12 Kasım 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

12 Kasım 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RERETY Te Lisan derslerimiz Bugün: Almanca —TIn : Fransızca 1 ığlgiltere_ V elde edecektir! Bioskova , 12 (AA) — Tas ajansı bildiriyor: İzvestiya gazetesi, İtalyan — Japon — Alman blokunun kat'i olarak teşeki külü münasebetiyle “Mütearrızların it . EWE- Devamı 8 incide Bugün Tayyare piyangosunda Kazanan ınumaralar Z2 inci sayfada * tüi “alymem Gaeta Nm idar telâkki edilen Alman donanma. BAA sından bir. görünüş.. M'Nmııwlmum""lnmm | amnı ziyareti man ı HA BER'in tefrikaları : yeni -Sarışın casus — w, Hayal değil tam hakikat — —'*aıy,:'.ı _lepu Almanları yoran en büyük kuvvetlerden biri, Fransa umum! N'“"n *diyesinin istihbarat dairesine mensup casusların yıldızı Marth Ri- Phuıı'—"ı!unm okuyunuz! kv“ Nm en büyük gşeref nişanlari yle taltif 'edilen bu güzel kadın hakik& ? Sevgisinin ve gür'etin en büylik kahramanlarından biridir. 2 çıkan kısmın hülâsasile 7 inci sayfada c — < eee GD Nizamettin Nazifin yeni eseri : dalıklar |— Pek yakında neşre başlıiyoruz “,hi,.).ğ'—n tarihi tefrikamızla size, csmer, sarışın, Kumral, biribirinden Si. ’lh_’. ı itinden ateşli ve hırslı, kimi zeki, kimi safdi!, kimi bir melek gibi te- r"îg 'd"_'_ kimi geytan ve şirret bir yığın güzel kadını, insanlığın tarihine sa- ’4114"'.'“ Çiçeklerden bir demet halinde sunuyorüuz. İf bu eserde güzel kadımın milletler farihinde oynadığı rolü en T- Ask sakineleri içinde dolaşarak anlatıyor. « Pek yakında HABER sülunlarında © <- < eai Ka Ş Üç silâhşorlar İkağşSünary Düma'tın bu ölmez eseri 1i yalnız resimlerle hikâye eden tef. îd büyüktlerle berâaber küçük okuyucularımızı da alâkadar edecek bir ge. Wina * Bu tefrikayı haftada bir Pazartesi yünleri gazetemizin munyyen bir Ulk Ti lataksınız. Bu tefrika ile neşredeceğimiz kuponu toplarsanız, sonun. -vq__nm Mukabilinde bu eserin ki.ap şeklinde basılışından birer tane de elde edebileceksiniz. Siz okuvumuz ve cocuklarmıza okutuğuz. A İA U ça bi givlam - Kahraman kız U_ıh R“'_"'%'kh' olduğumuz *Pardayun” serisl yakında bitecektir. Bunun yeri. Üter, Mişeb Zevakonun me şhur eserterinden biri olan “Kahramatı kız" 1 for. ?İv:ıı-.ılııı'nmıı takdimı etmeve başlıyacağız Fransız casusluk şefi Almanlar tarafından | “Mikroplu fotograf,, | la mı öldürüldü ? Esrarengis bir şekilde Slon Binbaşı Lddu BĞT Yazını 8 inclde BiR KAÇ SATIRLA gaa Mi SAT LAKten ea

“Cumhuriyet,, İn coğrafya bilgisi Yükseklen atmasını ve firsat — buldukça Ukalalık etmenini pek iyi bilen bir refiktmiz (haydi adımı söylüyelim: “Cümhurtyet, ) bu. gün “Brezliya da faşizm 7 (*) idareyi kabul | otü., Gye Heyecanla koyduğu — Daşliğın al. tında bir reşim barmış. Resmin izahatı göy. V " “Brezilyanın metkezi Buenod - Alres,, Hangisini düzelteceğimizi şaşırdık, kakdık doğrümü! Brezliyanın merkezi Bucnoa . Al. res değil, Riyo dÖ Janeyro'dur. Buenos - At ren Arjantinin merkezidir. Ve.. neşredilem tesim de Butnos - Aires'in — değil Riyo 06 Jara undur.. Avıı:ıunm. ocenn bir başka gazete hak. kında yaptığı gibi ikaz edelim: “Biraz dikkat, baylar?,, HABER (*) Bunu âa herhalde “Faşist idare,, şek. lnde yazmak TAzımgilirdi. değil mi? HABER 2 ikinciteşrin 1937 CUMA m> D eat İKi N a Sovyetlerin tefsirine göre Son Roma anlaşması e Fransa aleyhindedir ! Dünya haritasını şöyle değiştireceklermiş : İtalya : Afrikada yeni topraklar alacak, Almanya: Ingiliz ve Fransız müst #OT e OŞ * SS CU DŞ Ingilterede Hâdiseler oldu — Yazısı 8 inci sayfada — Sene: 6 « Sayı: 2004 ——— — o " Sarzan 'DİYARBEKİR Demiryollarımızı İrak demiryollarıyta birleştirccek olan Diyarbekir emlekelerini - Ciz re hatimın geçtiği yerleri gösterir harita x Diyarbeki yertr r - Cizre Demiryolu inşaatı yakında Vekiller heyeti dün, Başvekil Celâl Bayarın başkanlığı altmda saat ön altı- da toplanmıştır. Müzakereler geç vükte kadar devam etmiştir. Büyük Önderin nutuklarında İşaret buyurdukları ve kabinenin programında dâ en başta yer alan yurdu çelik ağ- larla birbirine bağlama siyasetine hükü met fevkalâde ehemmiyetle devam et- başlıyor mektedir. Bu cümleden olarak Diyar- bekir - Cizre arasında yeni döşenilecek olan demiryolunun temelatma töreni bir kâç gün İçinde yaprlacak ve ilk karma- yı Nafia Vekili Ali Çetinkaya vuracak- tır. Yol bir uctan Musul hududuna, di- ğer uU:tan da Kutuboğatına kadar uza tılacak, inşaat üç yılda bitecektir. z— S.Ü'. —— — Vah vah! Demek oruçlusun, Hal buki ben şöyle “Abdullakh Efendi” da bir yemek yesek diyecektim.., BE b ei e

Aynı gün çıkan diğer gazeteler