3 Ağustos 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11

3 Ağustos 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

azon TUZU Bugün ,I#Radvo programı ; "nw““,'; ükisi, 1030 — konfe, aat Bata | 20 24 TENiYat kolu namı, Kİ heygeg, D UTİ Halllin iştiraklle DA 'rmu Riza £. Piyango 25 konlferanatar Yan b Nı.. - "nım. 2388 ingilizce *N0 Orkestrası, 1,10 son Ban könseri, 21 **0 dâna örkestrası SO Vesslire, yayın, 2148 karışık musik öperet ya yını, 28,20 piyano, konseri, sosha: dans mu. | Sikisi, istirahat zamanlarında hâbetler vena. tre, Nöbetçi eczaneler * Bu akşam gehrin muhtelif semilerin betçi olan eczaneler şunlardır: latanbuldakiler. Eminönünde (Hüseyin Hüsnü), Beyazıtta » Küçükpazarda (Necatl di), Karagümrükte ÇArif), Samatyada (B. rofilom), Şahzadebaşında (Hamdil, Aktaray da (Şeref), Fenerde (Vitali), — Alemdarda (Esat), Balarköyde (Hilân, Beyoğtundakiler: Tatiklâl önddesinde (Della SBuda), Gala tada (Hüseyin Hüsnü), 'Taksim İstiklâi cad desinde (Limanciyan), Pangaltı Halâskâr. gazi caddesinde (Nargileciyan), Kasırnpaşa, da (Vasıf), Hasköyde (Barbut), Beçiktaş. ta (Nall Halit), Sariyerde (Asaf), Usküdar, Kadıköy ve Adnlardakiler: Üskildarda Çİttihat), Kadıklöyünde Mo. dada (Sall Takender), Altıyolağzında (Mer. Rıza) Heybelide CirTİLEMEK LÂZIM DEĞİLKİ / ug]y SA- BUNLARI İNSANI YORMAZ.ÇÜNKÜ / ÇAMAŞIRI KOLAYCA l)ul Nafıa Müdürlüğünden : "kı—-:“" Saat 14 do İ stanbulda Nafia Müdü: İğretmen okul u istinat duvarı inşaatı açık eksiltmeye tne, İ n&ıvmdırıık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, ha mubeferrl diğer evrak dairesinde görülecektir. * (15) liradır. ;30) liralık bu iş e benzer iş yâptığına dalr göstereceği 'l“ğdnden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret O- Buv ü keşide 1 Ağustos 937 dedir. K ll"'amıye' 50.000 Liradır. Rundan İktami, ASka : 15.000, "eı e (20.000 NB!" KAT | adet mükâfat vardır. iş he k b“hnm:h“ 7 Ağustos 1937 günü akşamma kadar biletini de- OBeüb Hava Kurumu Ük Piyangosu 12.000, 10.000, liralık ve 10.000) 1liralık _'“"' bilet Üzerinde ki haklır öakit oluru Ahmet), | Şehremininde (Ham | H DD ___._ MİDE ve BARSAKLARI kolaylıkla boşaltır. ıMııA, 1 ve ondanı izü: MÜMASİL MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KAT' tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa HA-' ZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİLİK ve YANMALARINI giderir. MİDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatszlığı defeder. MAZON isim ve HOROS markasınma dikkat. U vellir ba * w 32 Memlekette tetkikler Seyit Rıza nasıl hâkimlik yapardı “— Sen onun kardeşini öldürmüşsün. O da senin ailenden iki kişi öldürmhüş. Şu halde sen onun Gilesinden bir kızla evlenoceksin, Onun ailesinden iki kişi de akrabalarından iki kızla evlonsin.. Yüz lira da bana versin. .-- Dersimin Pertek kazasında İstiklâl mahallesinde oturan Bay Faikle Maz. girt yolunda tanıştım, Senelerce Der- simde dolaşmış, bazı vesilelerle onla. rın iç yüzlerine karışmış, birçok sır. riş. Bana, Seyid Rıza. nin eskiden olmuş bir muhakemesini tdükleri ve anlattıkları gu: bir köydü. Evlerin önlerin. aslamadım, Yalnız bir & vin içinden sesler geliyordu. , Girdiğim oda dopdoluydu. Kögede üst üste konmuş on beş kadar minde. rin üsştüne Seyid Rıza oturmuştu. R- çıkıp çıkmamakta tered. düd ottu.n Bir de aklıma bakınca san- radan gelenlerle her tarafın dolmuş ol« duğumu gördüm. Yerimden kımıldama dan ne yapacaklarımı seyretmeye haş. ladım. Genç bir Dersimli Seyid Rizaya doğ- ru ilerledi. Döşeklerin önüne gelince iğildi. Bur in tahtı demek ğ ara ayağa kalkıp elpen ı Bir dakika sonra diğer bir Dersimli . girdi. O da ayni şeyi yaptı ve ikisi yan yana durdular. İlk giren sonra gelen Dersimlinin kardeşini öldürmüş. Kardeşi öldürülen de iki misli intikam almış. Onun aile. sinden iki kişi öldürmüş, Seyid Rıza bunların muhakemelerini yapıyordu. İlk içeri girene sordu: en niçin onun kardeşin! öldür. di — Kız kardeşimi başka bir uşağına kaçırtacaktı. Bana ha diler. Bu işten vazgeçmolerini söyle. dim. Vazgeçmediler. Bir gece baskm vereceklerdi. Ben de o gece Hüseyini (orada hazır bulunan diğer davacı) bulamadım, kardeşini öldürdüm. Seyid Rıza Hüseyine gordu: — Böyle mi oldu? Hüseyin başmı iğmişti. Yerinde kr- mıldamadan cevab verdi: — Öyle oldu. — Cebrail'in kız kardeşini kaçırta. cak mıydın? — Kaçırtacaktım. — Cebrail senin kardeşini öldürünce ne yaptın?... Â — Ben de onlardan iki kişi öldür- ı aşiret düm. Faik mahkeme safhasını buraya kadar anlattıktan sonra sözüne şöyle devam etti: — Hayatımın mühim bir - kısmını Dersimde geçirdim. Ahlâklarını çok iyi bilirim. Müthiş surette yalan sö; Dersimliler seyitlerine, ağalarına kar. Şt k.ıı':_vyvn yalan söylemezler. Kendi TERZİHANESİ Sahibi; İhsan Yavuz Sezen Şik giyinenlerin terzisidir En cazip modeller, mevsimlik mzlin' ve şık kumaşlar. İstanbul Yeni Pastahane karqnıuıiıı Dr Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Dahiliye Mütehaesısı Pazardan başka günlerde öğleden soara #aat (25 tan 6 ya) kadar İstanbulda Divsn yolunda (104) numaralı humsf kabinesinde | bastalarını kabul eder. Balı, cumartesi gün leri sabah “9.5—1Z” saatleri bakiki fukaraya Mmahsustur. — Müayenebane — ve ev telefon: l 22388 Kışlık telefon: 21044 Artık dost olun!..,, Yazan : Murad suyu üzerinde 240 metre umun. tuğundaki Pertek köprüsü Seoyid Rızanın eskiden nastl hâkimlik yaptığını mıkıı'ııl Pertekli lfuık ağrılarımı deleder. Sulu AM — derece teksif edilmiş bir tuz olup —— Niyazi Ahmet lerinde olsa bile doğruyu söyler. raya söylediklerinin hepıi dıoğ. Sey ıı fazla bir gey w-madı_ Uu.'ı müddet başını iğerek düşündü. Sonra dögeklerin üstünde doğrukldu. Ağır Üz , ğir söyledi: — İkinizin de cezası büyük, İkiniz de ceza göreceksiniz. » x Cebraile döndü: “L— Cebrall, dedi, sen ınmdm Bir n zı Hüseyinin ailesinden birine verecek sin. Bu suretle aranızdaki düşmanlık kalmıyacak. eyin, sen Cebrailin iki adamı. nı öldürmüşsün. Halbuki o bir karde- gini vurmuştu. Şimdi onlardan bir İoz alacaksın ve düşmanlık kalmıyacak. beub“ iş için ayrıca yüz lira verccek, Bin.eiiş de Seyit Rızânm muhakemesi bitmiş. ti. Tabil Hüseyinin vereceği yüz İlra Seyit Rızanm olacaktı. Bu, hem mafi. keme masrafı, hem de seyitliğinin, dâ. vayı halledişinin müküfatı idi, Mahkemeden sonra Seyit Rıza, beni yanma çağırdı. sordu! — Çok Bgüç bir işti; Ama çok Hak- lı bir gurette hallettim, değil mf? * Falk'a sordum: — Demek oluyor, ki sevıucr hıliı alenen soyuyorlar?7. — Gayet tabil! Halk esasen bunun X çin çalışıyor, bunun için yaşıyor.,, Dersimde “Uma"” dedikleri dinf bir hediye usulü vardır. Dersimlt yeme. den, içmeden “uma” yı tamin eder, se. yid veya dedeye verirler. Bu Uma mu. ahakkak kıymetli bir şeydir. Dersim. li kıymetli geyi satınalamıyacağı için bunu soygunculukla temin eder. Gün. lerce yol bekler. Başka köylere gider, Dersimin haricine çıkar, Rasladığı a. damı öldürüp soyar, aldıklarma “u. am" adı vererek Seyido verrir. |Bu S6. yide verildiği için temin şekli ne olur. sa olsun günah değildir. Eszasen her Dersimlinin rehberi vardır. Rehber o, nun maneviyatını kuvvetlendirir. Pir de bütün günahlarını affeder. Senede iki defa umum günühların ım ma, razimi yapılır. Gelecek yazı: “Dersimli mbıım Tazı Gülçubuk ile neler komuştum ,, hi Niyazi AHMEİ' *EYi EKEN EYi BANKAYA YATIRILAN PARA EYi EKİLMİŞ TOHUM GiBi VERiMLiDiR HOLANISE DANK ÜNi S KARAKOY PALAS ALALEMCİ HAN

Bu sayıdan diğer sayfalar: