21 Eylül 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

21 Eylül 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a— — ea TT P L ŞUD AA ga U Mılletler Cemiyeti konseyınde Azalığımız için seçim yapılıyor Türkiye ilk £ <ç'mdea yerini Irana terketti Cenevre, 20 (A. A.) — Asamble ev. velâ, İspanyol ve Türk hükümelleri . ! nin konseye yeniden seçilme talepleri hakkında reyini vermiştir. İspanyanımn, Türkiyenin ve Şilinin müddetleri bitmiş olduğundan konsey. de Üüç yer açılmıştır. Bu Peru, İspanya, İran ve Türkiye tara . fından dört namzetlik gösterilmiştir. Asamble Türkiyenin ve İspanyanın taleplerini reddetmştir. Türkiye, iki Bülüs ekseriyet için 34 rey lâzımken 25 rey almıştır. Bu iki reyden sonra re's Ağahan, müşaverede bulunmuş ve üç açık yer. Gen ikisi için öğleden sonra seçim va- | pılması teklif olunduğundan toplantı . ya nihayet verilmiştir. Türkiyenin alâkadar olduğu seçim sonraya bırakıldı Cenevre, 20 (A. A.) — Asamble, öğ. Teden sonraki toplanlısında İranı 52 Teyden 48 rey ile ve Peruyu da 52 rey. Hden 46 rey ile Milletler cemiyeti kon. Beyine Âza seçmiştir. Üçüncü yer için Beçim, çarşambeya veya persembeden Beçim, çarşambaya veya perşembeden evvel yapılmıyacaktır. ' Vaziyet nedir ? Cenevre, 20 (ALA.) — Anadolu a. Jansının husus muhabiri bildiriyor : *“La Süisse,, gazetesi şunları yazı - yor: Türkiyenin yerimi İrana terkettiği ve ayni zamanda kenklisinin yeniden konseye seçilmesi için müra - caatta bulunduğu malümdur. Demek o. Tyyor ki, Türkiye, tepanya ile beraber ayni sandalyayı istemektedir, İspanya - Çin (Baş tarafı 1 incide) zraruz ve vekarının haleldar olmuş oldu- ğunu söylemektedirler. Amerika amirali Yarnell'in tahliye- yi tasvip etmemiş olduğu gizlenmemek- tedir. Nankin ahalisi, Japon amirali Hast- gaganın ihtarına ancak dün — akşam muttali olmuşlardır. Bunun üzerine der- hal geniş mikyasta bir muhaceret hare- keti başlanış olüp hâlâ devam etmek- tedir. Amerika büyük elçisi ile sefaretha- ne memurları bugün Luzon vapuruna binmişler ve sefarethanede yalnız ikin- ci kâtibi bırakmışlardır. Bundan başka Narkinde on altı Amerikalı kalmıştır. Japon harp tebliği Tokyo, 21 (A.A.) — Tebliğ: Şang - hay cepbesinde, 28 Ağustos tarihinde Lotior şehrini zaptetmiş olan Japon kıtaatı © tarihtenberi, mütemadiyen tak viye kıtaatı ulmakta olan Çin ordusı nun Japonların ileri hareketlerine mân; olan anudane mukavemeti karşısında bulunmakta idi. Her iki tarafın girişmiş olduğu şid . detli muharebeler neticesinde mağlüp olan Çin ordusu, 20 eylülde ricate baş- Jamıştır. 20 eylülde saat 10 da ve 11 de Nan- kin Japon tayyareleri tarafır.dan bom « hırdnııın edilmiştir. 6 veya 7 tayyareden mürekkep olan bir Çin hava filosu bir rouharebeye girişmiştir. Bu muharebe esnasında 4 Çin tayyaresi yere indirilmiştir. Nan- k'n etrafındaki tayyare meydan!arı ile askert binalar, şiddetle bombardıman | edilmiş ve mühim hasarata uğramıştır. 19 ve 20 eylilde Nankinde vukua geler hava muharebelerinde Japon tay yareleri, ceman 36 Çin tayyaresini dü. şürmüşlerdir. Nankinde bombardıman Şanghıy, 21 (A.A.) — Central Nevs ajansı, dün Japon tayyareleri tarafın » yerler için, | | ven kazanabilmesi için, vecilen reylerin ki sülüsünü ekle etmesi lâzımdır. Bu L aki — mütehassısların sözlerine sa, Vlancziayaya reylerini vermek İten istinkâf edecek memleketler, yirmi- | den aşagı değildir. Bunlar arasında tek- zipten korkulmaksızın şunlar sayılabi. lir: Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, | Kazada, İrlanda, Yunanistan, Hollan- da, Macaristan, Türkiye, ve Venezuel ile Meksika h: * Birliği, ne rğmen, Pazar gününün İskandinavya devlet- dominyonların Valanclaya ve. teylere başka reylerni de İnzi etmesi için hiç br şeyi ihmal etme- erdir. Seçimin siyasj mânası, filha- ıul»..ı ehemmiyetlidir , Küçük itilâf konseyi Cenevre, 21 (ALA.) — Küçük itilâf könseyi, ihtimal hafta nihayetinde top- lanacak ve küçük itilâf ile Macaristan arasında yapılmakta olan müzakereler. le meşgul olacaktır. Antenesko, dün bu bapta, De Kanya ile görüşmüştür. Delbos — Eden mülüâkatı Cenevre, 21 (ALA.) — Delbos, dün öğleden sonra Eden ile görüşmüştür. Delbos, iki memleket arasında mevcut olması her ramanda olduğundan daha zaruri olan tam vifakı gösterermi. dün sa Bebiri nurkuzdan idolâyı zağluz rrarici- ye naztrını tebrik etmiştir. Japon harbi dan Nankin üzerinde yapılan cevelânın on beş kadar insanın ölmesine ve yara -» lanmasına ve elli evin yıkılmasına se. bebiyet vermiş olduğunu büdirmekte- dir , Altı Japon tayyaresi düşürülmüştür. Kantonu bombardıman Hoıı;kong. 21 (AA.) — Japon tay- yareleri, bu sabah Kantön şehri üzerin de bir cevelün yapmışlardır . Çinliler, bir Japon tayyaresinin ha, sara uğramış olduğunu ve diğer lç tay- yarenin düşürüldüğürü söylemektetlir. ler, Milletler,Cemiyeti komitesinde Cenevre, 21 (Hususi) — Uzak şark messlelerini tetkik eden milletler ce . miyeti komitesi 23 murahhasın işti. rakiyle bugün toplarmaktadır. Amgerika, komiteye iştiraki için va. ki olan daveti kabul ettiğini resmen bildirmiştir. Komitede Amerikan murahhası Vaşington, 21 (A. A.) — Hariciye nezareti, Amerikanın Berndeki sefiri. ni uzak şark meselesinin tetkiki için kendisine havale edilmiş olan millet. ler cemiyeti istişari komitesinin İçti. mamda hazır bulunmağa memur et . miştir. Elçi bu karardan milletler ce. miyetini resmen haberdar etmiştir. Japonlar meydan okuyorlar Cenevre, 21 (A. A.) — 23 ler iştişa. ri komitesinin içtimaı arifesinde yarı resmi Japon müşahidler, milletler ce. miyetinin Tokyo aleyhina müteveccih tedbirler alması takdirinde Japonya. nn Cenevredeki birçok mücsseselerle yapmakta olduğu teşriki mestiye ni. | hayet vermek mecburiyetinde kalaca. Kını beyan etmektedirler, Fransada bir tren kazası Angouleme, 91 CALA,) »« Bu sabah — bir tren kazası olmuştur. Sekiz kişi ölmüş yirmi beş kişi yaralanmıştır. Ön beçinin yarası a. gırdır. Manevralar (Baş tarafı 1 incide) Buncu günü fecirle beraber başlıyacak ve 6 . T gün sürecektir. Kolordularımızdan birisi Nazilli, di. ğeri Tire istikametinden ilerliyecekler 've diğer bir kolordumuz da Söke ve Kuşadası istikametinde mevzi alacak. lardır. Cephe gerisinde de seferberli. | ğin bütün icapları tatbik edilecektir. | Manevralara üç kolordumuz iştirak e. decektir. Manevralara motörlü harb vasıtala. rile beraber yüzden fazla harb ve bom bardıman tayyaresi iştirak edecektir. Esas manevra sahası Büyük Men . deres civarıdır. Daonanmamız bu neh . rin munsabma asker çikarmıya çalı . | şacaktır. f Manevraları mütcakip yapılacak ge çit resmi Germencik civarında olacak. tır. Civar köylüler kahraman ordunun | mensuplarına ©ır£ kendileri tarafmdan | 300 kişilik bir ziyafet vermeye hazır. Janmaktadırlar. Akdeniz kontrolü [ * (Baş tarafı 1 incide) & zarur! görülen tedbirleri de almakt klamiyeceklerdir... Asilerin talebi Cenevre 20 (ALA,) — Dük d'Albe, Millet. ler cemiyeti kâtibi umum'liğine bir nota gön Gererek cumarteri günü M. Nogrin tarafın. dan irat edilmiş olan nutka cevap vermiz. tir: Bu notada Frankistlerin — hareketlerinin meşru olduğu mpata çalışıldıktan sonra bü. | hassa General Frankonun ecnebi gönüllüleri kabule ancak Madrit hükümeti — tarafından #cnebi malzeme ve azkerlerinin kahulünden onre başlamış olduğu beyan edilmektedir. Notada, netice olarak, Wyanko hüküme! zin mül araziden bir kasmunı — terketmeği sala düşünmemiş olduğu ve düşünmiyeceği, halbuki daba gimdiden bazı — milletlere, bu | milletler lehine otmak üzere, İspanyanın mu | kavelevi taahhüdatı hilâfima Akdenizin sta. tüsünü BDozmak tektifinde bulunmuş olan Va Tenslya kükümetinin hattı hareketinin tama, mile buna muhalif bulunduğu hevan alun maxtadır, , Ispanyada düşürülen Aln n tayyaresi Yransısca “Lö Jourmal,, — gazetasinin İz. panyadan aldığı bir habere gi Sarinena etvarında vuku bulan bir tayyare harbi es. nasında, Frankoculara ait üç adet üç motör lü hormbardıman tayyaresi hlikümele mensup tayyareler tarafından düşürülmüşlerdir. Bu tayyarelerden birimini, birçek rekorlar kırmış olan meşhür Alman tayyarecisi Ma. nevaki İdare ediyordu. Manevaki paraylitle allamıysa da, düşerek ölmüştür. , Baselonada gizli bir silâh deposu Barselona, 21 ÇALA,) — Katalonyada u. muml intizamı: temine memur — Murahbas, matbuata bir tebliğ vermiştir. Bu tebliğde zabitanın dü Becolaplos denilen binada ta, harriyat yapmuış olduğu bildirilmektedir. Bu bina Senpol caddesinde kâlndir. Zabita, bi. nada birçok esliha, mühimmat ve hücum kıtamtına ait Üniformalar bulmutur. MARİE BELL —- HENR Ve Parisin en güzel genç kazlarının kızlar... Serbest kadınlı Önümürdeki perşembe SARAY kabuledilmiyecektir. Dünün ve bugünün haber ve haâdiseleri -- * “Oğlumu öldürenin aşiretini yok edecet ESCANDE — JACOUE CATELAİN en güzel romanının muhteser ERKEK KIİZ | (LA GARCONNE) Mevsimin en büyük Fransız filminin y Paris tehlikesi.. Haş'ye: Bu filim açık olmakla beraber ahlâkidir, Nüca ettiğini aöylemek' d“' Istiklâl Lisesi Direktörlüğünden 1 — İik, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam oıurmık“d"u,/ 2 — Henüz müracaat etmiyen eaki talebenin kayıtları kapanmıştır. Bund an sonra yapılacak * B — 1atiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası, Telafon: 22534. Topkapıda hafriyat Hüfsiyatta bulunan eserler ve — es'i mezarlardan ç Topkap' | ra dördüncü devne &lt l ılmakta o, | Bazilikadan çıkan esörler n—'-“ lrıı—" ortaya |haç mühürlü çek # ait Birçok e. | çaları vardır. Ve g/ LA PY PPPT YY YAY ' V3 aati serler çik arkooloğ dok. | müzesi ile A! 006 tor Arif Mü profesür Boasart, genç ele. | — miştir. İkinci kazıda mermetf TU manlarda: * ve Bah: rafından yaç | Uır. Bunun bilâbare bi? y ktadır. tasnif edilmek. | anlaşılmışlır. Ki'ise Salnde çıkan pırıll"”" 1 — Eski Rizantiyüm şehri Akropol töpoz 3 veyr 6 n kaKeK ÜN rafy an Layini, tır, Kiliae civarında çimdi 3 — Bu vesile fle Türk , Bizâta zar çıkmıştır. Meszarfar 8 ve ona takaddüm eden kavimlerin 9e Arln öti d Fe, seramiklere :u“’“""""/ ında fildişi âletler, O u'f’”u yanüna Ait parçalar Hatriyat Biziç lerek oralarda da araşlır? Se it Rızamn saşılacak ıtiraflal' evvel İstanbul en ehemmiyet Hafriyat Kubbealtir Çünkü Hk ik olmrak Topkapı — sarayında ürk — cihetinde — başlamıştır. akrapolua en yükaek yeridir. mdajda bir duvar, B0 e Bazlirla fakat ancak 20 - 80 tanesivi öldürebildimim ! ,, Hddetimie ; Müğ dürbünde 1ı.rqıımı|" ım bile meş, | baz uşağr aşireti reisi Beseyi gârdir., öğmlesi akununtâ itirafa mecbur olmuştur. — gl Beyit Rıza bundan goöra HÜC lar çevirmeğe koyutmuştur '4"..»_' — Heçim yaplam veriik TER iyi bir şapka getirin roı-' iye israr eden Beyit RE ât, — denilmesine — K ğğ “Bay.. denilmesini Istemiştlfi * BerT Riza bilhasıa AnköfÜ' | götürülmesini argı ediyorü” li / cudünde kiymet tevehnliri W yalda Elâziz iştikametine Pi — ui hakikati anlamış ve © gere ai — Ben delinin biriyim metine karşı durmak kim martöneye götürün kardeslef lamıştır. . Beyit Riza letjeyalında Mf © ı', felâketi başma getireplerin *f ri bulunan Kırgan aşireti nu, kendisinin bu eştreti Of? ahdetmiş burunduğunu. fektt tanesini öldürtebildiğini. 97 | Bi aSi olarak nuxcmw(ı W' gı* disinin kaçtığını iddia ?ıv“ bunun için Erzincana Blâzis 28 (hunuml) K baynundaki © mühim bir âmiül — olmuştur. m olmak kasdle Ertinesn civa, 1 bularak kaz. iştir. Çönkü Ep. Beyit Raza bu * Üzerindeki gü | IROLLAN MAURİCE iştirakle P“ ULMARGURİITE'ln emsili ıldızlarıdızlar, Mevzuu: Modern genç e Modern lüks ve sefahati.. akşamundan itibaren € & Sinemasında

Bu sayıdan diğer sayfalar: