2 Eylül 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6

2 Eylül 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mevsimin moda rengi beyazdan sonra m sağda, mavi müslinden yapılmış güzel bir rob g Robun önünde, üzerinde bal petekleri şeklinde bir şarp roba mümtaz bir güzellik çeşit kemerle sıkılan bel orta be çok beğeneceklerdir. Alttaki rob, üzeri mavi, pembe vücuda zarif bir genişlik verir. Bolero nir. Yalnız, boylarını kısa sonan bay lerir, veriye ta bir k göstermeğe yarar. Bu modeli, böylarinı kısa bulan nlar bu modeli meklen sakınmalıdır. Çünkü boyu olduğundan dalın kısa gür Pstte ve rüyer tdie, muz süsler balunan Gümüş renkli bir hanı fidan boylu bayanlar emprimelerden miş krem rengi müslinden yapılmıştır. Ete yere (dök r şeritle süsle” beğen Diğer resim, donuk renkli ipekliden balo elbisesidir,. Etek yelpaze şeklinde pililerle süslüdür. Göğ ndeki çiçekler kumaş tan kesilerek yapılmış ve Yoba di 1SeEh'n en Son zarus ilmiştir. le süslenmiş kap bu rob Evinizi masrafsız süsliyebilirsiniz Bayfiyden şehre dönüyorsunuz., Ta, bii şehirdeki evde temizlik yaptınız, Mahzeni boşaltırken elinize eski iskem. İeler geçti, Hasırları düşmüş, hezaran. ları kopmuş iskemleler.. Düşünüyorsu- nuz. Bunları ne yapmalı? Aklınızdan Şu fikir geçiyor: Bunları parçalatırım, kışın soba tutuşturmağa yarar. bu kararınızı tatbik etmeyiniz; olur.. Bu sandalye taslakları size sonba. harm yağmur günlerinde evde işsi kaldığınız vakit güzel bi me vesilesi v Evvelâ iskemi gün bol Eğer bu iskemle vakit geçir. bilir. Bakınız nasıl; lerin tahtalarını bir dalı su ile iyice yıkarsınız er cilâlı yahut yağlı içerisine çorba İaşığı amonyak ilâve edersini Bu suretle sandalyelerin tahta iyice temi boya ise o vakit suyun kısım: Bu ttmirlik yapıldıktan sonra İster- seniz tahtaları yağlı boya boyatmak veya ye bildir. Eğer evinizde kocan: İle tekrar en cililatmak ka. , Oğlu ya. hut boya işlerine meraklı bir akraba. nız, varsa bir tatil günü bu işi onlara yaptırmak hem kolay ve hem ım. z dır. Sonra sile arasında da bir gün ge çiren eğlence olur İskemleler temizleridi, hasırları he. zs#ranları sök k Artık Örgü işlerinde! Idü, “boyandr, iş size k demek olu- istifade ederek bu sandal zin her odası tiğ bir hale getirmek çok kolaydır. Yalnız iki üç gününüzü örgüye hasretmek Sandalyelerin üstüne ve iz salona dahi konulabilecek kâl arkasma ge- ek kısımları öreceksiniz naralı ya. ken. ek için nuk ipi Bunları hut ince kınnap alırsınız di renklerinde örmek mümkün oldu, a, hattâ misafir kabul et. | boyaları l Ibi istediğiniz renkte boyamak ta eli- dir. Sabun boyaları ne güne duru. ta iki örgü ile Sonra orta kal alırsınız. Ve sık göre (25 35) santim eninde şişi örgü icabına şeritler örmeğe başlarsınız. İster iseniz Jerse kullanabilirsiniz. (Bir sıra düz, ir sıra ters örgü) Her iskemle için üzere tabii boyu i arka ole Şiritlerin ne göre biri üst İki girit ör viz, iskemlelerin büyüldüğ Otur boyu iskemlenin kenralram: kapayacak lacak kısım için örülecek şeridin | Seyahat notları Mersin, Toros dağlariyle Akdeniz arasında ve İçel adiyle anılan vilâyetin Ye senelik bir taribi var merkezidir. ölan şehrin ancak yüz 15 sene evvel on üç bin nüfuslu bir şehirken 927 de Zİ ve sc tahrirde ise 27 bin nüfus sayılmıştır. Bu mikta yüzde sekseni Türk olup geriye ki Arap, Rum, Yahudi ve eenebidir, Şehirde beş bin hane, beş cami, kilise, dokuz otel, 13 lokanta, 2 sinema, 1 plâj, 11 fabrika ve im pamuk, nebati yağ, sabun, kereste, çivi, elektrik) bir soğuk bava lâthane (İplik, un, buz, osu, 1 tüccar klübü vari Marsinde yaz ve kış Yaz mevsimi pek sıcak geçtiği e şehir halic &ısmen bilhassa uklu aileler Toroslardaki yaylalara giderler. Yaylalar içinde en büyükleri Gözne ve Kındıkprnarıdır. 1000 - 1200 metre irtifada olan bu yaylaların hava ci. ve suyu gayet hoştur. Şehir buralara dır. tmandarina tomsbil yellariyle bağ Portakal ve bahçeleri tar ve meaba itibariyle Cumhuri yetten evvelkine nâzaran iki misli faz Jadır, Yafa cinsi portakalları nefaset ve k iyle rakipsizdir. nedenberi Almanyaya da gönderilmek te ve rağbet görmektedir. Liman ihtiyacı Ticari sahada hissedilen ihtiyaç limandır, Hükümet bu ik takdir ederek sek je yaptırmışsa da keşfin 17,5 n büyük iyaet pro- milyon z sene evvel lira gibi pek yüksek bir yekün arzet - mesi ve başka sahalarda başlanan ön plâna alınan bazı işler dolay saata başlamak Mersin imanı açıktı; ve yle in. Halbuki ve bu yüzden her servet gecikiniştir, sene yüz binlerce liralık mahvolmaktadır. 17,5 milyonluk liman lüks saytlabilir. En layacak derecede küçük de olsa bir Ji büyük, hattâ il ihtiyacı karşt- mana şiddet hhi vaziyet Şehirde bir hastahane, bir verem pa viyonu, bir de emrazı zühreviy. yonu ve dispanser vardır. 60 yataklı tiyaç vardır pavi- olan memleket hastahanesine bu sene büyük ve güzel bir paviyon ilâve edil miştir, Belediye dispanserinde 1 sertabib, 1 dispanser tabibi, İ çocuk mütehass:sr vardır. Dispanser günde va hastayı parasız tedavi ve muayene ey mektedir. Mersinde: yüksek bir içtimai hayat ti yetmiş boydan 10 - 12 8 kısma ait şirid ise arkalık ortasındaki mesafenin i ar uzun elma. lıdır. Şiridin örgüsü bittikten bir kaç düzüne kapsül alırsınız. Alaca. sonra gınız kapsülleri nalburdan ve hurdavatçı dükkânlarından, çadırcılardan çadır kapsü caksınız. Bunların ortası şekilde delik, yuvarlak madeni kapsül. yahut yahut ta ye geçecek Yü ip lerdir, Her sandalye için üçü oturulaca) re, Üçü de sirt kınmına konulmak üze- re alt: kapsül kullanılır. Bu kap örgünün ilmikleri arasından geçiriniz, ilteri ve balmumu sürülmüş iplik ile dikiniz Ördüğünüz şeridin ön tarafındaki kin- nabı kapsüller arasmdan geçirir korse ve örgünün cinsine göre tıpkı bağlar gi maralı şekle bakınız.) Iskemleleriniz olmuştur, Güle i gererek bağlarsınız. (3 naz, Yazımızı okuduktan sonra sakm bu zor iştir, kim yapar demeyiniz. Bir de- fa başlayınız, göreceksiniz ki çocukla- ra varıncıya kadar evdekilerin hepsi a lâkadar olacaklar ve size yardıma k7 şacaklardır. var. Nereye gitseniz, kiminle konuş - >EyLün — 193 Mersin bir Avru şehrinden farksız Mersin son on beş sene içinde büyük ve | bir ticaret şehri halini almıştır Bir liman ve bir tü:e Mer: bugün en büyük ihtiyacı yu hayatın tam bir in halk kem eniliğe öyle vermiş rzına öyle intibak © i bu noktadan da ilâri rolü da Halkevi » hisse hal varmak © Halkevinin Bu kalkan, rol ve 6 yüktür, Ga; gat ve e e çalışan bu muvaflak olmuş nazariyle Her şube üzerine n vi azminde * sunla b meha) başarmı rini vermek çok fayda ver bina ve malzeme ihtiyaçla! evvel reketledi çok © le bir ortaokul, on ikiSİ ret okulu vardır. İ him ihtiyacıdn iyle çok ileri ve £ ortamektebi ! mtalebenin mali vaziy€ er” ir yapmak üzere di re kadar gitmeğe müsai Mersin gibi hakikaten 1€' Bi bir şehirde Jise bulunmasi Mersin buğü rupa şehrinden gar yapılmış, şehir böl £ kavuşturulmuş, ağaçlarımı$ de güzel ve modern bir bi 8 buluzmuştur. Burada y anlar öy! rum ki, Av ve İstanv” hiçte aram Parkı, plâ , barı, sini nihayet şarşıları, otelleri, tren ve W le # bul klübü; saz rosu, mes bir şehirde bütü temin edile Mersin nin en paha ğını yorganına göre uzatan da da sıkıntısız yaşamak vam etmekte ğine seçilen ve #j ğlu şehri bir 9 ş, umumi 55'İ çoğunu sağlamıştır. Okuyucularıma Toroğlu. yapılmış olan işlerin kısa ” nr veriyim: BOO bin lira sarfiyi mi kanalizasy0” j mak re vi e 27 ki Tünde. v eto, parke Ve k Üzere 12162 met buçuk su inşaatı için 285 bi tır, 4 B yından dekan SE ei dern bir umwmü helâ YA aça” » kak yaştan başa 85

Bu sayıdan diğer sayfalar: