30 Ağustos 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10

30 Ağustos 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ord Ankara, 29 (Husus) — Begün yüsek tasdike iktiran eden askeri ter- fi listesini bildiriyorum; GENERALLER Tümgeneral M. Kemal Doğan korgene ralliğe, Tuğgeneral Zeki Erakay tüm. generalliğe, tuğgeneral Recep Sualp Tüm yeneralliğe, Tuğgeneral Kurt Cebe Noyan tümgeneralliğe, tuğgeneral M.Ali Külük tümamiralliğe,Kemsi Erman baremin üçüncü derecesine, tuğgeneral İsmail Hakkı Akoğuz tümgeneralliğe, Baki Vandemir tümgeneralliğe, Sabri Beşe tümgeneralliğe. Abdullah O İnskoçak tülmgeneralliğe, Hasan Fahri Hürdo- ğan tümgeneralliğe, Hakkı Özgenel tümgeneralliğe, Rifat Taşkın bare . min ikinci derecesine, piyade albay Fikri Erbu tuğgeneralliğe. topçu al. bay İsmail Ülker tuğgeneralliğe, kur may albay Rifat Mataracı tuğgeneral, Liğe, KURMAY ALBAYLIĞA TERFİ E. DEN KURMAY YARBAYLAN: Nami Çamlıca, Kemalettin Güngür Çengelköy, Lütfü Köksal Erzincan, Raşit: Gürkan Bayburt, Haydar Gün kurd Üsküdar, Celâlettin Sorguncu Tophane, Fehmi Gedikpaşa, Fehmi Bengi Antakya, Rahmi Davutpasa, Şükrü Alaçam İstanbul, Nazmi Ataç Selimiye, Nihat Bayazıt, Abdülhalim Nişantaşı, Emin Akıncı Debağlar, Ha. Ht Üsküdar, Bahaettin İstanbul. Hıf. m Alpdoğan, Taşköprü, Vahit Selânik, Asım İştip, Hüsnü Aslanoğlu Van, Ce. Şavaş, Hüsnü Bilçe İstanköy, Ragıp Altan Erzincan, Nihat Sözeri Şumnu, Yapılan hesaplara göre her şeyin düz gün gideceğine bemim de aklım ermişti, Ağcak Leapardn salrverildiği zaman ben civarda elimdeki Mançister tü - feğiyle beklerken birdenbire bir rüzgâr esti ve Mis Vilyamsın saçlarını havada dalgalandırdı. Hayvan, saçları görünce tavuğa doğru atlayacağına, kadının te- pesine sıçrayarak pençelerini kafa tasr- na geçirdi. Bu feci anda bile kadın ne bağırdı. ne'de kımildanâz. Tam mânasiyle sükü- ihtimali vardir. Yapılabilecek yalnız bir | şey görüyordum: Hemen Mister Le- opardın kuyruğua Yapışarak onu deh- şet bir surette tartakladıktan sonra Haşim, Ahmediye, Sıtkı Eğrikapı, İs. mail Çerkeş, Ali Atabey Karagümrük, Hulüsi Us Şumnu, Mustafa Toker Şum nu, Ahmet Şehzadebaşı, Ömer Kütah. ya, Mustafa Erzincan, Mithat İrak, Mustafa Özbek Büyükçeşme Fevzi Sı. vas, Sabri Yenipazar, Ethem Ayasof. ya, İmad Kafkas, Çengelköy, Hayret. tin Güvener Beşiktaş, Kevket Kirkla. reli, YARBAYLIĞA TERFİ EDEN Pİ, YADE BİNBAŞILARI: rahur, Rıza Süleymaniye, Fevzi Bağ. dat, Sami Üsküp, Hakkı Filibe, Fazıl Defterdar, Fevzi Bursa, Akif Kabataş, Necati Harput, Sıtkı Manastır, Sabri Cumayıbalâ, Nuri Yeniçeşme, Rüştü Bursa, Memduh Erzincan, Galip Ezer kirat, Rifat Kemeraltı, Kenan Manas. tır, Zeki Sıvas, Celâlettin Erzurum, Rıza Erzincan, Kadri Manisa, Fazıl Harput. Salâhaddin Bursa, Fahri A. rapkir, Celâlettin Harput, Cevat Be. şiktaş, Akif İstanbul, Ali İstanbul, Saip Erzincan, Naşit Çengelköy, Sa. Tih Demetoka, Hüsnü Bitlis, Şevki Bağ dat, Rüştü Bursa, Hayri Tekirdağ, A. sım Güvem Çine, Galip Uluborlu, Bah. ri Maraş, Faik Erzincan, Hakkı Urfa, Ali Beykoz, Vehbi Yozgat, Suat Na. zilli, Hakkı Diyarbakır, Muhtar İstan, bul, Ferit İstanbul, Şevket Srvas, Ya. şar Erzurum, Muharrem Demetoka, Arif Bdime, Sadrettin Midilli, İbra . him Trabzon, Adil İstanbul, Nafi Def. terdar, Edip Erzurum, Ramazan Yan. ya, Cahit Merzifon, Hamdi Köprülü, Vasfi Atina, Süleyman Kerkük, Hik. met Süleymaniye, Faik Kerkili, Sadık Aksaray, Aziz Van, Arif Bitlis, Tahir Baykal, Hakkı Manastır, Mustafa Van Hamdi Anlrara, Ferit Trabzon, Mus. tafa Palarga, Arif Sıvas, Hüsrü İstu. rumca, Ali Oğuzer Katerin, Örfi Ma. mastır, Yusuf Üsküder, Nasıh Manas. tır, Hüsnü İzmir, Hakkı Gemlik, Nu: ri Yeniçeşme, Abdülhamit Harput, Ha Yit İstanbul, Tahsin Yozgat, Refik Ma naatır, Hüsnü Eskizağra, Rifat Erzin can, Recep. İstanbul, İhsan Üsküdar, Muharrem. BİNBAŞILIĞA TERFİ EDEN Pİ. YADE YÜZBAŞILARI: Zekâi Karacabey, Ali Diyarbakır, Hasan Kabataş, Ziya, Erzincan, Sıtkı Şehzadebaşı, Hamdi Eâime, Tahsin Serez, Ziya Aldoğan Tokat, Saip Aksaray, Mustafa (Kumkapı, Murad Hınış, Tevfik Aksaray, Cemil Aksaray, Divitciler, Tahsin İs- tam müânasiyle aç bir İeopardın kuyru - Zuna yapışmanın vereceği heyecanı ta- dan, ayni zamanda bu kuyruğu nasıl s3“ Lvereceğini hesap eden war mıdır, bil- mem? Meraklılara bildireyim ki bu hö- dise hakikaten akıl ve hayale sığmıya” cak kadar tuhaf ; söylemesi bile insanın tüylerini ürperten, içini baygın baygın gıcıklıyan bir şeydi. Oklahomada kolej çocuklarının, bir çekici bütün kuvvetleriyle savurduktan sonra muayyen bir hedefe frrlattıklarını görmüştüm. Ben de bu kollej atletleri gibi, Leopard cenaplarını boyuna savu- ruyordum, Leopardım fırıldak gibi © kadar hırla döndürüyerdum ki; dönüp beni tırmalamasma imkân ve ihtimal kalmıyordu. Ayni zamanğa da ne yapa- cağımı hesaplıyordum. Fakat bu İş, gıkar bir hesap değildi vesselâm, Hâl da düşünürüm: Acaba Leopard, bu dön baba dön oyununu oynarken ne Büşün- miş ve benim gihi ayni endişeleri his- setmemiş miydi?, şarkıfelek gibi döndürdüm, Yaşnı başını almış koskocaman ve Abdülkadir Malkara, Abdurrahman Erzincan, Mustafa Manastır, Şevket Wan, Hakkı Saraçhane, Abdülhamit Bağdat, Rahmi Acar Bursa, Celâl Mi, HABER — Aliza sorti. Zeki Van, Naci Kiryan, Salâhaddin Ça- nakkale, Recep Sivas, Şerafettin Ilas- köy, Muammer İzmir, Hamdi Kastamo- nu, Nafiz Manastır, Mustafa Elazığ, Bürhâneddin Tokad, İbrahim Tophane, Hüsameddin İstanbul, Hamdi Kerkük, Abdurrahman Van, Tevfik Karahisar, Arif Eskizağre, Nurettin Hacılar, Vefik Erzurum, Hazim İstanbul, Ekrem Er» zurum, Naci Gevgili, Muhiddin Sarıyer, Midhat Kerisik, Rıfkı Maraş, Osman İs- tanbul, Hamdi Karacabey, Fevzi Errin- can, Rıza Cibali, Şevket Bitlis, Hulüsi Kartal, Nureddin Demirci, Nazif Geli- bolu, Bahri Hırkaişerif, Medeni Perle- pe, Feyzi Manastır, Tarık Zeyrek, Hamdi Serez, Halid İstanbul, Şadi İs tanbul, Lâtfü İstanbul, Fahri Kerkük, İbrahim Üsküp, Münir Üsküdar, Ragıp Ertan. Piyade yüzbaşılığına terfi eden piyade üsteğmenleri Enver Haymana, Hakkı İstanbul, Fahreddin Erzurum, Süleyman Kasta- monu, Supri Erzurum, Niyazi İstanbul, Rıza Metroviçe, Adnan İstanbul, Nadir İstanbul, İzzettin İstanbul, Cemal Üs- Büdar, Reşad İstanbul, Cahid Manas- tır, Lütfü Kerkük, Zeki Ortaköy, Sa- dettin İstanbul, Niyazi İstanbüul, Nuri Edirne, Lütfü İnebolu, Vedad Eskişe- hir, Abdullah İstanbul, Kâzım Kütahya, Zeki Erzurum, Remzi Beşiktaş, Giya- seddin Sultanahmed, Tikmet Beylerbe- yi, Eyüp Refahiye, Zeki Edirne, Enver "Tırnavacık, Turğud Erzincan, Refet Kastamonu, Rifat Bursa, Mücteba Bur- sa, Zeki Kırklareli, Kudret Pizren, Ni- 'hâd, Üsküdar, Cevdet İstanbul, Şevki Bursa, Kemal Süleymaniye, Hüsamcd- din Edirne, Muhlis Rumiye, Şahin Bay- burt, İbrahim Maraş, Fazil Trabzon, Naci Bayburt, Gazi Yıldırım Sivas, Fevzi Sivas, Közrm Bolu, Şefik Eyüp, Süreyya Manastır, Hakkı İstanbul, Mer- dan Dinçer Tortum, Nihad Hasankale, Zeki Erzincan, Fevzi Musul, Aslan Narman, İdris Tezcan, İlkami Üsküdar, Yematl Acura, Davud Malazkird, Haya- i Cebedelen, Cihâd Üsküdar, Nizamet- tin Ortaköy, Tahir Kıbrıs, Bekir Zara, "AN Bolu, Hüseyin İstanbul, Mustafa “Ardanuş, Cemaleddin İstanbul, Turgud Tokad, Ulvi Eyüp, Etem İstanbul, "Tahsin Sivas, Kemal Perlepe, Vasfi Tavas, Nuri Erzurum, Tahir Kayseri, Salih Sivas, Tevfik Edirne, Refik Bursa Nuri İzmit, Süreyya İstanbul, Nazmi İs- tanbul, Said Selânik, Lâttü İstanbul, Mehmed Bayburd, Rize Fatih Ne sır Kalkandere, Raşid İstanbul, Fu- ad "Ankara, İhsan Ankara, Vekbi Ma- nastır, Aziz İstanbul, İsmail Köstence, Fahrettin İstanbul, Nihad Beşiktaş, C. lâleddin İstanbul, Cemal Kütahya, Ve- Baba Turner boyuna bağrıyordu: —Bıraksana be yahu! Herifi hâlâ ne savurup duruyorsun?. Kan başıma sıçradı. Ben de boğazımı yırtarcasına bağırdım; — Bana baksanız a; içinizde kaplanı kuyruğundan salvermesini, benden iyi bilen biri varsa, gelip onu benim ele - rimden almasına hiç bir mâni yok. Bu vazifenin âşıklısı değilim. Elimden ka pılmaması için de can atmıyorum, İş tahlısına mübarek olsun.. Yoksa sesini- zi kesin de Leopard ile kozumuzu pay- Taşalım., Nihayet münasip fırsatın geldiğini görerek, mister Leopardı bırakıverdim.. İDehşetli bir surette yere çarptıktan son- ra kendini topladı, acı acı kölgiyerek ba na saldırdı. Hemen altıpatları çıkardım. Leopardın istikametine doğru iki el a- teş ettim. Kurşurlarıma da mensup ol. duğum metodist kilisesinin en tesirli dualarından birini terfik ettim. Maale- sef dunma cevap geldi, çünkü baba Tur- ner koca (Otto) ya Leopardın bedelini ödemek mecburiyetinde kaldı, Biz bu işleri yaparken bir doktor getirilmiş ve Mis Vilyarasın yaraları temizletilmiş ve sardırılmıştı. Dilber Mis bugün kadar © yaarların izlerini taşımaktadır. O ge- ce Leopardın derisini yüzdüm. Bu deri- yi Mis Vilyaman Holivuttaki villâsm- da hâlen görebilirsiniz. Yaralarınm acısı azıcık geçer geç mez ayni günde Mis Vilyams diğer bir Leopardla ayni işi tekrar yaptı. Ve ge- ne uzun bir değmeğin ucuna salland:- rılan tavuk bu sefer sahneyi miikemmel ros — 1083 ei rid Üszüdar, Fahrettin Manastır, Mu- | lât Usküdar, ammer Çengelköy, İrlan Van, Şükı İstanbul, Nail Beykoz, Nazmi Bolu, Kemal Erzincan, Nevzad İstanbul, Se- mih İstanbul, Şevket Bayburt, Ali İs tanbul Lütfü İltay, Enver Pulatsu, Sıdkı Atllâ, Yusuf Demiroğlu. PİYADE ÜST TEĞMENLİĞİNE TERFİ EDEN PİYADE TEĞMEN - LERİ: Nezihi İstanbul, Zeki İstanbul, Tur. gut İstanbul, Orhan Bursa, Ahmet İz. mir, Mehmet Antalya, Şinasi İzmir, Tevfik Konya, Mehmet Şebinkarahi- sar, Ali İstanbul, Rıza Eceabat, Mit . hat Usküdar, Şahabettin Beşiktaş, Hayrettin Balıkesir, Sabahattin Eren, köy, Naci Bursa, Burhanettin Bursa, Sırrı Sıvas, Rüştü İstanbul, Abdur - rahman Bitlis, Şakir Erzurum, Ahmet Trabzon, Abdülkadir Üsküdar, Şevket İstanbul, İsmali Bursa, Ekrem Bursa, Sani Bursa, Kemal İstanbul, Şaban Trabzon, Servet İstanbul, Hikmet Se. lânik, Mehmet Eyüp, Rasim Bursa, Cevdet Kütahya, Fehmi Üsküdar, E. min İstanbul, Ragıp İstanbul, Saba” haddin İstanbul, Ahmet Edirne, Nüz. het İstanbul, Recep İstanbul, Burha. nettin İstanbul, Akif Istanbul, Meb di Çerkeş, Muhtar Kula, Nihat Üskü. dar, Zeki İstanbul, Abdullah Sıvas, Fahrettin Cebeliberektt, Emin Söğüt, Mustafa Bursa, Nihat Adana, Yahya Bandırma, Adil Adapazarı, Ibrahim İs tanbul, Aslan Çankırı, İbrahim Çer keş, Kerami İzmit, Naci İstanbul, Ca. bit Hasköy, Nail Aydın, Rasim İstan. bul, Adem Eskişehir, Halim Ceyhan, Hamdi Sandıklı, Kemal Ankara, Tev- fik Edirne, Nurettin Bursa, Nezihi Bartın, Ewver Trabzon, Samih İstan. bul, Niyazi Trabzon, Mehmet Manisa, Rasih Karahisar, Zeki İstanbul, Rüs. tem İstanbul, Sabri Bursa, Nedim İs- tanbul, Necdet İstanbul, Fahri İstan. bul, Neget Edirne, Tabsin Karasi, Mi, tat Lâpseki, Hürrem İstanbul, Kemal İstanbul, Lütfü Bilecik, Kemal Edre. mit, Şahabettin Erzurum, Abdullah Beşiktaş, Hamza Tokat, Ahmet Erzu. rum, Nâzım İstanbul. Hamdi Zile, Zi. ya Van, İbrahim Bayburt, Necmettin Harput, Sıtkı Erzincan, Mazhar İs tanbul, Şevket Çanakkale, Mustafa Çarsancak, Ekrem Beşiktaş, Necati İs tanbul, Münip Uşak, Galip Denizli, Nihat İstanbul, Süreyya İstanbul, Na. sir İstanbul, Nevzat İstanbul Alând. din Kayseri, Hakkı İstanbul, Ahmet Ertan İstanbul, Nedim İstanbul, Ra" mazan Oğuz Antalya, Fehmi Ankara, Reşat İstanbul, Sabahattin İstanbul, Necdet İstanbul. Ramazan Sındırgı, Hayrettin Beşiktaş, Fuat İstanbul, 'Ta bir surette başardı, Bu defa işimiz çok parlak bir netice verdi, “Jongllarda kaybolan,, filmi bitiril « dikten sonra bir de mektupla birlikte Holivudda sinema direktörlerinden bi- rine gönderildi. Bu direktörün adın: söylemiyeceğim. Çünkü şimdi maalesef ikinci ve hattâ üçüncü derecedeki rol- ler için bile kendini bahtiyar addeder. Talihimi Amerikanın sinema paytab- tında denemek hususunda (Baba Turner), o (Çarlez Cları), ve (Bil Mong) un nasihatlerini almağa karar verdim. Bütün mesarifimi ödedikten sonra cebimde bir hayli dolar kalmıştı. Oklahomada Poncaya döndüm. Evvelâ Mak Konyana olan 135 dolar borcümu vermek istiyordum. Sonra firar vadisin- de bulunan Kovadisin benekli öküzünü gören var mı diye etrafı araştıracaktım. Malüm ya; bu öküz benim makmdı, az kalsın mahkeme öküzün bedeli için beni haciz altma koyacaktr. Bunların hepsinden daha mühimi de dervişle bir yaşındaki tayımı bersberimde Ka- Kforniyaya götürmek istiyordum. Oklahomada bütün borçlarımı öde dikten sonra bir iki poker #cansı için vakit bulabilirdim. Banka hesabım 300 dolara inmişti. Santafede bir acentaya giderek iki atımla beni (Los Ancelos) şehrine kaça göndereceğini sordum. Navlunumuz tam 316dolar tutu - yordu. Arkadaşlarla birlikte bir köşeye Oturarak hesaba daldık. Neticede ili atı Holivuttan 75 kilometre mesafedeki San Bernardinoya götürerek kendimin de Dervişin sırtıma atlamak ve tayı ye- umuzun terfi listesi Şükrü tanbul, Necdet AY Hüsnü Benle iz ir ir, Hüsn mn Necati İz ismi İstanbul, Memduh Ersun yl tanbul, Arif Bursö. Enver gi Nihat Istanbul, Lütfü “0 ei Manisa, İskender Bayel pe” bul, Mehmet Malstyâ, ul pi Nüzhet Burs, Naci İsta Cizre, Salihattin Cebeli” iy eri Safran pallah İstanbul, Fahri S8 >, . Mümtaz Sinop, Refik Eskişehir, Sırrı Erzinca tanbul, Ali Bozkur, Cevdet Sivrihisar, Muzaffer istasb yarbakır, Sabri istanbul, yö zon, Nail Elâzik, Ali Ereğ Erzincan, Şazi Gebze, GELİP »7 Salâhaddin Balıkesir, Rah ak j Recep İstanbul, Bedredâin “. at İskenderun, Fehmi Beli » rem İstanbul, Muhittin wi tafa İzmir, Nail Balıketi ai tanbul, Münir İstanbu. BALO şehir, Tevfik Erzincan. yi j NE ge dar, Mustafa İstanbul, Hakkı Sinop, Osman gafur Mardin, Daniş tin İstanbul, Enver İsta değime almak suretiyle * rınca cebimde şöyle böyle kalabileceğini besap ettik” İşte böylece 1910 rında Dezviş, ben ve nardinoya vardık. Vi gün kadar yorgunluğunu" ten sonra ben, Dervişin yedeğimde, mevcut sakdii* lar da cebimizde olduğu Bernardinodan yala gürül, öğleden sonra saat dörtte idink im ileri bur Holivadumu ilk defaf* g mak üzere gördüm. gö Burası benim müstakbel di etmek istediğim milyons“ ; beklediğini zannediyord4”” : El Holivud evvelâ ban ii şehir gibi gözükmedi. ie di ran ca m etmesi lâzımgeleceğini e Halbuki bunlar şurada yerel dağnık, hatt göze çarpa zel binalar: bile yoktu. o çatma binalardr. Cansbasti” ma benziyordu. e pese Hikâyemi, Baş tarafı dünkü gü a “Zümrüd., mdir hikâ bugün münderientmmızın don koyamadık. Son “ deeeğiz. Okuyucula riz,

Bu sayıdan diğer sayfalar: