8 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

8 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| i i Taç Zİyme şenlikleri münase- betile Londranın misafirleri Her hakkı ablam Hadiye'ye aittir. Hasta büyük bir neşeyle cevap verdi: — Oh! Şimdi artık çok iyiyim. Bu cevap üzerine Neclâ . çekil mek istedi. Fakat beriki itiraz ede- rek: © — Ah gitmeyiniz.. Rica ederim gitmeyiniz. Görüyorum ki siz der- hal uçmağa hazır bir persiniz.. Ka- natlarınızı açmayınız. Ve kımıldan- maymız. Benimle kalmak istemiyor musünuz- Bunu söyerken gülümsüyordu. Bu tebessüm genç çehresini daha fazla genç gösteriyordu. Adeta he- nüz yeni yetişen bir erken çocuğa benziyordu. O dereceye kadar ki kâhyanın kızma sanki karşısında * küçük bir çocuk varmış gibi görün- dü. — bacağını kıran benim gibi bir zavallıya merhamet edin ne olur. © Burada kalın. Kız biraz sıkılarak cevap verdi: — Fakat sizi rahatsız etmek iste- miyorum beyefendi. Daha uykuya ihtiyacınız vardır. — Hayır! Hayır. — Ama uyursanız iztırabınızda azalır. Sonra merhametkâr bir eda ile ilâve etti: — Kim bilir yaralarmızdan “ne kadar ıztırap çektiniz. Ne yaparsm tahammül etmek lâzım. Bereket versin ki vücudum çok sağlam. Hem attan düşmenin benim için pek o kadar ehemmiyeti - yoktur. Zaten birkaç defa daha düş © müştüm. “s4 Birkaç defa daha mr). --Evet.. Fakat o zaman bacağım kırılmamıştı. — Halbuki şimdi çok yetli.. ekle a ai e yi Genç kız ne söyliyeceğini bileme" diğinden tekrar etti: Eminim ki bu defa çek ıztırap çektiniz. Lemi kendisine acıdığını edemiyordu. Cevap verdi; — Hâyır!.. Çok değili.. Yalnız kımıldanamadığım i için pek sıkılıyo- rum. Bacağımın alçı ile demir bir © mengene arasmda hapsedilmesi.. © Hiç oynatamamak.. Of. İşte bu çok berbat. Sizden bir şey rica edeceğim. Şu muztarıp ve sıkmtılr geçecek olan ehemmi- kabul , © saatlerde bana arkadaşlık etmez mi siniz). Genç kız kıpkırmızı oldu. Şu teklif onu çok şaşırtmıştı. Fakat © menfi bir cevap vermeğe de cesaret edemedi. Çünkü Lemi Cemil beyin | yeğeni idi. Cemil beye hoş görün *k isterdi, sonra şu kurşuni renk- teki gözlerin öyle hoş bir ifadesi var dı ki.. Bu gözler tıpkı nazlı, şrmarık fakat çok sevimli bir çocuk gözleri ni andırıyordu. — Ne kadar iyisiniz küçük peri.. “Çok çok memnunum.. Kırılmış ba- - Cağıma rağmen yine memnunum!, , Yine o küçük çocuk tebessümle gülüyordu. Sonra ciddileşti. Fakat © hep şu aynı nazlı ve şımarık bir ço- ; cuğun tatlılığile yine devam etti: > — Bacağım kırıldığı için değil — fakat yalnızlıktan çok muztarıp ol- “dum © Düşünür gibi bir dakika durdu. Sonra kendi kendine söylenircesine — mırıldandı: — Of yalnızlık!.. Ondan nefret “ ederim., ondan fena halde ürktüm. © Şimdi iki genç arasmdaki soğuk” “luk ortadan kalkmıştı. Neclâ Lemi- “nin yemeğini kendi elile hazırladı. © Etin en yumuşak, en güzel parçala" “rin, şarabın en âlâsını, elmaların en güzellerini seçti. Yemeği Ayşe nine getirmişti. Fakat tepsiyi evin genç hanımı hazırlamıştı. Cemil bey öğ- Yazan: Naciye izzet Kanser kurbanı: 8— | eden sonra hastayı yoklamağa ge» İip gittikten sonra genç kız hastanm yanıma gelip, hatırını kısaca sorduk- tan sonra hemen çıkmak istedi. Çün kü hastaya istirahat için vakit birak- mak lâzımdı. Arkasında bir gün evvelki gibi beyaz yün blüzu vardı. Bu beyazlar içerisinde o kadar taze, o kadar pem- be görünüyordu ki Lemi ona hoş bir kompliman yaptı. Fakat bü kompli" man kızın güzelliğine atfedilebilece- ği gibi blüzuna da raci olabilirdi. Neclâ bunu blüzuna atfetti. Biraz da övünerek: — Bunu kendim ördüm. - dedi, fakat bu sözü, kendisine çok ehem- miyetli bir şey hatırlatmış gibi he men ilâve etti: — Artık gideyim. Biraz işim var) — Neişiniz var? — Başka bir blüza daha dım. Açık mavi.. Çok güzel olacak. — Örgünüzü buraya gelirseniz olmaz mı? Getirebilirsiniz değil mi? Yoksa cok mu ağır? Neclâ örgüsünü alarak yaralı- nm karşısma oturdu. Bu hal her gün devam etmeğe başladı. Sabahları hastabakıcının hükmü sürüyordu. Pansımanlar, yıkanmak, verdiği oluğun intizama bütün bir sabahı işgal ediyordu. Son ra Neclânm kendi eliyle hazırlayıp getirdiği kahvaltıdan sonra örgüsü- nü atarak geliyor, genç adamın kar- şisma oturuyordu. Sanki uzun zamandanberi dost- rauşlar gibi konuşuyorlar, çocukluk larını biribirine anlatıyorlardı, Lem'inin bakası eski büyük pa- şalardan biriydi. o Soylarınm.. B. oğulları ismiyle bir şöhret ve tarihi bir kıymeti vardı. Bu soyda nesil den nesle intikal eden muhtelif ana- neler; görenekler daima hüküm sü. rüyordu. Lem'inin babasiyle annesi bir o- tomobil kazası neticesinde öldükleri zaman Lem'i çok gençti. Kendisini fevkalâde geniş bir servetin başında bulduğu vakit âdeta çocuk denecek bir yaştaydı. Tecrübesiz genç seyahatlere çık. tr. Maceradan maceyarskoştu, Bu uğurda son sınıfta bulunduğu Bordo üniversitesini terketti. Bütün Ay. rupayı dolaştı. Onca (o yaşamağa değer bir hayat olarak kulüpleri, bar ları, plâjları, kadınları buldu. Her geyden bütün heveslerini almış bü- tün kaprislerini tatmin etmişti. Bu zengin çocuk yirmi beş yaşı. na girdiği vakit artık her şeyden yo- rulmuş, usanmıştı.. Sarışın Rus dil- berlerinden tutun da esrarengiz Yüz lü Çin, Japon güzellerine varmcaya kadar her tip kadından arzularını al. mnakla iftihar ederdi. Yirmi bes yaşmda aşkı o bütün inliğiyle, bütün inceliğiyle öğ. renimek istedi. Ecnebi kadınlardan bıkmiştı. Simdi artık kendi mem- leketinin kadmiyle bir mâcera yordu. Birkaç kısa sergüzeştleri ol du. Sonra Büyükadada Behice ile tanıştı. Ve bu sosyate kadmiyle olan macerası son olmuştu. Şimdide Trabzon civarındaki korular arasın. da kaybolan şu muvakkat ve kendi- since tamamen Yepyeni genç (bir isti- kız tipiyle karşılaşmıştı. Bu henüz | ne bir genç kız ve nede bir kadın tipiydi. Bu gül penbe o yanakları, bakir tebessümüyle taze ruhunun bü tün açıklığını olduğu gibi gösteren temiz, saf ve sadebir mahlüktu, Kısacası Neclâ Lem'i için yepyeni bi âlem olmuştu. Artık şimdi canı sıkılmıyordu. (Devamı var) genç adamın demir mengene ismini | konması | Ayın on ikisinde Londrada yapıla- k muazzam ve multeçeni tac giyme merâsimine iştirak edecek olan bir « çok mühim zevat şimdiden Londraya gelmişlerdir. Resimlerimiz, (o bunlardan üçünün İngiltere payitahtma girişlerini gös- termektedir. Soldan itibaren sırayla: 1 — Hakiki bir Afrika kralr Abea. kuti Ademola. (Arazisi Nijer nehri bo yunca uzanmaktadır.) Kendisine iki kızı ve maiyeti refakat etmektödirler, Kral, mefasim elbiselerini ve tezyi. malini (hakiki ve sahte mücevherat, altın “parçaları, vahşi hayvan digleri ve Baire) Üzerine geçirmek için 12 ma. yıs gününü beklemeye lüzum görme. miş ve Londraya bu kıyafetle girmiş- Pi ei ne a İÇERİDE: » Maliye vekili Fuat Ağralı öç gün datira bet ve Adliye vekâleti siyasi müstaşa re Balâ Yargı da buzü tetkiklerde. bulün mak üzere bü sabah Ankaradan © şehrimize gelmişlerdir. » İstanbul belediyesi ve hususi & idaresi | kadrolarında değişiklik yapan © kararname Vekiller heyetince kabul edimiştir. Kararın me bugünlerde tebilğ edilecektir. * İstanbul terkifhanesinden kaçıp Adana da yakalanan katlı Abdullah ve Tevfik bu su baha karşı Adanadan şehrimize mütevecei hen trene böndiriimişlerdir. Katiller yarın ak | şam şehrimize geleceklerdir , 8 Merkezi Van olmal üzere beşinci ürü | mi wüfettişiik kurulması için O hazırlanan karun iayihası Başvekâtete verlimiştir. ! » Ankarada bulunan sanayi ( heyeti dün Maliye vekilinin nezdinde bir o toplanti Yap muşlardır. Bu toplantıda maliye siyasi müs teşar: ile varidat umum müdürü de ( bulun | muştur. * Yüksek iktisat ve ticaret mektebi talebe koopirstifi tarafından tertip edilip 9 mayıs cek gezi 16 mayın pazar gününe tehir edilmiştir. # Bundan sofra soyadı o yazılmamış mek tuplarm postada kabul edilmemesi Dahiliye vekâletinden bildirilmiştir. İ * Cörrahpaşa hastanesine iiâve (edilecek yemekhane, çamaşırhane ve yalakhane inşa sina başlanacaktır. hir plânı tatbik edilirken © yapdacak Aklers mit bir talimsinsme hazarrlana şvekilin verdiği emir mueftince Top hane camii ile Denizyolları arasındaki #aha da Denizyolları tarafından konulan fiikalâr | ve enkâz kaldırmaktadır. Burada bir park | yapacaktır. : Vilâyette bir komüsyon o açık müskirat satabilecek yerleri yeniden ve yeni ihtiyaçla ra göre tesbit etmektedir. * Afyon muntakalarını gezmekte olan uyuşturucu maddeler İnhisarı müdürleri 15 partada bulunmu dır. » Yeni Zirast bankası kanun İâyihası ba yırlanmıştır. Lâyina pazartesi günü mecliste | müzakere olunacaktır. İ * İş bunkası Anlakyada bir şube - açmak için tetkikler yapmakatadır. Hatayda açıla | cak bü şube için banka müfettişlerinden Sa t Antakyada tetkikler yapmaktadır. * İktint vekâleti yeni amai mülkiyet Ka nunu projesini hnzeramıştır. İ * Kamutayın dünkü toplantısında Türkiye ile sonyalist Sovyet cumhuriyetleri arasında aktedilen aulaşmanın tasdikine — ait kanun lâyihaz kabul edilmiştir. İ panyaya gitmiş bulunan O Karadeniz vapurundan gelen bir telsizde şimdiye kadar gemiye 300 mülteci aldıkları ve on küne ka dar dinecekleri bildirilmektedir. Karadenizin bir safsr dnha yapması muhtemeldir * Eylip Jandarma kumandanlığı mütareke esnasında Kemerburgazda vazife görürken şehit edilen üç er belirerisi vik tir. (Maamafih otele gelince bunları değiştireceği tahmin edilmektedir.) Uşaklarından birisi onu güneşten ko» rumak için üzerine cesim bir şemsiye açmıştır. Vakıa o gün Londrada hava bermutat bülutluydu. Ve güneşten e- ser yoktu ama... 2 — Zanzibar sultanı (solda) ve ve, Londranın Viktorya garında. Sultan gayet mütevazi bir adamdır, Kendisine ancak veziri ve bir tek kâ, tibi refakat *atmektedir. Sultanla ve. girin yalnız kıyafetleri değil, çehrele, ri ve sakalları da birib benzemektedir. Bunu memuru şaşırmış ve ilkönce elini sıkmıştır. 3 — Cenubi Afrizada, Barotseland kralı üçüncü Yeta Londraya ge imek ug ve buraya bir Abide aypıdauşlur, âbide merasime açılacaktır. Je büyük tir kitap sarayı kuru ün kidüphaneler. bride teyit » Yat klip hazirandan itibaran Anadolu klâhürün bir şubesi olarak açılacaktır. DIŞARIDA: » Sovyet pidnöecüsü Tastorguef, hiç yere inmeden 634 kilometre dakikada kesmek (suretile Alman Rudolf Oishers'de olan beynelmilel rekoru kızmış mennfoyi 7 sant 43 * Bağdatta Ankara ziraat enstitüsü mode Hide yeri bir ziraat imektebi kurulacaktır. * Pransız meclisi dün teplanmış ve birçek CUMARTESİ MAYIS — 1987 Hicri: 1358 — Sefer Tüney Daguşu li İrt Güstsim Bah 451 il 4 19.12 a fs öy hedi La Mos 3,10 12,10 16,04 1D,12 2067 292 GEÇEN SENE BUGUN NE OLDO? İrakta başlayan isyan hükümet tarafından bastırıyor. | #a'cevap vermiştir. İctimaa | 8 SANYIS — 1937 larca sliren bir seyahat yap- mıştır. Ezcümle simendifer © istasyo- nuna gelebilmek için, küçük bir kayık içinde 550. Kilometrelik bir mesafe katetmiştir. Tren kendisini Kap bür- nuna getirmiş, bundan sonra kral va. püra binmiştir. (Vapur ve denizi öm ründe ilk defa olarak velâ geri dönmek istemiş, nihayet bi Yün cesaretini topliyarak vasiyetna - mesini yapmış ve vapura binmiştir.) Londraya gelişinde, ilk defa Avru- pat bir elbise giymiştir. Kendisinin kral olduğuna yeğâne delil, elindeki si- nek koğalamağa mahsus tüy demeti, dir. Kral merâsim esnasında * Sekizinci Edvardm. babasına hediye etmiş oldu. ğu amiral elbisesini giyecektir. hatipler söz almış başvekil Law Blum barla bugün devam dehleçektir. © « »-Lohimân o Cudiürbaşkanı 8 termuzan Bükreşi pnret edecektir. Bu emada Lahis tan ie Romanya arasında yesi iltifaklar ya pılazaktır, * İbgiliz kral ve kraliçesi övvelki akşam Mk saray balosunu vermişler: * Geberal Lodendorfun da 3 Ya gideceği söylenmektedir. * Jâponyadn nakliyat ipçileri birliğinin bir içtimamda, bütün işçileri umum! greve da vei eden bir karar abreti kabul o edilmiştir. Gerek Töokyoda, gerek civarda, tramvay ve demiryolu işçileri târasında grev hareketleri bağ göntermiştir. * Yugoslav kral nalbi prens Paul, refaka tinde harbiye nsazıri geperai Mariç ve süray sazıet Antiç olduğu halde, İngiltere kralının rasiminde Yugos'avyayı ternsli Lopdraya hareket etmiştir. » Hotivuddn sineme endüstrisinin grevei teri, bütüm &rnele teşkilâtını Amerikadaki tekmil sinema salonlara boykotaj yapmaya davet etmişlerdir. mda Roma ea erer azze ee En dehakâr aktör SACHA GUİTRY tarafından vücude getirilen ve milyonlara mal olan yegâne film: Ingiltere tacının | incileri şaheseti ölüp pek yakında münhasıran SAKARYA Sinemasında o # gösterilecektir. İsmine benzer öğ ii filmlere dikkat! PARİS Sergisine Natta nın seyahatleri Büyük program (23 temmuz) Paris, Londra, Berlin, Roma, Bükreş, Nis, Montekarlo, Hamburg, Plymouth — 260 liradan itibaren (Bu kafilede ancak pek az boş yer kalmıştı.) Küçük program (1 temmuz) VE grupun nısfı — 142 liradan itibaren Acele karar veriniz. ii “Beyoğlu NATTA acentalığı, Telefont 44914 T e çini K.. Sinemasında 1 - Bi MA, Tİ Fernand İ eki yl Barroux ve Kate de Nagy. Neşeli zevkli fevkalâde güzel aşk filmi Ta n çi, EKÖPRE6 Hizm er —— ep ürperten ve dehşet içinde bırakan büyük esrarengiz film. Bugün saat bir de matine

Bu sayıdan diğer sayfalar: