17 Haziran 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

17 Haziran 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bulgaristanda Türklere tecavuz (Yaz Lisan derslerimiz Bugün : Ingilizce Yarın: Almanca $ Kuruş - Telefon: 23872 17 Haziran 1937 Perşembe TramE S ——— ——— — — —O Dersimliler baş belâlarını teslim etmeğe başladılar -— Halk kıtalarımızı sevinçle karşılıyor -| Kutu deresindeki mağaralara kaçan iki aşiretten maada 7 incidi Sene: 6 - Sa Re » ük Reisimi dün- Başvekili Hayd arpaşada sırada... uğurladıkları rk vilâyetlerinde Başvekilin seyahati bu akşam başlıyor 1smet lnönün MUVASAa Vesiller - bu sabah Ankaraya alını müteakıp Heyeti derhal içtima ettti (Telefonla) — Başvekii Dahiliye Vekili Şükrü vye Vekili Rüştü Aras bi 0 da Ankaraya geldiler. İs. syonda meclis , Ankarada bu. 1 r vekiller, Mmebuslar ve ge- or taraftından karşılandıalr. — | kil malyetindeki zevatla bu m saat yirmide hususi trenle şark ahatine çıkacaktır. Vekiller Heyeti içtimada Ankara, (gaat 12,20 - telefonla) — Başvekil İsmet - İr ün gelmesim Müteakip Vekiller Heyeti toplanmış. fır. İçtima devam etmektedir. Şehrimizden hareket İsmet İnönü dün Park oteline gide Tek Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ile bir müddet görüştükten sonra, İstan. AĞ Valisi Muhiddin Son hâdiseler Musolini 17 (_“s'mdığln be. | raber Floryaya gitmiş ve deniz ban. yosu yapmıştır. Memleket dahilinde bir seyahate çıkacak olan Başvekil miz akşam üÜzeri Cümhurreisi Ata- türkle beraber motörle Haydarpaşaya Bgeçmiştir. Haydarpaşa rıltımında — Başyeki! İsmet İnönü ile kendilerine refakat etmekte olan Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras ve Dahiliye Veki, li Şükrü Kaya Cumhurreisimizle ve, dalaşmışlardır. Cumhurreisimiz motö çıkarak Başvekil İsmet İnönünün, Da hiliye ve Hariciye Vekillerile rıhtım. da kendilerini karşılıyan generallerin Ve yüksek zevatın ellerini s)karak mo. törlerine dönmüş ve Habüârpqadan ayrılmışlardır. Başvekil, Cumhurreisimizin -Hay- (Dnvmı 8 ım ı.ıc) münasebetile Fransayı Sovyetlerden ayır- mağa gayret ediyor İtalyan Başvekilinin idam ve tevkifler hakkında yazdığı makale Pransızca Le Temps gazcetesi, İtal - Yânın resmi organı olan Popolo d'İtalia t naklen aldığı bir makaleyi neşret . Dektedir. Makaleyi, gerek Rusyadaki selerin Faşist matbuatındaki ilk lâmeli olması, gerekse ve bilhassa zat Musolini tarafından yazılmış ol . duğu iddia edilmesi hasebiyle cidden Yanı dikkat bulduğumuzdan, nakledi- van. mühim Makale, 1936 senesinin kızıl ihtilâ! siyast şeflerinin katil senesi olduğunu, 1937 senesinin ise, tarihe, kızılordu nun büyük şeflerinin katl larak geçeceğini, beyanla başlamaktadır. *“Kafileler halinde, idama gönderilen üçüncü en . Rus mu senesi Ö . bu general ve mareşallar, ternasyonal'in kat'i zaferi için, ordularını galibiyete sürükli adamlardı,,. (Devamı 8 incide) rıhtıma | Bütün Dersimliler silâhlarını teslim ettiler Ovacık - Hozat yolu üstündeki Sarı Saltık türbesinde edilen yemin Son vaziyet nedir ? Ankara 17 (Hususi muhabirimiz bil. İki gün evvel teslim olanYusufanlı aşireti ile reisi tehberden sonra dün de tayyazelerimiz Kutüderesi ile Sultan haba üzerinde uçuşlar yapmışlardır. Haydaranlı Kamer Hızir, Demenanlı Cebrail ve adamları iltica etmişlerdir. Kutuderesindeki Dersimlilerin diğer bir kısmı kendi sergerdelerine isyan etmiş. ler ve bunlarlan bavzılarınr öldürerek ve bağılarını da bağlayıp beraberlerinde götürerek hatlarımıza iltica etmişler ve teslim olmuşlardır. Halk kaıtaatımızı büyük bir sevinçle karşılamakta ve Seyitlerle beylerin har pishane olarak kullandıkları Kürumu. vusta kalelerine benzer evleri ve bina. Jart tutuşturmakta ve yıkmaktadır. Dersimin şimdiye kadar girilmemiş olan köylerinde Beylerin ve Seyitlerin betbaht halkı ne caniyane işkencelere maruz bıraktıkları görülmektedir. De- menan aşireti reisinin “hapishane,, sin. den yirmi yıldır ayaklarından duvara bağlı olarak yatmış bir zavallı kurtarılmıştır. Nasıl yemin etmişler Cumhuriyet idaresinin memleketin hiçbir noktasında derebeyliğe ve ta. (Devamı 8 inocide) ncirle Ingiliz « Arsen Lüpen_,: i Kara gölge sırada, esrarengiz kadın, boyun sını ornun kafasına geçirdi. Kara Gölge de bir sıçrayışta yine atıla rak... Bugün 4 üncü sayfada başladı | | İ &i g Seyit Rizanın avenesi: Rehber İbrahim ağa, Dersim'in Ortada Seyi'Rızs solda Seyit Ağ Şeyh Haydar Hasan Ağa oğlu Ali başbelası Seyyit Riza kimdir ? Yazan : Kütahya Kırmil mıntakası Dersimin kalbidir. Hozat, Nazımiye, Mazkirt ile Ovacık arasındaki bu mıntaka tam Dersim ta. biatındadır. Bir tek jandarma yürü gör- memiş olan İkisor, Pizvank, Ağdat Yu- karı Abbas uşaklarının tahassungâhr « dır. Burada, nefsinde büyük reisliği ile Şeyh Hasanlar kolunun baş seyitliğini cemeden Seyit Rıza oturur. Seyit Rıza kimdir, nedir, ne olacak? Ben Dersime giderken, bütün - ku - mandanların, bütün mes'ul idare âmir. lerinin kafasr bununla meşguldü. Seyit Rıza, Pizevank'taki türbe (am. Fırat böyle gemiler üzerinds bir aşiretin | le oşılarak Dersima giri saylavı : Naşit Hakkı | ma ufak bir kaleyi andıtan mazgallı, ki- perli bir ) e yatan Seyit İbra - him isminde birinin oğludur, altmış beş boylu, mütenasip endamlı, kaşlı, cazibeli gözlü, büyük ve gagamsı burunlu bir dağlıdır. — Başına giydiği külahım Üzerine yeşil ve siyah karışık ayağına şalvar ve aşlarında ur kar sakallı, siyah ve gümrah l sarık satar, sırtına bir palto giyer, bu dinç heyet, Dersimin en tipik adamıdır, Allâk, oynak, elâstik, politik ve fakat Târ iÇçer sıhhatin itina ettiği de müsellemdir, (Devamı 6 ımcıda) Çemişgezek yolu bir gemi

Bu sayıdan diğer sayfalar: