25 Ekim 1937 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 6

25 Ekim 1937 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ge e e A A a NN yan Hintli pehlivan Istanbula geldi Cuma günü Mülâyimle karşılaşacak olan Fazzal Mohammed Güreştiği on beş sene zarfında bir tek kere yenilmiş ! İsmi etrafında hemen bir aydanbe- ri dedikodu yapılan Hintli pehlivan Fazzal Mohammet, dün nihayet Lond- radan geldi. Dünkü boks maçlarında binek siklet boksörlerin biribirlerine yumruk salla- dikları sirada yanımda gri paklu, başı sarıklı bir “dev adam,, belirdi. Profes- yonel güreş maçlarını tertip eden Ası- mun takdimine hacet kalmadan bunun, $u bir aydanberi dedikodusu yapılan Hintli pehlivan olduğunu anlamakta güçlük çekmedim. Kendisine, yanımdaki tahta sandal yeyi ikram ettim. Paltosunun etekle- rini toplryarak çöktü. Yüzüne bakr- yordum: Başında ipekten koskoca bir sarık var; ama bu koca vücuda nazaran pek de büyük değil. H zim gibi in- sanlar için büyük bir Altında kı- vırcık siyah saçları görünüyor. Kalın kaşları altında siyah gözleri çok munis. Deve tüyü rengindeki paltosu kendisini heybetli gösteriyor. Otururken olsun ayakta olsun iki eli dalma ceblerinde.. Halk kendisini seyrederken o da ring ü- zerindeki iki boksörle alâkadar olmrya başladı. Çünkü döğüşenlerden birinin rengi kendi rengine uyuyordu. Halk da koyu kahve rengi boksörü tutmuş, vur!, kır diye teşci ediyordu. Bunlardan Wesaret alarak kahve renkli boksör nihayet hasmını yere düşürün- ce Hintli pehlivanın da yüzünde sürekli tebessiimler belirdi. Himtengi olan bok- sör galip gelmişti, Müsabakalardan sonra Asım ve gü- reşlerde daima orta hakemliği yapan hayli iri vücutlu Cemal, ben ve peji- mizde yüzlerce meraklı olduğu halde stadyomdan çıktık. Hintlinin attığı a- dıma ayak uydurmanmn imkânı yok. O. nun için bir adımına mukabil biz iki ve. ya Üç adım atıyorur. Hintli peşinden gelenlerle, karşıdan gelip heybetâsa, vücudunu Börenlerin durup bakmasiyle ka iyen alâkadar ok muyor. Abidenin etrafından geçerken birden durdu — Bu plâk Türkçe değil mi? Ne kadar güzeli dedi. durdu. Bitinceye kadar dinledi. İkinci Lir plâk çalmıyâ başladı. İstiklâl caddesinin başma gel. miştik. Asıma İngilizce şöyle dedi: — Ben buradan ayrılmak istemiyo- rTum!.. Türkçe şarkılar hoşuma gitti. Dinliyeceğim. Durduğumuz yer tramvay hattı &. zerindeydi. Hintlinin etrafını" çevreli- yen halk yüzünden tramvaylar da dur- muştu. Asım ken »e sonra istediği Piâkları dinleteceği, yliyerek yaya kaldırımına sevketti, Önünde çocuklar koşuşüyor, arkadan genç kızlar geliyor | ve Hintli sallana sallana caddenin kala- balığını yarıp ilerliyor. Arada bir cıyak! diye sesler çıkiy Bir çocuğun aya- ğına basıldığını anlıyoruz, Hintliyi gö. ren bir kısım çocukfar da annelerinin arkasna saklanıyor. Kadınlarn hemen hepsi bir aaa diye irkildikten son- ra ezilmemek için yana çekiliyorlar. Bir yemişçi öökkânnın önünden ge- çerken karpuz gördü. Ondan istediğini söyledi. Sinema filminin duvar reklâ- mında fesli adamı gördü. — Eskiden Türkler bunu giyiyor. lardır değil mi? dedi. Galatasaray köşe sinde kendisine ayran ikram edildi. Bir yudum aldı, beğendi: — Soda var m:? dedi Bardağa bo- şaltılan sodayı bir dikmede bitiri X koyuldu. Tepebarında oteline ki arkadan şöyle deniyordu: — Yahu! Bura afam mı dayanır! Otele girince arkasındaki paltöyu | çıkarıp attı, hve içerken o konuşu- yoruz : | —İstandulu çok beğendim döğrusu. Iizvast ne kadar berrak. Londra ve Ayv- rupanın diğer birçok ;şehirleri daima kapalr., Böyle temiz havalı bir şehirde Hint pehlivanlar maçların kazan. dıktan sonra ringde böyle oynarlar. mış. (Bu resimde İstanbuldaki güreş. çinin kardeşi Taygır Dula oynarken görülüyor.) güreşeceğimden çok memnunum.. — Hindistanın hangi şehrindensin Fazzal? — Evli misin — Tabii, her Hintli gibi evliyim! İki de çocuğum var. — Allah bâğışlasın! Yüzünde gene tebessümler beliriy Çocuklarına ö- mür dileyişim kendisini Soruyorum: — Nasıl pehlivan oldun? — Biz sülâleie pehlivanız. Babam güreşçidir. İki kardeşim var onlar da güreşiyorlar. Bunlardan Taygır duğla, yani en küçüğümüz, inüthiş bir peh- livandır. Onun büyüğü Remit han da ondan aşağı kalmaz. Üçüncü bir karde şimiz vardı. Nimet han... O birkaç sene &vvel öldü. — Kardeşlerinle güreşiyor musun? — İdman için dalma © karşılaşırı?. Bizim idmanımız beş saat sürer. En kü- çük kardeşimiz bizden iaba ii; r, Ona Hindistanda "kaplan. adr verilmiştir. — Kaç senedir güreşiyorsun? — On beş senedir güreşiyorum. İki sene evvel memleketten çıktım. Avus- turalya, Yeni Zelânt, Amerika, Kana- dayı dolaştım. Londradan buraya ge liyorum. — Şimdiye kadar kaç kere yenildin? Hintli bu sualime kızar gibi oldu. Bir müddet cevap vermedi. Sonra ce- vap vermemenin netaketsislik olacağı- mı anladı ki şöyle dedi: — Şimdiye kadar bir kere yenik dim. O da memleketimde... Hindistan dışında sırtımı yere getiren olmadı. — Danışıklı güreş hakkında ne dü- şünüyorsun? — Hindistanda danışıklı güreş yok- tur. Böyle bir güreş yapan olursa gi- deceği yer hapishanedir. Fakat Avru- pada ve Amerikadaki müsabakaların çoğu da danışıklı... Bu yüzden teklif edilen müsabakaların bir kısmını ka- bul etmedim. Türk pehlivanlarınm çok msrt ok duklarını danışıklı güreşde yapmadıkla rını işittim. İyi bir güreş yapalağıma ! eminim. —-Nasıl bir netice alacağını tahmin ediyorsun Fazral? — Şu muhakkak ki buradada sır. tmr yere getirtmiyeceğim. Fakat belli de olmaz. Bu pehliyanlıktır. — Güreşten başka ne seviyorsun? — Sinemaya bayılırım. Denizde Hususi maçlar Stadyom kupası müsabakasında ,Ga'alasaray, Galatasporu İ 3-1 yerdi İ © Taksim satdyomu kupası maçla İ dün sabah da devam edilmiş ve geçer İ hafta berabsre kalan Galatasarayla Ga İataspor karşılaşmışlardır. Doksan da- | Kikalık müsabaka müddeti taraflar bi- rer golle gene beraberlikle neticelenmiş olduğundan oyun yarım saat uzatılmış- tır. Bu yarım saat içinde Galatasar lar Bülent ve Eşvak vasıtasiyle gol çıkarmağa muvaffak olarak Galata- sporluları tasfiyeye uğratmışlardır. zeşiktaş Şişliyi 5 - 1 mağlüp elti Dün Şeref stadmda Şişli klübü ile bir eğzersiz maçı yapan Beşiktaşlılar bire karşı beş golle galib gelmişler - dir, Bakırköydeki maçlar Barutgücü Kadırga ile berabere kaldı Dün, Barutgücü spor sahasında bi. ni mütecaviz seyirci önünde Barutgü. cü genç takımı Şafak spor B takımı ile yaptığı maçta 1 . 0 galib gelmiş. tir. Barutgücü B takımı ile Şafak spor A takımı arasındaki maçta dahi Ba. rutgücü 2 . 1 galib gelmiştir. Gayrifedereler: şampiyonu Kadirga gençler birliği le Barulgücü A takı.

mı arasındaki maç berabere bitmistir. kızartması birinci gelir?! ... İşte Hintli pehlivanla dün gece böyle konuştum. Önümüzdeki cuma gü- nü Taksim stadyomunda ilk olarak Mü lâyimle karşılaşacak. Mülâyim dün bir aralık stadyomda görüme ilişti. Kendisinin iki misli ©- gördükten sonra ne dü- şöndüğünü öğrenmek istiyordum. Fa kat sonra kalabalıkta bulup konuşama- dım. Hintli ile birlikte çıkarttığım res- mİ görüyorsunuz, Resme sonrarlan ba- kırka halledemediğim bir nokta var: Ya Hintli çok uzun boylu, yahut ben şok kısayım. Acaba hangisi?... Yekta Ragıp ÖNEN Sipahi ocağında Dünkü müsabaka da çok güzel oldi & Konkur ipiklerden Sipahi ocağı tarafından tertip edilen senelik konkur ipik'lerin ikinci ve s6- nuncusu, dün, çok büyük bir kalabalık önünde, parlak ve muntazam bir şekil de icra edildi. Muhtelif yedi müsabaka Üzerine ya pılan konkur ipiki neticeleri şun- lardır: Sakarya mükâfatı Cavit Tulça, hiç hata yapmadan birinci, Süreyya Barasla Melâhat Ak- sel gene hatasız atlıyarak ikinci olmuş- lardır. Düşür çık Birinci: asteğmen Kudret; İkimzi ga ' Gazeteci — Boksörlük mesleğinizde €pek sıkıntık anlar oluyor değil mi? Boksör — Evet, bilhassa pasaport. lar yüzünden... Beni | Orhan Aziz; üçüncü: bir enstantane Cavit Tulça; asteğme yapmadan yirmi dört mania d vit Turça ise, çok seri ri sonra, 21 inci maniayf di ti ö Ankara mü di | Birinci: 1,24 dakiksö3 ikinci: Teğ. Ertopçu. gifi Sümer Bank a” Birinci: Yüzbaşı m yl Yüzbaşı Cevat Gürkan: i yüzbaşı Eyüp Öncü. rat , Spahiocağı mükâl” 1 gi Aziz Orhan gör eyi gadi Birinci: Süvari binicilik okul. di Birinci: Orhan Aziz? men Kudret, Iş Bankası mükalil Bi : Asteğmen ye yya Ba; ei dün yapmış ve yeni zovattan teşekkül e “ Birinci reis "Tüseyin | Mustafa, umumi kâtİP pe i sib Sefer, Başkaptan l Azalâar Kemal, Kemal Yüzme kaptanı; Fahri yeti Nedim, İsmail, fotoğraflarıma Yeni idare heyetin€ m katiyyen benzetemiyorlar! İer temenni ederiz. !ÇERIDE: * Bursada altmış altı yıldanberi — intişar yüzmeyi severim. Yemeklerden de piliç stmekte olan “Bursa, refikimiz Cumburtyet bayramından itibaren gündelik © olarak çık. mağa başlıyacağını o bildiriyor. o Muvaffa, kiyetler dileriz, * Dün akşam saat 19 da Şehremini Halke vinde Ziya Gökalp için bir ihtifal yapılmış. tr. Bu Mtifnide Ziya Göksipm hayatı, eser. İari ve edebiyatımıza hizmeti hakkında muh. telif bitabeler irat edilmiştir. Bugün Halke. vide tekrar toplanılacak ve Ziya Gökalpın kabri ziyaret edilecektir. * Mersinde yapılmakta tesisat, muştur, * inhisarlar idaresi Hge Oo mmtakasından #imdiye kadar iki buçuk milyon kilo burda incir almıştır. * İran transit yolünun Karaköseden İran hududuna giden Kısgımdan 53 kilometrelik Yol üzerinde faaliyet başlamıştır. Bütün yol da çalışanların miktarı 5000 kişidir. * Devlet Havayolları tarafından tertip odi. lan İzmir . Adana havayolu nakliyatı Cum, huriyet bayramından sonraya kalmiştır. Se. beb meydanların henüz tamamlanmamış ol. mMaxıdır. * Mezunen bulundukları memleketlerinden dönmüş olan İlalyan ve İngiliz sefirleri Cura, huriyet bayrammda bulunmak © Üzere An. karaya gitmişlerdir. * Devlet havayollarma © ait 5 tayyarelik bir #lorun Cumhuriyet hayrammda Arkara. da yapılacak merasime iştiraki © kararlağ. tarımıştır, * İzmirde mektep kitapları buhranı var. Gir. Temir gazeteleri bü mesele o bakkında olan içme suyu bitmiş ve şehir temiz suya kavuş. notalar teati etmişlerdir. harareti neşriyatıa bulunmaktadırlar, * Belediye gehrin sıhhi o şartlara uygun bir şekilde temizlenebilmesini temin maksa. dile 18 yıkama makinesi o getirtmiştir. Bu makineler, arazözlerin caddeleri sulamasın.. dan sopra temizliği tamamlıyacaklardır. * Ramanyanın tanınmış kadın tayyarecile, rinden Erina Buraya tayyaresile Ankaraya gitmiştir. * Garbi Anadolu manevralarında muş olan Trakya umumi müfettişi Dirik Edirneye dönmüştür. DIŞARIDA: * Amerikada bir tayyare kazası olmuş ve üç motörlü bir tayyare Tacorun hava mey. danında yere düşmüştür. Pilot ile bir yolcu ölmüş ve sekiz yolcu yaralamıştır. * Brezilyada örfi idaretin tatbikine me. mur komisyon bütün gizli teşektillerin sed. dini emretimştir, * Dost Elen başvekili Metaksas o Atinaya vam olmuş ve halkın coşkun (o tezshüratile karşılanmıştır. * Ekuntör relsicumhuru Pasz istifa etmiş ve salâhiyetlerini milli meclise bırakmıştır. General Alberto devletin idarenini ele almış ve meclisi dağıtmıştır. Memlekette s#ükünet vardır. * Brükselde iyi malümst almakta olan mahafil başvekil Van Zeelandın arkadaşları. PA bir mesaj göndererek derkal vazi/esinden çekilmek niyetinde olduğunu bildirmiş ol. bulun. Kâzım duğuna dair olan şaylayı tekzip etmektedir. * Avusturya hariciye nazır; Şmit, Polon. ya elçisi Gevronski ile, iki Oo rosmleket ara. sındaki kontenjan ânlaşmasınm —tatbikine nütedair muhtelif meselelerin halli hakkında © muşter, * Bugün bütün irakt& leri yapılmaktadır. Yeni P' 0 rinlsani hidayetlerinde b3”” r gi tahmin ediliyor. yp” / * Vindaor dük ve düşe! gi gitmişlerdir. v ii * Bugün Belgradda yuçe” e dikal birliğinin meli kons Bu kongreye bütün mami” yi ları iştirak edeceklerdir... şef * Yunan kralı . 3, Yo Miniğe gidecektir. * Romaya gitmiş olan A! elçisi Ribbentropun hu ermiş ve kendisi tayyare 9* tür Kendisinin bu rek drada ademi müdahale K* ral Tunması zarüretile izah * Bazı ecnebi radyo ç tere aleyhindeki propng vg mak Üzere yakında bir ing" gi ganda servisi İşlemeğe va * Almanya ile Estonys f mi müzakereleri mevcut ue mizeyyel bir anlaşma iri tir. : * Pinlândiya hariciye m da Alman hariciye pazı” ret etmiştir. y * Yeni Zelândanr ki”. Batten tarafından Avus” rasında tek başımız bir VU, gö edilmiştir. Bu kadın tay den hareket ederek dü8 w di ne varmış ve bu m ır dakikada kesmez suretli? Yunan 6 gün, 8 saat 20 ö mL İ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler