9 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

9 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mini |, ikişer İzmirin Doğanspor ta daki ilk mili küme m Bim stadyomunda Beş tı, im TÜZgÜrİI olmasına rağmen men heyecanlısını er, Eşref mut, Fethi - Adnan, İsmail. Ru ı, Fuat ve Sabri. eşad, A- umu yaparak oyuna baş. lik anlar birer tehlike doğuran kar- #lıklı bücumlarla geçtikten sonra 13 tü dakikada Hakkı ve Fuat Beşik- 8 kalesine güzel bir yaptılar. Ülendin ıska geçmesinden topu ka » Pün e bir şütle ta. kazandırdı. a Be ktaslılar daha zla ç hlarsa da haki. Miyeti Tehlerine çevirme Mamadılar, oyun İzmi altında geçiyor, siyah beyaz kale- i Zaman zaman mühim tehlikeler at tyordu, ai yncu dakikada bir Beşiktaş hü. 1 3 —Lİzmir müdafii 18 üstünde el. iz durği rdu, Hakkınm çektiği hend- > arak geri gelirken Beşiktaş - Doğanspor Mühim bir tecrübe üzerek 90 kilometre Tanınmış Sovyet sporcularından . Rayzen ve V. Kuznetsov, halen, ihya spor tarihinde bir misli daha ulunmuyan bir spor hadisesi yarat“ ağa, Karadenizde yüzerek 80 ilâ ?0 kilometre katetmeğe. hazırlan: maktadır. Bu iş için antrenmanlara aşlıyan bu iki sporcu, geçen sene* Min <ylülünde, çok fena hava şeraiti ahilinde altı puvanlık kuvvette bir Tüzgüra rağmen Karadenizde büyük VT Yüzüş yapmıya muvaffak olmuş; Ve © zaman Küznetsov, 28 saat 35 dakikada 59 kilometre, Rayzen ise 20 ast 40 dakikada 56 kilometre Yüzmüşlerdi. Bu sene, bu iki spor- cu, hattı müstakim üzerinde, Kuz netsov, “Crowl,, Rayzen ise “Trud ea stiliyle, durmadan 40 s kupası Yugoslavlar Romenleri yendiler Belgrad, 9 (A. A.) için yapılan tenis ta Yugoslavya, #ifırn ka: manyaya galiptir. — Davis kupası iye maçlarında 13 sayı ile Ro. küme Beşiktaş - Doğ Güzel ve heyecanlı bi golle ber . : | | Doğansporlular dünkü müsabakaya oğansporli Feyzi yetişti, fakat kaleyi tutturama- dı. Bu dakikadan sonra üzgirla berabör oynuy: Yanl sağ açık Muzafferle sol verin lafı Te ruği temin edemiyorlar, arasıra yapılan İzmir hücumları ise daha teh. likeli oluyor. A Siyah beyaz orta muav Bu boşluğu kolayca anlam kı ve Fuat seri işlerie B âsfansmı allakbullak <i 32 inci dakikada Fu : ruşunu Mehmet Ali güzel bir In defetti. : z İlk haftaynın son dakikaları Beşik. taşmtazyiki İle ger dn. Soldin ya. pılari müteaddit akımların bir topu daha çok an İstanbul ta. yok gibi. ış olan Hak aş mü- yefin ortaladığı topu Hakkı gü macandan heyecanlı bir an tata ile Rıdvana geçirdi; o da köşeyi bulan hafif bir vuruşla beraberlik go- ni attı, Biraz sonra ilk kısım her iki tarafın birer golü ile neticelenmiş Gl. du, İkinci devreye Beşiktaş takımı bir hayli değişik bir gekilde şu kadro ile çıktı: Mehmet Ali . Enver, Faruk - Feyzi, Hüsnü, Fuad - Bülend, Rıdvan, Hakkı, Muzaffer, Eşref. Bu değişiklik isabetli rini bulan Muzaffer ve Er düzgün oynamağa başladılar. İ güzel yer tutması, giyah beyazlılar Hakkı, Egref ve| Muzaffer vasıtasiyle tehlikeli akınlar yapıyorlardı Oyunun bu kısmı fev - | Xalâde süratli ve zevkli oldu; top iki Dünkü maçta Hakkı ile r müsabakadan sonra abere kaldılar başlamadan evvel kale arasında mekik dokuyor, pe raf da birçok yüzde üz gol vaziyeti- ne giriyorlar, fakat istifade edemiy lardı, 12 inci dakikada Enverle çarpışan fena oynamaları yüzünden be | İzmirli Hakkı sakatlanarak oyundan çıktı, bir dakika goyra da Beşiktaş ka- a, siyah be. lesi önündeki kargaşa | yaz müdafilerinin uzaklaştıramadığı | topu yine sağ iç Ali iknici defa Beşik- taş kalesine soktu, 16 ıncı dakikada İzmirli Hakkı rar oyuna girdi. 19 uncu dakikada «ol açıktan sağ açı. ğa ve orüdan da kale ağrıma havale e- âllen top Hakkının şahane bir kafa vuruşu ile İzmir ağlarına takıldı. Taraflar yine berabere olunca, oyun büsbütün «kızıştı. Uzun vuruşlaria müdafaadan muhaçimlere geçen top müsabakanın sonuna kadar her iki ka. de tehdit etti; fakat iki taraf da t sayısmı kayda muvaffak o- adılar. Son dakikalarda Be aha çok fırsat yakaladıysa da de edemedi taş ve Doğanspar tı ile berabere kalmışla rdı. k devre. r oyun çi- Iver yer. ikinci kısimda buldukla yı için daha faydalı oldular. Mehmet Faruk, Eşref, Feyzi ve Fuat vazı, felerini ifa ettiler. Hüsnü her zaman. ki oyununu oynıyamadı. Gerek müda. gerekse merkez muavinde hiç değildi, ün en iyi oyuncusu bermutat Hakkıydı. İzmirliler dün çok güzel bir oyun gösterdiler. Hakkı, Fuat, Ali, Nuruk lah, Adnan mükemmeldiler, Diğerleri vasat, Takım umumiyet itibariyle muvaf. fak olmuş addedilebilir, müdafaanın hücum hattında Fuadın stoplar» ve Hakkı ile anlaşma. idi, Hakem Nihad maçı kusursuz idare etti, 0. M. KUTNAK Rulvann bir hülumüu EE i İP maçlarının dünkü karşılaşmaları anspor klüpleri | Ankaragücü - 3 ok Maçı da beraberlikle neticelendi Ankara, 8 (A. A.) — Bügün cumar. tesi ve havanın da oldukça yağmurlu yısiyle çok az bir kâlabâ- lık önünde Üçok takımı Ankaragücü ile ilk maçını yaptı. Hakem federasyon tarafından İs, tanbuldan gönderilmiş olan Fenerbah- y Said Mi, Saat 13.30 da evvelâ Üçok, arkasın. dan Ankaragücü takımları sahaya çık. tilar, Takımlar dizildiği vakit Uşok gu kadro ile görülüyordu: Hilmi , Ati, Ziya - Enver, Adil, Şilk. Tü * Sâlim, Sald, Mazhar, Basri, Na. mık, Buna mukabil Atikars addi cü de göy. Ali Rıza, Enver - Abdüş, Se. Abdi, Şükrü, Yazar, İs- mail, Hamdi Parayı Üçoklular kazandığından 0. 4 Ankaragücü başlamıştı. Daha Idukça korkulu vaziyet. da Şükrünün yakm bir mesafeden attığı topu kaleci kornere atmak sure. tile kurtardı. Biraz sonra korne gelen topu ağni kısa mesafede ay na geçiren Yaşar da havadan bir ruşla neticesiz bıraktı Bu sırada ge. rek takımlar ve gerek seyirciler hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaş. tılar, 6 mo; dakikada kaleden mesafede topu yakalıya fii Ali Rızanm Üçok sık: bir vuruşu ile top, birçok ayak. lardan kaçliktan sonr kaleğirin de £- yi köntrol edemeyişi yüzünden ağlara takıldı. Bu suretle de Ankaragücü ilk sayısını kazanmış oldu. vu. Bundan sonra ortalarda dolaşan top Güreş mü Anknragür Ankara 8 mayıs (hususi muhabi rimizden) — Ankara halkevihin ter tip etmiş olduğu Creköromen güreş müsabakalarına 4—5.—937 salı gü. nü akşamı saat 20,30 da halkevi sa- lonu sahnesinde başlandı. Bu güre. se Demirspor, Güvenspor, Gençler. birliği, ve Ankaragücü güreşçileri iştirak etmişlerdir. İkinci günü akşamı müsabakadan sonra Hüseyin ile Mersinli Ahmet arasında serbest 10 dakikalık bir gösteriş güreşi yaplıdı. 7-5 —937 perşembe gecesi saat 20,30 da müsa bakalar neticelendi ve rasında 10 dakikalık grekoromen güreş göslerişi (o yapıldıktan sönra halkevi spor şefi Bay Namık ve gü. reş teknik kaptanı Berri tarafından madalyeler birer birer halk huzurun da güreşçilere verildi. Güreş”iler her akşam yedi yüzü mütecaviz seyirci huzurunda güreş yaptı Halkevi tertip heyeti güreş ajanı Halil, tara- fından muntazaman idare edildi. NETİCELE, 56 — Ankaragücünden Mustafa larda Üğok kalesini saran | Ankaragücünün galebesile nihayetlendi güreşlerden | sonra Necmi ile Mersinli Ahmet a | ii İzmirli Saide geldi. Saidin güzel bir sıyrılışından sonra ortaladığı topu Mazhar enfes bir kafa vur: An. karagücü kalesine sokma, oldu. Bu gol, oyun üzerinde tsu ile ok mü, essir olmuş ve her iki takıma da fa. la bir havanın yağış rin de fazla k nü güçleştiriş men mütevazin bir şekilde cereyan et. | mekte iken 27 inel dakik i İzmir s0. laçığı Namık, soliçten aldığı derin bir pası güzel kontrol ede üzerine sıkı bir çıkış yapan Ali Rıza tıktan sonra Ankaragücü kale ru: silratle indi. Yakm bip m çektiği sıkı bir vuruş ci golünü kay Bu golden sonra oyun kısmen İzmi. rin. hakimiyeti altımda coroyan eder- ken Ankaragücü solaçığı Hamdi 35 inci dakikada geriden aldığı bir pasla İzmir kalesine akarken müdafi Alinin hatalı bir müdahalesi üzerine ceza çiz, Eisi dahilinde yere yuvarlandı. Hakem penaltı cezası verdi, Bu Suretle Ankaragilcü Şükrünün çok sıkı bir gütü ile beraberlik sayr. sını temin etti Bundan sonra yapılan akmlar neti, €8 vermedi den birinci devre 2 -2 beraberi bitti, İkinci devre başladığı vakit her iki takım da galibiyet golünü yapabil . mek için büyük bir enerji ata iki takmam hücum ve mukabil hücum. lariyle geçti. Fakat iki taraf da sayı yapmıya muvaffak olamadığından 2.2 beraberlikle neticelendi At yarışları dolayısiyle Üçok takı. i karşılaşmasını yarın saat 14 İ de Gençler birliği ile yapacaktır. Ankara helkevinin tertip ettiği sabakaları pe icünden Ali Ömer Ankaragücünden ı Derviş üçüncü, Niyazi bi — Demirspordan Veli birinci, Ankaragücünden Abdullah * ikinci, Anleyigübünden “Miyazir*Mösfafa üçüncü, G6. Allkeğicündedi Ahihsi birinci, Demirspordan Habib ikinci, Gençlerbirliğinden Sabir ücüncü 72 — Ankaragücünden Rıza bi- rinci, Demirspordan o Şinssi ikinci, | bu güreşin itirazı bilâhare terkik e» | dilecektir. 79— renspordan Celâl birin. ci, Demirspordan Basri ikinci, 87 — Demirspordan Hüseyin bi- rinci, Ankaragücünden Cafer ikin- ci, fığır — Ankarâgücünden Necmi birinci, Demirspördan Natık ikinci, PUVANLAR; Ankaragücü 20 puvanla birinci, Demirspor 14 puvanla ikinci. Güvenspor 3 puvanla üçüncü, Gençlerbirliği | puvanla dördün cü olmuşlardır. N ike iğinn >; m lili. SA

Bu sayıdan diğer sayfalar: