25 Ağustos 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

25 Ağustos 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lisan derslerimiz ’?Bün Fransızca arın : İngilizce 5Ru e U - Telefon : 23872 SLtevralarımızda hazır bulunan Misafir askeri heYeller dönüyorlar. 'kanl harbiye heyetleri bugün Boğaziçinde gezdiler B etler mavevranm üçüncü günü Sarayda istirahat çs. nasında t $ üncüde) Sabıkalı annesine cCavüze kalkmış ilüyler ürpertici işe kalkışan müte- n-başkalarırda şikâyel ediyor -'Ykozda da bir ırz Şmanı yaka'andı adam bir kadına saldırdı, adının kocasını ve diğer birini yaraladı karşı işlediği İldia edilmektedir. Bu a ka Yetlere göre şimdiye ka de “yeza rak ve belki damdan ayrıca beş çocukla bir tütüncü- bir de davacıdır. İsmail son zamanlarda işi azıtarak yolda ona buna sataşmağa, gece raslâ- ederek sabıkalılar - | if edijmed ği- , ANNESİNE dığı çocuk ve adamları tehd't fl)v 400 bin Çınlı Şimale yürüyor ? Hükümeti merkezi Nankinden İngfu şehrine naklediliyor ımı 4 üncüde) r Japon tetkik eden bir de bompardımandan sonra bir görünüş (Yansı 4 üncüde) bombasını | | severerenmi c Mayo Musabakası Bu kuponlar 45 - adedini AT v bulunca — hepel Birlikte idarehanemize müsabaka lstasi Ve birlürte göndııîlrtı ir, İ Kupon : l —a aa aananmmnmenmeeermnümi 25 Aguıtos 1937 Çarıamba Senet 6 - Sıyı 2016 Meçhul ve esrarengiz denizaltı gemileri Korsanlığa devam ediyor Vekillerin Mareşal Pevzi Çakmağın da iştirakile İ Fevkalâde | toplantısı — ; Vekiller heyeti, dün saat on beşte da — başvekilimiz fevkalâde bir toplant ştır. Bu toplanlıya genel kurmay be mareşal Fevzi Çakmak di tir. r devam ©. müdafaa veki riciye vekili Tev- s, dahiliye vekili Şük- kili Saracoğlu, Arıkan, gümrük ve İnhizarlar vekili Ali Rana hazır bu. lunmuşlardır. İçtimada bazı mühim ve müstacel işlerin, harici meselelerin, bu arada karasularımızda sön günlerde vukua gelen bazı hâdiselerin mevzuu bahse, dildiği tahmin olunmaktadır. İçtimadan sonra — başvekil İnönü ile vekillerimizden bir Floryaya gitmişler ve orada tarafından Dolmabahçe saray Enönünün ma. İsmet kısmı Reisi, Atalürk kabul edilmişlerdir. cumhur — Mayo müsabakamız 41 “Her Almanın bir gaz maskesi olacak Berlin 25 (A. A mark — Eylülden illbaren beş e hâlka zebirli gaz mazke.| baştanacaktır. Fakir —ııın? £ yapılacaktır. |- Dört satırla nukab 'Tramvaylar için bozuk para

İstasyonları lâzım Hemen, hergün sizin, bizin bile herkesin ba. r, para boz vebur deği. n zilt çekiyor ve eğe savaşıyorlar. ünsever öl. ma — hürmet ni bemen — zahrtaya e tramıv Üstelik diy bir zabıta memuru £ emleket ç şina geliye mıyorlar Hiz, tnersiniz!,, Nu ve tatbili gini bildikleri başvuruyorlar acaba!? seyrüsafori — geciktirmemekse, isterilerine kargı b kolaylığı, Bazı bizmat bu sin istasyon kullibelarinde hioitcilerine bozuk para temin etain. Yahut bozuk para kur. Fan. Ne yabacaksa yapkın. Bizi zahmetten kurtaraın.. Parayı kazanan biz değiliz, ©. HABER tetanvon'arı İki gemi daha bombardıman edildi Valânsiya hükümeti, tecavüsde bulunan denizaltı gemilerinin İtalyan Ü. pinde olduğunu iddia ediyor; işte İtalyan tahtelbahirlerinden ikisi (Yazısı 4 üncüde) Hazin bir ölüm Başvekilin küçük kardeşi öldü Cenaze merasimi bugün Heybeliadada yapılıyor Başbakânımız İsmet İnönünün kü - çük biraderi Hayti dün bir kalb sektesi neticesi olarak velat etmiştir. Hayri dün akşam banyo yapmak ü- zere Heybeliada Çamlimanında denize girmiş ve biraz sonra bir fenalık geçir- miştir. Bu buhran pek şiddetli olmuş ve yetişenler kendisini derhal sanator - yoma kaldırmışlardır. Bu sırada Baş - bakanımız hâdiseden haberdar — olmuş ve derhal sanatoryoma gitmiştir. Fakat bu sırada zavallr genç vefat etmiş bu « hanuyordu. Hayrinin cenaresi bügün öğleden sonra merasimle Heybeliadada kaldırı- lacaktır. Başbakanimıza ve İnönü âilesine bu elim kayıptan dolayı taziyetlerimizi genç ölüye Allahtan mağfiret Izmir ve Adanaya hava seferleri Haftaya başlıyor Başvekil dün yeni gelen tayyareleri tetkik etti Dün şehrimize getirilen yolcu tay- * yaresinden başka Devlet Havayolları | İdaresinin İagilterede yapılan diğer y ni tayyareleri şu bir kaç gün içinde | şehrimize gelecektir. Ayni taayyare - lerle beraber ısmarlanmış olan iki pilot talim tayyaresi gelmiş Eskişehre gitmiştir. Hava yollarının yeni ve üç tayyaresi geldikten sonra bugünkü hava posta « ları şebekesi genişliyecektir. İdare İz- mir ve Adana hava postalarının ayni zamanda ve 1 eylül tarihinde başlama- sına karar vermiştir. Gerek İzmir ve gerekse Adanada hava seferlerinin ya- pılabilmesi için hava meydanları hazır lanmış ve hangarlar ikmnal edilmiştir. Diğer taraftan Adana ve İzmir ha - va seferleri için ücret tarifesi de hazır- lanmıştır. Bu tarifeye göre İstanbul - dan İzmir ve Adanaya üçret 26 şar li- radır. Ankara — İstanbul — İzmir ve ya mukabili kıtanın Ücreti zammı seferler için bir lunacaktır. Yeni yolcu tayyaresi On yolcu istlab edecek olan yolcu tayyaresi dört motörlüdür; ve bir pilot, bir makinist, bir de telsiz memüu- ru ile tam hamuleli sıkleti beş buçuk tondur. Azami sürati saatte iki yüz otuz beş yeni kilometreyi bulmaktadır. Yeni tayyare miz beş saat havada kalabilmektedir. Ağır bombardıman tayyaremiz Ayrıca Millt Müdafaa Vekâleti hesa- bına sipariş edilmiş bulunan son sistem bir bombardıman tayyaresi de Yeşil- köye gelmiş bulunmaktadır. Şehrimizde bulunan Başvekil İsmet İnönü refakatinde Milli Müdafaa Vekili (Devamı 4 üncüde)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler