15 Temmuz 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 13

15 Temmuz 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | İ İ N “ayaş Feaptre Tor BA Sa (Yupasrep) rurypfzo; öyopanyg g int teeang prp UaMDar APİ e 0 — : |: | | | SOLDPUKİ PYD MUJDE APYİ DPB)? 4994200 264) MpDA Şüyuf,, —. a a urĞTUULIYİ dus Sag Wo 1ğefe ue — unluyog unmp — Tus puoyf 5 “Anöepeyze 4 405 Baas uopoudayak dıpığ oyyoyoruouz wyöug 'Utufyep bumğapı0 unuusu Sey uş uNğNp$ çarpa) dıy UrprEk OSD Uoyaye 10jko8 izea |ay3 yek, “Tpusur “deoğ Yun(dg “aefeg “aelyerez (08 'uupem$ — iyğevapı# Uoparu ouyssırsp USApJA zfuysadpOYW — “— Buğnuoy i “MAPTE 19X08 reg doyuma Brno AHPOULAŞNA TAS UOPPÇI IZTULNANEM z ill şik ei İp az ij : İ ij ma in adl ve iblisin keletahlığı- 2 ediyor ve eceğin size yeminle - Bütün bunları o birden ona hapı Ve dünyada hiçbir intikam, cektir; adığım intikama benzemiye- VELİ vere” kuv- e dimi Ma m üşümeye Parâa, 1 Yan bir; 4 kaç adımda oğlunu ya- Mi bir mi #ey olmamış gibi, neşe tona gi kal hatunun mutfağı etra- ti çok, Basıl olur? Yemek vak- hiz? beri Zöldi galiba, Siz ne derek ka en mey, den ağ İC feng san bol bir yemek hiç ca — 3 en bir slikâttan sonra: sinin, ss Müsüncz ki, mösyö, Kon beyran, İl layışı şeklinden hâlâ Sleceği deyim, Üzerime | hücum DE rayiç çi Pöklİyordum.. Bunun yeri. kik Bez geler le karşılandım. Va- md, Kayi ama ne de olsa te- MADA heri * bana gösterdiği ilti- Lü ti düşündürdü mü? > Hiç de diyetle; bir tavırta omuzl, Hraa, larını silk. a gelmiş oldukların. Miko, ia Pİ konuşma- İ “Tpa1dgs purğıpmağ ogüyyou akaxoy1ı uç nunğo Nutya “nanğapı Syuruayaş #0 YapaıLığupUyre ps X0İ Uor100Ğ uopayeaıyep ÜN ı4aısuad ZOoZIT1lO0NI oyunu 24 numar öryes oaLozUk UTPEN 0419 “OPTEYLIRL “1oy9a (Copum z3SNO Agop “DÖDU yuvunlio uşöp yaa72 doyişMş KDADJANJO AEJAMOOĞ,, Op 40f seneyi g m; Bofucf şsmu fo yon — fi pu) “MOPULA GyarucoovgOğ Oy) 40; Saouyuam v O) #Eoyuoo9 Şamur Ç Tie — 1 Pu “adaomd syn) zg (ov 4g 40 fs tanumgazuz tag “7909 — uag da, (adoğfiv; ep 40f 700 pya vuppö 2P) — sdoyekoy sey 103 0704 prom Up OL 1udısumda ZOIZITlDNI “ape9p9 deyıyuş Tulzepezeğuuz yedim Ko repym2oğ PARDAYANIN OĞLU ne, hizmetçi ve uşaklata çarpa (oçârpa, bütün süratile, yemek hazırlamağa koş- tu. Masa hazırlanırken, yüzbaşı dö Vitri- daki atını getirdi. Jan atı görünce, Kon- giniyi, Depernonu, kralı ve açlığını u- nuttu, Uzun zamandanberi İstediği o- yuncağa nihayet mali olan (o küçük bir rak, önüne bolbol yem de koyduktan sonra, yanından âdeta esefle ayrıldı. Pardayan merakla onu takip etmiş ve sevincini büyük bir memnuniyetle kat. şılamıştı, Bundan sonra beraber, yemek salo- nuna döndüler ve leziz yemek ve içki- derle dolmuş olan masanın önüne kuru- Jarak büyük bir iştihayla yemeğe baş- Jadılar, Jan yeniden mevzu ata temas ettirerek ayni çocuk sevinciyle bağırdı; — Bu belki de servet ve refahin baş» Jangıcıdır, mösyö! Ve bu da, sisi tanı- mak şerefine nail olduğum gündenberi gördüğüm bütün iyilikler gibi sizin ese. — Öyle mi zannediyorsunuz? dedi, — Zannediyorum da söz mü mösyö?., Bu güzel hayvanı mösyö dö Vitri sizin Pardayan ciddi bir tavırla: — Size attan bahsetmiyorum, dedi. Bunu, hakikaten servetin başlangıcı o- ”iy- | larak mı telâkki ettiğinizi o Öğrenmek istiyorum. — Fakat mösy5, kral, — gene s'»in sayenizde — bana karşı bir dostluk gös terdi ve bana öyle geliyor ki... Pardayan #ötünü keserek gil : Beg işi Ni ri ill; SİNMı ili Ela Malalığly gl R' ge imi a Ai dpi ii ai mss js iş ER iliş “? diğ ayi; g3 i ji; dEfE di — Pekâlâ, Bunları alıyorum, (may vayf ay no vüd bi ol in föv'ör av de dröporz, da mil'inerz end de ciyderz.) — Hayır, teşekkür ederim, Fakat biraz âyakkabı bo. ir dkisgşs 1i esli EU 1 2 : EE çi : 4 boğizöğ ili il ilan PİR i ayağığıığıın My eldest son would be all for the sports shops, witti their golf clubs, tennis rackets, “cricket bats and footbalis, (Alay eldest son vid bi ol for de sportg gopz, wid dör, golf klöbz, ten'is'rükets, Kriket bat futbol. ) “benim en büyük oğul olurdu. olmak biltün için sporlar mağazalar, ile onların golf dldtı, tenis raketler, kriket Karım, biliyorümü, Kumaşçı mağazâlarını, terzileri ve sopalar ve futboller (futbol topları), kuyumcuları tereih eder, © d; sevgi kumaşçıların, tersilerin ve kuyemciların.,, “benim Tarı, ben Diliyorum, olurdu olmak bütün için. PARDAYANIN OĞLU! (0 S4İ — Bunu unutmıyacağım Vitri, merak Ve cevap beklemeden hususi dairesi- ae girdi, Vitri Pardayana yaklaştı ve manair bir şekilde elini sıkarak: v — Doğrusu mösyö d5 Pardayan, †di, tanıdığım asilzadelerin en glicenabı ve eh kibârıstnız! Bana çok sâğrk bir dost nazârile bakmanızı — bilhassa rica ederim. Pardayan ciddiyetle cevap verdi: — Mösyö inanınız ki bana teklif et- tiğiniz dostluktan büyük bir şeref düy- maktayım, Ve gayet hafif bir istihzay'la ilâve et- ti: — Bu işteki yardımızın: krala bil dirmeği gayet meşru buldum, Yiğit Jan birdenbire bağırdı: — Şimdi hatırladım, hekikaten ben de atımı başkasından aldım.. Fakat bir- az sahibinin arzusuna rağmen... Pardayan da samimi bir tebessümle: — Tevekkeli değil, dedi, ben de sizi bu kadar zengin görerek hayret etmiş- tim. Vitri, ann krala refakat ettiğini pek âlâ görmüştü, Bu, en büyük insanların bile nail olamadıkları şerefli bir.işti Bu meçhül genç herhalde basit bir insan değildi. Vitri sırayla, Jana ve Pardaya. na mana manal: bakıyordu. Pardayan bunun manasını derhal anladı ve tak- dim etti, Vitri hayretinden gözlerini faltaşı gi- bi açarak bağırdı: — Nasıl?. Yiğit Yan m:?. Mösyö, sa- kın şayanı hayret Monmartr hâdisesi- rin kahramanı olmasın? Pardayan gülümsiyerek: — Ta kendisi! Dedi ve edi bir tavırla ildve eti — Hakkıhda birçok şeyler uydurul- muş olan bu genç, majesteye , birçok mühim Bulunmuştur, Kral bünun İçin, kendikini, muhabbet ve iti. fatile şereflendirmektedir. Evet! Vitri, Kralın bu delikanlıya kar şi gösterdiği illlatm dörhal farkma var. muş ve bunun içir ona hürmetkir bir muâmele göstetmökte gödikmemişti. Çok azl ve” yalvarır gibi “bir Mehti oyy çe : i ği #syö dö Pardayan, dedi, Madem hoşunuza gitti, benim de, rin sike takdirimin ayni zamanda şükran borcumun küçük ve naçiz bir ifadesi olarak Bunu kabul etmenizi çok riza ederi, © te Pardayan bermutad reddedecekti. Fa. kat oğlunun, teklif edilen öta takdirle — Fakat, zaten bir ata malik oldus ğum için ve bir kaçını birden besleme- me maddeten, imkân, bulunmadığı için veriyorum. İtiraz ediyormuş gibi yapıyordu. Pakat | gözlerinde bü kadar güzel bir hayvana malik olmaktan mütevellit bir sevinç 5 z ; Ye vi Büyük oğlum golf âlâtı tenis raketler, kriket 80p0- ları ve futbol topları için spor mağazalarını tercih eder,

Bu sayıdan diğer sayfalar: