28 Ağustos 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

28 Ağustos 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Vei (B29 arafı 1 incide) , )g"“'— Şükrü, İrfan, Kâzım, —t:'& Hüsameddin, M.. u:-uı. C. H. Ato. kı, Hilmi, İ. Hakkı, et Cemal, Rıza, şı;hı' Fehmi, Tuncer, *hni, A Nafi, Ziver; " Nuri, Arif A Kâzım, ;;'—'yhk, Celâl, Kemal; 'Ü, İbrahim Etem, O. tti %h""hlîr!dan piyade bin. h:cşuğiyxaddm. Hü , dd, Şefik, Ne- Eğtef, Fehmi, Mecid, Müştak Erzincan, Bingazi, Mazhar Kantar lllıu_m, Nâzım Nevre. L’"E- Mahmut Halep, M“nım Eyüb, Fuwat hhı Kutımomı. % nu:““a İhsan Fatih, N H Ya, Münib Edirne, k ğî"“ Van, Neşet Ma. N*""ldkmv Ziya Van, Fu- h Wn ;:t Cevıktıîlu- » Zeki Van, İhsan km)'l. Hamza Sıvas, .[' üANülgıfur Debre, 'Uri Rami; Neşet Er. j , Kemal Mir. Balıkesir, Tevfik Kadır İst, Ze. Gerguk, Mehmet Harput, İhsan Ma. İ mh'lhbul Daim Berga. “zaA, Ahmet Davutpa- İalipaşa Teminlt © , A Sana, e Musul, M. Tunçman t ı.gumuu, Abdülbahri .b’myvni, Hamdi Erzin. aniye, Hüseyin Sı- Skip, & Hamdi Kırklareli, tar, Tahir İstanbul, c::ğhi Bileçik, Asım e, Mahmut Elâziz, ğ Uluborlu, Salâ. » Fuat Kemalpasa, Ek K ';z;ğ:!:l Kılıcali, Royları İğ;'ğ : veş Ü LA _.ğ'f T stanbyl, Muhiddin l,,:“'lbul. Tevfik Pirze —hu_%ffw[ct Bursa, Sey. L&ŞN'% Ank Kemaleddin Altı. k—ı:f“'îı Mümtaz Eren- , Kâni İatanbul, Ay ae Çai Midilli, Fekmi ı_hs 'k:'lu. Sevket Top BCt £ alim Fatih, Kâ. KK— ik Trablusgarb, Sır. y Mehmet Yenibahçe, Se. buri Üsküdar, Tahsin N ZATEİT &ü:—:.umı. Nuri Ür. Belim Yedikule, A Muri " —N lağı Biga, Ekrem Si. NSN N inden yüzbaşılığa Zi ,u' Soma, Mustafa '_ isantağı, Suphi Fa: yi, Kâmil Er. 'hıu,—_ k Uı:::llholu, Naci İstan. " Fehmi Erzincan Wî&mu&kby' Cemal ı FPuat Kı'::ını.. ılıslirhansd ü , Cevad NO e C k Manayt Tim, Hikmet Bit; Nürg gel Hüsameddin Ka "hı..h"'“ln. Nocati Ça . Kasım paşa, Melhimet Eh'!iı::ııu; Tiğinden teğmenli - , Saim Ka Osman 4 ki Hrzincan, hmet Elüziz, Şinasi bu, Bahaeddin bi Gaydın Sultanah B0 et Orteköy, Lebih | Yasti Kaşımpaşa, Ku Askeri terfi -- tamamen neşrediyoruz Nihad Dinar, İbrahim Erzurüum, Ne. dim Usküdar, Hayreddin Beykoz, Züh HABER — A postası Salâhaddin İst., Eşref İst., Sedat Kı- zıltoprak, Talât Üsküdar, Eyüp Van, tü Adapazar, Haydar Denizli, Remzi Şevki İstanbul, Hayreddin Üsküdar, Aksaray, Osman İstanbul, Hakkı Van, Kemal Selânik, Muammer Bursa, Ke- mal Beyoğlu, Hakkı Aksaray, Salâhad din İstanbul, Sırrı Erzurum, Kâzım Bilecik, Enver Kırklareli, Celâl Bayburt, Niyazi İstanbul, Hüs- nü Bursa, İhsan Elâziz, Necdet İstan - bul, Hüseyin Refahiye, Reşat İzmir, İsmet Kirşehir, Hamdi Dimotoka, Mehmet Bursa, Hüsnü Erzurum, Na - mık Bakırköy, Alâeddin Daday, Ab - dullah Kemalpaşa, Nevzat Selânik, Re- şat Trabzon, Şinasi Büyükdere, Recai İst. Şakir İst. Saim İst., Nihat Tekirdağ, Cemil Bitlis, Kemaleddin Hırkaişerif, Yurdaöz Teşvikiye, Agâh —Üsküdar, Selim İşkodra, Bahaeddin İst. Ziya Ha- gankale, Talât Üsküdar, Burhan Eyüp, Cevat Çatalca, Nureddin Üsküp, Yu- suf Van, Songurtekin Üşküdar, Meh- met Gelibolu, İhsan İst. Şükrü — İst. 'Tevfik Sivas, Örgâç İst. Fevzi Fatih, Emin İst. Kemaleddin İst., Basri İst., Necati Üsküdar, Sadettin Bursa, Nihat Akkıisar, Nasuhi Adapazar, Ihsan Elâriz, Ferid Bursa, Necmi Akhisar, Fuat Ay- dın, Salâhaddit Beyoğlu, Nâzım Kü - tahya, Vedat Üsküdar, İzzet Atine, Nureddin Bilecik, İhsan Erzincan, Ke- mal İst.. Zoki Tırabzon, Bıyram De- nizli, Kemal İst., Rifat Afyon, Akyıldız Divrik, Ragıp Autalya, Ali Edirne, Bineç Sarıyer, Şenyol İst., Rasim Er- zurum, Behçet Kırşehir, Bahri İst., Eş- ref Ordu, Nihat Kilis, Burhaneddin Ça- talca, Cevdet Bursa, Osman Balıkesir, Mustafa Erzinçan. Nihat Harput, Ni - yazi Kasımpaşa, İhsan Beşiktaş, İbra- hmi Üsküdar, Münir İst, Mansur Elâziz, Mustafa Safranbol. Şefik Balı- : , V HÖÜRÜANE BZ viğak Bursa, Cavit Beşiktaş, Hüsnü Erzurum, Enver Üsküdar, Sedat Karacabey, Ze- ki İstanbul, Neşet Çorlu, Sadreddin Kadıköy, Servet - Söğüt, Haldun İst., İhsan İst., Hayreddin, Tevfik, Necdet İst., Şevket Afyon, Akyol Bostancı, İr- fan Mardin. Nuri Üsküdar, Niyazi Beyoğlu, Efdal Beyoğlu, Süleyman Koyuhisar, Ziya Avanos, Faik Mihalcık, Nüzhet İst., Torahim Daday, Eyüp Hırkaişerif, Talât Bursa, Necati Ankara, Nuri Üsküdar, Esat İstanbul, Selâmi Üsküdar, Emin Kadiköy, Recep Sivas, Salih Hirkaişe- rif, Rasim Büyükada, Sabri Balıkesir, Aziz Aksaray, Celâleddin Bursa, Refik Kemalpaşa, Ziyaeddin Edirne, Sadettin İstanbul, Münir Fatib, Nurf Marmata, Osman Kütahya, Mehmet Balıkesir, Ne zir Mardin, Kâmil Malâtya, Kenan İst., Mehmet D'yarbekir, Tahsin, Selâmi, İh san, Ruhi, Hikmet, Galip İst,, Sadik Bakirköy, Salim Ödemiş, Muammer Milâs, Abdülkadir. Beylerbeyi, Tarık Kastamonu, Mehmet Bilecik, Hamdi Karazabey, Abdülkadir. Bursga, Sabri Bursa, Fuat Kadıköy, Ahmet Usküdar, Ram'z, Naim, Fehmi, Bursa, Sami A- dapazar, Fahri İst., Sabri Harput, Ca- hit Erzurum, Sadreddin İst.. Mehmet Maraş, Alâeddin İst, Enver Aksaray, Hakkı Çanakkale, Sevket Aksaray, Şük rü Bursa, Yunus Burgsa, Ali Karamür- gel, Eyüp Erzincan, Kadri İst, Sabri İmnebolu, Zeki İst.. Kâzım Beyoğlu, Celâl Beşiktaş, Mustafa Beşiktaş, Niyazi Çal, Vahdettin İst., Süvari yarbaylıktan albaylığa terfi edenler: — * Şahaheddin Üsküp, Necmeddin < Abtilvahit Erzurum, Kâmil Nik- sar, Şerif Cesri Mustafapaşa, Selim Se- " rez. Ekrem Mat, Aziz Eskicuma, Süvari Binbaşılıktan Süvari Yarbay- hğar Hüseyin Karaköse, Rasim Zile, Tuğ Tuoğlu tst., Tahsin Selânik, Lütfü İst., Zeki Bağdat. Süvari Yüzbaşılıktan süvari Binba- şılığa: Behçet Süleyman, Hamdi Sivas, Arif İst., Necdet Edirne, Süvari Teğmenlikten süvari Yüzba- yiliğa terfi edenleri İt Rr B Bab Vasıf Fatih. .Süvari Asteğmenlikten Teğmenliğe terfi edenler: Azir Manastır, Mehmet Edirne, Vas fi Bozöyük, Ahmet Harput, Emin“Üs- küdar, Fuat İst., 'Adnan Kadıköy, Sü - reyya Tekirdağ, Süreyya Kirmastı, Kâmli Maraş. Enver Trabzon, Salâhad din Üsküdar, Faik Karacabey, Hamdi Kastamonu, Kasım Van, Avni Kırklar cE, Orkan Harput, Şevki Ordu. 'Topçu Yarbaylıktan topçu Albaylığa: Sami Trabzon, Kemal Selânik, Melb- met Tırnova, Etem Edremit, Zeki, Er- zurum, Mehmet Trabzon, Sıtkı Söğüt, Riza Erzincan, Saffet Yanya, Fahri İzmir, Kâzım Bulvadin, Nizameddin İst., Celâl Erzincan, İhsan Harput, Ke mal Yanya, Suphi Köprülü. ToPçu Binbaşılıktan Yarbaylığa: Sezaj Errincan, Niyazi Sivas, Cihan- gir Bakü, Şevket Batum, Kemal Van, Behzat Trabzon, Halit İst, fü Paşa, Şevki, Firecik, Nazmi Erzu - rum, Akif İstanbul. 'Topçu Yüzbaşılıktan Binbaşılığa ter fi edenler * Hüsnü Bursa, Zeki Çorlu, Acif İst., Hayreddin Kudüs, Zeki Trabzon, Ce- lâl Beşiktaş, Nuri Selimiye, İsmet Da- vutpaşa, Asaf Mihalcik, Nuri Selânik, Rahmi Nişantaşı, Hüseyin Edirne, Rem zi Süleymaniye, İzzeddin Yenipazar, İhsan Dimotoka, Sabri Erzurum, Ke- mal Girid, Adil Selânik, Nusret İst., E sat Beşiktaş, İsmet Taşlıca, Suphi Kan dilli, Şefik Urfa Gali pGelibelu, Vehbi Bitlis, Muhsin Celâleddin Tokat, Adil Bursa, Sadi İst. sawuy, iş İl | İ W;L w Ü izlir "Enver Diyarbekir, mı— Kastamonu, Nazif Davutpaşa, Musa Kalkandere, Emin Haleb, Kenan Sarı- yer, Arif Fatih, Talât İstanbul, Lütfi İstanbul, Ali Metroviçe Fehmi Har - püt, Mümin Valdeçeşme, Sirrr Erzu - rüm, Nureddin Erzurüm. Topçu teğmenliğinden topçu'yüzba- gılığa terfi edenler: Tarık Metroviçe, Kenan kadıköy, Ab dullah, Muzaffer Dedeağaç, Hayred - din Van, Rıza İstanbul, Fuad Sivas, Selâmi İstanbul, Sadreddin Konya, Ab dulalh Hasankale, Galib Erzurum, Memduh Erzurum, Snim Trabzon, Or. han Erzincan, Cevad Pirzeren, Topçu Asteğmenliğinden teğmenli. Ze terfi edenler: Sami İstanbul, Fuat Kemalpaşa, Ve Kemal — Malatya, Reşad — Kars, Necib İstanbul, Fikri Erzürum, Emin | İstanbul, Murad Edirne, Emin Edirne Yaşar İstanbul, Ahmet Tortum, Feh. mi İstanbul, Sami Ermenak, İhsan Istanbul, Sami İstanbul, Behaeddin İstanbul, Niyazi Midilli, Salâhaddin Diyarbekir, Kadir Rize, Alp Beylerbe yi, İorahim İstanbul, Selâhaddin De. nizli, Vasfi Nevşehir, Hava binbaşdığından yarbaylığa terfi ». denler: Naim Erzincan, Hakkı Manastır, Remzi 'Trabzon, lsmet Erzurum. Hava yüzbaşılığından binbaşılığa Cemil Çanakkale, Haav teğmenliğinden yüzbaşılığa Cemal Kırşehir, Ragıp Sarıyer, — Servet Mardin, Şekabettin Demirbisar, — Ziyneddin Edirne, Muhiddin Bülme, Hakkı Erzincan, V ggayaei UN e gyayart P Mürgeygayai H A z PtayyayaageTİ Okuyucularımıza Bugünkü gazetemizi, askeri lis. teyi yetiştirebilmek ve ikinci bir tabı yapmak mecburiyetinde kal. mamak için geç çıkardık. Gazete- mizi vaktinde alamıyan okuyucu. listesini bugün Hüseyin İzmir, Sabri Trablusgarp, İsmail, Lüt- ı dad İstanbul, Fahreddin Iıunbul.i Rüştü Üsküdar, Hikmet Trahzon, Mühiâdin . Kanya, Raif İstasbul, İbaan Aydın. Ömer Istanbdul, Asteğmenlikten teğmenliğe terfi edenler Zeki Niksar, Muhsin Zstanbul, Lötfi Ke. malpaşa, İhsan Beğiktaş, Cevat * İstanbul, Mümtaz Watih, Şakir Rize, Kâmran Kadı. Köy, Hayreddin İstanbul, Kemâl Sultanah. met, Mümtaz İstanbul, Ömee — Adapazarı, Şevki Bursa, Muammer Muğla, Salâhaddia Erzincan, Lemi İzmir, Vahbi Yakscık, Nec. Get Denizli. Nihat Kuşadası, Vahit Tstanbul, Niyazi Gazlantep, Rüştü Daküdar, — Sevkat KErzurum,Atdullah İstanbul Medeni Kocamua tafapaşa, Enver Trabzon, Reşat Aydin. Re. gat Hirkalgerif, Hızır Beyoğlu, Vedat Kar. tal, Kemal Kekişehir, Hikmet Van, — Reşat Van, Hasan Kütahya, Hasan Muğla, Otamobil yürbaşılığııdan binbaştlığa: Galip Bursa, İhasaa İstanbul, Nakliye yarbaylığından albaylığa terfi cden. leri Şevket İstanbul, Nakliye Binbaşılığından — yarbaylığa terfi edenleri Raif Üaküp, Rahmi Trabhzoa, Abdürrüh. manz Kilim Ven ve Banat yarbaylığından albaylığa Toruhim ve Celâlettin İstanbul, Sami Bin göl, Cavit Üsküp, Fen ve Sanat yüzbaşılığından Binbaşılığa Noli Beşiktaş, Fikrot lamir, Askeri fabrikalar binbaşılığından yarbay tığa tertin edenlor: Tahsin Serfiçe, Tevfik > Manastır, Sahri takeçe, İhsan Van, Askerl fabrikalar yüzbaşılığından binba. gılığına törfi ödenler Mehmet İstanköy, Cemal Aşlıdere, Baha. eddin Kırkçaşma, Nail Kartal, Derviş Sıvâsı İstihkâm binbaşılığından yarbaylığa Fikri Erzurum, Sabri Kırklareli, Nöüzrm Yanya, Hilmi Beçikteş, Fetimi Ordu. İstihkâm yüzbaşılığından binbaşılığa terll edenler Bermeddin İstantul, Salm Beşiktaş, Ham. €i Üsküdar, İbrahim Bursa, Hakkı Sarıyer, Şeeneddin Fatih, Cahlt Gelibotu, İstihkâm teğmenliğinden yüzhaşılığa terfl ödenleri Nusrat Erzurum, İstihkâm nsteğmenliğinden — teğmenliğe terfi edenleri Sabih Elâziz, Fikret İstanbul, — Musmmer Jstanbul, Vasli Ereaköy, Salm Bdirne, Os. man İstanbul, Muhabere yarbaylığından albaylığa terfi edenler: Haydar İstanbul, Mühabere yüzbaşılığından binbaşıtığa ter fi edenleri Kadri İsparta, AN Tatanbal, Tevfik Brzu. rum, Ziya Dişkâle, Mehmet Kastamonu, Muhabere f edenleri Mehmet Manaatır, Ali AĞana, — Mustafa Rrzurum, Abdürrahman Bursa, Haydar İs. tanbal, Muhabero asteğmenliğinden tekmenliğe terfi edenler Cemal Pasinler, Belim — Beşiktaş, Kâmil Bursa, Faik Bursa, Hamsza Muş. Rifat E. dirne, Demiryol yüzbaşılığından binbaşılığa terti edenler Cemaleddin Gireson, Demiryolu asteğmenliğinden teğmenliğe Kemanl Saadıklı, Harita yarbaşlığından albaylığa terfi ©- Ferit Bakizağra Harlta binbaşdığından yarbaylığa terfl ©- denler, Hidayet Gümüşhane, Harita yüzbaşılığından — binbaşılığa terfi edenler 'Turhan Erzincan, Tabib yarbaylığından denler, Cemil Halep, Asım Ankara, Reza Vezirtar ke, Hakkt Kadıköy, Cemaleddin Fatih. İrfan Bursa, Cahit Erdek, A. Özada İslanköy, Cemal Kastamomu, Nuri Halep, Ferit Bil. lis, Tabib binbaşılığından yarbaylığa Serfi e. denler Mustafa Metroviçe, Fohmi Gümüşbane Ra 1f Çorum, Kemaleddin Diyarbekin — Abdür. rahman Niğde, Arif ve Zeki İstanbul, Tabib yüzbaşılığından — binbaşılığa ter. #i edenler, Eandullah Antep, Kemal Ankara, — Sahri Eğirne, İhaan Konya, İbrahim Talikesir, Ab dülhay Yenice, Galip Antakya, Rühi Killa, Ali Bayburt, Abdullah Niğde, Sabri Konya, Hamil İstanbul, Baver Çanakkalaf Raci İs tanbul, Osman Tstanbul Sabri — Ankara, A. sar Metroviçe, Abbas İzmir, Rüsuhi Düzce, Necmeddia Ankara, Suphl İstanbul, — Nurl albaylığa terfi &. Yüzbaşılığa tor. Balep Hayrt Eskişehir, Halit İstanbul, SBup bi İstanbul, Rıza Yeman, Ata İstanbul, Su. dettin Manlaa, Rubi İstanbul, Avni İstanbul, Sedat Radas, Galip Tikveş, Galip Trbzoa, lsmet Yenihan, İrfan İstanbul, Soraceddin, İstanbul, Necati İstanbul, Kezatı yarbaylığından albaylığa — terfi e. denler labuk Çerkesköy, Nail Caküdar, Eczacı binbayılığından yarbaylığa terfi e. denler Hasan Trabzon, N&zmi Metroviçe, Şevki Taşköprü, Ralf İştanbul, Etem — İstanbul, Azım İzmir, Buat Fatih, Yusuf — Boyabat, Tsâ Van, Hulüsi Sivas, Falik Mödüli, Berzacı teğmenliğinden setacı yüzbaşılığına — KXalm İzmir, Niyari Priştine,Sıtkı İstanbul Niyazi İstanbul, Muhsin Gören, Hayri Niz. de, Salm Üsküdar, Covdet Sakız, Neşet Er. Zurüm. | Dişçi yüzbaşılığından hinbaşılığına Beyfeddin Davutpaşa, Muhiis — Usküdar, 'TTevfik Merzifon, Neştt Hopa, Celâleddin İs. tanbul, p Baytar yarbaylığından albaylığa 'Tevfik Serfiçe, Fuat Şehremini, Sirt, Lütri İstanbul, Baytar binbaşılığından Emin Tunalt, Ziya Kütahya, Muhsin Bur. ea Baytar yüzbaşılığından binbaşılığına . Zekki Selinik, Beyfeddin Tatanbul, Abdul. lah Dağistan, Tabib yarbaylığından albaytığa Bitki Sivas, Sıtki Çankırı, Mustafa Hasan paşa, Ahmet Sofular, Levazım yarbaylığından albaylığa Sıtkı Kemaliye, Şükrü — Üsküdar, Betim Babstli, Hakkı Bursa, Hilmi Nevşekir, Bed ri Şam, Fahri Üsküdar, Lovazım binbaşılığından yarbaylığa Şevli Krzurum, Cemil Valdetatik, Samih Bolu, Tahir M. Sinan, Ömer Sıvma, Ziya Hır. Kalgerif, Ruhl Sıvaa, Tevfik Erzincan, Tur. gut Silivri, Cevdet Girit, Rıza Munastır, Ahmet Saraç. AĞi Edir. ne, Kâmil Van, Abdilifettah, Diyarbekir, Nu vi Mamastır, Agâh Kartal, Kemal Edirne, | Levazım yüzbaşılığımdan binbaşılığa ! Süleyman Habedar, Kudret Sarıgtüeel, İa. mali, İsmail, Muhiddin Şile, Neşet Kumkale, Emin Halıcıoğlu, İhaan Manastır, Balıri 80. lânik, Osman Edirne, Naci Üsküdar, Celtl Fatih, Sami İstanbul, Hitmi İstanbul, Natm Çorum, Turhan İs. parta, Celâl Erzurum, Fazıl — Firat, Kemal Erzincan, Fevzi Balıkesir, Arif 'Trablus, Ce. vat Kocamustafapaşa, Mükerrem — Bayazıt, İhsan Cesirmustafapaşa, 'Tahir Üsküdar, İhsan İzmir, Lütfi Uhri, Salâhaddin Beyoğ. hu İhsan Fatih, Mustafa Avanos, Sıtkı Ür Büp, Nuri Çankırı, Cevdet İstanbul, Kema dettin İstanbul, Salâhaddin Daküdar, İlhami Brzincan, Tahsin Sıvas, Şevket Bursa, Mu. Taffer Balıkesir, Sırrı Tavas, Mehmet Bahriye, jandarma, askeri kâtipler Sınıflarına ait listeyi Yarın neşredeceğiz ; Şeker şmüsabakamız â i “Ulusal ekonomi ve artırma kurümü,, f ! tarafından gazetemizin delfleti ve tavas İ sütile tertip edilmiş olan şeker müsaba. | İ kasının kurası ünümüzdeki hafta içinde | İ çekilecektir. Kurum bu bususta hazırlık ! lTârını ikmal etmek üzare olduğunu gaze $ teraize büldirmiştir. | Tersereerane srmeceeeemeRAAemecAnAeme LA KAMLACAELELAREREENNRe. SEZEN TERZiİHANESİ Sahibi: Yhsan Yavuz Sezen Şık giyinenlerin terzisidir Ban cazip modeller, mnıhı!ik metir Istanbul Yeni Postahane karşısında ve gık kumaşlar, Hzi hit Ati aa

Bu sayıdan diğer sayfalar: