7 Haziran 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 13

7 Haziran 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gri, şapagpuş :Surşsasayaç Gegere oluug — uşönuğur,pog :auyyozu-Zuşyysg TARZ <> APİ ŞaOO SAşyanşsolde api Gg UO « Himepapf Sıyİruzaoy U?SOL)U9 “DĞDAD Op sop ar em İz p i İe 5P 3 Sİ s “m iğ Ej »& i ovtaşdab uman Mw :e0$ H9 ai 4fivp m3 saa o, —— Ag Mp 204p O 7uWp NOİ ZE 53) 40 dow : oyaası (Snuytğ nağop ozüap) kl e. opuca, A3UrŞUŞY — 17 Mey mp 10) AŞ Ol “Çaydı) say özeunmyo ıray *2040KYAYİ CULğpeurunyo 2p UYU 2 OPSUNPA WEP yerijsipi TOK 8 Ppepikiy ve pgz/ syuozj AAJZASUOS “Teyp YO — 407 1704 Yuki, ÇEYILOk 49 MUYOM YS93U9JUS9IZI “(ağu ) :amunyo # OpUŞSOLUNON “VUTYOETU,, 18 OY) UO Tnogu Zu zarddey Yönul 0S zaa9 Oz Kay) sapısag put E ULSAYPANUUZ “GAL IPUDİ 2Ş “DPUŞAD Çewappnng) öuşıydıta spa MENS, (gzodânlıs iv “pufoyı Wan) an 492 Op pay aoy Mf) 4 4DIYDODJO AUŞNODĞ,, (sam s2p pm Jp pon 44 gin uippö 2p) oem arda gym pes aym 9g IE USUPTIYO OL, “yaaa ş0 Eli g isi YO — aydrurgure) OfLrelpEp dEpan0Oz nipayün; “aşpazya ça iatunyena EPEXLE |Z nd solid İnu 05 ağ “ww fiop * tLsOpMO 246 Oygolişm Bunun için, Pardayanın sualine âdeta sevinçle cevap vezdi? —Hay hay!. Memnuniyetle, battâ ona kapıyı elimle açarım. Pardayân derhal: — Hayır, dedi, her şeyi, madam Kon çiniyle kararlaştırdığınız veçbile yapa- hım. Meşhur anahtarı kapırın atkasına kovun, adamlarınızı dışarıya gönderin, kendiniz de gıktp gidin ve evi | yarına kadar bana bırakın. Ve Konçininin hayrette (kaldığını görünce lâkayt bir tavırla ilâve etti; — Tehdit karşısında boyun eğmiş görünmek istemediğiniz için böyle hâte- ket ediyorum. Konçini sa ii bir sevinçle bağırdı? «— Doğrusu mösyö, bundan daha bü- yük bir kibarlık göstermek imkânsızdır. İtiraf edeyim ki, kapıyı elimle açmak, bana filhakika ağır gelecekti, Fakat ma 'demki herşeyi benim kararlaştırdığım veçhile tanzim-etmek İstiyorsunuz mü- kemmel!.. Evi yarma kadar o size ter- kediyorum... Hattâ isterseniz büshyütün size vereyim. Pardayan onün samimi olduğunu gör dü ve ciddi bir şekilde: — Hayir buna ne lüzüm ve ne de ih- tiyacım vardır. Dedi ve derhal ilâve etti: — Şimdi, mademki artık o mutabık kaldık. Size iyi bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yiğit Janla Bertiy dö Soji a leyhine hiçbir teşebbüste bulunmayın. Bu iki gence karşı mühabbetim var. Bunun için beni dalma karşınızda bula- caksmız, mösyö Konçini, Anlaşılan be- ni iyi tanıyan zevceniz, bilmem nasl bir tesir ve tâli eseri olarak, benimle karşı- laşanların, her zaman pek fena vaziyete düştüklerini size söyliyebilir. Pardayan, sözlerinin Konçininin ka- LAyurez amok WA — £ 9p1s898 arr) YE OĞ ULA — gi uM0) O) uy &eys Kayı KAM — MOZINLONI *0p 03 TE9p Ye9ağ & oan do, — *as0ddns T “uMoz Sey UŞ Kv Y.L, "ADN 3 op 1 — NpLOİ sopaaazı anunyo £ zü “TEK uyjrey De ng uoşağ vuzk uek “apzapumay izea İS sun KSeonoy mof 10j op 0) Zuçoğ nok are YUM —Z luaısusa “ezgi “ÇMey) 2uoysn <yesşur Pap ne Çis0y) onsE9 süsy ZER z 9800 ins ( 'puryag Krrurej JO 1831 oi) p9ABIJ Sat NOK — ATAYMLIRA, sarıl pus Sımoo Piey 'syınoo sfuugj pure doZzlTTl0nNi *(atprea) irereyes sfuoj 10 Bia yas opal H tua'ışsugad “ADLI AY “DYS 30 ON ADJUYDS $AIS “taDPDANDE BEN) VA, 14003 “SMD GDA5 pad 73400) Pavy “2400 SEO) pu) şü KDR “gyanc> 192 PARDAYANIN OGLU rarları üzerinde bir tesir yapmıyacağını şüphesiz biliyordu. Fakat © onu sırf bir dürüstlük olmak üzere ikaz ediyordu. Filhakika bu sözler Konçiniyi biraz ürpertmekten ve ileride tetik davfan- mak hususunda kendisini ikazdan başka bir tesir yapmadı, üstelik bir aralık W- nutmuş olduğu tehdit ve hakaretleri 0* na tekrarlattı. Daha ilk anlar itibaren o Pardayana kajşı duyduğu nefret de bütün şiddetile alevlendi. Ve ona atfettiği müthiş teh- ditkâr bakış, bunun farkına © varan ve sadece lâkayt bir tavırla © omuzların silken şövalyeden başkasını, muhakkak ki, irpetirdi. Konçininin — zihninde Şu düşünce belirmişti; — Sen beni tahkir ettin, izzeti nefsi- mi kırdın, bana darbe indirdin ve genç tehdit ediyorsun, öyle mi?. Yiğit Janm babasısın ve bundan haberin yok, öyle mi?.. Eğer ben bu vaziyette senden en müthiş bir intikam almazsam bana Kon çini demesinler. Bertiye gelince, © be- nim olacaktır?,, Leonora onun bir mezar” da olduğunu söyledi. Onu arayacağım. bulacağım. Bu aralık Pardayan da gene nazik tavrile devam ediyordu: — Eğer, kararlaştırdığımız veçhile, evin yarına kadar bana terkedilmesi hür susuntda emizlerinizi verirseniz beni min nettar etmiş olursunuz. Konçini, daha münasip bir zamanda harekete geçmek için, icabında boyun eğmeği çok iyi biliyordu. Esasen bunun için herkese tehlikeli bir rakipti. Bu de- fa'da öyle oldu ve Pardayana itaat et- menin menfaati icabatından olduğunu pekâla anlattı. Pardayanla Jan onun nazarmda mah- vwolmağa mahkümdular, onlarla yaptığı mutat DERSLERİ - bununla beraber » görünmek, benzemek mes'ut tu mat'er -— ehemmiyeti olmak : hamvöver azlonğ a İNGİLİZCE to soem: fu si everywhere: ev'erihuer — heryerde safe: 4öf ss emniyette besides: bisaydz — bundan başka happy: hapi as long as: rEst'inğ fortuayt.) tedirsiniz kiralamak bir baraka veya bir ban. İNGİLİZCE DERSLERİ bir baraka veya bir banyo arabası kiralıyabilirsiniz. sizin araba ile siz.,, Arabanızı beraber alın, and you can spend & thoroughiy interesting fortnight, “intihap edin bir iyi otel,, İyi bir otel intihap edin. (end yu ken spend & doroli ii (iu Ken hayr 8 hat or ö bed'inğ mağin.) Take your car with you, (#6k yur kar uid yü) choose a good hotel, (çüz & gud höte/,) oldukça, ... devam ettikçe | youngster: yanğster — genç adam sandy: sandi — kumlu e siz muktedirsiniz geçirmek bir tamamiyle entere- beş güm. on beş gün kadar çok enteresan bir hayat sürersiniz, i i Yeni kelimeler üzerinde bikmiş, yorulmuş, yorgun z (yahut: bıktınız), deniz.,, aşağı e. Bu derste gördüğümüz yeni fiilleri gözden geçirelim; run down to the sea. (ran davn tu de si). to tire: tw ayr - yorulmak, bikmak “koşun tired: dayred » you are tired “Koşmal: aşağı,, Gitmek, inmek to run: fu ran — koşmak to rün down: tu ran davn t sisayd plösiz,) mir mosi golf or tennis, (if yu uwont golf or ten'is,) siz istersiniz golf yahut tenis,, golf veya tenis oynamak İstergeniz find plenty of opportunity. yül faynd plerti av oportyuniti,) “siz bulacaksınız birçok den, fırsat... birçok fırsat bulursunuz. eğer There are golf links near most seaside places, (dör ar golf Tini If you wan "AKDAYANIN OĞLU 189 ———— le dinliyordu. işin tuhafı şu ki, bu şa: yanı hayret meçhül adamın sözlerinden asla şüphe etmedi ve gerek onun yüzün deki asil ifadeden, gerekse sesinin sz- mimiyetinden, onun bütün söyledikleri- ni yerine getireceğine inandı. Büyük bir endişeden kurtulduğunu hissetti, Daha rahat nefes almağa baş- Tadı. Bu meçhül adamın krala karşı gös terir gibi olduğu ( lâkaydidense, onun Hanriye düşman olduğunu O zannetti. Hattâ böyle bir adamın, icabında müt- teli olabileceğini dahi düşündü. Fakat Pardayan devam ediyordu: — Maamafih size şunu haber vere- #im ki, kralın aleyhine yapacağınız bü- tün teşebbüslerde, beni karşınızda bula- taksınız, Konçini gayriihtiyari sordu: — Niçin ? ” Pardayan soğuk bir tavırla cevap ver- di: , — Çünkü siz, sırf memleketi sovana çevirmek için kre i tsuruz. Ve memleketimin, gibi bir alçağın mülevves pençesine düş mesini İstemiyorum. Konçini dişlerini gıcırdatarak bağır- dı: — Mösyöt... Pardayan saf bir tavır takınarak: — Ne 0?. dedi, Alçik kelimesi pek mi halif göründü? Ne yapalım, sizi bir hamlede ağır bir surette tahkir etmek istemedim de onun için hafifini kullan» dım. Bu nokta tevazzuh ettiği içindiğer noktaya geçelim. Könçini bu mükâlemenin kendisini hekadar sıktığını göstermek istiyormuş gibi garip bir tavırla yüzünü ekşitti. Pardayan hiç aldırmadan devam etti: — Madam Konçini, size (prenses «Yausta adında birisine ait bir definenin soyup sizin öldürmek | —— — sakk bulunduğu yeri gösteren bir kâğıt verdi, Konçini hiddetle bağırdı: — Eh?.. Ne olacak? — Bu kâğtdi görmek istiyorum, mös- yö. — Aman yarabbim! Bu hoş işte! Mösyö kendisine pay koparmağa gelen bir haydutmuş. Olur şey (değil! Ben de tavır ve sözlerinize (o aldanarak sizi az daha namuslu bir adam zanncdecek- tim. Aman yarabbim ne gülünç! Pardayan kızmadı. Halifçe başını sal ladı ve sakin sesile cevap verdi: — Sözlerime dikkat edin, kâğıdı ba- na vermenizi söylemiyorum, onu sadece görmek, okumak istiyorum. Konçini müstehzi bir tavır takınarak — Sadece görmek istiyorsunuz, dedi. Galiba hafızanız çok kuvvetli o mösyö, bu kıymetli işaretleri bir tek defa oku- mak size kâfi gelecektir. Ve sonra da, açık gözlülük edip definönin bulundu- ğu yere herkesten evvel varmak istiyor. sunuz Byle mi? Pardayan ayağa kalktı ve (yüzünde öyle bir hal vardı ki, Konçini yerinden fırlayarak koltuğunu itti ve o geriledi, Pardayan kolunu uazttı ve işaret parma ğını onun göğsüne doğru (o götürerek, korkunç derecede sakin bir sesle şöyle dedi: — Bana kim olduğumu sordunuz ve ben de size. alçakça ve adi bir şekilde bir mezara kapattığınız gencin arkadaşı olduğumu söyletlim. Size bunu söyle“ dim, çünkü bu hakikatti, o Şimdi size şunu söylüyorum. Ben — biraz evvelki sözlerini — tekraf ediyo- rum — en icvkalbeşer (isyanların bile mahvoldukları kuvvetlerle mücadele © zevcenizin Denize inin (deniz kenarı bir yere gidin). “vardırlar golf talamlar yakınında birçok deniz kıy yürümek to walk up and down: (tu wök ap end davr.) To wülk: fu wök — irçok deniz kıyısı yerlerde golf klüpleri vardır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: