Anestinin gös terilen gün ve saatte mahkemede ha- ar bulunması, aksi halde hakkında gıyaben muamele yapılacağı tebliğ ye. rine gecmek üzere ilân olunur, Yazan: | Refik Ahmed SEVENGİL ipi AAAAN EN 5k ayan ACLIK MAZON TUZU Saat 6 da yorucu | Saat . 6,45 de bu (Saat 7 de şayant bir meşguliyetten | yeni Ove (o sihrâmiz | hayret bir © tenle sonra, buruşuk Ove | *te bir. o pudrayı | genç (Ove — terlitaze yorgun bir | yüzü kullandı. Bir mik- İ görünüyordu. pi ani iğneleri Yüz ve burnun par- Bu yeni pudranm kin KEZ em — taklığı tamâmen a son derce YAPIMA | peşma hamamına ma. | yah benler kaybolmuş haşsasını veren oOİev | lik gayet ince bir | tur. Bir defa püdra- kalâde inceliği adetâ | pudradır... İanmak kâfidir. o Çün- yüzünde gayrimer'idir. En sami- kü bu pudra cildiniz mi dostlarınız bile şayan hayret için kuvvetli bir ya- teninizin, tabii güzellikten müte- pışma Ohassaşına mâ vellit oOolmadığına kâil olamıya- * Miletir. caktır. (o Dışarıda, yağmurda ve yüzde leke ve tabaka teşkil et- güneşte veya deniz banyosunda | mez. Tokalon pudrasını; cildiniz | e e İ de son derece yapışma hasşasını güzellikte bir tene malik olabilir | ve09* ve SEriMiMe”” incereiebu siniz, sihrâmiz “4 te bir, pudrayr Xuk ların wi h Mek Yeni çıktı | Dağıtma yeri VAKIT Kütüpanesi Necati Pakşi | | Hastalatırı ber gün sabahtan akşa- ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde si No 1.2 kabili eder, Salı ve tuma günleri 14,20 ye kadar parasız muayene eder. KURUN doktorn Necaettin Atasaguı Lâlelide Tayyare apartımanlarında daire 2 numara 3 de hastalarını kabul eder | Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar muayene parağızdır. İstanbul Tramvay şirketi; tenzilâtı tarifeden Bu pudra, ne sudan, ne de ter- den kat'iyyen müteessir olmaz ve 15 HAZİMSIZLIĞI MİDE EKŞİLİK ve YANMALARI giderir. İNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir şişe MAZON almız. Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat, Resimli hakiki bir vak'a Genç ve Taze Görünmenin yeni ve ko'ay usulü lanmız. Binlerce Tokalon müşterisinden Mmüessesemize mektup yazan den gelen en kymetli delillerdir: (Tokalon krem ve pudralarını kullanmaya başladığın gün. denberi cildim kendi krem ve pudrasını buldu) üşahedeleri kendiliği Beylerbey.... K. oaddesi..... Mu (Kremlerinizin bir hafta zarfımda cildimde göstermiş oldı” ğu iyi tesirden mütevellid memnuniyetimi © isim ve “adresimle ifân etmenizi rior'ederim;) Bebek... 1b.. So... No. 11 Ra yalarımızda saklıdır. upların asılla, Şirketi İLAN Neticesinden son derece İ memnun kalacaksınız. MAZON ve Boton ceza deposu, İstanbul Yenipostahane arkasında ——— AA AK ANANAS Istanbul Tramvay istitade etmek hakkımı veren mektebli kartlarında yazılı talimata göre bunları mekteb direktörlerine tasdik ettirmelerini ve aksi takdirde 10 mar yıs pazartesi gününden itibaren muteber olmıyacağını, mektebli kartı bulunan Üniversite ve diğer mekteb talebesine ha- DİREKTÖRLÜK e tırlatır. ellerinde Den Komisyonu Levazım ; Satınalm ilânları M.M. V. Deniz Merkez Satın alma Komisyonu Ra, i 1 — 30 nisan 937 günü kapalı zarfla yapılacağı ilân olunan münakasasına talip zubur etmiyen 3000 ton kerdif kömürüün 10 mayıs 937 Pazartesi günü sa- at 14 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacak tır. 2 — Talip olanların 66.000 lira muhammen bedele nazarân 4550 liralık ilk ları. gi dm pese (2500) Her gün 16,30 dan 20 ye kadar) teminatları ve ihale kanununda yazılı vesaikleri ile birlikti e kömüsyona müracaat- menin M.M.V. de müteşekkil komisyonumuzda yapılacağı. kuruş mukabilinde şartnamesinin komisyonumuzdan aldırılabi

Bu sayıdan diğer sayfalar: