10 Kasım 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

 ' xîş—*%ş__— 410 ikinciteşrin 1937 Çarşamba ü Tei ruş « Telefon: 23872 Dünya bugün müthiş bir çıkmaza girdi Jabonya Italya ve Almanya cephesi karşısında r —a — ” Sene: 6 - Sıyı: 2092
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Di 2 >. | — EN “0 ikinciteşrin 1937 Çarşamba Sene: 6 - Says 2002 aa a a Ni — Silühşori Jefon: 23872 ——— Dünya bugün müthiş bir çıkmaza girdi bonya, Italya ve Almanya cephesi karşısında) ; miz mmm ,, Avrupa âtıl bir haldedir nlerika, ingiltere, Fransa ve Sovyetler arasında " k,akabil bir anlaşma yapılamıyacağı anlaşılıyor Münist aleyhtarı cephenin İlk tesiri Brükselde görüldü 4tvinof konferansı terketti ! ' ez e e e asili .. Başvekil Celâl Boyarın Meclis kürşüründe programım okurken çekilmiş ci tarihi resimleri Busabah Türk Kuşuna Yemişte bir yaralama talebe kaydına vakası oldu başlandı Bir sandalcı Alınacak talebenin - yüksek Bir seyyar balıkçıyı tahsil görmesi şart kolundan yaraladı Bu sabah Yemişte balikhane önün- de bir yaralama vakası olmuştur. Seyyar balıkçılık yapan Esat ismin- de bir genç iki gece evvel (o sandaler Yaşarm sandalma girerek yatmak iste- miştir, Bu sırada Eşat sândalın kirıla- Eskİ Tügiliz Başvekili cak bir yerine bastığından Yaşar ileri Makdonald — | Ses endam yasını ken Kavgacılar araya girenler tarağndan Amerikaya ayrılmışlardır. lep içerken Yaşar yanına yaklaşarak: — Ben sana yaka yırtmayı gösterece- ğim... demiştir, Esat bu söz üzerine kabadayılaş- mış: — Ne göstereceksin gel de dışarıda göster demiştir. Bunun üzerine iki kavgacı biribirlerinin o üzerine atılmış» lardır. Kavgakılar gene ayrılmışlar, ba- Mkhaneden dışarı çikarılmışlardır. Yan- daki sokağı tenha bulan kavgacılar yeni den itişip kakışmıya başlamışlardır. Bu İİ

giderken öldü Bu sabah Esat balıkhane içinde sah Ze « N ton , Mere Başvekili Çemberlay, 8 — Sovyet Rusya Hariciye Nazn — Musolini, ş — İngiltere Hariciye nazım Eden, 5 — Norman So Davis, 6 — Fransız delegesi Vyetler Italya nezdinde hâdiseyi protesto ettiler İtalyanın verdiği cevap şudur : Biz Sovyetlere değil komünist Türkkuşuna talebe kayn başlan- miştir. Şirndiye kadar orta mektep me. zunları alınırken bu sene almacak tale. belerin yüksek tahsil görmüş olması ve yahut liseyi bitirmiş bulunması şarttır. arada Sandalcı yaşar bıçağını çekmiş, Bu şartı haiz talebe bulunmazsa Jise- Snt , TA Es- > sağ kolunu İki yerinden yarala- | nin 9, 10, 11 inci sınıflarından da tale. er be alınacaktır. > nasyonale düşmanız i ” Eği memurları yetişmiş, yaralıyı Kayde başlandığı - üniversite, yük » 7 eği iğ GR e ga Döver 7 incide ma Devine 7 indie Sanghay tamamen Japonlar elinde Londra, 10 ÇEğumust) — Eski İngili. : Pİ Bark eklemi e “| Talyuan şehri ya giderken vapurda ölmüştür. Makdo- yanıyo r mald, eski amele partisi Jideri idi. 1912, 1924 ve 1929 du Başvekiikte geiyi, (Çinliler, topraklarını a May, dip GR , | 1934 de yerini Baldvine terketmiş, | amudane müdafaaya Sağ Dir hale koyan Sovyet aleyhtarı wilaşma “Romada İSPON| evvalce ateşli bir sosyalist olan Mak | lısıyorlar aa, deleğesi tarafından. imsalanırken © yeeş Yazım (ve : süzizikid ii çatışıy — w a l donald, bilâhare imi zakâr olmuş Tokyo; 9 (A. A.) — Şanghay cep- | ve çok buhraglı yıllarda İngiltere hü - | hesinde Hangsov körtezinin şimalinde kümetini muvaffakıyetle İlare etmiş- | karâya çıkmağa muvaHak olan Japon kttaları 8 ikirtsiteşrinde fecir vakti Sung kiang civarında bulunan Wangpoodan Mya Devamı 7 incide Yeni 7 efrikamız Odalıklar tir, | nde ei pie Pİ e lez (Milli bir müessesemiz Müthiş hariçte de 2 i . KS azan : Nizamettin Nazif takdir edildi bir katliâm İ frikalayg <2, manasız uzatmalar yüzünden, aylarca devam eden müz On ikinçi Eütersasyonil Selinik Kw Balta ve sopalarla abi. YEN değildir. “ODALIKLAR” ayrı ayrı büyük hikâyelerden mü | arında en yüksek ve en mümtaz alâka it eği,“ Püyük hikâye başlı başına bir güzel kadını, aşkını ve devrini İ | ile karşılanan (Çapa Marka pirinç w. 4000 Haitili du *dehi ri Muhtelif asırlarda, muhtelif milletlere ait muhtelif devirler, | mu ve sair çocuk gıdaları) fabrikasının katledildi Miray, — sok heyecanli eserde, kariin gözleri önünden aşk, #ehvet, (Grand'Pti Or Konkur) mükâfatiyle R KN PAR. a Pel kan ve şiiri ile müdebdeh bir geçit resmi yapacıltır. tahtif've takdir edildiği İktisat Vekâle. Sz . tedbir. | Bir gin Kadını, Topon Tanrrizeidan | tinte fabrikaya resmen bildirilmiştir, alacayğı umuluyor çocuğile kendi canı ke ç ek Yakında Başlıyor ERME Ma Yassı 7 incide 3 çalışıyor, arkama ii :

Aynı gün çıkan diğer gazeteler