6 Kasım 1937 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 7

6 Kasım 1937 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

k 35 Fcnrrbabçe mine — giriyo. Bdüra sönba, “ür Uzuh bir mül Olan futbe mülddet is. a Yeni g v Tümay A .:ılhqı KBeval b lanna yi ataden takımlarının *dindiğiim kanaati giz. A göre adına futbol Bo Ğ1 Jâyiklle bilen ne annız kaldı demeğe m' Acemi aktörlere ben '_I Araştırmağı bir başka * Seyredeceğimiz maçla. Fe n "p-h Beşiktaş İr Cilveaidir. Resmi mü, han Fener, Yot karşıya ge. < maçı Fener Be. cİddi bir maçı. nde Deticelene, dır. — Şu hinide *Ülik ve tahmin! karilere si olan bu ta, milli kü. ağa muvaf, bir istirahate çekil, *krar idmanlara baş ferdi bir. — gekilde lâzem ölan bera. trenörün bu yan müdahale tüküm p İstanbulspor önünden Skemliği sayesi kur. ayrılması — üzerine ti çok sarıılar mü, #rdında kaşan bir ta. tr.. Her zaman olduğu b y tama *lan X'- Bazı hususlarda tatmin Sgelidisin heveasizliti de OBurabilir Âynı sahada Ga]at .’Xî” Beşiktaş karşılaşmasıdır buriyetinde kalryoruz, Eğer isimleri büyük ©. lan oyuncülar küçük bir muvaffakiyet bile göstaramezlerse mevcudiyetine işeret ettiği. miz bu kuvvet farkı ortadan tamamen kalk ar. Bu iki tarar içiş de böyle kabul e. Beşiktaşın diğer hURUSİYELİ de irf yapıtı, mücadele kuv. anlardan kurulmuş olmasıdır. Çok zaman TüzümMsüz bir sertlik şeklinde te. zahür «lip Mağİübiyete saik olan bu meziyet tinden siyah Beyaz takım rasyonel bir ge- zamanda galibiyet yanaı Üzerinde de K müeasir olur kanaatindeyim. Hülâsa olara : — kesitmeden, — yorulma. ye tekmeye başlamadan oynaya! aşıklaşın: ve İKi müdafli akasmazsa Feur. * rin galip getlmesi icap eder. V ğ Galatasaray - Topkapı Taksim stadında oynanacak olan bu mü. sabakayı &Çık flir farkla Galatasarayın ka. zanacağı Kuvvetle muhtemel olmakla barber evvelki gün kşam gazetelerinden birinde Ah met Bahliyar misttar lsmile yazı yazan ra. n GR Y « Topkapt takımları — ara. sında bir Kuvvet Müuvazenesi mevcuttur diye yazması bizi güpheye düşürdü. Eğer Topka. t takımı hakktıında muharriri bu kadar lü. dr davranmağa sevkeden — Galatasaray darlığı değil de bu takımın bizim bil. mediğimiz yeni elemanlarta — kuvvetlenmiş olmast ise bü maçmm da çok heyecanir geç. masi tcap etmektedir. Güneş - Istanbulspor Fener stadında oynanacak — olan bu maça | istanbulsporlular büyük bir azimla kazırlan. mışlardır. Güneşin Ix? mühim oyuncusu Reşat ile Fa rukun bu müçta oynamıyacakları — söylen. mektedir. ki bu da bu da; - Nenetbahçe' 1e yaptığı eğzerlate büyük bir muvaffakiyet takımı — Neci mütemadi çalımları, Orhün da şıma. I rilk hareketleri ile bu kattın randıman ver, medine mani oluyorlarıı layıcı, Bülendin de kullanı başardıkları maçlarda 44; | g mlak <nsı gene | Fakat bu şana hiç r Fenerli muhacimin ayağı bir gol Laşir) süzünü tex. | amamıza İmkân verecek kadar kuvyetli olamıyacaktır. Beoşiktaş Biyah beyazlıların ne halde bulundukları. nt, nasıl bir kadro Je oynayucaklarını kat" k Hlen.iyoruz. Zira Beşiktaşı çok mub ı £ takımlarla maç yaparkon gördük. Devran eden şayial imanmak icnp eder »e takım M. Ali — Hümü, Faruk — Fuat, Bülant, Feyzi — Hayati, Rıdvan, Hakkı, $ı ref. Eşre? tertibinde ola Bu kadroda: Siyah beyi dafaa ile hücum hatlarını kabul etmek iâzımdır. Oyuncuların hakikt yaziyetlerini bilmedi.

ÇANİZ içİN Ylzilere göre karar vermek mac: M rın geri mü. | etil — olarak | Hintli pehlivan Mülâyimle yarın tekrar karşılaşıyor Sındırgılı Ibrahim de Fazzala meydan okumaktadır Tekirdağlının Hintli ile karşılaşma- mak Lşî.'*mesğüzerme Mülüyim pehli. van misafir güreşçinin bir revanş ma- çı talebini kabul etmiştir, Fazzal Muhammed . bilindiği gibi . geçen müsabakada minder kenarma düştüğü için hakemin düdük çalması. nt beklemiş ve kendini hafif tuttuğu için sırtı yere gelmiş olduğunu söyle. | mişti. Kendine çok güvenen Hintli peh livan revang maçının müddetsiz olma. sıpı, yani biribirlerini yeninceye kadar çarpışmalarını da ileri sürmüş ve bü. tün bu istekleri Mülâyim tarafından kahul edilmiştir. Yarın yapılacak olan bu müsabaka. ya ayni sahadaki futbol maçları do. layasiyle akşam üzeri saat yedide baş. lanacaktır. Fazzal . Mülâyim güreşinden evvel, evvelki hafta yapılan müsabakaların revangları olacaktır. İlk güreş, Hurçidle, eski küçük orta birincisi Süleyman arasındadır. İkinci müsabakada da Hayati İla onun geçen haftaki galibi Sındırgilı İbrahim çar. pışacaklardır. Türkiye başaltı birincisi Hayatiyi mağlüb eden Smdırgılı İbrahim — bize gönderdiği bir mektupta Hintli pehli. Vana meydan okuduğunu bildirmekte. dir. Hintli bu defa da Mülâyime yeni. lir, İbrahim de Hayatiyi bir defa daha mMağlüb etmiye muvaffak olursa bu kıyınetli güreşçimizin Fazsal'la tutuş. mast çok dağru olacaktır. ÇA LAT Ş y .& Hintli ve Mülâyim geçen defaki Galatasarayın geçen en siyah kuvvetlendirmektedir. Süleymaniye - Eyüp Beykoz — Vela , Yeyrmmaniş ten da bütün dilerim. O, KAVRAK Futbol ajanlığının tebliği 'T. 8. K. İstanbul Bölgesi Futbol A- janlığından: 7—li— 1937 pazar günü “yapflacii Dik maçları: gea Taksim stadı: Galatasaray — Topkapı, saat 13. Hâü- kem Ahmet ÂAdem. Fenerbahçe — Beşiktaş, saat 14,45 Hâkem Nuri Böşut, Yan hâkemleri Ekrem Ersoy ve Tu. Şeref stadı: Süleymaniye — Eyüp, saat 13. Hâ - kem Şazi Tezcan Beykoz — Vefa, saat 14,45. Hâkem:? Nihat Bekdik. Yan hâkemleri Tahsin Özsöz ve Ba- haeddin. Fonerbahçe stadı: Güneş — İstanbulspor. Saat 14,45. Hâkem Suphi Batur. . sarılılarmı bu haftaki müsa. bakayı kendi lehlerine çevirmeleri ihtimalini tadında cereyan edecek olan Sü. iyüp, ve Beykoz Vefa maçlarına gelince: Aşağı yukarı müsavi kuvvelte görü, nen bu takımlardan yalmız Beykez çok 1d. | başlangıcın. iyetli oyunlar | maçlarına başlanıyor İlk günün en heyecanlı müsabakasi Fenerbahçe asaray da Topkapı ile çarpişacak seneki on birs Akınspor Fatih Idmanla kar şılaşıyor TI rük stadında Fatih nda bir futbol ni takımlar arasmda yapılan ve Akın. sporun galebesiyle neticelenen maçm kaya saat'tam 13 te başlanacdlıtır. Büu maçtan evvel Langaspor A ve B takımlariyle Yıldız sporlular arasıtda maçlar yapılacaktır. Cim-Londos Londra ve Parisleki müsabakalarından sonra Amerikaya gidecek Sabık dünya serbest güreş şampiyo- nu Cim Londosı Londraya hareket et. miştir. Londos önümüzdeki pazar gün ora - kla bir müsabaka yaptıktan sonra derhal Parise gidecektir. Yunanlı pehlivanm Fransada dört voya beş güreş yapacağı- nr Yunan gazeteleri yazmaktladırlar, Bu müsabakalardan sonra Amerikada yapralacak olan dünya şampiyonluğu karşılaşmalarına iştirak etmek üzere yeni dünyaya gidecektir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler